Tokmanni Group Oyj: toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 1,9%

Tokmanni Group Oyj                                   Puolivuosikatsaus                 9.8.2017 klo 8.30 

TOKMANNI GROUP: TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVOI 1,9%

Tämä tiedote on tiivistelmä vuoden 2017 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona.

KESKEISTÄ TOISELTA NELJÄNNEKSELTÄ

 • Liikevaihto kasvoi 1,9% 196,0 milj. euroon (192,4)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto laski -1,9%
 • Tokmannin arvion mukaan poikkeuksellisen kylmän kevätsään ja kesän viivästymisen vaikutus liikevaihtoon oli yli -1%
 • 5 uutta ja 1 uudelleensijoitettua myymälää avattu nettomääräisesti laskettuna, yhteensä myyntipinta-ala kasvoi noin 9.700 neliömetrillä
 • Oikaistu myyntikate oli 66,8 milj. euroa (67,1) ja oikaistu myyntikatemarginaali oli 34,1% (34,9%), lasku johtui ensisijaisesti myynnin rakenteesta ja kampanjoinnista
 • Oikaistu käyttökate oli 11,6 milj. euroa (15,2), 5,9% liikevaihdosta (7,9%)
 • Oikaistu liikevoitto oli 8,1 milj. euroa (11,4), 4,1% liikevaihdosta (5,9%)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 18,8 milj. euroa (23,6)
 • Osakekohtainen tulos oli edellisvuoden tasolla 0,08 euroa (0,08)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-KESÄKUU 2017

 • Liikevaihto kasvoi 0,6% 352,6 milj. euroon (350,6)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto laski -2,7%
 • 6 uutta ja 2 uudelleensijoitettua myymälää avattiin nettomääräisesti laskettuna, yhteensä myyntipinta-ala kasvoi noin 12.300 neliömetrillä
 • Oikaistu myyntikate oli 116,0 milj. euroa (119,6), ja oikaistu myyntikatemarginaali oli 32,9% (34,1%)
 • Oikaistu käyttökate oli 10,1 milj. euroa (17,4), 2,9% liikevaihdosta (5,0%)
 • Oikaistu liikevoitto oli 2,9 milj. euroa (9,8), 0,8% liikevaihdosta (2,8%)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -19,1 milj. euroa (8,3)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (-0,04)

       
TOKMANNIN LÄHIAJAN NÄKYMÄT ENNALLAAN
Tokmanni odottaa vuoden 2017 liikevaihdon kasvavan perustuen vuosina 2016 ja 2017 avattujen uusien myymälöiden tuomaan liikevaihtoon. Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon odotetaan säilyvän edellisvuoden tasolla. Konsernin kannattavuuden (oikaistu käyttökate%) odotetaan olevan edellisvuotta alhaisemmalla tasolla.

VT. TOIMITUSJOHTAJA HARRI SIVULA: TOISEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVOI 1,9%
"Kuten jo kesäkuussa viestimme, poikkeuksellisen kylmä kevät ja kesän viivästyminen vaikuttivat negatiivisesti myyntiimme. Vielä toukokuussa meillä oli useita lumisadepäiviä ympäri Suomea, mutta kesäkuussa sää kuitenkin parani. Tämän seurauksena kaupankäynti piristyi ja toisen vuosineljänneksen liikevaihtomme kasvoi 1,9% edellisvuodesta. Kuten ennustimme, vertailukelpoinen liikevaihtomme ja kannattavuutemme kuitenkin heikkenivät edellisvuoden korkealta tasolta. Kannattavuuden heikkenemiseen vaikutti osittain myös kuluvan vuoden poikkeuksellisen korkea määrä myymälänavauksia. 

On tärkeä muistaa, että liiketoimintamme kausiluonteisuudesta johtuen, vuoden toisen puoliskon myyntimme ja kannattavuutemme ovat yleensä vuoden alkua vahvemmat, ja että loppuvuoden sesongit ovat yleensä vähemmän sääriippuvaisia kuin alkuvuosi. Tästä huolimatta emme kuitenkaan voi olla tyytyväisiä vuoden 2017 tähänastiseen kehitykseen, ja ryhdyimmekin jo aiemmin keväällä tehostamaan toimenpiteitämme vertailukelpoisen myyntimme ja kannattavuutemme parantamiseksi mm. kiinnittämällä entistä enemmän huomiota hinnoittelustrategiaamme ja kampanjointiimme sekä kehittämällä valikoimaamme. Tätä työtä jatkamme edelleen. Sesongit ovat meille hyvin tärkeitä ja panostamme niihin paljon jatkossakin. Sesonkituotteissa panostamme kuitenkin entistä vahvemmin vähemmän sääriippuvaisten omien tuotemerkkien myyntiin. Samalla jatkamme valikoimamme kehittämistä tarjotaksemme asiakkaillemme jatkuvasti mielenkiintoisia tuotteita ja eriä myös välisesonkeina. Samaan aikaan myös tiukka kulukurimme säilyy. Uuteen valikoimatyökalun käyttöönottoon liittyvät hyllysaatavuusongelmat, joista kerroimme ensimmäisen vuosineljänneksen yhteydessä, ovat poistuneet ja työkalu tehostaa tulevaisuudessa mm. kampanjointityötämme. 

