Tokmannin liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2022: Liikevaihto kasvoi, kustannusten kasvu painoi tulosta

Report this content

Tokmanni Group Oyj        Liiketoimintakatsaus        Tilintarkastamaton        28.10.2022 klo 8.30

KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ 2022

 • Liikevaihto kasvoi 5,3 % (7,0 %) ja oli 294,9 milj. euroa (280,1)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 2,1 % (5,4 %)
 • Vertailukelpoinen myyntikate oli 97,9 milj. euroa (95,1) ja vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 33,2 % (34,0 %)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 23,5 milj. euroa (26,1), 8,0 % liikevaihdosta (9,3 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -3,6 milj. euroa (12,5)
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,32)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI–SYYSKUU 2022

 • Liikevaihto kasvoi 2,6 % (8,2 %) ja oli 829,0 milj. euroa (807,7)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto laski 0,6 % (+7,0 %)
 • Vertailukelpoinen myyntikate oli 278,5 milj. euroa (275,6) ja vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 33,6 % (34,1 %)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 50,0 milj. euroa (65,2), 6,0 % liikevaihdosta (8,1 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -5,8 milj. euroa (51,9)
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,59 euroa (0,80)

TOKMANNIN NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Vuonna 2022 Tokmanni ennustaa liikevaihdon olevan edellisvuoden tasolla. Euromääräisen vertailukelpoisen liikevoiton ennustetaan olevan 90–110 miljoonaa euroa. Ennusteeseen liittyy epävarmuustekijöitä inflaation, korkotason, Ukrainan sodan ja koronapandemian kehittymisen sekä niiden aiheuttamien vaikutusten johdosta.

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa liiketoimintakatsaukset vuoden kolmelta ensimmäiseltä (Q1) ja yhdeksältä ensimmäiseltä (Q3) kuukaudelta.

TOKMANNIN TOIMITUSJOHTAJA MIKA RAUTIAINEN

Halvoilla hinnoilla on merkitystä, kun arjen kulut kasvavat

Tokmannin asiakaskäynnit kasvoivat kolmannella neljänneksellä 3 % edellisvuoteen verrattuna. Arjen kulujen kasvaessa asiakkaamme kiinnittävät entistä enemmän huomiota hintoihin. Pitämällä kiinni halvasta hintatasosta vastaamme asiakkaidemme toiveisiin ja vahvistamme asiakasluottamusta. Kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä tämä näkyi myynnin kasvuna. Liikevaihtomme kasvoi kokonaisuudessaan 5,3 %, ja keskiostos kasvoi 2,3 %.

Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 33,2 % (34,0 %), mikä on matalampi kuin edellisvuonna. Matalampaan myyntikatteeseen vaikuttivat tarjousvetoisen kampanjamyynnin kasvu sekä päivittäistavaroiden myynnin korostuminen käyttötavaraan verrattuna. Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos johtuu ostovoiman ja kuluttajaluottamuksen heikentymisestä. Joulusesongin käynnistyessä uskomme käyttötavaran myynnin jälleen normalisoituvan.

Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 23,5 milj. euroa (26,1). Tulosta painoi kustannusten nousu. Tulokseen vaikuttivat erityisesti kiinteistökulujen kasvu indeksisidonnaisten vuokrien kautta sekä sähkökulujen nousu. Positiivista oli se, että onnistuimme tehostamaan toimintaamme ja laskemaan henkilöstökulujen suhteellista osuutta liikevaihdosta.

Kolmannen neljänneksen lopussa vaihto-omaisuuden arvo oli korkealla tasolla, eli 332,3 milj. euroa (273,9). Vaihto-omaisuutta nosti erityisesti inflaation aiheuttama hankintahintojen nousu. Vaihto-omaisuuden arvoa nosti myös se, että kaikki joulusesongin tuotteet tuotiin varastoon kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Olemme käynnistäneet varaston arvon pienentämiseksi määrätietoiset toimenpiteet.

Tokmanni Klubiin liittyvät toimenpiteemme ovat olleet onnistuneita. Klubissa on jäseniä jo yli 1,6 miljoonaa.  Klubin avulla kasvatamme Tokmannin asiakasymmärrystä ja vuorovaikutusta. Klubin avulla voimme tarjota entistäkin osuvampia valikoimia ja etuja asiakkaillemme. Juuri nyt keskitymme luottavaisina vuoden tärkeimmän sesongin eli joulumyynnin onnistuneeseen toteutukseen.

