TietoEnatorin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2002

Report this content

TietoEnatorin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2002 * Katsauskauden liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 912,9 (820,3) milj. euroa; kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 285,1 (257,1) milj. euroa. * Katsauskauden liikevoitto (EBITA) oli 90,6 (99,6) milj. euroa eli 9,9 % (12,2 %) liikevaihdosta. * Tietoliikenne ja media on elpymässä; Finanssiryhmän ja Voimavarojen hallinnan lisenssimyynti oli heikkoa * Strategisesti keskeinen asema saavutettiin pankki-, metsäteollisuus- ja tietoliikennesektorilla Markkinat Markkinakehitys katsauskaudella jatkui vuoden ensimmäisen puoliskon mukaisesti edelleen heikkona. Kumppanuus- ja ulkoistussopimusten sekä asiakkaiden sisäistä tehokkuutta ja kannattavuutta nopeasti lisäävien palvelujen kysyntä kasvoi kaikilla alueilla, kun taas uusien ratkaisujen ja henkilötyön myyntiin painottuvien palvelujen kysyntä oli vähäistä. Yleisen taloudellisen epävarmuuden vuoksi asiakkaat käynnistivät myös suhteellisen vähän uusia, suuria hankkeita. Heikosta markkinatilanteesta huolimatta TietoEnator paransi suhteellista markkina-asemaansa useilla alueilla. Asemaa vahvistettiin ja perustaa tulevalle kasvulle rakennettiin jatkamalla lisäksi strategian mukaisia yritys- ja liiketoimintaostoja. Syyskuussa Ericssonin kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen seurauksena TietoEnatorille siirtyy 860 Ericssonin asiakkaiden kiinteiden verkkojen ja matkapuhelinjärjestelmien tuotekehitys- ja ylläpitotehtävissä toimivaa henkilöä. TietoEnatorista tulee Pohjoismaiden johtava T&K-palvelujen tuottaja tietoliikennesektorille. Sopimus kasvattaa myös Ruotsin toiminnan volyymiä noin 30 %. Liikevaihto Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 285,1 milj. euroa. Yhdeksän kuukauden liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 912,9 (820,3) milj. euroa. Orgaaninen kasvu oli kolmannella vuosineljänneksellä 7 % ja koko katsauskaudella 6 %. Maantieteellisesti yhdeksän kuukauden liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa Suomessa 17 %, Ruotsissa -6 %, Norjassa 9 %, Tanskassa 7 % ja Saksassa 9 %. Pankki- ja finanssisektorin osuus kokonaisliikevaihdosta oli 26 % (23 %), tietoliikenteen 13 % (13 %) ja julkisen sektorin 24 % (25 %). Metsäteollisuuden osuus liikevaihdosta oli 6 % (7 %) ja energiasektorin 5 % (4 %). Tilauskanta syyskuun 2002 lopussa oli 18 % suurempi kuin vuotta aiemmin eli 845 (713) milj. euroa. Luku sisältää vain sitovasti tilattuja palveluja. Tilauskannasta arvioidaan laskutettavan noin 25 % vuoden 2002 ja noin 40 % vuoden 2003 aikana. Tulos Tietoliikennetoimialan heikko tilanne sekä rahoitusalan ratkaisujen ja henkilöstö- ja talousohjauksen järjestelmien lisenssimyynnin lasku vaikuttivat tulokseen kielteisesti vuoden 2002 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto ennen liikearvojen poistoja (EBITA) oli 27,5 (31,5) milj. euroa eli 9,7 % (12,2 %) liikevaihdosta. Liikevoitto liikearvojen poistojen jälkeen (EBIT) oli 19,9 (27,3) milj. euroa eli 7,0 % (10,6 %) liikevaihdosta. Liikearvojen poistot olivat 2,7 % (1,6 %) liikevaihdosta. Koko katsauskauden liikevoitto ennen liikearvojen poistoja (EBITA) ja kertaluonteisia eriä oli 90,6 (99,6) milj. euroa eli 9,9 % (12,2 %) liikevaihdosta. Liikevoitto liikearvojen poistojen jälkeen (EBIT) ja ennen kertaluonteisia eriä oli 70,9 (88,7) milj. euroa eli 7,8 % (10,8 %) liikevaihdosta. Liikearvojen poistot olivat 2,2 % (1,3 %) liikevaihdosta. Katsauskauden liikevoitto (EBIT) kertaluonteisten erien jälkeen