Tilinpäätöstiedote vuodelta 2000

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2000 Vahva kehitys neljännellä neljänneksellä Vankka kasvu tärkeimmillä asiakastoimialoilla Parantuneet liiketoimintaolosuhteet vuonna 2001 Kuuden liiketoiminta-alueen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 6 % 1.005,6 milj. euroon (950,5). Koko konsernin liikevaihto oli 1.119,9 milj. euroa (1.229,1). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 82,4 milj. euroa (103,8), ja suhteessa liikevaihtoon 7,4 % (8,5 %). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liikevoitto oli 103,5 milj. euroa (107,7). Osakekohtainen voitto oli 0,88 euroa (0,90). Osingonjakoehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle on 0,49 euroa (0,49). Vuoden kolmannella neljänneksellä alkanut myönteinen kehitys jatkui neljännellä neljänneksellä. Nopea kasvu tietoliikenne- ja metsäsektorilla TietoEnatorin keskeisistä toimialoista tietoliikennetoimialan liikevaihto kasvoi voimakkaimmin, 28 %. Metsäteollisuudessa kasvu oli 20 % ja pankki- ja finanssisektorilla 12 %. Julkisen sektorin liikevaihto supistui 3 %. Konsernin kokonaisliikevaihdosta pankki- ja finanssisektorin osuus oli 22 %, tietoliikenteen 13 %, julkisen sektorin 25 % ja metsäteollisuuden 6 %. TietoEnator selkeyttää edelleen toimintaansa muodostamalla Palvelut- liiketoiminta-alueesta Tietoliikenne ja media -liiketoiminta-alueen, joka kattaa konsernin kaikki toiminnot näille asiakastoimialoille. Fyysistä tavarantuotantoa ja jakelua palvelevat tietojärjestelmät keskitetään Tuotannon ja logistiikan, entisen Teollisuuden, liiketoiminta-alueeseen. Julkisen sektorin henkilöstö- ja talousohjauksen liiketoiminta on samanaikaisesti suunniteltu siirrettäväksi Ohjelmistopalvelut- liiketoiminta-alueeseen, jonka uudeksi nimeksi tulee Voimavarojen hallinta. Keskittyminen korkean jalostusarvon palveluihin jatkui vuonna 2000 TietoEnator jatkoi keskittymistä korkean jalostusarvon tietotekniikkapalveluihin valituilla toimialoilla ja vähensi toimintaansa ja riippuvuuttaan matalan jalostusarvon palveluista. Tytäryhtiö Dotcomin myynnin jälkeen TietoEnatorilla ei enää ole laitteistojen myynti- tai asennustoimintaa. Vuosituhannen vaihteen vaikutus tietotekniikkamarkkinoihin oli odotettua tiukempi. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla oli havaittavissa merkkejä kysynnän elpymisestä, mutta tämän jälkeen markkinoiden kehitys hidastui jälleen. Tämä näkyi selvimmin matalan jalostusarvon palveluissa kuten henkilötyöajan myynnissä ja laitemyynnissä, mutta myös ohjelmistoliiketoiminnassa. Korkean jalostusarvon palveluiden kysynnän kasvu jatkui, mutta ennakoitua hitaammin. Korkean jalostusarvon palveluissa, joihin TietoEnator on keskittynyt, oli kuitenkin mahdollista säilyttää hyvä kannattavuus. Kolmannella neljänneksellä kysyntä alkoi vähitellen vahvistua, ja kehitys jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ulkoistusratkaisujen ja sähköisen kaupankäynnin palvelujen kysyntä kasvoi ja ohjelmistomarkkinoiden elpyminen alkoi. Markkinat olivat aktiiviset koko vuoden, mutta sopimuksiin päätyminen vei aikaisempaa enemmän aikaa. Asiakkaiden ylimmän johdon kasvava kiinnostus tietotekniikkakumppaneiden