TietoEnatorin osavuosikatsaus 1/2001: Liikevoitto kasvoi

TietoEnatorin osavuosikatsaus 1/2001: Liikevoitto kasvoi 40 % Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 12 %. Liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita vertailua vaikeuttavia eriä kasvoi 40 % ja oli 34,3 milj. euroa (24.5); erät mukaan lukien liikevoitto 55,3 milj. euroa (33,9). Voitto/osake kasvoi 47 % ja oli 0,44 euroa (0,30), ilman liikearvojen poistoa 0,48 euroa (0,33). Liikevoitto suhteessa liikevaihtoon 12,2 % (8,6). Merkittävästi uusia tilauksia ja ulkoistussopimuksia. MARKKINAT TietoEnator on keskittynyt korkean jalostusarvon tietotekniikkapalveluihin, joiden kokonaiskysyntä kasvoi edelleen vuoden 2001 ensimmäisen neljänneksen aikana. Myönteinen kehitys, joka alkoi selkeästi näkyä vuoden 2000 viimeisellä neljänneksellä, jatkui vuoden 2001 ensimmäisten kuukausien aikana. TietoEnatorin keskittyminen toimialoille, jotka edustavat johtavia pohjoismaisia toimialoja, johti useisiin uusiin asiakassopimuksiin perinteisten 'vanhan talouden' yritysten aloittaessa siirtymisen verkkotalouteen ja etsiessä vahvaa ja pitkäaikaista tietotekniikkakumppania. TietoEnator teki sopimukset Keskon, Rautaruukin, Nordean ja Sammon kanssa. TietoEnatorin liikevaihto finanssitoimialalle kasvoi 15 % ja sen osuus kokonaismyynnistä oli 23 %. Tietoliikennetoimialan kasvu oli 22 % ja osuus 14 %. Julkinen sektori kasvoi 2 % ja sen osuus myynnistä oli 25 %. Myynti metsäteollisuudelle kasvoi 18 % ja toimiala edustaa 6 % kokonaismyynnistä. LIIKEVAIHTO Kuuden liiketoiminta-alueen vuoden 2001 kolmen ensimmäisen kuukauden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 280,3 milj. euroa (250,0). Orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa oli 12 %. Konsernin liikevaihto laski 1 % vuoden 2000 vastaavasta jaksosta ja oli 281,2 milj. euroa (283,3). Tämä johtui vuoden 2001 alussa tapahtuneesta verkkoinfrastruktuuriliiketoiminnan myynnistä. Liiketoiminta-alueista nopeimmin kasvoi uusi Tietoliikenne ja media, 25 %. Nopeasti muuttuva tietoliikennetoimiala voi avata uusia mahdollisuuksia tälle liiketoiminta-alueelle, joka on keskittynyt tietoliikenneoperaattoreihin, -palvelutoimittajiin, yritysten verkkopalveluihin sekä mediaan. Finanssiryhmä kasvoi 16 %. Ryhmä on käynnistämässä tuoteliiketoiminnan ratkaisujen viemisen koko Euroopan markkinoille, samalla kun kehitetään ja laajennetaan kumppanuussuhteita uusien ja vanhojen asiakkaitten kanssa. Liiketoiminta-alue kehittää parhaillaan uuden sukupolven Solo- verkkopankkikonseptia Nordean pohjoismaisille pankeille. Julkisen sektorin liiketoiminta-alueen liikevaihto kääntyi nousuun ja kasvoi 14 % vuoden 2000 vastaavaan jaksoon verrattuna. Tuotanto ja logistiikka -liiketoiminta-alue hyötyi metsäteollisuuden voimakkaasta kehityksestä, mutta solmi myös merkittäviä uusia sopimuksia muiden alojen suuryritysten, kuten Keskon, Rautaruukin ja Shellin, kanssa. Liiketoiminta-alueen asiakastoimialoihin kuuluvat metsäteollisuus, prosessiteollisuus ja valmistava teollisuus, kauppa, matkailu ja kuljetus, logistiikka ja energia. Energiasektorin liiketoiminta, ennen kaikkea öljy- ja kaasuyksikön toiminta, kasvoi voimakkaasti. Käsittely- ja verkkopalvelut, joka kasvoi 8 %, solmi useita merkittäviä ulkoistussopimuksia yhdessä Tuotanto ja logistiikka -liiketoiminta- alueen sekä Finanssiryhmän kanssa. Voimavarojen hallinnan liiketoiminta-alue kasvoi 5 %, mikä on selvä merkki sovellusmarkkinoiden elpymisestä vuosituhannen vaihdetta seuranneen myynnin