Tikkurilan hallituksen ehdotukset 25.3.2015 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
10.2.2015 klo 9.10 (CET+1)
Tikkurila Oyj:n nimitystoimikunnan hallituksen jäsenten lukumäärää, hallituksen
jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevat ehdotukset
varsinaiselle yhtiökokoukselle julkaistiin 14.1.2015.

Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 25.3.2015 klo 13
Lasipalatsin Bio Rexissä osoitteessa Mannerheimintie 22-24, Helsinki. Kutsu
yhtiökokoukseen julkaistaan 2.3.2015 Tikkurilan internetsivuilla sekä
pörssitiedotteena ja tieto kokouskutsusta julkaistaan Helsingin Sanomissa
3.3.2015.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta
jaetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta, ja että jäljelle jäävät voittovarat
jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Ehdotettu osinko on yhteensä noin 35,2
miljoonaa euroa, ja se vastaa noin 73 prosenttia konsernin tilikauden 2014
nettotuloksesta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.3.2015 ja ehdotettu
osingonmaksupäivä 9.4.2015.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että KPMG
Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
4 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu valtuutuksen
enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omat osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta
tapahtuu suunnatusti eli muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa. Osakkeiden hankinnat toteutetaan osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja
Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen
hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen
vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
-järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman
rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, käytettäväksi
yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön
osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä
mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai
mitätöidä. Hallitus päättäisi muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Hankkimisvaltuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

Tämä valtuutus kumoaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2014 hallitukselle
annetun hankkimisvaltuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
4 400 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta tai uuden
osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutuksen
enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet voidaan
antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä
olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin
he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai
toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen
likviditeetin parantaminen tai yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen.
Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään
osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättäisi muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Osakeantivaltuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

Tämä valtuutus kumoaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2014 hallitukselle
annetun osakeantivaltuutuksen, mutta ei yhtiökokouksessa 28.3.2012 hallitukselle
annettua yhteensä enintään 440 000 osakkeen antivaltuutusta liittyen yhtiön
osakeperusteiseen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmään.

Tikkurila Oyj
Erkki Järvinen, toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Antti Kiuru, Tikkurila Oyj, lakiasiainjohtaja, puh. 0400 686 488,
antti.kiuru@tikkurila.com


Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme
perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 16 maassa. Laadukkaiden
tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan
käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi
Tilaa