Avainluvut
7–9/
2022
7–9/
2021
Muutos
%
1–9/
2022
1–9/
2021
Muutos
%
1–12/
2021
Liikevaihto, milj. euroa 294,9 280,1 5,3 % 829,0 807,7 2,6 % 1 141,8
Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kehitys, % 2,1 5,4 -0,6 7,0 4,8
Asiakasmäärän muutos % 3,0 1,3 1,0 1,2 0,8
Myyntikate, milj. euroa 97,3 95,2 2,2 % 279,0 276,8 0,8 % 397,8
Myyntikatemarginaali, % 33,0 34,0 33,7 34,3 34,8
Vertailukelpoinen myyntikate, milj. euroa 97,9 95,1 2,9 % 278,5 275,6 1,0 % 396,4
Vertailukelpoinen myyntikatemarginaali, % 33,2 34,0 33,6 34,1 34,7
Liiketoiminnan kulut -56,8 -53,1 6,9 % -176,4 -163,1 8,1 % -226,9
Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut -56,7 -53,3 6,3 % -176,9 -163,6 8,1 % -227,6
Käyttökate, milj. euroa 41,2 42,8 -3,7 % 105,4 116,1 -9,2 % 174,5
Käyttökatemarginaali, % 14,0 15,3 12,7 14,4 15,3
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 41,9 42,5 -1,4 % 104,3 114,4 -8,8 % 172,5
Vertailukelpoinen käyttökatemarginaali, % 14,2 15,2 12,6 14,2 15,1
Liikevoitto, milj. euroa 22,8 26,4 -13,7 % 51,1 66,9 -23,6 % 107,7
Liikevoittomarginaali, % 7,7 9,4 6,2 8,3 9,4
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 23,5 26,1 -10,1 % 50,0 65,2 -23,3 % 105,7
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 8,0 9,3 6,0 8,1 9,3
Nettorahoituskulut, milj. euroa -2,8 -2,5 12,7 % -7,8 -7,6 2,5 % -10,1
Nettoinvestoinnit, milj. euroa * 11,4 9,0 27,4 % 33,8 14,9 127,2 % 21,7
Nettovelat / vertailukelpoinen käyttökate ** 2,7 2,1 2,7 2,1 1,8 ***
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -3,6 12,5 -5,8 51,9 126,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,6 4,4 8,0 11,2 17,1 ***
Sijoitetun pääoman tuotto, % liukuva 12 kk 14,3 18,6 14,3 18,6 18,0 ***
Oman pääoman tuotto, % 7,3 9,6 15,8 23,7 33,8 ***
Oman pääoman tuotto, % liukuva 12 kk 30,0 40,5 30,0 40,5 37,9 ***
Omavaraisuus, % 26,5 27,9 26,5 27,9 30,0 ***
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1 000 kpl) 58 759 58 731 58 759 58 731 58 731
Laimennettu osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana
(1 000 kpl)
58 796 58 779 58 791 58 770 58 776
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa/osake) 0,27 0,32 0,59 0,81 1,33
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa/osake) 0,27 0,32 0,59 0,80 1,33
Henkilöstö kauden lopussa 4 147 4 031 4 147 4 031 4 105
Henkilöstö keskimäärin 4 351 4 226 4 238 4 142 4 132

* Nettoinvestoinnit ilman pitkäaikaisia saamisia muilta
** Rullaava 12 kk vertailukelpoinen käyttökate
*** Vertailuvuoden 2021 lukuja on oikaistu aikaisempiin tilikausiin kohdistuneen korjauksen seurauksena ostohyvitteiden kirjauskäytäntöihin liittyen. Kauden 1–9/2021 varojen oikaisut kohdistuvat vaihto-omaisuuteen -3,2 milj. euroa ja laskennallisiin verosaamisiin 0,6 milj. euroa. Velkojen oikaisun vaikutus kaudella 1–9/2021 kohdistuu oman pääoman kertyneisiin voittovaroihin -2,6 milj. euroa.

Vertailtavuuteen vaikuttavat oikaisut

Tokmanni raportoi käyttökatetta ja liikevoittoa avainlukuinaan ja tekee oikaisuja, jotka parantavat vertailtavuutta sekä antavat paremman kuvan yhtiön toiminnallisesta tuloksesta. Käyttökate ei ole IFRS-tunnusluku ja se kuvaa liikevoittoa ennen poistoja. Vertailukelpoinen käyttökate ja liikevoitto kuvaavat tunnuslukuja, joista on poistettu Tokmannin johdon poikkeuksellisiksi ja kertaluontoisiksi katsomat erät sisältäen muutokset sähköjohdannaissopimusten ja valuuttajohdannaisten käyvissä arvoissa, jotka Tokmanni oikaisee, koska ne ovat Tokmannin avoimiin rahavirran suojautumispositioihin liittyviä realisoitumattomia voittoja ja tappioita, eivätkä ne siten liity Tokmannin toiminnalliseen tulokseen katsauskausilla.

Tokmannin johto käyttää vertailukelpoista käyttökate- ja liikevoittomarginaalia keskeisinä tunnuslukuina Tokmannin liiketoiminnallisen tuloksen kehittymisen arvioimiseksi.

Vertailtavuuteen vaikuttavat oikaisut
Milj. euroa 7–9/2022 7–9/2021 1–9/2022 1–9/2021 1–12/2021
Myyntikate 97,3 95,2 279,0 276,8 397,8
Muutokset valuuttajohdannaisten markkina-arvossa 0,6 -0,1 -0,5 -1,1 -1,4
Vertailukelpoinen myyntikate 97,9 95,1 278,5 275,6 396,4
Liiketoiminnan kulut -56,8 -53,1 -176,4 -163,1 -226,9
Muutokset sähköjohdannaisten markkina-arvossa 0,1 -0,2 -0,5 -0,5 -0,6
Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut -56,7 -53,3 -176,9 -163,6 -227,6
Käyttökate 41,2 42,8 105,4 116,1 174,5
Liikevoitto 22,8 26,4 51,1 66,9 107,7
Muutokset valuuttajohdannaisten markkina-arvossa 0,6 -0,1 -0,5 -1,1 -1,4
Muutokset sähköjohdannaisten markkina-arvossa 0,1 -0,2 -0,5 -0,5 -0,6
Vertailukelpoinen käyttökate 41,9 42,5 104,3 114,4 172,5
Vertailukelpoinen liikevoitto 23,5 26,1 50,0 65,2 105,7

MARKKINAKEHITYS

Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY, www.pty.fi) tilaston mukaan käyttötavaramarkkina kasvoi 1,9 % vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä, ja etenkin pukeutumisen tuotteiden kehitys oli vahvaa. Tavaratalo- ja hypermarketketjujen liikevaihto kasvoi 5,2 %. Tokmannin liikevaihto kasvoi neljänneksellä 5,3 %.

Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY, www.pty.fi) tilaston mukaan käyttötavaramarkkina kasvoi 1,1 % tammi-syyskuussa 2022, ja etenkin kodin ja vapaa-ajan tuotteiden kehitys oli vahvaa. Tavaratalo- ja hypermarketketjujen liikevaihto kasvoi 2,6 %. Tokmannin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 2,6 %.

PTY:n jäsenyritysten tavaratalo- ja hypermarketketjut ovat K-Citymarket, Prisma, Sokos, Stockmann, Tokmanni ja Minimani. On tärkeää huomioida, että PTY:n tilasto kattaa vain osan Tokmannille olennaisesta markkinasta.

MYYMÄLÄVERKOSTON KEHITTÄMINEN

Myymäläverkoston laajentaminen on yksi Tokmannin liikevaihdon ja tuloksen kehittämisen keinoista. Tokmannin uusien myymälöiden perustamis- ja käynnistysprosessi on hioutunut tehokkaaksi. Tokmannin tavoitteena on kasvattaa myymäläverkostonsa yli 220 Tokmanni-myymälään Suomessa vuoden 2025 loppuun mennessä, mikä tarkoittaa vuosittain noin kuutta uutta myymälää.

Syyskuun lopussa Tokmannilla oli 198 Tokmanni-myymälää (30.9.2021: 195). Tammi-syyskuussa Tokmanni uudisti myymälöitään kauppakeskus Arabiassa Helsingissä, Turun Kivikukkarossa, Kemin Tervaharjulla ja Vantaan Porttipuistossa. Uudistuksen ohella Kaarinan, Kuusamon, Hyvinkään ja Ikaalisten myymälöitä laajennettiin. Lisäksi Tokmanni avasi uudet myymälät kaupunkikeskus Lippulaivaan Espooseen ja Nurmijärvelle. Tornion myymälän uudistus ja Vantaan Tammiston laajennus valmistuivat lokakuun puolella.

Tokmanni on tehnyt sopimukset uusien Tokmanni-myymälöiden avaamisesta Helsingin Kontulaan ja Konalaan, Jyväskylän Keljon alueelle ja Sipoon Söderkullaan. Uusien myymälöidensä ohella Tokmanni on sopinut laajentavansa myymäläänsä Tampereen kauppakeskus Koskikeskuksessa.

Tokmannin määritelmän mukaan myymälää pidetään uutena tai uudelleensijoitettuna myymälänä avaamisvuotena ja sitä seuraavana kalenterivuotena.

