Tokmanni Group Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2016: liikevaihto kasvoi 3,3% vertailukelpoisten myymälöiden kasvun tukemana - kannattavuus parani

Tokmanni Group Oyj                          Pörssitiedote                   04.05.2016                     8:30

Tokmanni Group Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2016: liikevaihto kasvoi 3,3% vertailukelpoisten myymälöiden kasvun tukemana - kannattavuus parani

Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen ellei muuta mainita. Katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

KESKEISTÄ ENSIMMÄISELTÄ VUOSINELJÄNNEKSELTÄ:

  • Liikevaihto kasvoi 3,3% 158,3 milj. euroon (153,3), selvästi nopeammin kuin käyttötavarakauppamarkkina jonka liikevaihto laski 8,5% vastaavalla kaudella (PTY:n tilaston mukaan)
  • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 0,3%
  • Oikaistu myyntikatemarginaali parani 33,1%:iin (32,8)
  • Oikaistu käyttökate kehittyi hyvin ja oli 2,2 milj. euroa (1,8)

       
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT:

  • Tokmanni listautui Nasdaq Helsingin pörssiin 29.4.2016. Listautumisen yhteydessä Tokmanni maksoi takaisin osakaslainansa ja uudelleen rahoitti rahalaitoslainansa lainansa rahoituslaitoksilta matalammilla koroilla aikaisempiin lainoihin nähden. Tämän tuloksena yhtiö odottaa korkokulujensa olevan huomattavasti edellisvuotta alemmalla tasolla tästä eteenpäin. Vuonna 2015 osakaslainojen korot olivat 6,9 miljoonaa euroa ja rahoituslaitoksilta nostettujen lainojen korkokulut olivat 10,2 miljoonaa euroa.
  • Kati Hagros ja Thérèse Cedercreutz aloittivat uusina hallituksen jäseninä 29.4.2016.

       
TOKMANNIN TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI VÄÄNÄNEN:
"Olen hyvin tyytyväinen ensimmäisen vuosineljänneksen kehitykseemme. Markkinoita merkittävästi parempi kasvu jatkui ja erityisen ilahduttavaa on, että jo toisena peräkkäisenä vuosineljänneksenä vertailukelpoisten myymälöiden kasvu oli positiivinen ja marginaalimme paranivat hyvin edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Vaikka ensimmäinen vuosineljännes on sesonkivaihtelujen takia yleensä pieni, olemme edistyneet suunnitelmien mukaisesti saavuttaaksemme vuoden 2016 tavoitteemme. Tokmanni listattiin Helsingin pörssiin huhtikuun lopussa. Olen hyvin tyytyväinen saamastamme positiivisesta huomiosta ja haluan kiittää kaikkia osakkeenomistajiamme."

Tokmanni järjestää suomenkielisen puhelinkonferenssin lehdistölle, analyytikoille ja sijoittajille tänään klo 10:30 ja englanninkielisen vastaavan klo 14:30 Suomen aikaa.

Puhelinnumerot ja kokouskoodi:

Suomesta:                                        0200-88 200
Norjasta:                                         23-89 44 99
Tanskasta:                        88-20 30 30
Ruotsista ja muista maista:     +46 8-20 88 20
Kokouskoodi:                                    533151#

Lisätietoja antaa:

Heikki Väänänen, toimitusjohtaja, tel: +358 20 728 6044 heikki.vaananen@tokmanni.fi
Sixten Hjort, talousjohtaja, tel: +358 20 728 6043 sixten.hjort@tokmanni.fi
Joséphine Mickwitz, Investor Relations, tel: +358 20 728 6535 josephine.mickwitz@tokmanni.fi

