Tietoenator oyj pörssitiedote

TIETOENATOR OYJ PÖRSSITIEDOTE TietoEnator tekee julkisen ostotarjouksen kaikista Entran osakkeista. Päämääränä on, että Entrasta tulee Euroopan johtava finanssitoimialan tietotekniikkaratkaisujen toimittaja. TietoEnator Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä julkisen ostotarjouksen ("Tarjous") Entra Data AB:n (publ) ("Entra") osakkeenomistajille kaikista liikkeellä olevista Entran osakkeista. * Entra on TietoEnatorin tytäryhtiö, jonka osakkeista TietoEnator omistaa 55,7 prosenttia ja äänimäärästä 50,0 prosenttia. * Tarjouksen ehtojen mukaisesti jokaista seitsemää (7) Entran A-sarjan osaketta kohden tarjotaan kuusi (6) TietoEnatorin liikkeeseen laskemaa uutta osaketta, ja lisäksi jokaista kahtakymmentäkahta (22) Entran etuoikeutettua osaketta kohden tarjotaan viisitoista (15) TietoEnatorin liikkeeseen laskemaa uutta osaketta. * Tarjous sisältää noin 23 prosentin suuruisen preemion laskettuna Entran A-sarjan osakkeen 1 ja TietoEnatorin osakkeen 1 toukokuun 12. päivän 2000 päätöskurssin perusteella tai vastaavasti noin 40 prosentin suuruisen preemion laskettuna Entran A-osakkeen ja TietoEnatorin osakkeen 30 viimeisen kaupankäyntipäivän keskimääräisten päätöskurssien perusteella. 1 Tämän tiedotteen kaikki viittaukset osakekursseihin tarkoittavat yhtiöiden osakekursseja Tukholman Arvopaperipörssissä. * Entran hallitus katsoo, että TietoEnatorin ostotarjous Entran osakkeista on looginen jatko nykyiselle omistusrakenteelle ja strategisesti hyvä ratkaisu liiketoiminnan näkökulmasta. Entra on TietoEnatorin tytäryhtiö ja TietoEnatorin Entran hallitukseen valitsemat jäsenet Matti Lehti, Seppo Haapalainen ja Veli Pohjolainen toimivat Tarjouksessa ostajan edustajina. Tämän vuoksi hallitus tulee pyytämään Tarjouksesta ulkopuolisen arvion (fairness opinion), ennenkuin se antaa suosituksensa Entran osakkeenomistajille. * Entran yhdistäminen kokonaan osaksi TietoEnator-konsernia luo paremmat mahdollisuudet yhä vahvemmin keskittyä vaativiin finanssijärjestelmiin sekä verkkopohjaisiin internet-ratkaisuihin. Samalla mahdollistuu toiminnan kansainvälisen kasvun nopeutuminen. Entran internet- ja uusmediapohjainen liiketoiminta vahvistaa TietoEnatorin finanssitoimialan kilpailukykyistä tuote- ja palvelutarjontaa tällä nopeasti kasvavalla alalla. * Entra e-finance Solutionista tulee strategisesti merkittävä osa TietoEnator Finanssiryhmää. E-finance Solutionilla tulee olemaan johtava rooli Finanssiryhmän kansainvälisen tuotepohjaisen liiketoiminnan toteuttamisessa. E-finance Partner (Suomessa Tieto Entra Oy) keskittyy toimittamaan tietotekniikkapalveluja Pohjois-Eurooppalaisille suurasiakkaille. Toiminnan kasvun odotetaan jatkuvan voimakkaana. E- finance Partner toimii TietoEnator Finanssiryhmän itsenäisenä liiketoimintayksikkönä. Tausta ja perustelut TietoEnator on ollut Entran pääomistaja 3. helmikuuta 1999 alkaen, jolloin osa Tiedon (nykyisen TietoEnatorin) finanssitoimialaa palvelevista toiminnoista yhdistettiin Entraan. Yhdistyminen toteutettiin siten, että Entra hankki osan Tiedon em. toiminnoista pankki-, rahoitus ja vakuutusalalla antamalla vastikkeeksi Entran uusia liikkeeseen laskettuja osakkeita; yhdistymisen jälkeen omistusosuus oli 55,7 prosenttia osakepääomasta ja 50 prosenttia äänimäärästä. Yhdistymisen jälkeen Entra on ollut johtava finanssisektorin tietotekniikkatoimittaja Pohjoismaissa. Tarjous on looginen jatko TietoEnatorin nykyiselle strategialle, joka keskittyy kasvuun valituilla