Suomen taloudessa on vuoden 2017 aikana nähty odotettua nopeampaa kasvua, mutta talouden kasvu ei vielä heijastu täysmääräisesti käyttötavaramarkkinaan. Vuonna 2017 kuluttajien ostovoiman ei ennusteta vahvistuvan, mutta yksityiskulutuksen kasvua tukee kuitenkin mm. työllisyyden lisääntyminen ja kuluttajien korkea luottamus ja tästä syystä ennustamme myös käyttötavaramarkkinan hieman kasvavan vuonna 2017. 

Olen hyvin tyytyväinen Mika Rautiaisen nimitykseen uudeksi toimitusjohtajaksemme. Mikan kyvykkyydet ja osaaminen luovat meille merkittävää lisäarvoa strategiamme toteuttamisessa ja vahvan markkina-asemamme edelleen kehittämisessä. Tokmannilla on vahva markkina-asema, selkeä strategia ja strategiset tavoitteet. Jatkamme määrätietoista työtämme kohti Suomen johtavaa, modernia kaikkikanavaista halpakauppaa."

AVAINLUVUT

  4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016
Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8
Vertailu-
kelpoisten
myymä-
löiden
liike-
vaihdon
kehitys, %
-1,9     -2,7     -0,1
Kassa-
kuittien lukumäärä, M
11,7 11,4 3,1 % 21,5 20,8 3,4 % 44,7
Myyntikate,
MEUR
65,6 67,8 -3,2 % 114,3 119,5 -4,3 % 268,4
Myyntikate-marginaali, % 33,5 35,2   32,4 34,1   34,6
Oikaistu myyntikate,
MEUR
66,8 67,1 -0,5 % 116,0 119,6 -3,0 % 267,9
Oikaistu myyntikate-
marginaali, %
34,1 34,9   32,9 34,1   34,5
Liiketoiminnan kulut -55,8 -52,2 6,9 % -108,9 -103,5 5,2 % -207,4
Oikaistut liike-
toiminnan kulut
-56,0 -52,7 6,3 % -107,6 -103,7 3,7 % -208,5
Käyttökate
(EBITDA),
MEUR
10,7 16,4 -34,9 % 7,1 17,5 -59,6 % 64,3
Käyttökate-
marginaali, %
5,4 8,5   2,0 5,0   8,3
Oikaistu käyttökate
(EBITDA),
MEUR
11,6 15,2 -23,8 % 10,1 17,4 -42,0 % 62,8
Oikaistu käyttökate-
marginaali, %
5,9 7,9   2,9 5,0   8,1
Liikevoitto
(EBIT),
MEUR
7,2 12,6 -42,8 % -0,1 9,9 -100,7 % 49,2
Liikevoitto-
margi-
naali, %
3,7 6,6   0,0 2,8   6,3
Oikaistu
liikevoitto,
MEUR
8,1 11,4 -28,8 % 2,9 9,8 -69,8 % 47,7
Oikaistu liikevoitto-
marginaali, %
4,1 5,9   0,8 2,8   6,1
Nettorahoitus-
kulut, MEUR
-1,4 -7,2 -79,9 % -2,8 -12,3 -77,4 % -15,2
Netto-
investoinnit,
MEUR
0,0 1,6 -99,6 % 1,5 3,0 -48,5 % 9,8
Nettovelat / oikaistu
käyttökate (EBITDA) **
3,1 2,6   3,1 2,6   1,8
Liiketoiminnan
rahavirta,
MEUR
18,8 23,6   -19,1 8,3   62,5
Sijoitetun
pääoman
tuotto, %
2,2 3,8   0,0 3,0   14,5
Oman
pääoman
tuotto, %
3,4 3,4   -1,7 -1,6   18,1
Osakkeiden
luku-
määrän
painotettu
keskiarvo tilikauden
aikana
(1 000 kpl)*
58 869 54 095   58 869 49 322   54 095
Osake-
kohtainen
tulos (euroa/osake)*
0,08 0,08   -0,04 -0,04   0,50
Henkilöstö
kauden
lopussa
3 534 3 503   3 534 3 503   3 224
Henkilöstö
keski-
määrin
3 312 3 286   3 184 3 191   3 209

* 2016 osakkeiden lukumäärä on korjattu 04/2016 toteutetun rahastoannin ("osakesplit") vaikutuksella.                    
** Rullaava 12 kk oikaistu käyttökate (EBITDA).                                                                                                              

MARKKINANÄKYMÄT
Suomen talous on vuoden 2017 aikana parantunut. Vuoden 2017 alun kasvu on ollut selvästi odotettua nopeampaa ja Valtiovarainministeriö on nostanut vuoden 2017 BKT:n kasvuennustettaan 2,4 prosenttiin.  

