Terveystalon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Report this content

Terveystalo Oyj Pörssitiedote 23.12.2021 klo 09.00

Terveystalon osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Dag Andersson, Kari Kauniskangas, Kristian Pullola ja Katri Viippola sekä uusiksi jäseniksi Carola Lemne ja Matts Rosenberg.

Nimitystoimikunta suosittelee, että Kari Kauniskangas valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Matts Rosenberg valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan riippumattomia yhtiöstä. Dag Andersson, Kari Kauniskangas, Carola Lemne ja Kristian Pullola ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Uusien hallituksen jäsenehdokkaiden Carola Lemnen ja Matts Rosenbergin ansioluettelo on tämän tiedotteen liitteenä. Uudelleenvalintaa varten ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilökohtaiset tiedot löytyvät yhtiön verkkosivuilta: https://www.terveystalo.com/fi/Yritystietoa/Yhteystiedot/Hallitus/

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

  • puheenjohtajan vuosipalkkio 87 500 euroa
  • varapuheenjohtajan vuosipalkkio 52 000 euroa
  • jäsenen vuosipalkkio 41 500 euroa
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 52 000 euroa.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 650 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 350 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 700 euroa. Osallistuessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 650 euroa. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan. 

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kautta 1.7.2022–30.9.2022 koskevan osavuosikatsauksen julkistamista seuraavasta päivästä. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

Vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja jäseninä toimitusjohtaja Matts Rosenberg, Rettig Group Oy Ab, toimitusjohtaja Olli Lehtilä, OP Ryhmä, Peter Therman, Hartwall Capital, sekä Kari Kauniskangas, Terveystalo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan lisäämään yhtiökokouskutsuun.

Liite: CV Carola Lemne, CV Matts Rosenberg

Terveystalo Oyj
Viestintä

Lisätietoja antaa:
Risto Murto, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Tel. +358 10 244 3119

Kati Kaksonen, Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja yritysvastuu
Puh. +358 10 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tärkeimmät tiedotusvälineet
www.terveystalo.com 

 

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys, jonka tavoitteena on voimaannuttaa elinikäiseen terveyteen ja hyvinvointiin ja rakentaa terveempää yhteiskuntaa.  Yhtiö tarjoaa kokonaisvaltaisia hyvinvoinnin, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille, sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös yli 300 toimipaikkaa ympäri Suomen.

Vuonna 2020 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Asiakaskäyntejä tehtiin noin 6,9 miljoonaa, joista yli neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yli 13 000 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com ​​​​​​​