ja -ratkaisujen huolelliseen valintaan hyödyttää TietoEnatoria, koska yhtiö on yksi niistä harvoista yrityksistä, jotka ovat keskittyneet vahvan tietotekniikkaosaamisen tarjoamiseen valituille asiakastoimialoille. TietoEnatorin syntymistä seuranneesta ylimenokaudesta on suoriuduttu kaikkien keskeisten toimintojen osalta onnistuneesti ja yhtiö voi keskittyä vahvistamaan asemaansa Pohjoismaissa ja Manner-Euroopassa. Neljäs vuosineljännes: Markkinat elpyivät, suurten projektien määrä kasvussa Vuoden 2000 viimeinen neljännes oli parempi kuin vuoden alkupuolisko ja myös vuoden 1999 viimeinen neljännes. Kuuden ydinliiketoiminta-alueen yhteenlaskettu liikevaihto vuoden 2000 neljännellä neljänneksellä oli 281,0 milj. euroa (262,5), mikä merkitsi 7 %:n kasvua. Konsernin liikevaihto laski 9 % ja oli 312,3 milj. euroa (344,1). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 25,9 milj. euroa (24,7). Finanssiryhmän liikevaihto kasvoi neljännellä neljänneksellä erittäin voimakkaasti, 15 %. Palvelujen kysyntä on vahvaa, ja suurten kansainvälisten hankkeiden määrä on kasvussa. Palvelut-liiketoiminta-alue kasvoi 13 % ja Teollisuus 17 %. Julkisen sektorin liikevaihto kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 2 %, ja tulos parani hieman. Käsittely- ja verkkopalveluiden liikevaihto laski 1 % ja Ohjelmistopalveluiden 3 %. Liiketoiminta-alueiden liikevaihto kasvoi vuonna 2000 Liiketoiminta-alueiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 1.005,6 milj. euroa. Kurssierojen vaikutus pois lukien kasvu oli 4 %. Koko konsernin liikevaihto laski 9 % ja oli 1.119,1 milj. euroa, mikä johtui Ruotsin puolustusvoimien palveluiden siirtämisestä osakkuusyritykseen vuoden alussa sekä verkkoinfrastruktuuriliiketoiminnan kehityksestä. Maantieteellisesti liikevaihto kasvoi 6 % Suomessa, mutta laski Ruotsissa uudelleenjärjestelyjen johdosta. Kasvu Pohjoismaiden ulkopuolella oli voimakkainta Saksassa, 38 %. Tilauskanta, joksi katsotaan vain sitovasti tilattujen palvelujen yhteismäärä, oli 552,1 milj. euroa (478,8). Tulos - liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 82,4 milj. euroa Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 82,4 milj. euroa (103.8) ja suhteessa liikevaihtoon 7,4 % (8,5 %). Konsernin kertaluonteiset tuotot olivat 30,3 milj. euroa (19,9) vuoden aikana, ja ne johtuivat pääosin ruotsalaisen toimihenkilöiden eläkelaitoksen (SPP) ylikatteiden palautuksesta. Kertaluonteiset kulut olivat 9,2 milj. euroa (16,0), ja ne koostuivat henkilöstöoptioihin liittyvistä sosiaalikuluvarauksista, 2,9 milj. euroa, verkkoinfrastruktuuriliiketoiminnan uudelleenjärjestelystä, 4,7 milj. euroa, sekä Tiedon ja Enatorin yhdistymiseen liittyneistä kuluista, 1,6 milj. euroa. Liikevoitto (EBIT) mukaan lukien kertaluonteiset erät oli 103,5 milj. euroa (107,7) ja suhteessa konsernin liikevaihtoon 9,2 % (8,8 %). Liikevoittoon sisältyi 10,7 milj. euron (13,2) tulospalkkiovaraus. Palveluiden ja Julkisen sektorin liiketoiminta-alueiden tulos parani, mutta muiden liiketoiminta-alueiden tulos suhteessa liikevaihtoon laski. Syynä tähän oli vuosituhannen vaihteen vaikutus palvelujen kysyntään sekä TietoEnatorin toteuttamat strategian mukaiset toimenpiteet. Voitto suhteessa liikevaihtoon oli edelleen vahva siinä liiketoiminnassa, joka kattaa konsernin strategisesti tärkeät korkean jalostusarvon palvelut. Osakekohtainen voitto oli 0,88 (0,90) euroa ja ilman liikearvojen poistoa 1,04 euroa (1,04). Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 27,7 % (29,5 %) ja oman pääoman tuotto 19,6 % (21,2 %). Investoinnit Välittömät investoinnit käyttöomaisuuteen ja muihin pitkävaikutteisiin menoihin olivat 44,2 milj. euroa (56,9). Koneisiin ja laitteisiin investoitiin 31,4 milj. euroa (38,4) ja tytäryhtiöosakkeisiin 37,7 milj. euroa (40,7). Entra Data AB:n vähemmistöosuuksien lunastaminen 96,6 %:iin saakka ja Oy Visual Systems Ltd:n loput osakkeet hankittiin osakevaihdolla. Rahoitus Liiketoiminnan kassavirta oli yhteensä 73,5 milj. euroa (121,4). Käyttöomaisuusinvestointeihin käytettiin 42,0 milj. euroa (56,9) ja yritysostoihin 9,8 milj. euroa (22,5). Osinkojen maksamiseen käytettiin 38,5 milj. euroa (33,5). Yhtiö hankki omia osakkeitaan 36,2 milj. eurolla yhteensä 1.329.273 osaketta (1,6 % osakepääomasta). Tammikuussa 2001 yhtiö hankki vielä 214.282 omaa osaketta. Kaikkiaan yhtiön omistuksessa on nyt 1.543.555 omaa osaketta, mikä vastaa 1,84 %:a osakepääomasta. Taseen loppusumma oli 632,0 milj. euroa (702,6). Omavaraisuusaste oli 57,5 % (52,8 %) ja nettovelkaantumisaste (gearing) -9,4 % (-13,2 %). Rahavarat olivat 68,8 milj. euroa (113,8), käyttämättömiä luottolimiittejä oli 25 milj. euroa sekä käyttämättömiä yritystodistusohjelmia 200 milj. euroa. Sisäinen rakennemuutos tukee toimialakohtaista erikoistumista Uusi Tietoliikenne ja media -liiketoiminta-alue, entinen Palvelut, keskittyy teleoperaattoreiden, tietoliikennealan valmistajien ja mediatoimialan tietotekniikkapalveluihin. Uusi Tuotannon ja logistiikan, entisen Teollisuuden, liiketoiminta-alue keskittyy puolestaan tavaratuotantoon ja jakeluun liittyviin toimialoihin: metsä- ja prosessiteollisuuteen, energiaan, kauppaan, logistiikkaan sekä matkustukseen ja kuljetukseen. Julkisen sektorin toimialariippumaton, pääasiassa henkilöstö- ja talousohjauksen toimintoja sisältävä ohjelmistoliiketoiminta on suunniteltu siirrettävän Ohjelmistopalvelut-liiketoiminta-alueeseen, jonka uudeksi nimeksi tulee Voimavarojen hallinta. Muutos vahvistaa edelleen liiketoiminta-alueen osaamista. Julkinen sektori keskittyy sähköisen hallinnon ja asioinnin ratkaisujen kehittämiseen. Muutosta koskevia neuvotteluja henkilöstöedustajien kanssa ei ole vielä saatettu loppuun. Henkilöstömäärä kasvoi 4 % Liiketoiminta-alueiden keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 4 % ja oli 9.081 (8.721). Vuoden aikana palkattiin 1.436 (1.321) uutta henkilöä. Liiketoiminta-alueiden henkilöstön vaihtuvuus kasvoi vuoden 1999 10 %:sta 13 %:iin vuonna 2000. Konsernin henkilömäärä keskimäärin vuoden aikana oli 9.934 (11.058) ja vuoden lopussa 10.032 (11.098). Lasku johtui pääosin puolustussektorin liiketoiminnan poistumisesta konsernista. Kehittäminen keskittyy verkkotalouteen Tärkeimmät kehityspanostukset kohdistuivat uusien digitaalisen liiketoimintamallien kehittämiseen ja osaamisen siirtoon vanhoista tekniikoista uusiin verkkoliiketoiminnan tekniikoihin. Asiakkaiden verkkotalouteen siirtymistä tukevia palvelukonsepteja ja liiketoimintaportaaleja kehitettiin kaikilla liiketoiminta-alueilla. TE-Akatemia perustettiin tukemaan osaamisen kehittämistä ja siirtoa konsernin sisällä ja luomaan puitteet verkkopohjaiselle oppimiselle. TE- Akatemian tavoitteena on vahvistaa henkilöstön kasvumahdollisuuksia ja valmentautumista verkkotalouden tuomiin muutoksiin. Konsernin yrityskuvan pitkäjänteinen vahvistaminen ja kehittäminen aloitettiin keskeisinä kohderyhminä asiakkaat, sijoittajayhteisö, tiedotusvälineet, henkilöstö ja potentiaalinen henkilöstö. Lähiajan näkymät - liiketoimintaolosuhteet parantuneet Vuoden 2000 alun suvantovaiheen jälkeen korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen kysyntä elpyi loppuvuotta kohden. Kysynnän moottoriksi on noussut tuotannon ja jakelun digitalisointi. Kehitys on voimakkainta kaikkein tietointensiivisimmillä toimialoilla. Talouskasvun hidastuminen muodostaa kysyntään liittyvän epävarmuustekijän, mutta sen vaikutus korkean jalostusarvon palveluihin arvioidaan vähäiseksi vuonna 2001. TietoEnatorin näkökulmasta toimintaedellytykset paranevat alkaneena vuonna. Suurten verkko- ja ulkoistamishankkeiden määrä on kasvussa ja työvoiman saatavuus parempi kuin vuotta aikaisemmin. Irrottautuminen hitaasti kasvavista puolustusteollisuuden palveluista ja laitekaupasta parantaa yhtiön kasvuedellytyksiä. TietoEnatorin pitkäjänteinen keskittyminen vahvimpiin pohjoismaisiin toimialoihin näkyy nyt merkittävinä uusina sopimuksina suurten yritysten hakiessa itselleen strategisia tietotekniikkakumppaneita. Myönteisesti kasvuun vaikuttaa myös se, että ulkoisen kasvun painopiste siirtyy mittavan fuusion jälkeen normaaleihin yritysostoihin. Pohjoismaissa kasvuinvestoinnit kohdistuvat suurten kumppanuuksien vahvistamiseen, pohjoismaiden ulkopuolella finanssi,- tietoliikenne- ja metsäsektorin ratkaisutarjonnan lisäämiseen. Kokonaisuutena yritysmyynneistä puhdistettu liikevaihto kasvaa alkaneena vuonna edellisvuotista nopeammin, ja yhtiö pitää ennallaan pitkän aikavälin 20%:n kasvutavoitteen. Vuoden 2000 viimeisellä neljänneksellä selvästi positiiviseksi kääntyneen tuloskehityksen uskotaan jatkuvan alkaneena vuonna. TietoEnator on irrottautunut strategiaan kuulumattomista yksiköistään Ruotsissa ja siirtää toimintojen painopistettä edelleen korkeamman jalostusarvon ja marginaalin palveluihin. Jo tehdyt keskittymispäätökset vapauttavat voimavaroja niin, että kertaluonteiset tuotot muodostuvat merkittäviksi myös alkaneena vuonna. Yhtiön tuloksen vuonna 2001 uskotaan paranevan edellisestä vuodesta sekä ennen kertaluonteisia eriä että niiden jälkeen. Yhtiökokous ja osingonjakoehdotus TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous pidetään 22.3.2001. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2000 jaetaan osinkoa 0,49 euroa osakkeelta (0,49). Osingonjaon täsmäytyspäivä on 27.3.2001, ja osinko maksetaan 10.4. 