Minyn shop-in-shop-osastot ja omat myymälät

Miny on Tokmannin helmikuussa 2022 lanseeraama lifestylebrändi. Miny-tuotteita on saatavilla Tokmannin verkkokaupasta ja shop-in-shop-osastoilta jo 16 Tokmanni-myymälästä. Shop-in-shop-osastoja tullaan avaamaan muutamaan Tokmanni-myymälään vielä kuluvan vuoden aikana.

Miny-tuotteita on saatavilla myös Jyväskylän kauppakeskus Forum Jyväskylän, Espoon kaupunkikeskus Lippulaivan ja Vantaan viihdekauppakeskus Jumbo-Flamingon Miny-myymälöistä. Nämä Miny-myymälät avattiin lokakuussa. Lappeenrannan kauppakeskus IsoKristiinaan Miny-myymälä avataan myöhemmin vuoden 2022 aikana.

Lisätietoa Tokmannin myymälöistä ja Miny-lifestylebrändistä löytyy Tokmannin internetsivuilta kohdista Uudet myymälät, https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/tokmanni-sijoituskohteena/uudet-myymalat, ja Uutiset ja media, https://ir.tokmanni.fi/fi/uutiset-ja-media sekä https://www.tokmanni.fi/miny.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Kausiluonteisuus

Tokmannin liiketoiminta on kausiluonteista, mikä vaikuttaa merkittävästi Tokmannin liikevaihtoon, liiketoiminnan tulokseen ja rahavirtoihin. Tokmannin liikevaihto, kannattavuus ja rahavirta ovat yleensä matalimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja korkeimmat neljännellä vuosineljänneksellä joulumyynnin ansiosta.

Liikevaihto

Heinä–syyskuu 2022

Vuoden 2022 kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 5,3 % (7,0 %) ja oli 294,9 milj. euroa (280,1). Myynti painottui päivittäistavaratuotteisiin, kuten WC- ja talouspapereihin, elintarvikkeisiin ja kosmetiikkaan. Tämän lisäksi piha-, parveke- ja puutarhatuoteryhmien sekä grillaukseen liittyvien tuotteiden myynnit kasvoivat vertailukaudesta. Vastaavasti myynti oli heikkoa esimerkiksi lelujen, uima- ja porealtaiden sekä kodin säilytyksen tuotteissa. Tokmannin verkkokaupan osuus liikevaihdosta oli 1,6 % (1,6 %) ja se kasvoi 2,1 % (64,7 %) edellisvuoteen verrattuna.

Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 2,1 % (5,4 %). Vertailukelpoisten myymälöiden asiakasmäärä kasvoi 0,1 % (-0,6 %) ja kokonaisasiakasmäärä kasvoi 3,0 % (1,3 %) edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Vertailukelpoisten myymälöiden keskiostos kasvoi 2,0 % ja oli 20,39 euroa (19,99).

Suoran tuonnin osuus myynnistä oli 26,6 % (27,4 %). Tämä jakautuu siten, että 17,2 % (17,3 %) on Tokmannin Shanghain hankintayhtiötä hyödyntäen hankittuja tuotteita ja 9,5 % (10,1 %) on muuta suoraa tuontia. Tokmannin hallinnoimien merkkien (omat tuotemerkit, yksinoikeusmerkit ja merkittömät tuotteet) osuus kolmannen neljänneksen myynnistä oli 31,3 % (32,1 %).

Tammi–syyskuu 2022

Tammi–syyskuussa 2022 liikevaihto kasvoi 2,6 % (8,2 %) ja oli 829,0 milj. euroa (807,7). Kaiken kaikkiaan tammi–syyskuun myyntiä leimasi päivittäistavaroiden kysynnän kasvu. Tokmannin verkkokaupan osuus liikevaihdosta oli 1,7 % (1,7 %) ja se kasvoi 4,8 % (66,9 %) edellisvuoteen verrattuna.

Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto laski 0,6 % (+7,0 %). Vertailukelpoisten myymälöiden asiakasmäärä laski 2,1 % (0,0 %) ja kokonaisasiakasmäärä kasvoi 1,0 % (1,2 %) edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Vertailukelpoisten myymälöiden keskiostos kasvoi 1,5 % ja oli 20,50 euroa (20,36).

Suoran tuonnin osuus myynnistä oli 25,9 % (26,2 %). Tämä jakautuu siten, että 16,2 % (16,2 %) on Tokmannin Shanghain hankintayhtiötä hyödyntäen hankittuja tuotteita ja 9,7 % (10,0 %) on muuta suoraa tuontia. Tokmannin hallinnoimien merkkien (omat tuotemerkit, yksinoikeusmerkit ja merkittömät tuotteet) osuus myynnistä oli 30,7 % (31,8 %) tammi–syyskuussa.

