• news.cision.com/
  • Tikkurila/
  • Tikkurilan varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Tikkurilan varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Report this content

Tikkurila Oyj, Pörssitiedote, 9.6.2020 klo 13.00

Tikkurilan varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 9.6.2020 Vantaalla. Osakkaiden oli mahdollista seurata kokousta myös etänä videoyhteyden välityksellä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2019, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä vahvisti palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta, hallituksen palkkioista ja kokoonpanosta, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista, hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista. 

Osingonmaksu

Yhtiökokous vahvisti 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä tilikaudelta osingoksi enintään 0,50 euroa osakkeelta.

Puolet ehdotetusta enimmäisosingosta, eli 0,25 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.6.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäisen erän maksupäivä on 18.6.2020.  

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,25 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta myöhempänä ajankohtana, kun on mahdollista arvioida tarkemmin koronaviruspandemian vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Tikkurila julkistaa mahdollisen hallituksen osingonjakopäätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivän.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Vuosipalkkiot ovat: puheenjohtaja 64 000 euroa, varapuheenjohtaja ja jäsen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana 40 000 euroa sekä muut hallituksen jäsenet 32 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Tikkurila Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun puolivuotiskatsaus ajalta 1.1.-30.6.2020 on julkistettu. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kultakin hallituksen ja sen valiokuntien varsinaiselta kokoukselta (pois lukien päätökset ilman kokousta) palkkiona kotimaassa pidettäviltä kokouksilta 600 euroa sekä jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettäviltä kokouksilta 1 200 euroa. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä maksetaan 600 euron kokouspalkkio. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän ja hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Lars Peter Lindfors, Riitta Mynttinen, Jari Paasikivi, Catherine Sahlgren, Petteri Walldén ja Heikki Westerlund. Uudeksi jäseneksi valittiin Andrey Pantyukhov.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Petteri Walldén.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Jari Paasikiveä lukuun ottamatta kaikki ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen. Tilintarkastajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymien laskujen perusteella.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja osakeantiin

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta tai uuden osakkeen antamisesta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen, yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen tai yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttaminen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa viimeistään 23.6.2020 yhtiön verkkosivuilta osoitteessa  www.tikkurilagroup.com/fi/yhtiokokous.

Tikkurilan Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpano

Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Westerlund ja jäseniksi Riitta Mynttinen ja Lars Peter Lindfors.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jari Paasikivi ja jäseniksi Petteri Walldén ja Riitta Mynttinen. 

Tikkurila Oyj

Elisa Markula
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sanna Lehti, lakiasiainjohtaja, puh. 040 511 1757, sanna.lehti@tikkurila.com

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Tilaa