2001. TietoEnator julkistaa vuoden 2001 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksensa 26.4.2001. Avainluvut 2000 1999 muuto s % Liikevaihto, Me 1.119,9 1.229,1 -9 Liikevoitto, Me 103,5 107,7 -4 Liikevoitto, % liikevaihdosta 9,2 8.8 Voitto ennen veroja, Me 106,9 109,3 -2 Voitto/osake, euroa 0,88 0,90 -2 Voitto ilman liikearvojen 1,04 1,04 - poistoja/osake, euroa Voitto/osake (optioiden 0,87 - laimennus), euroa Oma pääoma/osake, euroa 4,33 4,59 -6 Osinko/osake 0,49 0,49 Investoinnit, Me 82,0 102,8 20 Oman pääoman tuotto, % 19,6 21,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 27,7*) 29,5 Gearing, % -9,4 -13,2 Omavaraisuusaste, % 57,5 52,8 Henkilöstö, keskimäärin 9.934 11.058 -10 Henkilöstö, 31.12.2000 10.032 11.098 -10 *) Oikaistu puolustussektorin myynnillä 28,8 %. Tuloslaskelma, 12 kk liukuvat tiedot, Me 2000 2000 2000 2000 2000 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12 Liiketoiminta- alueiden 249,9 249,7 225,0 281,0 1005,6 liikevaihto Uudelleenjärjestely 33,4 27,9 21,7 31,3 114,3 t ja muut Liikevaihto 283,3 277,6 246,7 312,3 1119,9 yhteensä Liikevoitto 33,9 30,2 17,9 21,5 103,5 (EBIT)*) Rahoitusnetto 0,5 1,3 0,7 0,9 3,4 Voitto ennen veroja 34,4 31,5 18,6 22,4 106,9 *)Kertaluonteiset 9,4 15,1 1,0 -4,4 21,1 erät Liikevaihto ja liikevoitto liiketoiminta-alueittain Liike Marginaali % vaiht Liike o voitt o 2000 1999 Kasv 2000 1999 Muuto 2000 1999 u s Me 1-12 1-12 % 1-12 1-12 % 1-12 1-12 Finanssiryhmä - TietoEnatorin 197 178 11 liikkeenjohtovastuull a -Suhteessa 157 140 12 17,8 18,4 -3 11,4 13,1 TietoEnatorin omistukseen Palvelut 203 193 5 13,9 8,5 63 6,8 4,4 Julkinen sektori - TietoEnatorin 193 192 1 liikkeenjohtovastuull a - Suhteessa 189 188 0 25,4 24,8 2 13,4 13,2 TietoEnatorin omistukseen Teollisuus 144 131 10 14,3 15,4 -7 9,9 11,7 Käsittely- ja 262 250 5 31,1 33,8 -8 11,9 13,5 verkkopalvelut Ohjelmistopalvelut 116 120 -3 13,7 18,2 -25 11,8 15,1 Konsernin sis. -65 -72 - eliminoinnit I TietoEnatorin 1006 950 6 116,2 119,0 -2 11,6 12,5 liiketoiminta-alueet Uudelleenorganisointi : - 115 145 -21 -4,0 -1,7 - -3,5 -1,2 verkkoinfrastruktuuri - puolustussektori - 122 - 7,0 9,8 - - 8,1 Muut*) 26 21 - -0,1 -8,6 - - - Henkilöstön optio- -2,9 oikeuksiin liittyvät sosiaalikulut Konsernin sis. -27 -9 - eliminoinnit II Liikevaihto yhteensä/ 1120 1229 -9 116,2 118,5 -2 10,4 9,6 Liikevoitto ennen liikearvojen poistoja Liikearvojen poistot -12,7 -10,8 LIIKEVOITTO (EBIT) 103,5 107,7 -4 9,2 8,8 *)Sisältää Konsernitoimintojen kuluja kaudelta 22,0 (17,5) milj. euroa. Liikevaihto asiakastoimialoittain, 1.1. - 31.12.2000 Me 2000 Kasvu Osuus 1999 Osuus 1-12 % % 1-12 % Julkinen sektori 258 -3 25 266 27 Pankki & rahoitus 230 12 22 206 21 Palvelut 164 5 16 157 16 Tietoliikenne 139 28 13 109 11 Valmistava 78 -5 7 82 8 teollisuus Metsäteollisuus 64 20 6 53 5 Toimialoille 106 -8 10 115 12 kohdistamaton Vähemmistöosuus -33 -12 -38 Liiketoiminta-alueet 1006 6 100 950 100 Uudelleenorganisoint 114 279 i 1120 -9 1229 Liikevaihto maittain, 1.1. - 31.12.2000 Me 2000 Kasvu Osuus 1999 Osuus 1-12 % % 1-12 % Suomi 504 6 50 476 50 Ruotsi 361 1 36 356 37 Norja 69 12 7 61 6 Tanska 25 -4 2 26 3 Saksa 22 38 2 16 2 Muut 25 68 2 15 2 1006 6 100 950 100 Ruotsi 114 242 Muut 0 37 1120 -9 1229 Henkilöstö keskimäärin liiketoiminta-alueittain 2000 Kasvu Osuus 1999 Osuus 1-12 % % 1-12 % Finans 1551 7 17 1447 17 siryhm ä Palvelut 1827 2 20 1793 21 Julkin 1743 -1 19 1767 20 en sektor i Teolli 1282 10 14 1164 13 suus Käsitt 