Ilomantsin Koukosuon suojelusta lähes sadan hehtaarin lisäys Tornatorin suojelupinta-aloihin

Report this content

Tornator ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus ovat sopineet Ilomantsissa sijaitsevan, noin 95 hehtaarin kokoisen Koukosuon suojelemisesta osana HELMI-elinympäristöohjelmaa.

Tornator ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus ovat sopineet Ilomantsin Veitsisyrjässä sijaitsevan Koukosuon suojelusta. Koukosuo kuuluu soidensuojelun täydennysehdotuskohteisiin ja se suojellaan osana HELMI-elinympäristöohjelmaa. Uusi luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan noin 95 hehtaaria. Alkuperäiseen soidensuojelun täydentämiseen liittyvään rajaukseen verrattuna suojelualueeseen on lisätty useita hehtaareita metsän ja suon vaihettumisvyöhykettä.

”Tornator on perustanut yksityisiä luonnonsuojelualueita kuluvana vuonna lähes 300 hehtaaria sekä myynyt alueita valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin 350 hehtaaria. Yhtiön perustamisesta 20 vuotta sitten käynnistynyt suojeluperinne jatkui vahvana myös Tornatorin juhlavuonna”, sanoo Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

ELY-keskuksen soidensuojelun täydennysesitystä varten rajaama ja inventoima Koukosuo on keskiboreaalinen aapasuo, joka on säilynyt suurelta osin vesitaloudeltaan luonnontilaisena. Suolla on karujen nevojen ja rämeiden ohella myös keskiravinteisia rämeitä, pienialaisesti korpia sekä kaksi lampea. Koukosuo on myös riekon eteläinen pesimäympäristö.

"Luonnontilaisten soiden vähennyttyä soiden luontotyypit ja lajit ovat uhanalaistuneet ja suoluonnon laatu on heikentynyt. Soiden suojelu on tärkeää, jotta pystymme pitämään Suomen luonnon monipuolisena. Koukosuo täydentää hienosti Ilomantsin soiden suojelualueverkostoa”, kommentoi luonnonsuojeluasiantuntija Säde Neitola Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Lisätietoja:

Tornator Oyj:

Heikki Myöhänen ympäristöpäällikkö, puh. 050 441 2253, etunimi.sukunimi@tornator.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Säde Neitola, luonnonsuojeluasiantuntija, p. 0295 026 166, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa yhteensä 725 000 hehtaaria. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 noin 129 miljoona euroa ja taseen koko noin 2,4 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1500 henkilötyövuoden verran. Tornator omistaa luonnonsuojelulain mukaisia yksityisiä suojelualueita n. 14 000 hehtaaria. Metsätalouskäytön ulkopuolisia alueita on yhteensä yli 63 000 hehtaaria. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi/monimuotoisuus/

Helmi-ohjelma

Ympäristöministeriön asettama Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja

vesiluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio tukee kunnostus- ja hoitotoimia. www.ym.fi/helmi

Pohjois-Karjalan ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset turvaavat luonnon monimuotoisuutta suojelemalla ja hoitamalla arvokkaita luontotyyppejä ja eliölajeja. ELY-keskukset huolehtivat, että luontoarvot otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa ja erilaisissa ympäristöä muuttavissa hankkeissa ja toimenpiteissä. Erilaisten luonnonsuojeluohjelmien toteuttamista varten ELY-keskukset hankkivat valtiolle alueita suojelualueiksi ja perustavat luonnonsuojelualueita yksityismaille yhteistyössä maanomistajien kanssa.
www.ely-keskus.fi/luonnonsuojelu

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Tornator on perustanut yksityisiä luonnonsuojelualueita kuluvana vuonna lähes 300 hehtaaria sekä myynyt alueita valtiolle luonnonsuojelu tarkoituksiin 350 hehtaaria. Yhtiön perustamisesta 20 vuotta sitten käynnistynyt suojeluperinne jatkui vahvana myös Tornatorin juhlavuonna.
ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen