Titanium Oyj: TITANIUM OYJ:N LISTAUTUMISANTI ON KESKEYTETTY YLIMERKINNÄN JOHDOSTA

Report this content

Titanium Oyj | Yhtiötiedote 29.9.2017 kello 16.30

TITANIUM OYJ:N LISTAUTUMISANTI ON KESKEYTETTY YLIMERKINNÄN JOHDOSTA

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

TITANIUM OYJ:N LISTAUTUMISANTI ON KESKEYTETTY YLIMERKINNÄN JOHDOSTA

Titanium Oyj:n ("Titanium" tai "Yhtiö") listautumisanti on ylimerkitty selvästi, minkä johdosta Yhtiön hallitus on päättänyt listautumisannin merkintäajan keskeyttämisestä listautumisannin ehtojen mukaisesti tänään 29.9.2017 kello 16.30.

Merkintäajan keskeyttäminen vaikuttaa listautumisannin aikatauluun seuraavasti:

 • Yhtiön hallitus päättää listautumisannissa annettujen merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain, tarjottavien osakkeiden lopullisesta määrästä ja tarjottavien osakkeiden jakautumisesta instituutio-, yleisö- ja henkilöstöannin välillä arviolta 2.10.2017.
   
 • Lopullinen tulos julkistetaan ja hyväksytyistä merkintäsitoumuksista lähetetään sähköinen vahvistusilmoitus sijoittajille arviolta 2.10.2017. Instituutioantiin osallistuneet sijoittajat maksavat tarjottavat osakkeet pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön tilillä viimeistään 4.10.2017 kello 16.00.
   
 • Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 5.10.2017.
   
 • Uudet osakkeet kirjataan arvo-osuustileille arviolta 6.10.2017 ja myyntiosakkeet arviolta 9.10.2017.
   
 • Kaupankäynnin Titaniumin osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla arviolta 9.10.2017 edellyttäen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään.
   
 • Mahdollisten hylättyjen sekä leikattujen merkintöjen merkintämaksut palautetaan merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta viimeistään 9.10.2017, tai viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin eli arviolta viimeistään 11.10.2017, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu.

Listautumisannin pääjärjestäjänä ja Yhtiön Nasdaq First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance Oy. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

Lisätietoja:

Tommi Santanen
Toimitusjohtaja
Puhelin: 09 8866 4084
Sähköposti: tommi.santanen@titanium.fi

Hyväksytty neuvonantaja
Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Titanium Oyj lyhyesti:

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton hoivakiinteistöihin ja asuntoihin sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin sekä omaisuudenhoitopalveluihin keskittyvä kasvuyhtiö. Titanium on perustettu vuonna 2009, ja sen liikevaihto vuonna 2016 oli 6,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja oli 3,5 miljoonaa euroa. www.titanium.fi

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Titanium ei aio rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle listautumisannissa on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Alexander Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Alexander Corporate Finance Oy toimii yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun järjestelyyn yhteydessä olevan tahon puolesta, ei pidä ketään muuta henkilöä asiakkaanaan järjestelyn yhteydessä eikä ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille tämän tiedotteen sisällöstä tai muusta tässä tiedotteessa tarkoitetusta järjestelystä. 

Tiedotteen sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaiseman tai levittämän esitteen sisältämien tietojen perusteella.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisulla "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoitetaan viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, siten kuin kyseinen ilmaisu on saatettu osaksi kunkin jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä. "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tilaa