asiakastoimialoilla. Entran osakkeiden osto noudattaa TietoEnatorin strategiaa. Tavoitteena on hankkia sellaisia yrityksiä, jotka harjoittavat liiketoimintaa Euroopassa ja vahvistavat TietoEnatorin finanssialan osaamista sekä tuotetarjontaa Internetin ja uusmedian alueella. Entran finanssisektorille keskittyvä toiminta on yksi osa TietoEnator- konsernin finanssialan palveluja. TietoEnator toimittaa tietotekniikkapalveluja myös suoraan pankeille ja muille finanssialan yhtiöille. Tätä toimintaa harjoittaa TietoEnatorin Finanssiryhmä liiketoiminta-alue, johon myös Entra tytäryhtiönä kuuluu. Sekä TietoEnator Finanssiryhmän että Entran strategiaan kuuluvat läsnäolon vahvistaminen pohjoismaisilla markkinoilla ja Eurooppaan laajentuminen tietyillä valituilla segmenteillä. Tästä johtuen eturistiriidan riski on kasvanut TietoEnatorin ja Entran välillä. Kyseistä riskiä kasvattaa myös se, että Entra on laajentanut toimintaansa muillekin toimialoille finanssisektorin ulkopuolelle. Yksi finanssisektorilla vallitsevista suuntauksista on se, että asiakkaat haluavat tehdä yhteistyötä yhä vahvemman tietotekniikkakumppanin kanssa. Kumppanin odotetaan toimittavan korkeatasoisia tietotekniikkapalvelujen kokonaisratkaisuja sekä Pohjoismaissa että muualla Euroopassa. Entran integroituessa täysin osaksi TietoEnatoria, on Entralla tarvittava rahoituksellinen vahvuus kyetäkseen vastaamaan asiakkaiden vaatimuksiin yhä laajemmalla maantieteellisellä alueella. Kehittyminen arvostetuksi finanssisektorin tietotekniikkapalveluiden toimittajaksi vaatii huomattavia resursseja tuotteiden ja palveluiden, esimerkiksi elektronisten maksu- ja informaatioratkaisujen, kehittämiseen. Lisäksi tarvitaan kapasiteettia ulkoistamispalvelujen tarjoamiseen. Entran yhdistyminen kokonaan osaksi TietoEnator Finanssiryhmää luo lisää kehittämisresursseja ja tämä tulee parantamaan sekä koko Finanssiryhmän että Entran kilpailukykyä. Hankkimalla kaikki Entran osakkeet TietoEnator yhdistää finanssitoimialan toiminnot yhden johdon alaisuuteen. Tämä merkitsee voimakkaampaa keskittymistä ja luo paremmat edellytykset kansainväliselle kasvulle. Samalla Entran osakkeenomistajille tarjotaan entistä likvidimpi osake taloudellisesti vahvemmassa yhtiössä. Entrassa on tällä hetkellä kaksi liiketoimintayksikköä: Entra e-finance Solutions ja Entra e-finance Partner. Entran e-finance Solutions -yksikkö ja konsernitoiminnot tullaan organisoimaan omaksi erilliseksi liiketoimintayksiköksi TietoEnator Finanssiryhmään. Yksikkö tulee olemaan etulinjassa Finanssiryhmän kansainvälistymisessä. Entra e-finance Partner koostuu Tiedon finanssialan liiketoiminnoista, jotka yhdistyivät Entraan helmikuussa 1999 sekä Enator AB:n finanssialan toiminnoista, jotka yhdistyivät Entraan joulukuussa 1999. Entra e-finance Partner tulee jatkossa toimimaan itsenäisenä liiketoimintayksikkönä TietoEnator Finanssiryhmässä. Entran johto ja henkilöstö ovat kehittäneet yhtiötä menestyksekkäästi johtavaksi pohjoismaiseksi finanssialan internet-ratkaisujen toimittajaksi. Entran osakkeiden hankinnan syynä onkin entistä syvällisempi yhtiön osaamisen hyödyntäminen ja tämän osaamisen avulla kansainvälinen laajentuminen. TietoEnator antaa Entran johdolle ja henkilöstölle tarvittavat resurssit, jotta yhtiön kehittyminen etenee johtavaksi finanssisektorin ratkaisutoimittajaksi koko Euroopassa. Oston jälkeen TietoEnator tarjoaa Entran johdolle ja muulle henkilöstölle TietoEnatorin optioita sekä muita kannustinohjelmia. "Helmikuussa 1999 tapahtuneen toimintojen