Tikkurila Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

TIKKURILA OYJ
Pörssitiedote

10.6.2021 klo 14.35

Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 10.6.2021 Vantaalla. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2020, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä vahvisti palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti myös hallituksen palkkioista ja kokoonpanosta, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista, ehdollisista päätöksistä koskien hallitusta ja nimitystoimikunnan lakkauttamista, hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Vuosipalkkiot ovat: puheenjohtaja 64 000 euroa, varapuheenjohtaja ja jäsen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana 40 000 euroa sekä muut hallituksen jäsenet 32 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkio maksetaan kokonaan käteisenä. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kultakin hallituksen ja sen valiokuntien varsinaiselta kokoukselta (pois lukien päätökset ilman kokousta) palkkiona jäsenen kotimaassa pidettäviltä kokouksilta 600 euroa sekä jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettäviltä kokouksilta 1 200 euroa. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä maksetaan 600 euron kokouspalkkio. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän ja hallitukseen valittiin uudelleen Lars Peter Lindfors, Riitta Mynttinen, Jari Paasikivi, Andrey Pantyukhov, Catherine Sahlgren, Petteri Walldén ja Heikki Westerlund siihen saakka, kunnes PPG Industries, Inc.:n oikeus ja velvollisuus lunastaa Tikkurila Oyj:n vähemmistöosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 14.6.2021.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Petteri Walldén.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Jari Paasikiveä lukuun ottamatta kaikki ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen. Tilintarkastajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymien laskujen perusteella.

Hallitukseen liittyvät ehdolliset päätökset

Yhtiökokous päätti, että Michael McGarry, Timothy Knavish, Laura Alvarez, Emmanuelle Guérin, Steven Pocock, Rocco Semeraro ja Ramaprasad Vadlamannati valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi, ja näistä Michael McGarry valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Timothy Knavish hallituksen varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka alkaa siitä kun PPG Industries, Inc.:n tai sen tytäryhtiön oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin, arviolta 14.6.2021, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti, ettei palkkioita makseta hallituksen jäsenille, joiden toimikausi alkaa sen jälkeen, kun PPG Industries, Inc.:n tai sen tytäryhtiön oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

Ehdollinen päätös koskien nimitystoimikunnan lakkauttamista

Yhtiökokous päätti lakkauttaa nimitystoimikunnan ehdollisena ja siitä hetkestä lähtien, kun PPG Industries, Inc.:n tai sen tytäryhtiön oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja osakeantiin

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta tai uuden osakkeen antamisesta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen, yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen tai yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttaminen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa viimeistään 17.6.2021 yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.tikkurilagroup.com/fi/yhtiokokous.

Tikkurila Oyj

Elisa Markula
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Sanna Lehti, lakiasiainjohtaja,
puh. 040 5111757
sanna.lehti@tikkurila.com

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 400 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2020. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Tilaa