Taloudellisen aktiviteetin nopea voimistuminen on kääntänyt työllisyyden kasvuun kevään 2017 aikana. Työttömyysasteen ennustetaan laskevan vuoden 2016 lopun noin 8,8 prosentin tasolta noin 8,5 prosenttiin vuonna 2017. Vuonna 2017 ansiotasoindeksin kasvun ennustetaan jäävän vähäiseksi, n. 0,2 prosentin tasolle, kilpailukykysopimukseen sisältyvien nollakorotusten ja lomarahaleikkausten takia. Keskiansioiden ennustetaan jäävän edellisen vuoden tasolle johtuen kilpailukykysopimuksen myötä pitenevästä työajasta. Kun samalla ennuste kuluvan vuoden inflaatioksi on 1,0 prosenttia kuluttajahintaindeksillä
mitattuna, kuluttajien ostovoiman ei ennusteta vahvistuvan vuonna 2017. Yksityiskulutuksen kasvua tukee kuitenkin mm. työllisyyden lisääntyminen ja kuluttajien korkea luottamus.

Tokmanni odottaa Suomen käyttötavaramarkkinan hieman kasvavan vuonna 2017 ja erikoismyymälöiden ja verkkokauppojen jatkavan asemiensa vahvistamista.

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS
Suomenkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus, jota isännöivät vt. toimitusjohtaja Harri Sivula ja talousjohtaja Markku Pirskanen, järjestetään keskiviikkona 9.8. klo 10.00 osoitteessa Hotel Kämp, Paavo Nurmi kabinetti (2.krs), Kluuvikatu 2, Helsinki, Tilaisuutta voi myös seurata suorana verkossa webcast-lähetyksen kautta. Englanninkielinen audiocast-tilaisuus järjestetään klo 11.15.

Kumpaakin tilaisuutta voi seurata Tokmannin verkkosivun kautta ir.tokmanni.fi tai alla olevan linkin kautta: http://www.goodmood.fi/webcaster/accounts/tokmanni/live.

On demand -taltiointi lähetyksistä on saatavilla myöhemmin samana päivänä.

Osallistujat voivat myös osallistua puhelinkonferenssiin, joka järjestetään webcast-lähetyksien yhteydessä. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numeroista:

+358 (0)9 7479 0360 (Suomi)
+49 (0)69 2222 10763 (Saksa)
+44 (0)330 336 9401 (Iso-Britannia)
+1 719 325-2238 (Yhdysvallat)
Osallistujatunnus: 946037

Lisätietoja antaa:

Harri Sivula,
Vt. toimitusjohtaja
Puh. 050 656 92
Harri.sivula@tokmanni.fi  

Markku Pirskanen
Talousjohtaja
Puh. 020 728 7390
markku.pirskanen@tokmanni.fi

Joséphine Mickwitz,
Head of IR and Communications
Puh. 020 728 6535
josephine.mickwitz@tokmanni.fi

TOKMANNI LYHYESTI
Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2016 Tokmannin liikevaihto oli 776 miljoonaa euroa ja sillä oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 162 myymälää 31.12.2016.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Lue koko raportti:

Yrityksestä

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Noin 4 000 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan. Lähes 200:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2020 Tokmannin liikevaihto oli 1 073,2 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Yhteyshenkilöt

 • Mika Rautiainen

  toimitusjohtaja


  Tokmanni Oy, hallinto- ja logistiikkakeskus, Isolammintie 1, FIN-04600 MÄNTSÄLÄ FINLAND (Puhelun hinta 020 7 -alkuiseen yritysnumeroon kiinteästä verkosta tai matkapuhelimesta soitettaessa on 0,0835 €/min + 0,1669 €/min (sis. alv. 24 %). Ulkomailta soitettaessa ulkomaanpuhelumaksu.)
  +358 20 728 6061
 • Markku Pirskanen

  talous- ja hallintojohtaja, toimitusjohtajan sijainen


  Tokmanni Oy, hallinto- ja logistiikkakeskus, Isolammintie 1, FIN-04600 MÄNTSÄLÄ FINLAND (Puhelun hinta 020 7 -alkuiseen yritysnumeroon kiinteästä verkosta tai matkapuhelimesta soitettaessa on 0,0835 €/min + 0,1669 €/min (sis. alv. 24 %). Ulkomailta soitettaessa ulkomaanpuhelumaksu.)
  +358 20 728 7390
 • Maarit Mikkonen

  sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö


  Tokmanni Oy, hallinto- ja logistiikkakeskus, Isolammintie 1, FIN-04600 MÄNTSÄLÄ FINLAND (Puhelun hinta 020 7 -alkuiseen yritysnumeroon kiinteästä verkosta tai matkapuhelimesta soitettaessa on 0,0835 €/min + 0,1669 €/min (sis. alv. 24 %). Ulkomailta soitettaessa ulkomaanpuhelumaksu.)
  +358 20 728 6535
 • Asiakaspalvelu
  Kuluttajille suunnattu asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 10.00–18.00. Puhelun hinta 020 33 -alkuiseen palvelunumeroon soitettaessa on 0,084 €/min (sis. alv 24 %).
  +358 20 33 1415
  http://www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu

Tilaa

Liitteet & linkit