yhdistämisen jälkeen Entralla on ollut strategisesti tärkeä osa TietoEnatorin finanssitoimialan kehityksessä. Tarjous ostaa kaikki Entran osakkeet tarkoittaa sitä, että tavoitteenamme on edelleen parantaa Entran kasvuedellytyksiä osana TietoEnatoria. Entran päämääränä on kasvaa Euroopan johtavaksi finanssitoimialan tietotekniikkaratkaisujen toimittajaksi", sanoo TietoEnatorin toimitusjohtaja Matti Lehti. "Yhdistymisen ansiosta Entran yksiköt saavat paremmat mahdollisuudet fokusoida omaa tarjontaansa. Kansainvälinen laajentumisemme tulee myös nopeutumaan, sillä mahdollisuutemme suurempiin yritysostoihin paranevat. Me myös luomme markkinoille päin yhden selkeän kokonaisuuden, joka toimii kansainvälisesti yhä nopeammin", sanoo Entran toimitusjohtaja Bo Nordlander. Tarjous TietoEnatorin hallitus on päättänyt tehdä julkisen ostotarjouksen Entran osakkeenomistajille kaikista liikkeellä olevista Entran osakkeista. Tarjous on seuraavanlainen: * Jokaista seitsemää (7) Entran A-sarjan osaketta kohden tarjotaan kuusi (6) TietoEnatorin liikkeeseen laskemaa uutta osaketta * jokaista kahtakymmentäkahta (22) Entran etuoikeutettua osaketta kohden tarjotaan viisitoista (15) TietoEnatorin liikkeeseen laskemaa uutta osaketta 1. * 1 Stiftelsen Entra Data omistaa kaikki etuosakkeet (128.100 kpl) TietoEnatorin osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla sekä Tukholman Arvopaperipörssin A-listalla. Entran osake on noteerattu Tukholman Arvopaperipörssin O-listalla. Osakkeenomistajilta ei peritä välityspalkkiota osakkeiden vaihdosta. TietoEnatorin uudet liikkeeseen lasketut osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon tilikaudesta 2000 alkaen. Tarjouksen ehdot Tarjous on voimassa seuraavin edellytyksin: * Tarjous hyväksytään siinä laajuudessa, että TietoEnator saa omistukseensa yli 90 prosenttia Entran koko osakekannasta sekä yli 90 prosenttia Entran kaikkien osakkeiden äänimäärästä. TietoEnator kuitenkin pidättää itselleenoikeuden hyväksyä Tarjous myös pienemmällä omistus- ja äänimäärällä. * ennen kuin Tarjouksen hyväksyminen on julkistettu, hankinta ei TietoEnatorin arvion mukaan osoittaudu kokonaan tai osittain mahdottomaksi tai olennaisesti vaikeudu sellaisten lainsäädännön, tuomioistuinratkaisujen, viranomaispäätösten tai vastaavien seurauksena Ruotsissa tai muussa maassa, jotka vallitsevat arviointihetkellä tai joita voidaan ennakoida tai muun sellaisen olosuhteen johdosta, johon TietoEnator ei voi vaikuttaa. Preemio ja Tarjouksen arvo Tarjouksen kokonaisarvo on noin 2,4 miljardia kruunua perustuen TietoEnatorin viimeisimpään päätöskurssiin. Tarjoukseen sisältyvä preemio, joka perustuu Entran A-osakkeen ja TietoEnatorin osakkeen 29.3. - 12.5.2000 välisen ajan (30 viimeistä kaupankäyntipäivää ennen tämän Tarjouksen julkistamista) päätöskurssien perusteella laskettuihin keskikursseihin, noin 276 kruunua (Entra) ja 452 kruunua (TietoEnator), on 40 prosenttia. Tarjoukseen sisältyvä preemio, joka perustuu Entran A- osakkeen ja TietoEnatorin osakkeen päätöskursseihin 12.5.2000 viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Tarjouksen julkistamista, noin 304 kruunua (Entra) ja 435 kruunua (TietoEnator), on noin 23 prosenttia. Etuosakkeiden markkina-arvo on määritetty etuosakkeita koskevien ehtojen perusteella. Tällöin Entran A-sarjan osakkeen viimeistä päätöskurssia, 304 kruunua, per 12.5.2000 on käytetty määrätyn ajanjakson osakekurssina. Kyseiseen markkina-arvoon perustuen preemioksi muodostuu noin 25 prosenttia. Entran hallituksen lausunto Entran hallitus katsoo, että TietoEnatorin ostotarjous Entran osakkeista on looginen jatko nykyiselle omistusrakenteelle ja strategisesti hyvä ratkaisu liiketoiminnan näkökulmasta. Entra on TietoEnatorin tytäryhtiö ja TietoEnatorin Entran hallitukseen valitsemat jäsenet Matti Lehti, Seppo Haapalainen ja Veli Pohjolainen toimivat Tarjouksessa ostajan edustajina. Sen vuoksi hallitus tulee pyytämään Tarjouksesta ulkopuolisen arvion (fairness opinion), ennenkuin se antaa suosituksensa Entran osakkeenomistajille. Hankinnan vaikutukset ja pro forma-luvut TietoEnator omistaa tällä hetkellä 55,7 prosenttia Entran osakepääomasta sekä 50,0 prosenttia äänimäärästä. Entra konsolidoidaan TietoEnatorin tilinpäätökseen. Tarjouksen toteutumisen välitön taloudellinen vaikutus TietoEnatorin kannalta on se, että Entraa ei enää käsitellä vähemmistöosuutena. Entran liikevaihto oli vuonna 1999 693,9 miljoonaa kruunua ja tilikauden tulos 53,2 miljoonaa kruunua. Entran vähemmistöosuuden arvo TietoEnatorin taseessa per 31.3.2000 oli 10,4 miljoonaa euroa (86,1 miljoonaa kruunua 1). TietoEnatorin Finanssiryhmän liikevaihto 1999, mukaan lukien yhteisyritykset sekä Entra, oli 178 miljoonaa euroa (1.563 miljoonaa kruunua 2) ja voitto ennen veroja ja liikearvopoistoja oli 18 miljoonaa euroa (158 miljoonaa kruunua 2). Työntekijöiden lukumäärä vuoden lopussa oli 1.490. Koska Entra konsolidoidaan jo nyt TietoEnatorin tilinpäätökseen, Entran osakkeiden hankkimisella ei tule olemaan mitään vaikutusta edellä esitettyihin TietoEnator Finanssiryhmää koskeviin lukuihin. Vallitsevan suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti Entran osakkeiden hankinta osakevaihdolla ei muodosta liikearvoa TietoEnatorin kirjanpitoon. TietoEnatorin tulos osaketta kohden oli 0,90 euroa (7,90 kruunua 2) vuonna 1999 ulkona olevia optioita lukuunottamatta. Mikäli Tarjous hyväksytään kokonaisuudessaan Entran osakkeiden hankkiminen olisi pienentänyt TietoEnatorin vuoden 1999 pro forma tuloksen osaketta kohden 0,87 euroon (7,63 kruunua 2) ulkona olevia optioita lukuunottamatta TietoEnatorin oma pääoma oli 31. maaliskuuta 2000 381,0 miljoonaa euroa (3.156 miljoonaa kruunua 1). Entran ostotarjouksen hyväksyminen kokonaisuudessaan kasvattaa TietoEnatorin oman pääoman 391 miljoonaan euroon (3.238 miljoonaan kruunuun 1). Osakkeiden lukumäärä Entran kantaosakkeita voidaan laskea liikkeeseen kahdessa eri sarjassa; A- osakkeina, joista kukin oikeuttaa yhteen ääneen ja B-osakkeina, joista kukin oikeuttaa 1/10 ääneen. TietoEnatorilla on 6.384.970 Entran A- osaketta ja 1.899.408 Entran B-osaketta. TietoEnator on B-osakkeiden ainoa osakkeenomistaja. Entran yhtiöjärjestys sisältää määräyksen, joka oikeuttaa Entran B-osakkeiden osakkeenomistajan joko kaikkia osakkeita tai osaa Entran osakkeita koskevan julkisen ostotarjouksen yhteydessä vaatimaan B-osakkeiden vaihtamista A-osakkeiksi. Mikäli Tarjous hyväksytään riittävässä laajuudessa, TietoEnator aikoo vaatia B- osakkeidensa vaihtamista. Hankinta maksetaan TietoEnatorin liikkeeseen laskemilla uusilla osakkeilla. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeava uusmerkintä toteutetaan TietoEnatorin hallitukselle varsinaisessa yhtiökokouksessa 29. maaliskuuta 2000 myönnettyjen valtuuksien puitteissa. TietoEnatorin rekisteröityjä osakkeita on ennen kyseessä olevaa hankintaa noin 77,1 miljoonaa kappaletta. Entran osakkeiden hankinnan seurauksena Tarjouksen tultua hyväksytyksi kokonaisuudessaan tulee uusia osakkeita lisää noin 5,6 miljoonaa kappaletta. Järjestelyn toteutuksen jälkeen TietoEnatorin rekisteröityjä osakkeita tulee olemaan noin 82,7 miljoonaa kappaletta. TietoEnatorin osakkeiden lukumäärä Tarjouksen tultua kokonaisuudessaan hyväksytyksisekä ottaen huomioon olemassaolevien optio-ohjelmien täysimääräinen laimennusvaikutus nousee noin 92,6 miljonaan. Alustava aikataulu Tarjousesite voidaan lähettää Entran osakkeenomistajille alustavan arvion mukaan 29.5.2000. Tarjoukseen vastaamisen aika alkaa 30.5.2000 ja päättyy 22.6.2000. Edellyttäen, että Tarjous hyväksytään, vastiketta aloitetaan antamaan arviolta 3.7.2000 alkaen. TietoEnator pidättää itselleen oikeuden pidentää Tarjoukseen vastaamisen aikaa sekä vastaavasti siirtää vastikkeen jakamisen alkamista myöhäisempään ajankohtaan. Lyhyt kuvaus Entrasta Entra kehittää ja markkinoi ohjelmistoratkaisuja sekä niihin liittyviä konsultointipalveluja ensisijaisesti pohjoismaisille rahoitusmarkkinoille. Yhtiön palveluksessa on noin 750 työntekijää ja toiminta on jaettu kahteen yksikköön, e-finance Partner ja e-finance Solutions. Entran tärkeimmät asiakasryhmät ovat pankit, vakuutusyhtiöt ja muut finanssialan organisaatiot sekä yritysten rahoitustoiminnot. Entran liikevaihto vuonna 1999 oli 693,9 miljoonaa kruunua ja tilikauden tulos 53,2 miljoonaa kruunua. Entran liikevaihto oli 1.1.-31.3.2000 välisenä aikana 185,8 miljoonaa kruunua ja jakson tulos 9,0 miljoonaa kruunua. Entran oma pääoma per 31.3.2000 oli 196,0 miljoonaa kruunua. Entran markkina-arvo Tukholman Arvopaperipörssissä 12.5.2000 oli noin 4,5 miljardia kruunua. Entra julkaisi osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2000 väliseltä ajalta 27.4.2000. Lyhyt kuvaus TietoEnatorista TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. TietoEnator on erikoistunut asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmien kehittämiseen ja hoitamiseen verkottuvassa maailmassa. TietoEnator pyrkii olemaan asiakkaidensa strateginen tietotekniikkakumppani. Se edellyttää keskittymistä toimialoille, joilla yhtiö voi saavuttaa ylivoimaisen osaamisen ja tuottaa siten huomattavaa lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta sekä valmisohjelmistot. Toiminta kattaa palvelut yksittäisten tietojärjestelmien toimittamisesta aina vastuunottoon asiakkaan koko tietotekniikasta. Konsernin palveluksessa on noin 9.800 työntekijää. Vuonna 1999 TietoEnatorin liikevaihto oli 1.229,1 miljoonaa euroa (10.791,4 miljoonaa kruunua 1) ja tilikauden tulos 69,1 miljoonaa euroa (606,7 miljoonaa kruunua 1). 1 Keskimääräinen muuntokurssi kruunu/euro 8,77988 vuonna 1999 TietoEnator julkaisi osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2000 väliseltä ajalta 27.4.2000. Espoossa, 15. toukokuuta 2000 TietoEnator Oyj Hallitus Lisätietoja: Erik Österberg, viestintäjohtaja, TietoEnator, puh. +46 8 632 1426, gsm +46 70 590 0599 Veli Pohjolainen, varatoimitusjohtaja, Finanssiryhmä, TietoEnator, puh. +358 9 8626 2233, Bo Nordlander, toimitusjohtaja, Entra, gsm +46 709 790 759 Neuvonantaja Alfred Berg toimii TietoEnatorin taloudellisena neuvonantajana tämän ostotarjouksen yhteydessä. Tätä lehdistötiedotetta ei saa julkaista eikä jakaa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa tai Australiassa. Tarjous ei koske henkilöitä, joiden osallistuminen edellyttää muita esitteitä, rekisteröintitoimenpiteitä- tai muita toimenpiteitä kuin ne, jotka seuraavat Suomen tai Ruotsin lain nojalla. TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00080/bit0002.pdf