Titanium Oyj: KUTSU TITANIUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Titanium Oyj | Yhtiötiedote 23.3.2018 kello 13.05

KUTSU TITANIUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Titanium Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 19.4.2018 klo 13.00 alkaen Valkoisessa salissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 16-18, 00170 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 12.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
                        
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonmaksusta ja lisäosingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,17 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,38 euroa osakkeelta, joka maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Jaettava määrä on yhteensä 4 939 539 euroa laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, jotka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ja lisäosinko ehdotetaan maksettaviksi 4.5.2018.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle ja niille hallituksen varsinaisille jäsenille, jotka eivät ole yhtiön tai sen konserniyhtiöiden palveluksessa, maksetaan kokouspalkkiona 1.500 euroa (hallituksen puheenjohtaja) ja 1.000 euroa (hallituksen varsinainen jäsen) kultakin hallituksen kokoukselta, johon he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassaolevan korvauspolitiikan mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Teemu Kaltea, Petri Kärkkäinen, Henri Prittinen ja Harri Takanen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Timo Nummi.

15. Kokouksen päättäminen

B: Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu päätösehdotuksineen sekä Titanium Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Titanium Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa https://www.titanium.fi/sijoittaminen.  Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 3.5.2018 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.4.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 16.4.2018 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Titanium Oyj:n internet-sivujen kautta osoitteessa https://www.titanium.fi/sijoittajille/; 
b) puhelimitse numeroon (09) 8866 4080 (pankkipäivisin klo 10.00-16.00 välisenä aikana); tai
c) kirjeitse osoitteeseen Titanium Oyj, Yhtiökokous 2018, Aleksanterinkatu 48 B, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Titanium Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 9.4.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.4.2018 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Titanium Oyj, Yhtiökokous 2018, Aleksanterinkatu 48 B, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

5. Muut ohjeet/tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Titanium Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 23.3.2018 yhteensä 8 980 980 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Titanium Oyj:n hallussa ei ole omia osakkeita.

Helsingissä maaliskuun 23. päivänä 2018,

TITANIUM OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Tommi Santanen
Toimitusjohtaja
Puhelin: 09 8866 4084
Sähköposti: tommi.santanen@titanium.fi

Hyväksytty neuvonantaja
Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Titanium Oyj lyhyesti:

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton hoivakiinteistöihin ja asuntoihin sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin sekä omaisuudenhoitopalveluihin keskittyvä kasvuyhtiö. Titanium on perustettu vuonna 2009, ja sen liikevaihto vuonna 2017 oli 10,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja oli 6,1 miljoonaa euroa. www.titanium.fi

Yrityksestä

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.titanium.fi

Tilaa