Tikkurila Oyj: Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 - Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella neljänneksellä

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
27.10.2011 klo 9.00 (CET+1)
Heinä-syyskuu 2011 lyhyesti

 * Liikevaihto nousi kolmannella neljänneksellä 10,5 prosenttia viime vuoden
  vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 191,8 miljoonaa euroa (7-
  9/2010: 173,5).
 * Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 31,0 (25,2) miljoonaa
  euroa eli 16,2 (14,5) prosenttia liikevaihdosta.
 * Katsaus- tai vertailukaudella ei ollut kertaluonteisia eriä.
 * Osakekohtainen tulos oli 0,50 (0,38) euroa.
 * Tilikauden 2011 näkymät pysyvät ennallaan.
 * Hallitus päätti 26.10.2011 strategian täsmentämisestä.

Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti

 * Liikevaihto nousi tammi-syyskuussa 10,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan
  ajanjaksoon verrattuna ja oli 524,6 miljoonaa euroa (1-9/2010: 475,4).
 * Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 65,0 (61,1) miljoonaa
  euroa eli 12,4 (12,9) prosenttia liikevaihdosta.
 * Osakekohtainen tulos oli 0,92 (0,93) euroa.

Avainluvut

(Milj. euroa)         7-9/  7-9/ Muutos-%  1-9/  1-9/ Muutos-% 1-12/
               2011  2010      2011  2010      2010
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloslaskelma

Liikevaihto         191,8 173,5  10,5 % 524,6 475,4  10,4 % 588,6

Liikevoitto (EBIT) ilman
kertaluonteisia eriä     31,0  25,2  22,8 %  65,0  61,1  6,3 %  59,7

Liikevoitto-% (EBIT-%)
ilman kertaluonteisia eriä 16,2 % 14,5 %     12,4 % 12,9 %     10,1 %

Liikevoitto (EBIT)      31,0  25,2  22,8 %  65,0  61,8  5,1 %  60,8

Liikevoitto-% (EBIT-%)   16,2 % 14,5 %     12,4 % 13,0 %     10,3 %

Tulos ennen veroja      28,7  22,0  30,4 %  56,0  55,8  0,3 %  52,0

Katsauskauden tulos      22,0  16,8  30,7 %  40,5  41,0  -1,1 %  36,5

Muita keskeisiä
tunnuslukuja

Tulos per osake*, euroa    0,50  0,38  31,6 %  0,92  0,93  -1,1 %  0,83

Sidotun pääoman tuotto
(ROCE), % p.a.       20,6 % 18,0 %     20,6 % 18,0 %     19,2 %

Rahavirta investointien
jälkeen            38,5  62,5 -38,4 %  12,5  37,5 -66,7 %  51,4

Korollinen nettovelka
kauden lopussa                   102,7  92,0  11,6 %  78,6

Nettovelkaantumisaste
(gearing), %                    53,3 % 47,9 %     41,4 %

Omavaraisuusaste, %                41,0 % 40,0 %     41,1 %

Henkilöstö kauden lopussa              3 721 3 677  1,2 % 3 468


* Laskettuna liikkeelle laskettujen osakkeiden määrällä, joka on 44 108 252
kappaletta.

Toimitusjohtaja Erkki Järvinen:

"Maailmantalouden näkymät heikkenivät nopeasti vuoden kolmannella
neljänneksellä, ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus lisääntyi. Kesällä kypsillä
markkinoillamme Suomessa ja Ruotsissa alkanut kuluttajien luottamuksen
heikkeneminen voimistui alkusyksyllä heijastuen Tikkurilan tuotteiden kysyntään.

Liikevaihtomme kasvoi edelleen etenkin myyntihintojen korotusten vaikutuksesta.
Olemme onnistuneet hyvin siirtämään vuoden aikana selvästi kohonneet raaka-
ainekustannukset myyntihintoihimme, vaikka alueelliset erot ajoituksessa ja
korotusten suuruudessa ovat melko suuria. Keskeisten raaka-ainehintojen
kohoaminen jatkui syksyllä, joskin nousupaine väheni joissakin raaka-
aineryhmissä jonkin verran synkistyneiden talousnäkymien seurauksena. Raaka-
ainekustannusten ennakoidaan kuitenkin nousevan vielä loppuvuoden aikana.
Suomessa myyntihintoja korotettiin edelleen katsauskauden jälkeen lokakuussa
kohonneiden raaka-ainekustannusten kattamiseksi.

Haastavasta taloustilanteesta huolimatta saavutimme hyvän taloudellisen tuloksen
kesäsesonkimme jälkimmäisellä puoliskolla. Kolmannen vuosineljänneksen
kannattavuutta paransi toisaalta liikevaihdon kasvu ja toisaalta tehostamis- ja
säästötoimenpiteet, joiden vaikutus alkoi näkyä etenkin jakson loppupuolella.
Säästötoimenpiteet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja niitä jatketaan.

