TietoEnatorin osavuosikatsaus 2/2002

TietoEnatorin osavuosikatsaus 2/2002 1) Katsauskauden liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 627,8 (563,2) milj. euroa; toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 317,7 (282,0) milj. euroa 2) Katsauskauden liikevoitto (EBITA) oli 63,1 (68,3) milj. euroa eli 10,0 % (12,1 %) liikevaihdosta 3) Koko vuoden liikevaihdon kasvuarvio 11-15 %, liikevoitto (EBITA) edellisen vuoden tasolla Markkinat Korkean jalostusarvon palveluihin keskittyvän TietoEnatorin kehitys vuoden 2002 toisella neljänneksellä jatkui ensimmäisen neljänneksen mukaisesti vakaana. TietoEnator jatkoi aktiivisesti strategiansa mukaisia yritysostoja vahvan taloudellisen asemansa turvin. Yhtiö lujitti markkina-asemaansa ja rakensi perustaa tulevalle kasvulle lukuisin pienehköin ostoin Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Hankittuaan heinäkuun puolivälissä Majiq-nimisen amerikkalaisyrityksen TietoEnator on nyt maailman johtava sellu- ja paperiteollisuuden tietotekniikkaratkaisujen toimittaja. Kumppanuus- ja ulkoistussopimusten sekä asiakkaan sisäistä tehokkuutta ja kannattavuutta nopeasti lisäävien palvelujen kysyntä kasvoi edelleen kaikilla alueilla. Henkilötyön myyntiin painottuneilla alueilla kehitys oli edellä mainittuja heikompi, ja kysynnän lasku tietoliikenteen asiakastoimialalla jatkui. Suurin osa TietoEnatorin liiketoiminnasta kehittyi markkinatilanne huomioon ottaen myönteisesti. Liikevaihto Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 317,7 (282,0) milj. euroa. Paikallisissa valuutoissa kasvu oli 12 %. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 627,8 (563,2) milj. euroa. Orgaaninen kasvu oli toisella vuosineljänneksellä 5 % ja koko katsauskaudella 6 %. Maantieteellisesti liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa Suomessa 19 %, Ruotsissa -2 %, Norjassa 10 %, Tanskassa 10 % ja Saksassa 12 %. Pankki- ja finanssisektorin osuus kokonaisliikevaihdosta oli 26 % (23 %), tietoliikenteen 13 % (14 %) ja julkisen sektorin 24 % (24 %). Metsäteollisuuden osuus liikevaihdosta oli 6 % (7 %) ja energiasektorin 5 % (4 %). Tilauskanta kesäkuun 2002 lopussa oli 37 % suurempi kuin vuotta aiemmin ja oli 904 (661) milj. euroa. Luku sisältää vain sitovasti tilattuja palveluita. Tilauskannasta arvioidaan laskutettavan noin 40 % vuoden 2002 aikana. Tulos Laskusuhdanne tietoliikennetoimialalla sekä kysynnän heikkeneminen voimavarojen hallinnan alueella vaikuttivat kannattavuuteen kielteisesti vuoden 2002 ensimmäisellä puoliskolla. Toisen vuosineljänneksen liikevoitto ennen liikearvojen poistoa (EBITA) ja kertaluonteisia eriä oli 28,7 (30,4) milj. euroa eli 9,0 % (10,8 %) liikevaihdosta. Liikevoitto liikearvojen poiston jälkeen (EBIT) ja ennen kertaluonteisia eriä oli 21,6 (26,8) milj. euroa eli 6,8 % (9,5 %) liikevaihdosta. Koko katsauskauden liikevoitto ennen liikearvojen poistoa (EBITA) ja kertaluonteisia eriä oli 63,1 (68,3) milj. euroa eli 10,0 % (12,1 %) liikevaihdosta. Liikevoitto liikearvojen poiston jälkeen (EBIT) ja ennen kertaluonteisia eriä oli 51,0 (61,5) milj. euroa eli 8,1 % (10,9 %) liikevaihdosta. Liikevoitto (EBIT) kertaluonteisten erien jälkeen oli toisella vuosineljänneksellä 21,6 (26,3) milj. euroa ja katsauskaudella 51,0 (81,6) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 47,6 (91,3) milj. euroa. Investointeihin käytettiin 124,9 (38,5) milj. euroa. Katsauskauden osakekohtainen voitto ennen liikearvojen poistoa oli 0,55 (0,75) euroa ja liikearvojen poiston jälkeen 0,41 (0,66) euroa. Liukuva 12 kuukauden sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 58 % ja oman pääoman tuotto (ROE) 45 %. Henkilöstö Rekrytointi oli edelleen edellisvuoden vastaavaa jaksoa vähäisempää. Toisen vuosineljänneksen aikana palkattiin yhteensä 217 (421) uutta henkilöä. Liiketoiminnan ostot, myynnit ja konsernista lähteneet henkilöt huomioon ottaen nettolisäys oli 370 (478). Vuoden 2002 ensimmäisellä puoliskolla konserniin palkattiin yhteensä 428 (928) uutta henkilöä ja nettolisäys oli 865 (806). Konsernin henkilöstömäärä