oli 70,9 (108,8) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 49,1 (102,1) milj. euroa. Investointeihin ja yritys- ja liiketoimintaostoihin käytettiin 180,8 (44,9) milj. euroa. Kolmannen vuosineljänneksen ostojen rahoittamiseen käytettiin luottolimiittisopimusta. Korolliset nettovelat olivat 14,0 (-69,8) milj. euroa, nettovelkaantumisaste oli 8,9 % (-11,7 %). Katsauskauden osakekohtainen voitto ennen liikearvojen poistoja oli 0,78 (1,02) euroa ja liikearvojen poistojen jälkeen 0,54 (0,88) euroa. Liukuva 12 kuukauden sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 51,2 % ja oman pääoman tuotto (ROE) 41,3 %. Henkilöstö Rekrytointi oli edelleen alhaisella tasolla. Kolmannen vuosineljänneksen aikana palkattiin yhteensä 188 (356) uutta henkilöä. Liiketoiminnan ostot, myynnit ja konsernista lähteneet henkilöt huomioon ottaen nettolisäys oli 228 (196). Vuoden 2002 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana konserniin palkattiin yhteensä 616 (1 284) uutta henkilöä, ja nettolisäys oli 1 093 (1 048). Konsernin henkilöstömäärä katsauskaudella oli keskimäärin 11 392 (9 859) ja syyskuun lopussa 11 587 (10 314). Henkilöstön vaihtuvuus oli edelleen suhteellisen alhaisella tasolla. Liukuva 12 kuukauden vaihtuvuus oli 6 %. TietoEnator jatkoi organisaation kehittämistä yhä tehokkaammaksi ja toimialasuuntautuneemmaksi. Toimintoja on TietoEnatorin toimintamallin mukaisesti jatkuvasti sopeutettu vastaamaan markkinatilannetta ja asiakkaiden tarpeita. Tämän seurauksena henkilöstövähennyksiä on vuoden aikana yksittäisissä liiketoimintayksiköissä monien muiden alueiden kasvattaessa kokoaan ja laajentaessa toimintaansa. Muutokset koskevat noin 400 henkilöä kuluvan vuoden aikana. Suomessa prosentuaalinen eläkevakuutusmaksu on noussut noin 3 prosenttiyksikköä viime vuoteen verrattuna TietoEnatorin omien eläkevakuutuslaitosten sijoitusvarallisuuden negatiivisen kehityksen johdosta. Liiketoiminta-alueiden katsaukset Finanssiryhmä Asiakkaiden tietotekniikkainvestoinnit olivat alhaisella tasolla, ja alalla käynnissä olevat uudelleenjärjestelyt vahvistivat tätä suuntausta entisestään. Tilanne vaihtelee kuitenkin voimakkaasti maittain, palveluittain ja asiakkaittain. Asiakkaat keskittyvät tällä hetkellä uusien tietojärjestelmien kehittämisen tai uusien lisenssipohjaisten ratkaisujen hankkimisen sijasta kustannussäästöihin tavoitteenaan parantaa nopeasti toiminnan kannattavuutta ja tehokkuutta. Henkilötyömyyntiin perustuvien palveluiden kysyntä laski huomattavasti ennen kaikkea Ruotsissa. TietoEnator jatkoi edelleen toimintansa painopisteen siirtämistä tältä alueelta korkeamman jalostusarvon palveluihin. Pohjoismainen kumppanuusliiketoiminta kehittyi edelleen suhteellisen hyvin Suomen vakailla markkinoilla, mutta ratkaisuliiketoiminta kärsi koko Euroopan heikoista markkinoista. Markkinoilla on kasvavia investointipaineita erilaisten lykättyjen kehityshankkeiden johdosta. Norjalaisen Ementorin yhdistäminen liiketoiminta-alueeseen eteni suunnitelmien mukaisesti. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 15 % ja oli 44,1 (38,5) milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoja laski 42 % ja oli 2,6 (4,5) milj. euroa. Tietoliikenne ja media Markkinoiden toimintaedellytyksissä ei tapahtunut muutoksia vuosineljänneksen aikana ja liiketoiminta-alueen markkinatilanne oli edelleen vaikea. Tietoliikenneoperaattoreiden investoinnit olivat edelleen hyvin alhaisella tasolla. Laitevalmistajat jatkoivat kustannussäästöjään ja yhtenäistivät tutkimus- ja kehitystoimintaansa joko vähentämällä toimipisteitä tai ulkoistamalla toimintaansa. Esimerkki