AVAINLUVUT

  1.1-31.3.2016 1.1-31.3.2015 1.1-31.12.2015
Liikevaihto, MEUR 158,3 153,3 755,3
Liikevaihdon kasvu, % 3,3%   2,9%
Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kasvu, % 0,3%   -0,6%
Myyntikate, MEUR 51,7 50,8 257,5
Myyntikatemarginaali, % 32,7% 33,1% 34,1%
Oikaistu myyntikate*, MEUR 52,5 50,3 258,1
Oikaistu myyntikatemarginaali*, % 33,1% 32,8% 34,2%
Käyttökate (EBITDA), MEUR 1,1 0,7 53,9
Käyttökatemarginaali, % 0,7% 0,5% 7,1%
Oikaistu käyttökate (EBITDA)**,  MEUR 2,2 1,8 58,5
Oikaistu käyttökatemarginaali **, % 1,4% 1,2% 7,7%
Liikevoitto (EBIT), MEUR  -2,7 -2,9 39,1
Oikaistu liikevoitto**, MEUR -1,7 -1,9 43,7
Oikaistu liikevoittomarginaali **, % -1,0% -1,2% 5,8%
Nettorahoituskulut, MEUR -5,2 -5,3 -20,9
Investoinnit, MEUR 1,3 3,9 9,0
Liiketoiminnan rahavirta, MEUR -15,3 -17,8 35,0
Osakemäärä kauden lopussa
(1 000)
44 549 22 274 22 274
Tulos per osake, EUR -0,14 -0,30 0,67
Henkilöstö kauden lopussa 3 083 3 001 3 293

* Valuuttajohdannaisten käyvän arvon muutokset oikaistu.
** Vuoden 2015 oikaisut liittyvät valuuttajohdannaisten ja sähköjohdannaisten käyvän arvon muutoksiin, brändin yhdenmukaistamisen kustannuksiin ja listautumisantiin liittyviin kustannuksiin. Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen oikaisut liittyvät valuuttajohdannaisten ja sähköjohdannaisten käyvän arvon muutoksiin. 1.1.2016 lähtien listautumiseen liittyvät kulut raportoidaan taseessa.

MARKINAKEHITYS
Haasteet Suomen kaupan alalla jatkuivat vuoden 2016 alussa. Tavaratalo- ja hypermarketketjujen liikevaihto laski PTY:n tilastojen (www.pty.fi) mukaan 0,9% yleisen heikon taloudellisen tilanteen ja kuluttajien heikentyneen ostovoiman johdosta. Tokmannin lähimmän vertailukelpoisen markkinan, käyttötavarakaupan, liikevaihto laski 8,5% edellisvuodesta. Käyttötavarakaupan kehitykseen vaikutti osittain pääsiäisen ajoitus.

ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TALOUDELLINEN KEHITYS

 

Kausiluonteisuus
Tokmannin liiketoiminta on kausiluonteista, mikä johtaa vaihteluun Tokmannin nettokäyttöpääomassa tilikauden aikana ja vaikuttaa merkittävästi Tokmannin liikevaihtoon, liiketoiminnan tulokseen ja rahavirtoihin.
Tokmannin liikevaihto, kannattavuus ja kassavirta ovat historiallisesti olleet matalimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja korkeimmat neljännellä vuosineljänneksellä joulumyynnin ansiosta.

Liikevaihto ja tulos
Tokmannin liikevaihto kasvoi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 3,3% ja oli 158,3 milj. euroa (153,3). Kasvu oli selvästi käyttötavaramarkkinoita nopeampi, jonka myynti laski 8,5% vastaavalla kaudella PTY:n tilaston mukaan. Tokmannin kasvua tukivat vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kasvu, 0,3% ja vuoden 2015 uusien ja uudelleensijoitettujen myymälöiden kasvu. Vertailukelpoisten myymälöiden kasvua tuki kuittikohtaisen tuotteiden määrän kasvu, mikä on linjassa yhtiön strategian kanssa, jossa se pyrkii tarjoamaan asiakkailleen vahvan asiointikokemuksen myymälöissä. 

Ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistu myyntikate oli 52,5 milj. euroa (50,3), 33,1% (32,8). Myyntikatteen positiivinen kehitys johtui lähinnä yhtiön hankintaan liittyvistä kehittämistoimenpiteistä.

Tammi-maaliskuu 2016 liikekulut olivat 51,3 milj. euroa (50,9). Kulujen kasvu liittyi lähinnä vuonna 2015 avattuihin myymälöihin. 

Ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistu käyttökate kehittyi suunnitelmien mukaisesti ja parani 2,2 milj. euroon (1,8). Oikaisuja oli yhteensä 1,1 milj. euroa (1,1) ja ne liittyivät valuutta- ja sähköjohdannaisiin. Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen oikaisuihin sisältyivät valuutta- ja sähköjohdannaisiin liittyvät oikaisut ja yhtiön brändiharmonisointiin liittyviä kuluja. Oikaistu liikevoitto oli -1,7 milj. euroa (-1,9). Liikevoitto (EBIT) oli -2,7 milj. euroa (-2,9).

Kauden rahoituskulut olivat -5,2 milj. euroa (-5,4).  Listautumisen yhteydessä Tokmanni maksoi takaisin osakaslainansa, johon liittyvät rahoituskulut olivat 6,9 milj. euroa vuonna 2015. Lisäksi, yhtiö uudelleen rahoitti rahalaitoslainansa matalammilla koroilla aikaisempiin lainoihin nähden. Vuonna 2015 rahoituslaitoksilta nostettujen lainojen korkokulut olivat 10,2 milj. euroa. Kyseisten toimenpiteiden tuloksena yhtiö odottaa rahoituskulujensa olevan huomattavasti edellisvuotta alemmalla tasolla tästä eteenpäin.

Tuloverot olivat +1.7 milj. euroa (+1.6). Katsauskauden tulos oli -6.2 milj. euroa (-6.6). Tulos/osake oli -0.14 euros (-0.30).

Myymäläverkoston kehittäminen
Suunnitelmiensa mukaisesti, Tokmanni ei avannut uusia myymälöitä ensimmäisellä neljänneksellä 2016.   Tokmanni on tähän päivään mennessä viimeistellyt sopimukset kahden myymälän uudelleensijoittamisesta ja yhden myymälän avaamisesta. Yhtiö neuvottelee viidestä uudesta tai uudelleen sijoitetusta myymälästä ja tavoitteena 2016 on lisätä uuden myyntipinta-alan määrää nettomääräisesti laskettuna noin 10 000 neliömetrillä, mikä tarkoittaa noin viittä uutta tai uudelleensijoitettua myymälää.

TOKMANNIN LÄHIAJAN NÄKYMÄT ENNALLAAN

Tokmanni toistaa listalleottoesitteessä esitetyt lähiajan näkymänsä:

Tokmanni odottaa heikon taloudellisen tilanteen jatkuvan tai paranevan hieman vuonna 2016, mikä tulee edelleen vaikuttamaan Suomen vähittäiskauppamarkkinoihin, missä kilpailun odotetaan jatkuvan kovana vuonna 2016. Tokmanni odottaa liikevaihtonsa kasvavan perustuen edellisvuoden tasolla säilyvään vertailukelpoisten myymälöiden liikkeenvaihtoon ja vuosina 2015 ja 2016 avattujen uusien ja uudelleensijoitettujen myymälöiden liikevaihdon kasvuun. Tokmanni jatkaa määrätietoista liiketoimintansa kehittämistä kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi. Tokmannin tavoitteena vuonna 2016 on lisätä uuden myyntipinta-alan määrää nettomääräisesti laskettuna noin 10 000 neliömetrillä ja vuodesta 2017 alkaen noin 12 000 neliömetrillä vuosittain, mikä tarkoittaa noin viittä uutta tai uudelleensijoitettua myymälää. Tokmannin kokonaiskäyttöomaisuusinvestoinnit odotetaan olevan linjassa edellisten vuosien kanssa.

IR KALENTERI
Ensimmäisen ja kolmannen neljänneksen osalta Tokmanni julkaisee lyhyemmät liiketoimintakatsaukset ja katsauskaudelta tammi-kesäkuu 2016 kattavan osavuosikatsauksen. Julkaisuajankohdat ovat:

10.8.2016      Tammi - kesäkuu 2016 osavuosikatsaus
25.10.2016     Tammi - ­syyskuu 2016 liiketoimintakatsaus

Mäntsälä, 4.5.2016

Heikki Väänänen
Tokmanni Group Oyj

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2015 Tokmannin liikevaihto oli 755 miljoonaa euroa ja sillä oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 156 myymälää 31.12.2015.

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki
Key Media

Yrityksestä

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Noin 3 600 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan. Lähes 200:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2018 Tokmannin liikevaihto oli 870,4 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Yhteyshenkilöt

Tilaa