• news.cision.com/
  • Tikkurila/
  • Tikkurilan varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Tikkurilan varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Report this content

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
11.4.2019 klo 13.00 (CET+1)

Tikkurilan varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään tilikauden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous vahvisti tilikaudelta 2018 osingoksi 0,33 euroa osakkeelta. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,165 euroa maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 24.4.2019. Toinen erä 0,165 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2019. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 28.10.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 30.10.2019 ja osingon maksupäivä aikaisintaan 6.11.2019.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi ja hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Jari Paasikivi, Riitta Mynttinen, Catherine Sahlgren, Petteri Walldén ja Heikki Westerlund. Uudeksi jäseneksi valittiin Lars Peter Lindfors.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Petteri Walldén.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Jari Paasikiveä lukuun ottamatta kaikki ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Vuosipalkkiot ovat: puheenjohtaja 64 000 euroa, varapuheenjohtaja ja jäsen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana 40 000 euroa sekä muut hallituksen jäsenet 32 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Tikkurila Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun liiketoimintakatsaus ajalta 1.1.-31.3.2019 on julkistettu. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kultakin hallituksen ja sen valiokuntien varsinaiselta kokoukselta (pois lukien päätökset ilman kokousta) palkkiona: jäsenen kotimaassa pidettävät kokoukset 600 euroa sekä jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävät kokoukset 1 200 euroa. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä maksetaan 600 euron kokouspalkkio. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Ernst &Young Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja osakeantiin

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta tai uuden osakkeen antamisesta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen, yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen tai yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttaminen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta ja päivittämisestä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Tikkurilan internetsivuilla viimeistään 25.4.2019.

Tikkurilan Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpano

Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Westerlund ja jäseniksi Riitta Mynttinen ja Lars Peter Lindfors.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jari Paasikivi ja jäseniksi Petteri Walldén ja Riitta Mynttinen. 

Tikkurila Oyj

Elisa Markula
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Sanna Lehti, lakiasiainjohtaja, puh. 040 511 1757,
sanna.lehti@tikkurila.com

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua.  Noin kymmenessä maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 562 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.


www.tikkurilagroup.fi

Tilaa