jyrkän laskun jälkeen. Kasvu oli nopeinta Suomessa lähinnä euromuutosten ansiosta. Maantieteellisesti kokonaiskasvu paikallisissa valuutoissa oli 19 % Suomessa ja 3 % Ruotsissa. Kasvu muissa maissa oli vahvinta Norjassa, 41 % ja Saksassa, 32 %. Kuuden liiketoiminta-alueen tilauskanta, joksi katsotaan vain sitovasti tilattujen palvelujen yhteismäärä, oli 759,8 milj. euroa (480,6) 31.3.2001. TULOS Liikevoitto ennen kertaluonteisia ja muita vertailua vaikeuttavia eriä (henkilöstön optio-ohjelmiin liittyvät sosiaalikulut) oli 34,3 milj. euroa (24,5) ja suhteessa liikevaihtoon 12,2 % (8,6). Voitto (EBIT) kyseiset erät mukaan lukien oli 55,3 milj. euroa (33,9). Tuloksen ja kannattavuuden kasvu edellisvuodesta johtui lähinnä parantuneiden liiketoimintaedellytysten sekä TietoEnatorin Ruotsin toimintojen rakenteellisten muutosten johdosta. Konserni on siirtynyt korkean jalostusarvon ja kannattavuuden markkinasegmentteihin pois matalan jalostusarvon palveluista. Kertaluonteiset tuotot 20,6 milj. euroa (10,1) johtuivat Atkos Printmailin osakkeiden myynnistä. Kertaluonteisia kuluja ei ollut (0,7 milj. euroa). Kuuden liiketoiminta-alueen yhteenlaskettu voitto suhteessa liikevaihtoon oli 14,0 % (12,0 %). Osakekohtainen voitto kasvoi 47 % ja oli 0,44 euroa (0,30) ja ilman liikearvojen poistoja 0,48 euroa (0,33). Osakkeiden määrä katsauskauden aikana oli keskimäärin 82.334.414. Liiketoiminnan kassavirta oli 68,3 milj. euroa (42,1). TietoEnatorin omien osakkeiden ostot saatiin päätökseen tammikuussa. Ostot perustuivat yhtiökokouksen vuonna 2000 antamaan valtuutukseen. Tähän tarkoitukseen käytettiin 6,6 milj. euroa. Huhtikuussa maksettiin osinkoja 40,3 milj. euroa. Liukuva 12 kuukauden sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 32,7 % ja oman pääoman tuotto 21,8 %. LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN KATSAUKSET · Finanssiryhmä Finanssiryhmän kumppanuusliiketoiminnan palvelujen kysyntä jatkui katsauskaudella hyvällä tasolla, ja yhteistyö avainasiakkaiden kanssa vahvistui edelleen. Kysyntä kohdistui pääasiassa euromuutoksiin Suomessa sekä verkko- ja CRM-ratkaisuihin. Tuoteliiketoiminnassa leimallisia olivat neuvottelut ja selvitykset useista uusista innovatiivisista toimialaratkaisuista. Katsausjakson liikevaihto kasvoi 16 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 44,2 milj. euroa (38,0). Liikevoitto ilman liikearvojen poistoja kasvoi 39 % ja oli 6,7 milj. euroa (4,8). Vahvimmin sekä liikevaihto että tulos kasvoivat pohjoismaisessa kumppanuusliiketoiminnassa ja Eurooppaan suuntautuvassa tuoteliiketoiminnassa, Itä-Eurooppa mukaan lukien. Nordean kanssa tehtiin sopimus uuden sukupolven Solo-verkkopankin kehittämisestä kaikille Nordean pankeille eli Meritalle, Nordbankenille, Unibankille sekä Christiania Bankille. Verkkopankin ratkaisut ovat keskeinen osa Finanssiportaali-tuotetta, jonka TietoEnator kohdistaa globaaleille markkinoille. Transmaster-maksukorttijärjestelmä kehitettiin yhteensopivaksi EMV (Europay, MasterCard, Visa) -sirukorttistandardin kanssa. Transmaster on tämän jälkeen yksi harvoista pankkien käyttöön tarjolla olevista uuden teknologian maksukorttisovelluksista maailmassa. Finanssiryhmässä toteutetaan parhaillaan rakenteellisia muutoksia toimintamallien optimoimiseksi. Hankkeita Ruotsin tuoteliiketoiminnan prosessien, tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi on käynnissä. · Tietoliikenne ja media Tietoliikennemarkkinat ovat olleet epävakaat vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Toimialan tietotekniikkapalveluiden kysynnässä ei kuitenkaan tapahtunut merkittäviä muutoksia. Asiakkaiden liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt ja kustannusten karsinta lisäsivät väliaikaisesti epävarmuutta markkinoilla. Kilpailun kiristyminen ja uudelleenjärjestelyjen tarpeet tarjoavat vakiintuneille palvelutuottajille mahdollisuuksia ulkoistus- ja järjestelmäsopimusten solmimiseen. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 25 % ja oli 46,9 milj. euroa (37.6). Liikevoitto ilman liikearvojen poistoja kasvoi 25 % ja oli 7,3 milj. euroa (5,9). Liikevaihdon kasvu oli voimakasta kaikille toiminta-alueilla. Maaliskuussa TietoEnator osti 40 % hollantilaisesta Teledynamicsista. Yrityskauppa vahvistaa TietoEnatorin asemaa Keski-Euroopan tietoliikennesektorilla ja käynnistää yhteistyön hollantilaisen operaattorin KPN:n kanssa. Sonera Plaza tuli uudeksi asiakkaaksi useilla samanaikaisilla hankkeilla. Liiketoiminta-alue sai uuden tilauksen WCDMA- simulaattorista. Mediayksikkö käynnisti Ruotsissa yhdessä Bonniersin kanssa laajakaista- ja digitaalitelevisiopohjaisen viihdeportaalin määrittelyhankkeen. · Julkinen sektori Julkisen sektorin markkinat kehittyvät myönteiseen suuntaan melko hiljaisen vuoden 2000 jälkeen. Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 42,2 milj. euroa (37,0). Liikevoitto ilman liikearvojen poistoja oli 4,7 milj. euroa (5,4). Viime vuoden hyvää tulokseen vaikuttivat vielä vuosituhannen vaihteen muutostöihin liittyneet tilaukset. Liiketoiminta-alue on keskittämässä toimintaansa yhä selkeämmin julkisen hallinnon digitaalisiin ratkaisuihin ja jatkoi markkinaosuuden kasvattamista alueellaan. Toiminta keskittyy yhä selkeämmin kahteen liiketoimintakokonaisuuteen. Nämä ovat Digital Government Services, joka keskittyy kumppanuusliiketoimintaan ja asiantuntijapalveluihin ja Public Resource Management, joka keskittyy terveydenhuollon ja kuntasektorin keskeisiin järjestelmiin. Liiketoiminta terveydenhuollon alueella kasvoi merkittävästi verrattuna edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen. TietoEnatorin tavoite kehittää toimintaansa pohjoismaisilla markkinoilla johti katsauskauden aikana kolmeen yritysostoon. Nämä olivat terveydenhuoltoalan yritys DataFolket sekä osa Solteqin ja MLAB:n terveydenhuoltoalan toiminnoista. Näkövammaisten kirjasto Celia Suomessa on valinnut TietoEnatorin kirjaston uuden tietojärjestelmän toimittajaksi. Uusi järjestelmä tukee kirjaston palveluita ja strategista tavoitetta luoda digitaalinen kirjasto. Tukholma on ensimmäinen paikkakunta Ruotsissa, joka tarjoaa mahdollisuuden hakea lukioon verkon välityksellä. Yli 90 % 7.000 opiskelijasta jätti hakemuksensa Internetin välityksellä. Ratkaisu on TietoEnatorin kehittämä. · Tuotanto ja logistiikka Tuotanto ja logistiikka -liiketoiminta-alueen asiakastoimialat ovat metsäteollisuus, prosessiteollisuus ja valmistava teollisuus, kauppa, matkailu ja kuljetus, logistiikka ja energia. Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 9 % edellisvuodesta ja oli 53,5 milj. euroa (48,9). Edellisvuoden liikevaihtoon sisältyi myöhemmin vuoden aikana myydyn tai lakkautetun toiminnan liikevaihto. