Titanium Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Titanium Oyj

Yhtiötiedote

31.3.2021 klo 11:00

 

TITANIUM OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tänään 31.3.2021 pidetty Titanium Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat.

 

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020.

 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonmaksu ja lisäosingon maksu

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,64 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinko ja lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Titanium Oyj:n osakasluetteloon. Osinko ja lisäosinko maksetaan 20.4.2021.

 

Vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

 

Hallituksen jäsenten lukumäärä, jäsenten valitseminen ja hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen neljä jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Teemu Kaltea, Petri Kärkkäinen, Henri Prittinen ja Harri Takanen. Kokouksessaan heti yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi Harri Takasen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa ja hallituksen muille varsinaisille jäsenille, jotka eivät ole yhtiön tai sen konserniyhtiöiden palveluksessa, 1 000 euroa kultakin hallituksen kokoukselta, johon he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan korvauspolitiikan mukaisesti.

 

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Kylliäinen. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 200 000 uutta osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 11,74 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen sekä mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen tai muihin hallituksen harkintansa mukaan päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään kaikista muista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja valtuutus oikeuttaa antamaan osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia myös maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Yhtiökokous päätti, että valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti, ja että se kumoaa aiemmat jäljellä olevat osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

 

TITANIUM OYJ

 

Lisätietoja:

Tommi Santanen

Toimitusjohtaja

Titanium Oyj

09 8866 4084

tommi.santanen@titanium.fi

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Alexander Corporate Finance Oy

050 520 4098

 

Titanium lyhyesti:

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.titanium.fi

Tilaa