Kannattavuus

Heinä–syyskuu 2022

Kolmannen neljänneksen myyntikate oli 97,3 milj. euroa (95,2) ja myyntikatemarginaali oli 33,0 % (34,0 %). Vertailukelpoinen myyntikate oli 97,9 milj. euroa (95,1), mikä vastaa 33,2 %:n vertailukelpoista myyntikatemarginaalia (34,0 %). Myyntikatemarginaaliin vaikuttivat negatiivisesti erityisesti tarjousvetoisen kampanjamyynnin kasvu sekä myynnin jakauma, joka painottui vertailukautta enemmän päivittäistavaraan.

Vuoden kolmannella neljänneksellä liiketoiminnan kulut kasvoivat edelleen ja olivat 56,8 milj. euroa (53,1), eli 19,3 % liikevaihdosta (19,0 %). Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut olivat 56,7 milj. euroa (53,3), eli 19,2 % liikevaihdosta (19,0 %). Kiinteistökustannusten nousuun vaikuttivat kiinteistökulujen kasvu indeksisidonnaisten vuokrien kautta ja uudet toimipisteet sekä sähkökulujen kasvu. Markkinointikustannuksia lisäsivät erityisesti paperihintojen ja painokustannusten nousu sekä edellisvuotta hieman laajemmat markkinointitoimenpiteet. Henkilöstökuluja kasvattivat toukokuun alussa voimaan tullut palkkojen yleiskorotus ja sairauspoissaolot, vaikka sairauspoissaolot olivatkin hieman ensimmäistä vuosipuoliskoa alhaisemmalla tasolla. Edellä mainittuihin liiketoiminnan kuluihin sisältyvät henkilöstökulut olivat 31,4 milj. euroa (30,8). Henkilöstökulujen suhteellinen osuus liikevaihdosta laski edellisvuodesta ollen 10,7 % (11,0 %). Kaupan alan työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden palkkoja korotettiin 1.5.2022 alkaen 2,0 %, jonka vaikutus neljänneksen henkilöstökuluihin oli noin 0,6 milj. euroa.

Käyttökate oli 41,2 milj. euroa (42,8) ja käyttökatemarginaali oli 14,0 % (15,3 %). Vertailukelpoinen käyttökate oli 41,9 milj. euroa (42,5) ja vertailukelpoinen käyttökatemarginaali oli 14,2 % (15,2 %).

Kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 22,8 milj. euroa (26,4), mikä vastaa 7,7 %:n liikevoittomarginaalia (9,4 %). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 23,5 milj. euroa (26,1) ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 8,0 % (9,3 %). Edellisvuotta heikompaan tulokseen vaikuttivat eniten yllä kuvatut liiketoiminnan kasvaneet kulut ja poistojen lisäys. Poistojen lisäys johtui normaaleista käyttöomaisuushyödykkeistä tehtävän ja vuokratiloista aiheutuvien poistojen kasvusta. Vuokratilat kirjataan IFRS 16 -standardin mukaan taseeseen omaisuutena ja velkana. Nämä poistuvat taseesta vuokra-ajallaan standardin määrityksen mukaisesti.

Nettorahoituskulut olivat -2,8 milj. euroa (-2,5). Tulos ennen veroja oli 20,0 milj. euroa (23,9). Verot olivat -4,0 milj. euroa (-4,8). Tulos oli 16,0 milj. euroa (19,1).

Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,32). Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,6 % (4,4 %). Oman pääoman tuotto oli 7,3 % (9,6 %). Liukuva 12 kk sijoitetun pääoman tuotto oli 14,3 % (18,6 %) ja liukuva 12 kk oman pääoman tuotto oli 30,0 % (40,5 %).

Tammi–syyskuu 2022

Tammi–syyskuussa 2022 myyntikate oli 279,0 milj. euroa (276,8) ja myyntikatemarginaali oli 33,7 % (34,3 %). Vertailukelpoinen myyntikate oli 278,5 milj. euroa (275,6), mikä vastaa 33,6 %:n vertailukelpoista myyntikatemarginaalia (34,1 %). Matalampaan myyntikatemarginaaliin vaikuttivat erityisesti myynnin jakauma ja kohonneet rahtikustannukset.

