Titanium Oyj: Kutsu Titanium Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Report this content

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
20.3.2019 kello 13.05

Kutsu Titanium Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Titanium Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 15.4.2019 klo 13.00 alkaen Kansallissalissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 44, 2. kerros, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 12.00.

  1. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
                        
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonmaksusta ja lisäosingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,56 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Esitystä vastaava osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 7 006 053 euroa. Osinko ja lisäosinko ehdotetaan maksettaviksi 3.5.2019.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan ja maksetaan siten seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle ja niille hallituksen varsinaisille jäsenille, jotka eivät ole yhtiön tai sen konserniyhtiöiden palveluksessa, maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa (hallituksen puheenjohtaja) ja 1 000 euroa (hallituksen varsinainen jäsen) kultakin hallituksen kokoukselta, johon he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassaolevan korvauspolitiikan mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Teemu Kaltea, Petri Kärkkäinen, Henri Prittinen ja Harri Takanen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Timo Nummi.

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu päätösehdotuksineen sekä Titanium Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Titanium Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa  https://www.titanium.fi/sijoittajille/yhtiokokous/yhtiokokous2019/.  Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 29.4.2019 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

  1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.4.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 10.4.2019 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  1. Titanium Oyj:n internet-sivujen kautta osoitteessa  https://www.titanium.fi/sijoittajille/yhtiokokous/yhtiokokous2019/
  2. puhelimitse numeroon (09) 8866 4080 (pankkipäivisin klo 10.00–16.00 välisenä aikana); tai
  3. kirjeitse osoitteeseen Titanium Oyj, Yhtiökokous 2019, Aleksanterinkatu 48 B, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Titanium Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

  1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 3.4.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 10.4.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

  1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Titanium Oyj, Yhtiökokous 2019, Aleksanterinkatu 48 B, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

  1. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Titanium Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 20.3.2019 yhteensä 10 008 647 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Titanium Oyj:n hallussa ei ole omia osakkeita.

Helsingissä maaliskuun 20.päivänä 2019,

TITANIUM OYJ
HallitusLisätietoja:
Titanium Oyj
Tommi Santanen
Toimitusjohtaja
09 8866 4084
tommi.santanen@titanium.fi

Hyväksytty neuvonantaja
Alexander Corporate Finance Oy
050 520 4098

Titanium lyhyesti:

Titanium on suomalainen, pörssilistattu ja pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liikevaihto vuonna 2018 oli 16,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,1 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 70 asiantuntijaa, jotka palvelevat noin 11 000 yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakasta kahdeksalla paikkakunnalla. Palveluiden kohteena oleva varallisuus vuoden 2018 lopussa oli 1,1 miljardia euroa.

Titaniumin osakkeet on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. www.titanium.fi


Tilaa