1708 8 19 1575 18 ely- ja verkko palvel ut Ohjelm 970 -1 11 975 11 istopa lvelut Liiket 9081 4 100 8721 100 oimint a- alueet Verkko 694 -9 760 infras truktu uri Puolus - - 1241 tussek tori Ruotsi Muut 159 - 336 9934 -10 11058 Henkilöstö keskimäärin maittain 2000 Kasvu Osuus 1999 Osuus 1-12 % % 1-12 % Suomi 4981 8 55 4600 53 Ruotsi 2943 -5 32 3096 35 Norja 600 3 7 581 7 Tanska 224 11 2 202 2 Saksa 164 54 2 106 1 Latvia 100 19 1 84 1 Muut 69 33 1 52 1 9081 4 100 8721 100 Ruotsi 799 2125 Muut 54 213 9934 -10 11058 Luvut sisältävät liikkeenjohtovastuulla olevien osakkuusyritysten koko henkilöstön. Kun yritysten henkilömääriin lasketaan vain TietoEnatorin omistuksen mukaiset osuudet, konsernin henkilömäärä keskimäärin vuoden aikana oli 9623 (10756) Tuloslaskelma, Me 2000 1999 % 12 kk 12 kk muutos Liikevaihto 1.119,9 1.229,1 -9 Liikevoitto 103,5 107,7 -4 Voitto ennen 106,9 109,3 -2 satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot ja - - kulut Voitto ennen veroja 106,9 109,3 -2 Tilikauden voitto 70,5 69,1 2 Tase, Me 2000 1999 % 31.12. 31.12. muutos Vastaavaa Pysyvät vastaavat 263,8 260,3 -1 Vaihtuvat vastaavat 368,2 442,3 -17 632,0 702,6 -10 Vastattavaa Osakepääoma 70,3 64,7 9 Muu oma pääoma 285,8 288,5 -1 Vähemmistöosuus 2,8 12,2 -77 Poistoero - - Pakolliset varaukset 4,4 28,1 -84 Pitkäaikainen vieras 33,2 33,0 1 pääoma Lyhytaikainen vieras 235,5 276,1 -15 pääoma 632,0 702,6 -10 Konsernilla on 25 milj. euroa komittoimattomia luottolimiittejä ja 200 milj. euron yritystodistusohjelmat, joita ei ollut käytetty 31.12.2000. Rahoituslaskelma, Me 31.12.20 31.12.19 00 99 Liiketoiminnan rahavirta 73,4 121,4 Investointien rahavirta -45,6 -65,0 Rahoituksen rahavirta -70,8 -33,7 Rahavarojen muutos -43,0 22,7 Vastuusitoumukset, Me 31.12.20 31.12.19 00 99 Omasta velasta Pantit - 2,6 Kiinnitykset 2,6 2,3 Osakkuusyritysten puolesta Takaukset 28,0 1,3 Muut omat vastuut Vuonna 2001 (2000) maksettavat 32,4 29,5 vuokravastuut Myöhemmin maksettavat 63,6 74,3 vuokravastuut Vuonna 2001 (2000) maksettavat 21,9 19,1 leasingvastuut Myöhemmin maksettavat 3,7 18,0 leasingvastuut Muut vastuut 9,0 19,6 Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmivuotisia, joihin ei liity lunastusehtoja. Emoyhtiön leasingsitoumukset sisältävät rahoitusleasingsopimukset, jotka on konsernin tasolla aktivoitu käyttöomaisuuteen. Me 31.12.20 31.12.19 00 99 Johdannaissopimukset Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset Kohde-etuuksien arvo 2,3 16,9 Valuuttatermiinien käypä arvo 0 -0,3 Johdannaisia käytetään vain suojaustarkoituksessa. Puhelinneuvottelu TietoEnator järjestää puhelinkonferenssin analyytikoille ja sijoittajille 15.2.2001 klo 17.00 Suomen aikaa (16.00 Ruotsin aikaa). Halutessanne osallistua neuvotteluun soittakaa numeroon +44 208 240 8241 viisi minuuttia ennen neuvottelun alkua. Neuvottelun tunnus on 'TietoEnator'. Lisätietoja: Matti Lehti, toimitusjohtaja, puh. 09 8626 2200, 0400-816405 Åke Plyhm, toimitusjohtajan varamies, puh. +46 8 632 1410 Tuija Soanjärvi, talousjohtaja, puh. 09 8626 2213, 040 5455476 Eric Österberg, viestintäjohtaja, puh. +46 8 632 1426, +46 70 590 05 99 TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00270/bit0001.pdf