Lokakuussa hallitus päätti konsernin strategian täsmentämisestä. Tikkurilan
strategisena tavoitteena on olla maantieteellisellä toiminta-alueellaan johtava
kuluttajille ja ammattilaisille suunnattujen maaliin liittyvien ratkaisujen
tarjoaja. Kasvua haetaan erityisesti orgaanisesti vahvoja brändejä hyödyntäen,
jakeluratkaisuja kehittämällä ja soveltuvin osin palveluliiketoiminnan avulla.
Tehokkuutta parannetaan kaikissa toiminnoissa. Tikkurila arvioi kriittisesti
nykyistä tuoteportfoliota, markkinasegmenttejä ja niitä maantieteellisiä
alueita, joilla konsernilla ei ole vahvaa asemaa.

Keskeisten markkinoidemme kasvuennusteita on laskettu etenkin kehittyneiden
markkinoiden osalta. Myös Venäjän bruttokansantuotteen kasvunäkymät ovat
selvästi aiempaa alhaisemmat. Tästä huolimatta Tikkurilan tilikauden 2011
näkymät säilyvät ennallaan. Ensi vuodesta näyttäisi kuitenkin tulevan haastava
taloudellisen kasvun selvän hidastumisen seurauksena, mikä edellyttää meiltä
strategiaamme tukevia toimenpiteitä."

Lähiajan näkymät

Syksyllä nopeasti heikentyneet talouden näkymät ja luottamuksen lasku ennakoivat
kasvun hidastumista monilla markkinoilla. Tikkurilan päämarkkina-alueiden
bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan jatkuvan vuoden 2011 viimeisellä
neljänneksellä aiemmin arvioitua hitaammin. Raaka-ainekustannusten sekä palkka-
ja muiden kulujen nousun odotetaan jatkuvan.

Tilikauden 2011 liikevaihdon kasvua ja liikevoittoprosenttia koskeva ohjeistus
pysyy ennallaan. Tikkurila arvioi tilikauden 2011 liikevaihdon kasvun ylittävän
konsernin päämarkkina-alueiden keskimääräisen bruttokansantuotteen kasvun.
Tikkurila arvioi liikevoittoprosentin säilyvän vuoden 2010 tasolla siitä
huolimatta, että aiemmin arvioitu Tikkurilan toiminta-alueen talouksien kasvun
asteittainen vahvistuminen näyttäisi jäävän toteutumatta monilla markkinoilla
vuoden 2011 viimeisten kuukausien aikana. Arviot perustuvat oletukselle, että
valuuttakurssit säilyvät vuoden 2010 lopun tasolla. Lisäksi arviot perustuvat
Tikkurilan nykyiseen liiketoimintarakenteeseen, kun tilikauden 2011 aikana
tehtyjen yritysostojen ja -myyntien vaikutus eliminoidaan. Kannattavuuden ja
kilpailukyvyn parantamiseksi Tikkurila on päättänyt jatkaa tuotteidensa
myyntihintojen nostamista sekä lisätä toimenpiteitä, joilla se voi tehostaa
toimintaansa ja alentaa kustannuksiansa.

Katsausten julkistamismenettely

Tikkurila Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardiin 5.2b tekemien muutosten
mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä ja julkistaa tällä pörssitiedotteella
osavuosikatsauksen olennaiset tiedot. Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-
syyskuulta 2011 on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön
internetsivuilta www.tikkurilagroup.com/fi.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuus Tikkurilan tammi-syyskuun 2011 osavuosikatsauksesta
järjestetään tiedotusvälineille ja analyytikoille hotelli Kämpin Akseli Gallén-
Kallela -salissa (Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki) tänään 27.10.2011 klo
12.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuteen osallistujille on
tarjolla lounas samoissa tiloissa alkaen klo 11.30. Osavuosikatsausta
esittelevät toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi alkaa klo 15.00. Osallistujilta kysytään
nimi ja puhelun tunnus (ID), joka on 17099459. Puhelinkonferenssiin voi
osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroihin:

Suomesta (maksuton): 0800 112 363 tai (paikallispuhelu): 0923 195 187
Venäjältä (maksuton): 8108 002 097 2044
Ruotsista (maksuton): 0200 890 171 tai (paikallispuhelu): 0850 336 434
USA:sta (maksuton): 1866 966 9439 tai (paikallispuhelu): 1631 510 7498
Iso-Britanniasta (maksuton): 0800 694 0257 tai (paikallispuhelu): 0844 493 3800
UK Standard International (kaikista maista): +44 (0) 1452 555 566

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat ladattavissa ennen tilaisuuden alkua
osoitteesta www.tikkurilagroup.com/sijoittajat. Puhelinkonferenssin tallenne on
saatavilla samassa osoitteessa tilaisuuden jälkeen.


Tikkurila Oyj
Erkki Järvinen, toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Erkki Järvinen, toimitusjohtaja
matkapuh. 0400 455 913,erkki.jarvinen@tikkurila.com

Jukka Havia, CFO
matkapuh. 050 355 3757,jukka.havia@tikkurila.com

Susanna Aaltonen, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet
matkapuh. 040 593 4221,susanna.aaltonen@tikkurila.com

Tikkurila tarjoaa kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuudelle
käyttäjäystävällisiä ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja pintojen
suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurila on vahva alueellinen toimija, jonka
tavoitteena on olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa, mukaan
lukien Venäjä. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurilagroup.com/fi


Yrityksestä

Osa kestävää pohjoistaTikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862. www.tikkurilagroup.com