katsauskaudella oli keskimäärin 11 322 (9 668) ja kesäkuun lopussa 11 567 (10 150). Henkilöstön vaihtuvuus laski edelleen kauden aikana, mutta kehitys on hidastumaan päin. Liukuva 12 kuukauden henkilöstövaihtuvuus oli 6 %. Liiketoiminta-alueiden katsaukset Finanssiryhmä Epävarmuus taloudellisen tilanteen kehityksestä piti asiakkaiden tietotekniikkainvestoinnit alhaisina. Tätä suuntausta vahvistivat myös asiakkaiden liiketoiminnan käynnissä olevat uudelleenjärjestelyt. Uusien järjestelmien kehittämisen sijaan asiakkaat haluavat nyt nopeasti saavuttaa kustannussäästöjä parantaakseen toimintansa kannattavuutta ja tehokkuutta. Pohjoismainen kumppanuusliiketoiminta kasvoi ja kehittyi edelleen myönteisesti, kun taas ratkaisuliiketoiminnan markkinat Euroopassa olivat edelleen heikot. Markkinoilla on kuitenkin investointipaineita erilaisten lykättyjen kehityshankkeiden johdosta. Helmikuussa 2002 ostetun ja huhtikuusta alkaen konsernin lukuihin sisältyvän Ementor Financial Systemsin integrointiprosessi eteni suunnitellusti. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 34 % ja oli 50,3 (37,6) milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa kasvoi 4 % ja oli 6,2 (6,0) milj. euroa. Tietoliikenne ja media Liiketoiminta-alueen markkinatilanne on edelleen vaikea, eivätkä markkinoiden toimintaedellytykset muuttuneet vuosineljänneksen aikana. Operaattorit olivat edelleen varovaisia investoinneissaan. Tietoliikennelaitteiden valmistajat jatkoivat tai lisäsivät kustannussäästöjään mm. vähentämällä tutkimus- ja kehitysinvestointeja. Kolmannen sukupolven järjestelmien käyttöönotto on edelleen siirtynyt, eikä se täydellä teholla käynnisty todennäköisesti ennen kuin ensi vuoden loppupuolella. Asiakkaat vähensivät henkilötyöostojaan, mutta suurten, esimerkiksi ulkoistukseen liittyvien hankkeiden kysyntä oli voimakasta ja markkinat aktiiviset. Tutkimus- ja kehitysyhteistyö Nokia Networksin kanssa kehittyi myönteisesti. Uuden henkilöstön rekrytointi aloitettiin keväällä sovittujen, Nokialta siirtyvien töiden hoitamiseksi. Liettuaan perustettiin yhteisyritys paikallisen operaattorin Lietuvas Telekomasin kanssa. Saksalaisen Sykora Groupin osakekannasta ostettiin 51 %, ja omistusosuutta hollantilaisessa TE Consulting BV:ssä (entinen Teledynamics) kasvatettiin kesäkuussa 80 %:iin. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 7 % ja oli 45,8 (42,7) milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa laski 11 % ja oli 3,3 (3,7) milj. euroa. Julkinen hallinto ja terveystoimi Heikentynyt markkinatilanne ei suoranaisesti vaikuta julkiseen sektoriin, mutta kiristyneellä kilpailulla ja hintapaineella on siihen epäsuoria vaikutuksia. Kilpailijoiden määrä on kasvanut. TietoEnator on kuitenkin onnistunut kehittämään sekä asiakassuhteitaan että tiettyjä liiketoiminnan alueita, kuten terveystointa, ja kyennyt siten vastaamaan tähän kilpailuun. Lukuisia laajoja sopimuksia sosiaali- ja terveystoimen sekä hammashuollon tietotekniikkaratkaisuista tehtiin useiden eri asiakkaiden kanssa Pohjoismaissa. Pitemmällä tähtäimellä useat eri tekijät saattavat vaikuttaa julkisen sektorin tulevien vuosien markkinoihin. Yksi näistä on eläkkeelle siirtymisistä aiheutuva henkilöstöpula, joka luo tarvetta investoida uusiin itsepalvelun mahdollistaviin järjestelmiin. Toinen tekijä on tietotekniikkakustannusten kohoaminen, mikä saattaa vaikuttaa uusien hankkeiden rahoitukseen ja näin lisätä entisestään tarvetta todellista lisäarvoa tuoviin ratkaisuihin. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 12 % ja oli 45,9 (41,2) milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa kasvoi 64 % ja oli 5,1 (3,1) milj. euroa. Tuotanto ja logistiikka Vuoden alun varovainen kysynnän kasvu näyttää hiipuneen. Asiakkaat lykkäävät uusien hankkeiden käynnistystä keskittyen kustannussäästöihin, jotka merkitsevät useissa tapauksissa myös henkilöstön vähennyksiä. Liiketoiminta-alueen pohjoismaiset markkinat kehittyivät siten heikosti. Asiakkaat harkitsevat huolellisesti kaikkia uusia investointeja, mikä on johtanut pidentyneeseen päätöksentekoon. Metsäteollisuudessa tarjouspyyntöjen määrä normaalin markkina-alueen ulkopuolelta kasvoi, mikä on selvä osoitus siitä, että TietoEnatorista on tullut tällä alueella maailmanlaajuisesti johtava yritys. Tätä kehitystä vahvistaa entisestään heinäkuussa tehty johtavan amerikkalaisyrityksen Majiq Inc.:in osto. Kehitys energiasektorilla oli edelleen myönteinen. Liiketoiminta-alue keskittyy nyt yhteistyön vahvistamiseen suurten kansainvälisten asiakkaiden kanssa. TietoEnator hankki vuosineljänneksen aikana loput metsäteollisuuden tietotekniikkaratkaisuihin keskittyvän saksalaisen TietoEnator MAS GmbH:n osakekannasta sekä ruotsalaisen ABB Energyn. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 9 % ja oli 59,2 (54,6) milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa laski 12 % ja oli 5,5 (6,2) milj. euroa. Käsittely- ja verkkopalvelut Heikosta taloudellisesta tilanteesta huolimatta kiinnostus ulkoistusratkaisuja kohtaan on kasvussa yleisesti kaikilla alueilla, mutta samanaikaisesti asiakkaat empivät uusien investointien käynnistämistä. Ruotsissa markkinat ovat hajanaiset. Yleiseen markkinatilanteeseen yhdistettynä tämä on johtanut kovaan hintapaineeseen. Ruotsin markkinoilla on kuitenkin olemassa merkittävää kasvupotentiaalia kaikilla tärkeimmillä alueilla. Liiketoiminta-alueen suurin kilpailuetu tällä markkina-alueella on sen kyky yhdistää toimialaosaaminen luotettaviin, perinteisiin ulkoistuspalveluihin. Liettuaan perustettu yhteisyritys tarjoaa myös mahdollisuudet toiminnan laajentamiselle Baltian markkinoilla. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 14 % ja oli 93,9 (82,1) milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa kasvoi 21 % ja oli 10,4 (8,6) milj. euroa. Voimavarojen hallinta Vuoden ensimmäisellä puoliskolla investoinnit erilaisiin yrityssovelluksiin olivat alhaisella tasolla ja lisenssimyynti laski. Suurimmat syyt heikkoon markkinakehitykseen olivat vuosituhannen vaihteen järjestelmämuutosten jälkivaikutukset kysyntään sekä vuoden 2001 aikana loppuun saatetut euromuunnoshankkeet. Asiakkaat ovat viimeisten kahden vuoden aikana uudistaneet henkilöstö- ja talousohjauksen järjestelmiään ja keskittyvät nyt erilaisiin lisäarvoa tuottaviin ratkaisuihin. Erityisesti pienet yritykset pohtivat myös ulkoistamista. Liiketoiminta-alue kasvatti liikevaihtoaan ylläpito-, konsultointi- ja ulkoistusliiketoiminnassa, mikä osittain korvaa lisenssimyynnin vähentymistä. Perinteisten palkkaratkaisujen kysyntä on ollut heikkoa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Sen sijaan kiinnostus laajempaan tukeen ja ennen kaikkea työntekijöiden itsepalveluihin, verkkopalveluihin ja työajan hallinnan ratkaisuihin on kasvanut. Seals Document Services GmbH -tytäryhtiö on lisännyt laskuhotellijärjestelmänsä myyntiä myös Pohjoismaissa. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski edellisvuoden vastaavasta jaksosta 10 % ja oli 41,9 (46,4) milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa laski 53 % ja oli 3,2 (6,7) milj. euroa. Lähiajan näkymät Tietotekniikkapalvelujen kysyntää jatkuvasti ylläpitävät tekijät ovat digitaalinen tuotanto ja tuottavuuden lisääminen. Talouden laskusuhdanne ja markkinoiden epävarmuus hidastavat kuitenkin tietotekniikkainvestointien kasvua vuonna 2002. Korkeaa lisäarvoa tuovien ja tuottavuutta parantavien palvelujen kysyntä kasvaa voimakkaammin kuin alhaisen jalostusarvon palvelujen. Orgaaninen kasvu on hidasta useimmilla TietoEnatorin asiakastoimialoilla, ja tietoliikenteessä investointiaktiivisuus laskee edelleen lyhyellä aikavälillä. Kaikilla asiakastoimialoilla on kuitenkin merkittävää kiinnostusta ulkoistuspalveluja kohtaan. TietoEnatorin liikevaihdon kasvun vuonna 2002 odotetaan olevan 11-15 % ja koko vuoden tuloksen (EBITA) viime vuoden tasolla. Osavuosikatsaus 3/2002 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 25.10.2002. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/25/20020725BIT00030/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/25/20020725BIT00030/wkr0002.pdf The full report