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoja kasvoi edellisvuodesta 35 % ja oli 7,5 milj. euroa (5,5). Rautaruukin kanssa tehtiin tietotekniikkatoimintojen ulkoistussopimus. Toiminta käynnistyi menestyksellisesti maaliskuun alussa. Merkittävä ulkoistussopimus tehtiin myös Keskon kanssa. TietoEnatorista tulee Keskon keskeinen tietotekniikkakumppani sen toteuttaessa ketju- uudistusta Suomessa ja laajentaessaan toimintaansa kansainvälisesti. Keskon sisäinen tietotekniikkayritys TietoKesko siirtyy TietoEnatorille. Sopimus vahvistaa TietoEnatorin johtavaa asemaa kaupan tietotekniikkatoimittajana Pohjoismaissa. Sekä Rautaruukin että Keskon sopimukset on tehty yhteistyössä Käsittely- ja verkkopalveluiden kanssa. Metsäteollisuuden alueella kehitys oli edelleen voimakasta, ja kauden aikana tehtiin kaksi suurta paperitehdassopimusta Saksassa. TietoEnator solmi myös maailmanlaajuisen lisenssisopimuksen hollantilaisen Shell International E&P:n kanssa öljyn- ja kaasuntuotannon raportoinnin ja kirjanpidon tietojärjestelmästä. TietoEnator on tällä hetkellä yksi maailman johtavista näiden palvelujen toimittajista. · Käsittely- ja verkkopalvelut Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto parani 8 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 71,6 milj. euroa (66,4). Liikevoitto ennen kertaluoteisia eriä oli 7,2 milj. euroa (4,7). Atkos Printmail sisältyy lukuihin osakkuusyhtiönä, mutta sen osakkeiden myynnistä saatu voitto sisältyy kertaluonteisiin eriin. Vuosineljänneksen aikana tehdyistä sopimuksista merkittävimpiä olivat ulkoistussopimukset Rautaruukin, Sammon ja TietoKeskon kanssa, jotka solmittiin yhteistyössä Tuotanto ja logistiikka -liiketoiminta-alueen (Rautaruukki ja Kesko) ja Finanssiryhmän (Sampo) kanssa, sekä Ruotsin tulostuspalveluiden ulkoistaminen Capellalle. Ruotsin toiminnan kasvu oli heikko ja toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi on käynnistetty. Tukholman kaupungin tietotekniikkapalvelut siirtyivät helmikuussa TietoEnatorin vastuulle. Stora Enson kanssa tehtiin kuusivuotinen sopimus, jonka perusteella TietoEnator luo pohjan yrityksen kansainväliselle SAP-toiminnalle. · Voimavarojen hallinta Palkkahallinnon ulkoistuspalveluiden kysyntä kasvoi voimakkaasti katsauskauden aikana. Palkkalaskennan siirtyminen markoista euroihin on alkanut, mikä vaikutti myönteisesti liiketoiminta-alueen Suomen tulokseen vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Liikevaihto kasvoi 5 % viime vuodesta ja oli 43,7 milj. euroa (41,7). Liikevoitto ilman liikearvojen poistoja kasvoi 64 % ja oli 5,9 milj. euroa (3,6). Kauden aikana ostettiin Eurotime AB, joka kehittää ja toimittaa palkkahallintoon liittyviä ajan rekisteröinti- ja hallintajärjestelmiä. SanomaWSOY ulkoisti palkkahallinnon palvelut TietoEnatorille. Dokumenttien hallintajärjestelmistä tehtiin merkittäviä sopimuksia pankki-, tietoliikenne- ja öljyalan yritysten kanssa. Nordea valitsi Documentum 4i ohjelmiston koko organisaation käyttöön Web- sisällönhallinnan ja -julkaisun ratkaisuksi. Documentum 4i:n kautta julkaistaan informaatiopalveluja internet, intranet- ja ekstranet- toiminnassa. Projektitoimitukset on käynnistetty Suomessa ja jatkuvat Ruotsin, Tanskan ja Norjan projekteina. Investoinnit apptoyou.com -liiketoimintaportaaliin jatkuivat. Tanskassa ja Ruotsissa käynnistettiin valmistelut apptoyou-portaalien avaamiseksi vuoden toisen ja kolmannen neljänneksen aikana. HENKILÖSTÖ Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä rekrytointi oli voimakasta. Konserniin tuli yhteensä 507 (367) uutta työntekijää. Liiketoiminta- alueiden henkilöstö kasvoi 328 henkilöllä eräät pienehköt yritysostot mukaan lukien. Tulevina kuukausina uusien työntekijöiden palkkaamisen odotetaan hidastuvan jokin verran. Konsernin henkilömäärä katsauskauden aikana oli