• news.cision.com/
 • Terveystalo Oyj/
 • Tulosvaroitus: Heikentynyt kannattavuus ja kertaluonteiset erät laskevat merkittävästi Terveystalon kolmannen neljänneksen tulosta

Tulosvaroitus: Heikentynyt kannattavuus ja kertaluonteiset erät laskevat merkittävästi Terveystalon kolmannen neljänneksen tulosta

Report this content

Terveystalo Oyj sisäpiiritieto 14.10.2022 klo 09.00

Terveystalo julkaisee alustavia taloudellisia lukuja vuoden kolmannelta neljännekseltä ja päivittää näkymiään

Terveydenhuollon palveluiden kysyntä on ennätyskorkeaa, mutta se painottuu vertailukautta voimakkaammin matalakatteisiin palveluihin. Terveystalo päivittää markkinanäkymiään asiakaskäyttäytymisen muutosten, kiihtyvän inflaation, kustannusten nousun sekä heikentyneen kuluttajaluottamuksen vuoksi.

Terveystalon kannattavuus on heikentynyt kolmannella vuosineljänneksellä. Alustavan liikevaihdon arvioidaan olevan noin 276 miljoonaa euroa (273 miljoonaa euroa vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä) ja oikaistun EBITAn noin 13 miljoonaa euroa (31 miljoonaa euroa).

Kolmannen vuosineljänneksen tulosta heikentää edelleen noin 29 miljoonan euron kertaluontoinen alaskirjaus muihin aineettomiin hyödykkeisiin.

Terveystalo on tänään 14.10.2022 julkistanut tulosparannusohjelman, jonka tavoitteena on vähintään 50 miljoonan euron inflaatiokorjattu, vuositason (run-rate) EBITA-parannus vuoden 2024 loppuun mennessä.

Uudet näkymät:

 • Terveyspalveluiden kysyntä jatkuu vahvana. Kysyntä painottuu kuitenkin lyhyisiin hoitoketjuihin ja palveluihin, joiden kasvua rajoittaa tarjonta. Kireät työmarkkinat ja voimistuva inflaatio luovat kasvavia paineita kustannuksiin, mukaan lukien palkkakuluihin.
 • Koronaan liittyvien palveluiden kysynnän odotetaan laskevan ja digipalveluiden kysynnän kasvavan edelleen.
 • Merkittävät muutokset työllisyydessä ja kuluttajaluottamuksessa voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.

Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.

19.7.2022 julkistetut näkymät:

 • Terveyspalveluiden kysyntä on erittäin vahvaa ja laaja-alaista. Kasvua rajoittaa kuitenkin tarjonta. Kireät työmarkkinat ja voimistuva inflaatio luovat kasvavia paineita kustannuksiin, mukaan lukien palkkakuluihin.
 • Koronaan liittyvien palveluiden kysynnän odotetaan laskevan. Volyymin ennustaminen on kuitenkin yhä vaikeaa. Terveyspalveluiden kysynnän odotetaan kokonaisuudessaan pysyvän korkealla tasolla. Digipalveluiden kysynnän ennakoidaan edelleen kasvavan.
 • Yritysasiakkuuksissa ennaltaehkäisevien ja lakisääteisten työterveyspalveluiden kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti. Sairaudenhoidon kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Merkittävät muutokset työllisyydessä voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
 • Yksityisasiakkaissa kokonaiskysynnän odotetaan säilyvän vahvana. Merkittävästi heikentynyt yleinen kuluttajaluottamus voi kuitenkin heijastua kysyntään.
 • Julkisen sektorin kysynnän odotetaan säilyvän vahvalla tasolla työterveydessä, palvelumyynnissä ja henkilöstöpalveluissa. Ulkoistusliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan säilyvän vakaana. Kireät työmarkkinat luovat paineita erityisesti uusien ja korvaavien rekrytointien palkkakustannuksiin henkilöstö- ja ulkoistuspalveluissa.
 • Ruotsin työterveysmarkkinalla kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti johtuen pandemian aikana patoutuneesta kysynnästä.

Terveystalo tekee kolmannen vuosineljänneksen tulokseen noin 29 miljoonan euron alaskirjauksen muihin aineettomiin hyödykkeisiin

Terveystalo modernisoi vaiheistetusti operatiivisia perusjärjestelmiään. Perusjärjestelmien uudistus sisältää useita eri valmiusvaiheessa olevia osaprojekteja, joista osa on uudistetussa suunnitelmassa päätetty keskeyttää. Kokonaisuudistus ei toteudu suunnitellusti ja arvonalentumiskirjaus katsotaan tarpeelliseksi.

Perusjärjestelmien kehitysmallia on uudistettu. Projektit jaetaan pienempiin osakokonaisuuksiin ja strategisesti tärkeiden perusjärjestelmien kehitystyötä tehdään jatkossa entistä enemmän sisäisesti.

Uudistetulla suunnitelmalla ei ole vaikutusta Terveystalon nykyisten palveluiden toimivuuteen tai toimitusvarmuuteen. Perusjärjestelmäuudistuksen jatkaminen ei estä tai rajoita muiden digitaalisten palveluiden kehitystä tai myyntiä SaaS-palveluina.

Arvonalentuminen kirjataan kolmannen vuosineljänneksen tulokseen, eikä sillä ole vaikutusta Terveystalon kassavirtaan tai vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Terveystalo julkaisee tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksensa 27.10.2022. klo 9.00.

Terveystalo Oyj

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 360 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 120 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2021 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8 miljoonaa, joista noin neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Avainsanat:

Tilaa