Liiketoiminnan kulut kasvoivat ja olivat 176,4 milj. euroa (163,1), eli 21,3 % liikevaihdosta (20,2 %). Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut olivat 176,9 milj. euroa (163,6), eli 21,3 % liikevaihdosta (20,3 %). Liiketoiminnan kulujen euromääräinen kasvu johtui pääsääntöisesti henkilöstö-, kiinteistö- ja markkinointikustannusten noususta. Tarkempi kuvaus näistä kuluista löytyy heinä–syyskuun kannattavuutta käsittelevästä kappaleesta. Edellä mainittuihin liiketoiminnan kuluihin sisältyvät henkilöstökulut olivat 100,9 milj. euroa (97,2), eli 12,2 % liikevaihdosta (12,0 %).

Käyttökate oli 105,4 milj. euroa (116,1) ja käyttökatemarginaali oli 12,7 % (14,4 %). Vertailukelpoinen käyttökate oli 104,3 milj. euroa (114,4) ja vertailukelpoinen käyttökatemarginaali oli 12,6 % (14,2 %).

Tammi–syyskuun edellisvuotta heikompaan kannattavuuteen vaikuttivat eniten yllä kuvatut liiketoiminnan kasvaneet kulut ja poistojen kasvu. Liikevoitto oli 51,1 milj. euroa (66,9), mikä vastaa 6,2 %:n liikevoittomarginaalia (8,3 %). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 50,0 milj. euroa (65,2) ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 6,0 % (8,1 %).

Nettorahoituskulut olivat -7,8 milj. euroa (-7,6). Tulos ennen veroja oli 43,3 milj. euroa (59,2). Verot olivat -8,7 milj. euroa (-11,9). Tulos oli 34,6 milj. euroa (47,3).

Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,59 euroa (0,80). Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,0 % (11,2 %). Oman pääoman tuotto oli 15,8 % (23,7 %). Liukuvan 12 kk:n sijoitetun pääoman tuotto oli 14,3 % (18,6 %) ja liukuvan 12 kk:n oman pääoman tuotto oli 30,0 % (40,5 %).

Tase, rahoitus ja rahavirta

Tokmannin vaihto-omaisuus oli 332,3 milj. euroa (273,9) syyskuun 2022 lopussa. Vaihto-omaisuuden arvossa näkyvät kohonneet hankintahinnat sekä myymättä jääneiden kevätsesongin tuotteiden varastoiminen. Vaihto-omaisuuden arvoa nosti myös se, että kaikki joulusesongin tuotteet tuotiin varastoon kolmannen neljänneksen loppuun mennessä hyllysaatavuuden korkean tason takaamiseksi.

Konsernin vuoden 2022 kolmannen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli -3,6 milj. euroa (12,5). Tammi–syyskuussa rahavirta oli -5,8 milj. euroa (51,9). Tammi–syyskuun pienentynyt rahavirta johtui heikentyneestä tuloksesta sekä edellisvuotta suuremmasta pääoman sitoutumisesta vaihto-omaisuuteen. Rahavarat olivat 13,1 milj. euroa (26,7) syyskuun 2022 lopussa ja rahoitusasema on vakaa.

Syyskuun 2022 lopussa Tokmannilla oli korollista velkaa yhteensä 458,3 milj. euroa (386,8), josta pitkäaikaisia rahoituslaitos- ja yrityslainoja on 100,0 milj. euroa (100,0) ja lyhytaikaisia rahoituslaitos- ja yrityslainoja 70,5 milj. euroa (0). Loput velat ovat pääasiassa IFRS 16 -standardin perusteella raportoitavia vuokravelkoja.

Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 2,7 (2,1) syyskuun 2022 lopussa. Tokmannin aikomuksena on säilyttää tehokas pitkän aikavälin pääomarakenne ja pitkän aikavälin tavoitteena on, että nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on alle 3,2.

Tokmannin omavaraisuusaste oli 26,5 % (27,9 %) syyskuun 2022 lopussa.

Investoinnit

Vuoden 2022 kolmannen neljänneksen nettoinvestoinnit olivat 11,4 milj. euroa (9,0). Tammi–syyskuun 2022 nettoinvestoinnit olivat 33,8 milj. euroa (14,9). Investoinnit kohdistuivat myymäläverkoston laajentamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen, digitaalisten palveluiden kehittämiseen sekä uuden varastorakennuksen rakentamiseen. Rakentamiseen liittyvien kustannusten osuus tammi–syyskuun investoinneista oli 20,1 milj. euroa.

Vuoden 2022 investointien odotetaan olevan noin 18–20 milj. euron tasolla lukuun ottamatta uutta rakennettavaa varastorakennusta.

Tokmannin uusi, nykyistä logistiikkakeskusta tukevan ja täydentävän varastorakennuksen rakentaminen edistyy suunnitelmien mukaisesti. Valmistuttuaan se tulee korvaamaan tällä hetkellä nykyisen logistiikkakeskuksen ulkopuolelta vuokratut varastot. Uusi varastorakennus otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäinen osa otetaan käyttöön kesällä 2023, ja kokonaisuudessaan rakennus valmistuu keväällä 2024. Investoinnin arvioidaan olevan kokonaisuudessaan noin 60 milj. euroa ja jaksottuvan tasaisesti vuosille 2022–2024. Varastorakennuksen valmistuttua vuonna 2024 se myydään NREPille, josta tulee Tokmannin vuokranantaja 20 vuoden vuokrasopimuksella.

HENKILÖSTÖ

Tokmanni on merkittävä työllistäjä Suomessa, ja konsernilla oli 4 147 (4 031) työntekijää syyskuun 2022 lopussa. Keskimäärin Tokmannin palveluksessa oli 4 238 (4 142) henkilöä tammi–syyskuun aikana.

Henkilöstökulut olivat tammi–syyskuussa 100,9 milj. euroa (97,2), eli 12,2 % liikevaihdosta (12,0 %).

MUUTOKSIA JOHTORYHMÄSSÄ

Tokmannin uudeksi talous- ja tietohallintojohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi nimitettiin KTM Tapio Arimo. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 1.12.2022. Arimo siirtyy Tokmannille Haltian Oy:n talousjohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2021. Arimo on aiemmin työskennellyt muun muassa Purmo Groupin ja Kamuxin talousjohtajana sekä useissa eri taloushallinnon johtotehtävissä Nokiassa.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tokmannin riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu yksityiskohtaisesti yhtiön vuoden 2021 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/tokmanni-sijoituskohteena/riskienhallinta.

TOKMANNIN VUODEN 2022 NÄKYMÄT

Vuonna 2022 Tokmanni ennustaa liikevaihdon olevan edellisvuoden tasolla. Euromääräisen vertailukelpoisen liikevoiton ennustetaan olevan 90–110 miljoonaa euroa. Ennusteeseen liittyy epävarmuustekijöitä inflaation, korkotason, Ukrainan sodan ja koronapandemian kehittymisen sekä niiden aiheuttamien vaikutusten johdosta.

Mäntsälässä 28.10.2022

Tokmanni Group Oyj

Hallitus

IR-kalenteri

Tokmanni Group Oyj julkaisee vuoden 2023 aikana tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja kaksi liiketoimintakatsausta seuraavan aikataulun mukaisesti:

10.2.2023: tilinpäätöstiedote 2022
28.4.2023: liiketoimintakatsaus, tammi–maaliskuu 2023
4.8.2023: puolivuotiskatsaus, tammi–kesäkuu 2023
27.10.2023: liiketoimintakatsaus, tammi–syyskuu 2023

Vuoden 2022 hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistaan viikolla 8.

Tokmannin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 22.3.2023. Tokmannin hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Tulospresentaatio

Tokmannin toimitusjohtaja Mika Rautiainen esittelee katsausta julkaisupäivänä analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille suomeksi klo 10.00 ja englanniksi klo 11.30.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat tai seuraavan linkin kautta https://tokmanni.videosync.fi/2022-q3-tulosjulkistus/register. Tallenne esityksestä on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Osallistujat voivat myös osallistua puhelinkonferenssiin, joka järjestetään webcast-lähetyksen yhteydessä. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numeroista ja käyttämällä alla olevaa osallistujatunnusta.

Suomi: (09) 2319 5436
Ruotsi: +46 8 5051 0086
UK: +44 33 0551 0202
Yhdysvallat: +1 646 843 4609
Osallistujatunnus: 8164943#

Lisätietoja

Mika Rautiainen, toimitusjohtaja, puh. 020 728 6061, mika.rautiainen(at)tokmanni.fi
Maarit Mikkonen, sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö, puh. 040 562 2282, maarit.mikkonen(at)tokmanni.fi

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Noin 4 100 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan. Noin 200:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2021 Tokmannin liikevaihto oli 1 142 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 106 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

TOKMANNI GROUP OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI–SYYSKUU 2022

Arvioiden käyttö

Liiketoimintakatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Tämä katsaus on tilintarkastamaton.