ulkoistamisesta on Ericssonin kanssa syyskuussa tehty kumppanuussopimus, jonka seurauksena osa Ericssonin kiinteiden verkkojen ja matkapuhelinjärjestelmien tuotekehitystoiminnasta siirtyy TietoEnatorille. Siirtyvän henkilöstön määrä on noin 860. Sopimuksen ansiosta Ericssonista tulee yksi TietoEnatorin suurimmista kumppanuusasiakkaista ja TietoEnatorista kyseisten palveluiden johtava toimittaja Pohjoismaissa. Liiketoiminnan siirto tapahtuu suunnitelmien mukaan marraskuun alussa. Suomessa TietoEnator ja YLE tekivät sopimuksen YLE:lle tietotekniikkapalveluja toimittavasta yhteisyrityksestä. Yhteisyrityksen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2003 alussa. Uuden henkilöstön rekrytointi Nokia Networksin palvelujen laajentumisen vuoksi jatkui ja saadaan pian päätökseen. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 25 % ja oli 36,3 (29,0) milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoja laski 2 % ja oli 3,0 (3,1) milj. euroa. Julkinen hallinto ja terveystoimi Kilpailijoiden määrä alalla on viime vuosina lisääntynyt. TietoEnator on kuitenkin onnistunut kehittämään sekä asiakassuhteitaan että tiettyjä liiketoiminnan alueita, kuten terveystointa, ja kyennyt siten vastaamaan kilpailuun. Vuosineljänneksen aikana tehtiin useita laajoja sopimuksia sosiaali- ja terveystoimen sekä hammashuollon tietotekniikkaratkaisuista useiden eri asiakkaiden kanssa kaikissa Pohjoismaissa. Myös paikallis- ja keskushallinnon ratkaisuja koskevia sopimuksia tehtiin Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Liiketoiminta terveystoimen alueella kasvoi edelleen. Lähitulevaisuudessa useiden eri tekijöiden odotetaan vaikuttavan julkisen sektorin markkinoihin. Yksi näistä on tietotekniikkamenojen kasvu, joka saattaa vaikuttaa kielteisesti uusien hankkeiden rahoitukseen. Toisaalta kustannusten kasvu samanaikaisesti lisää tarvetta luotettavien palvelutarjoajien todellista lisäarvoa tuoviin ratkaisuihin. Toinen tekijä on eläkkeelle siirtymisistä aiheutuva julkisen sektorin henkilöstöpula, joka luo tarvetta investoida uusiin itsepalvelujärjestelmiin. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 17 % ja oli 42,8 (36,5) milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoja kasvoi 4 % ja oli 3,3 (3,2) milj. euroa. Tuotanto ja logistiikka Liiketoiminta-alueen pohjoismaiset markkinat kehittyivät heikosti. Asiakkaat harkitsevat huolellisesti kaikkia uusi investointeja, mikä on johtanut pidentyneeseen päätöksentekoon. Asiakkailla on selkeä tarve prosessien ja sovellusten yhtenäistämiseen, mutta yleinen heikko markkina- ja taloustilanne on esteenä toimenpiteille. Useat asiakkaat etsivät itselleen tietotekniikkakumppania, joka voisi täyttää nämä tarpeet. Amerikkalaisen metsäteollisuusyrityksen Majiq'n osto saatettiin päätökseen kolmannen vuosineljänneksen aikana, ja sen integrointi on nyt käynnistetty. Majiq vahvistaa TietoEnatorin asemaa ja uskottavuutta tällä tärkeällä markkina-alueella, jolla TietoEnator on nyt maailman suurin itsenäinen tietotekniikkaratkaisujen toimittaja. Metsäteollisuudessa saatiin normaalin markkina-alueen ulkopuolelta lukuisia tarjouspyyntöjä metsäjärjestelmien, puunhankinnan ja sahojen ratkaisuista. Tämä on osoitus siitä, että TietoEnatorista on tullut alan johtava toimittaja myös kansainvälisesti. Kasvu energiasektorilla oli hyvä, ja uusia sopimuksia tehtiin nykyisten asiakkaiden kanssa lähinnä öljyn- ja kaasuntuotannon alueella. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 7 % ja oli 50,9 (47,4) milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoja kasvoi 12 % ja oli 4,4 (3,9) milj. euroa. Käsittely- ja verkkopalvelut Asiakkaiden kiinnostus ulkoistusratkaisuja kohtaan on lisääntynyt yleisesti kaikilla alueilla, mutta samanaikaisesti asiakkaat empivät uusien investointien käynnistämistä. Hintapaine markkinoilla jatkui. Suomessa kehitys oli suhteellisen vakaa, mutta Ruotsissa tilanne oli vaikeampi. Ruotsin markkinoilla on kuitenkin merkittävää kasvupotentiaalia kaikilla tärkeimmillä alueilla. TietoEnator hyödyntää osaamistaan yhdistää toimiala-asiantuntemus luotettaviin, perinteisiin ulkoistuspalveluihin tämän kasvupotentiaalin saavuttamiseksi. Vuoden 2002 toisella puoliskolla Ruotsissa käynnistetään toiminnan tehostamisohjelma, jonka tavoitteena on toimintojen keskittäminen ja suuriin potentiaalisiin asiakkaisiin kohdistuvan markkinoinnin tehostaminen. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 13 % ja oli 89,8 (79,4) milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoja kasvoi 2 % ja oli 12,8 (12,5) milj. euroa. Voimavarojen hallinta Investoinnit erilaisiin yrityssovelluksiin olivat edelleen alhaisella tasolla vuoden kolmannella neljänneksellä ja lisenssimyynti laski. Asiakkaat keskittyvät erilaisiin lisäarvoa tuottaviin ratkaisuihin sekä ulkoistukseen ja lykkäävät henkilöstö- ja talousohjauksen järjestelmien uudistamista. Perinteisten palkkaratkaisujen kysyntä oli heikkoa. Kiinnostus palkanlaskennan toimintojen ulkoistamiseen on olemassa, mutta päätöksenteko on hidasta. Sekä yksityisellä että julkisella sektorilla on tarve työntekijöiden itsepalveluihin, verkkopalveluihin ja työajan hallinnan ratkaisuihin. Julkisella sektorilla kiinnostus asiakirjojen käsittelyn ja sisällön hallinnan ratkaisuihin on myös kasvanut. Asiakkailla on tarve investoida tehokkaampiin hallinnollisiin prosesseihin, mutta yleisten markkinaolosuhteiden vuoksi näitä investointeja lykätään. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski edellisvuoden vastaavasta jaksosta 8 % ja oli 36,9 (40,3) milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoja laski 25 % ja oli 4,1 (5,5) milj. euroa. Loppuvuosi 2002 ja vuosi 2003 Tietotekniikkapalvelujen kysyntää jatkuvasti ylläpitävät tekijät ovat digitaalinen tuotanto ja tuottavuuden lisääminen. Talouden laskusuhdanne ja markkinoiden epävarmuus hidastavat kuitenkin tietotekniikkainvestointien kasvua vuonna 2002, ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan vuoden 2003 alussa. TietoEnatorin palvelujen kysynnän kasvu on hidasta useimmilla asiakastoimialoilla. Korkeaa lisäarvoa tuovien ja tuottavuutta parantavien palvelujen kysyntä kasvaa voimakkaammin kuin alhaisen jalostusarvon palvelujen kysyntä myös jatkossa. Kaikilla asiakastoimialoilla on merkittävää kiinnostusta ulkoistuspalveluja kohtaan. TietoEnatorin liikevaihdon kasvun vuonna 2002 odotetaan olevan 11-15 %. Neljännen vuosineljänneksen tuloksen ennustaminen on markkinaolosuhteiden johdosta epävarmempaa kuin normaalisti. Yhtiö uskoo kuitenkin edelleen voivansa saavuttaa viime vuoden tasolla olevan koko vuoden tuloksen (EBITA). TietoEnator odottaa myynnin kasvun jatkuvan vuonna 2003. Tilinpäätös 2002 Koko vuoden 2002 tulos julkaistaan perjantaina 14.2.2003. Varsinainen yhtiökokous TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 20.3.2003. Osavuosikatsaukset 2003 Vuonna 2003 TietoEnator julkaisee kolme osavuosikatsausta seuraavasti: Osavuosikatsaus 1 tiistaina 29.4. Osavuosikatsaus 2 perjantaina 18.7. Osavuosikatsaus 3 tiistaina 23.10. Tukholmassa 24.10.2002 TietoEnator Oyj Hallitus Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00010/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00010/wkr0002.pdf The full report