keskimäärin 9 488 (9824) ja maaliskuun lopussa 9 602 (9810). Liiketoiminta-alueiden henkilömäärä kasvoi keskimäärin 5 % ja oli 9 359 (8912). Liiketoiminta-alueiden liukuva 12-kuukauden henkilövaihtuvuus oli 13 %, mikä on samalla tasolla kuin edellisvuonna. Vaihtuvuus on kuitenkin hieman laskenut ensimmäisellä neljänneksellä. Tietotekniikka-ammattilaisten saatavuus on tyydyttävällä tasolla lukuun ottamatta teknisiä konsultteja ja tiettyjä erikoisasiantuntijoita. TietoEnatoria pidetään tietotekniikkamarkkinoilla edelleen selkeästi erittäin houkuttelevana työnantajana. OSAKEPÄÄOMA Vuosineljänneksen aikana osakkeiden määrä kasvoi 210.432 kappaleella vuoden 1996 optiolainaan liittyvien optiotodistusten käytön johdosta. Yhtiö hankki 214.282 omaa osakettaan 6,6 milj. eurolla tammikuun aikana. Vuoden 2000 syksyllä yhtiö hankki 1.329.273 omaa osaketta. Nämä osakkeet mitätöitiin maaliskuussa 2001 pidetyssä yhtiökokouksessa. Maaliskuun lopussa rekisteröityjä osakkeita oli 82.522.098. Entisen Enatorin optiotodistusten ja vuosien 1996, 1998, 1999 ja 2000 optiolainoihin liittyviin optiotodistusten perusteella osakkeiden määrä saattaa kasvaa 9.113.569 osakkeella. Vuoden 1996 optiolainan käyttämättä olevien 205.811 optiotodistuksen merkintäaika päättyy 31.1.2002. Vuoden 1998 optiolainaan liittyvä oikeus merkitä osakkeita optio-oikeuksilla alkaa 15.6.2001. Nämä optio-oikeudet oikeuttavat 1.200.000 osakkeen merkitään. Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita. Tämä valtuutus on voimassa yhtiökokouksesta 22.3.2002 saakka. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja negatiivisen nettovelkaantumisasteen vähentämiseksi. Hallitus sai myös valtuuden laskea liikkeeseen osakkeita, optio-oikeuksia ja vaihtovelkakirjalainoja vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Tämän päätöksen pohjalta osakemäärä voi kasvaa enintään 14.103.422 osakkeella. Valtuutuksen tarkoituksena on yritysostoja ja muita yritysjärjestelyjä rahoittamalla turvata yhtiön mahdollisuudet kehittää toimintaansa sekä tarvittaessa kehittää vähäisessä määrin henkilöstön kannustusjärjestelmiä. TietoEnatorin suurin osakkeenomistaja Sonera myi koko omistuksensa yhtiöstä, 18,6 % osakepääomasta (15,6 milj. osaketta) helmikuussa. LOPPUVUODEN NÄKYMÄT Tietotekniikkapalvelujen kysynnän kasvu jatkuu. Talouskasvun hidastuminen voi väliaikaisesti supistaa tietotekniikkainvestointeja, mutta se lisää asiakkaiden kiinnostusta ulkoistukseen ja vahvan tietotekniikkakumppanin hakuun. TietoEnatorin korkean jalostusarvon palveluihin, vahvaan toimialaosaamiseen ja asiakaskumppanuuteen perustuva strategia vastaa erinomaisesti markkinoiden tarpeita ja tukee tervettä orgaanista kasvua. Alan rakennemuutoksen jatkuminen ja TietoEnatorin ulkoisen kasvun painopisteen siirtyminen fuusiosta yritysostoihin ylläpitää niinikään liikevaihdon kasvua. Yritysostot mukaanlukien koko vuoden liikevaihdon kasvun odotetaan nopeutuvan ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Myönteinen liikevaihdon kehitys sekä vuoden 2000 aikana Ruotsissa toteutetut rakennemuutokset näkyvät kuluvan vuoden kannattavuuden parantumisena. Yhtiön tuloksen vuonna 2001 uskotaan paranevan merkittävästi edellisestä vuodesta ja ylittävän 10 %:n kannattavuustavoitteen. OSAVUOSIKATSAUS 2/2001 TietoEnator julkistaa tammi-kesäkuun osavuosikatsauksensa 1.8.2001. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00070/bit0002.doc Full Report http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00070/bit0002.pdf Full Report