Konsernin tuloslaskelma (milj. euroa)
7–9/2022 7–9/2021 1–9/2022 1–9/2021 1–12/2021
LIIKEVAIHTO 294,9 280,1 829,0 807,7 1 141,8
Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 0,8 2,8 2,5 3,6
Materiaalit ja palvelut -197,6 -184,9 -550,0 -531,0 -744,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -31,4 -30,8 -100,9 -97,2 -132,9
Poistot -18,5 -16,4 -54,3 -49,2 -66,8
Liiketoiminnan muut kulut -25,4 -22,4 -75,5 -66,0 -94,1
Osuus yhteisyritysten tuloksesta 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
LIIKEVOITTO 22,8 26,4 51,1 66,9 107,7
Rahoitustuotot 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
Rahoituskulut -2,8 -2,5 -7,9 -7,7 -10,2
TULOS ENNEN VEROJA 20,0 23,9 43,3 59,2 97,6
Tuloverot -4,0 -4,8 -8,7 -11,9 -19,6
TILIKAUDEN TULOS 16,0 19,1 34,6 47,3 78,0
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 16,0 19,1 34,6 47,3 78,0
Konsernin laaja tuloslaskelma (milj. euroa)
7–9/2022 7–9/2021 1–9/2022 1–9/2021 1–12/2021
Tilikauden tulos 16,0 19,1 34,6 47,3 78,0
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden laaja tulos 16,0 19,1 34,6 47,3 78,0
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 16,0 19,1 34,6 47,3 78,0
Osakekohtainen tulos
Emoyhtiön omistajille 16,0 19,1 34,6 47,3 78,0
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa/osake) 0,27 0,32 0,59 0,81 1,33
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa/osake) 0,27 0,32 0,59 0,80 1,33

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kehitys, % = Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kasvu/kehitys lasketaan ottamalla huomioon niiden myymälöiden liikevaihdon kasvu, joita ei katsota uusiksi ja uudelleensijoitetuiksi myymälöiksi nettomääräisesti laskettuna. Tokmannin määritelmän mukaan uusiin ja uudelleensijoitettuihin myymälöihin kuuluvat: (i) uudet avatut myymälät; (ii) myymälöiden uudelleensijoittamiset, kun myymälän koko muuttuu 30 prosenttia tai enemmän ja kun valikoima laajenee tai supistuu merkittävästi; (iii) myymälöiden laajentamiset, kun myymälän koko muuttuu 30 prosenttia tai enemmän. Jos myymälä kuuluu johonkin näistä ryhmistä, sitä pidetään uutena tai uudelleensijoitettuna myymälänä avaamisvuotenaan ja sitä seuraavana kalenterivuotena. Nettomääräisesti laskettuna Tokmanni vähentää uusista ja uudelleensijoitetuista myymälöistä tilikaudella suljetut myymälät.
Asiakasmäärän muutos, % = Asiakasostotapahtumien lukumäärän kehitys
Myyntikate = Liikevaihto - Materiaalit ja palvelut
Vertailukelpoinen myyntikate = Myyntikate - Valuuttajohdannaisten käyvän arvon muutokset
Liiketoiminnan kulut = Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut + Liiketoiminnan muut kulut
Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut = Liiketoiminnan kulut - Sähköjohdannaisten käyvän arvon muutokset
Käyttökate = Liikevoitto + Poistot
Vertailukelpoinen käyttökate = Käyttökate - Valuutta- ja sähköjohdannaisten käyvän arvon muutokset
Vertailukelpoinen liikevoitto = Liikevoitto - Valuutta- ja sähköjohdannaisten käyvän arvon muutokset
Nettorahoituskulut = Rahoitustuotot - Rahoituskulut
Nettovelat = Korolliset velat - Rahavarat
Nettovelat / vertailukelpoinen käyttökate = Nettovelat
Vertailukelpoinen käyttökate
Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - Laskennallinen verovelka ja muut korottomat velat
Sijoitetun pääoman tuotto, % = Voitto ennen veroja + Korko- ja muut rahoituskulut
Sijoitettu pääoma, raportointijakson alun ja lopun keskiarvo
Sijoitetun pääoman tuotto, % liukuva 12 kk = Voitto ennen veroja + Korko- ja muut rahoituskulut edelliseltä 12 kuukaudelta
Sijoitettu pääoma, keskimäärin 12 kk
Oman pääoman tuotto, % = Kauden tulos
Oma pääoma, raportointijakson alun ja lopun keskiarvo
Oman pääoman tuotto, % liukuva 12 kk = Kauden tulos edelliseltä 12 kuukaudelta
Oma pääoma, keskimäärin 12 kuukautta
Henkilöstö kauden lopussa = Henkilöstön määrä kauden lopussa
Henkilöstö keskimäärin = Henkilöstön määrä keskimäärin kauden aikana
Omavaraisuus, % = Taseen oma pääoma
Taseen loppusumma - Saadut ennakot