Tornatorilta neljä uutta luonnonsuojelualuetta Kaakkois-Suomeen

Report this content

Tornator ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus ovat sopineet neljän yksityismaan suojelualueen perustamisesta osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa METSOa sekä Helmi-elinympäristöohjelmaa. Kohteet sijaitsevat Lappeenrannassa, Ruokolahdella ja Pyhtäällä ja niiden yhteispinta-ala on yli 60 hehtaaria.

Lappeenrantaan perustettu 38 hehtaarin METSO-luonnonsuojelualue on osa Kuurmanpohjan ja Perä-Aholan peltolaaksojen välistä laajaa kalliojaksoa, jonka lakiosa on avokalliopintojen, kosteiden painanteiden ja kangasmetsien muodostamaa mosaiikkia. Alueen kasvillisuus on edustavaa jäkäliköistä rinteenaluslehtoihin. Kohde on myös maisema-arvoiltaan merkittävä ja se kuuluu Linnamäen NATURA-alueeseen.

Ruokolahden Käyhkäälle Lahnalahden etelärannalle perustettu METSO-luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan kahdeksan hehtaaria. Alueen METSO-elinympäristöt sisältävät monimuotoisuudelle merkittävää kangasmetsää ja suota sekä pienveden lähimetsää. Alue rajautuu lännessä luonnontilaiseen Korkiakoski-puroon.

Ruokolahden Lammaslammelle perustettu Rakopohjan luonnonsuojelualue kuuluu soidensuojelun täydennysehdotuskohteisiin ja se suojellaan Helmi-elinympäristöohjelmassa. Kohde on 12 hehtaarin suuruinen ja lähes 1,5 km pitkä puronvarsialue, joka on erittäin merkittävä ruoho- ja heinäkorpien sekä ruohoisten koivuluhtien suojelun kannalta. Kohteen puusto on monin paikoin erirakenteista sekä runsaslahopuustoista.

Pyhtään METSO-suojelualue on osa Kymijoen Pyhtään haarassa sijaitsevaa Strukan sulun kulttuurimaisemaa. Joen länsirannalla välittömästi sulun yläpuolella sijaitseva 3,5 hehtaarin suuruinen alue on monimuotoisuudelle arvokas runsaslahopuustoinen, pääosin järeää havu- ja lehtipuuta sisältävä lehtomainen kangasmetsä, joka sisältää kaksi puroa.

Sopimukset eivät rajoita jokamiehenoikeuksia tai olemassa olevia metsästysoikeuksia alueilla.

Talousmetsien luonnonhoidon ja ennallistamisen ohella turvaamme metsiemme monimuotoisuuden uusia suojelualueita perustamalla. Tornatorin yksityisten luonnonsuojelualueiden määrä on yli kuusinkertaistunut toiminta-aikanamme alle kahdessakymmenessä vuodessa, ja suojelutyö tulee myös jatkumaan aktiivisena” toteaa ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.
 

Tornator Oyj: 

Heikki Myöhänen ympäristöpäällikkö, puh. 050 441 2253, etunimi.sukunimi@tornator.fi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus: 

Pekka Jokinen, metsätalousinsinööri, puh. 0295 029 240, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi (Metso)

Maria Vesterinen, luonnonsuojeluasiantuntija, puh. 0295 029 004, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi (Helmi)

************************

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 106 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,8 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit