Tokmanni Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Tokmanni Group Oyj        Pörssitiedote        23.3.2021 klo 14.15

Tokmanni Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Mäntsälässä 23.3.2021. Yhtiökokous järjestettiin niin sanotun väliaikaisen lain nojalla siten, että yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen, käsitteli toimielinten palkitsemisraportin ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Osingonmaksu

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,85 euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.3.2021 ja osingon maksupäivä 9.4.2021.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseninä jatkavat Seppo Saastamoinen, Harri Sivula, Thérèse Cedercreutz, Juha Blomster, Erkki Järvinen ja Ulla Lettijeff. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Seppo Saastamoinen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 84 000 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 30 000 euroa.

Lisäksi vahvistettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio kutakin hallituksen kokousta kohden seuraavasti:

  • 1 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa,
  • 2 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa ja
  • 3 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella.

Talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1 000 euroa kuukaudelta.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenelle hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut 3 vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä kumpi ajankohdista on aikaisempi.

Hallitusten jäsenten kokouspalkkio ja talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio maksetaan rahana.

Tilintarkastajan valitseminen ja palkkio

Tilintarkastajiksi toimikaudelle 2021 valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Maria Grönroos. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden päättää enintään 2 943 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2022 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita hallituksen talous- ja tarkastusvaliokuntaan seuraavat jäsenet: Juha Blomster, Erkki Järvinen ja Harri Sivula. Erkki Järvinen valittiin talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä Tokmannin internetsivuilla viimeistään 6.4.2021.

Mäntsälässä 23.3.2021

Tokmanni Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Maarit Mikkonen, sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö, puh. 040 562 2282

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2020 Tokmannin liikevaihto oli 1 073,2 miljoonaa euroa ja sillä oli keskimäärin noin 3 873 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä on eri puolilla Suomea lähes 200 myymälää.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa