Tornatorin kulotuskohteelta Ruokolahdelta löytyi erittäin harvinainen balkaninlatikka

Report this content

Tornatorin toissakesän kulotuskohteella Ruokolahdella on selvitetty kovakuoriais- ja latikkalajistoa tutkija Petri Martikaisen toimesta. Löytyneistä lajeista merkittävin oli balkaninlatikka (Aradus montandoni), josta tehtiin nyt vasta toinen havainto Suomesta.

Ensimmäisen kerran balkaninlatikka löytyi vuonna 2005 ennallistamispolttokohteelta Ilomantsista. Laji on suuri harvinaisuus Euroopassa, jossa se tunnetaan Suomen lisäksi Romaniasta. Sen levinneisyys ulottuu Keski-Venäjältä Japaniin. Lajin elintavat ovat huonosti tunnetut, mutta sen esiintyminen saattaa liittyä metsäpalojen vaurioittamiin havupuihin. Koska laji on löytynyt Suomesta vasta melko äskettäin, sen uhanalaisuutta ei ole vielä pystytty arvioimaan.

Vuosi kulotuksen jälkeen tehdyssä selvityksessä alueelta löydettiin kaikkiaan noin 300 kovakuoriaislajia ja kahdeksan luteisiin kuuluvaa latikkalajia. Useat löytyneistä lajeista ovat palaneisiin metsiin erikoistuneita ”palolajeja” tai kuolleen puun määrän tai paahteisuuden lisääntymisestä hyötyviä lajeja.

Uhanalaisia lajeja löytyi kulotusalueelta kaksi: äärimmäisen uhanalainen isokesiäinen (Trox sabulosus) sekä vaarantuneeksi arvioitu tuhkalatikka (Aradus laeviusculus). Selvityksessä löytyi lisäksi kaksi silmälläpidettävää lajia: palosysikiitäjäinen (Pterostichus quadrifoveolatus) sekä isokelokärsäkäs (Platyrhinus resinosus).

”Lajistoselvitys osoitti, että hakkuualan ja säästöpuiden poltto houkutteli paikalle suuren määrän hyönteislajeja, joista huomattava osa on metsäpaloista riippuvaisia. Kulotus lisäsi alueen lajistollista monimuotoisuutta, kuten oli tarkoituskin. Runsas säästöpuusto tarjoaa lisääntymispaikkoja monille palon vaurioittamissa puissa eläville vaateliaille ja uhanalaisille lajeille, edistäen siten niiden säilymistä myös talousmetsissä.” toteaa Petri Martikainen.

”On viitteitä siitä, että jotkin harvinaiseksi luokitellut lajit eivät ole enää aallon pohjalla. Näillä kartoituksilla on merkitystä ja kulotuksilla yleensäkin on merkitystä lajiston monimuotoisuuden kannalta.” Martikainen jatkaa.

Tornator on kulottanut kuluneen kahdeksan vuoden aikana uudistushakkuualojaan sekä metsiään noin 500 hehtaaria. Vuonna 2019 Tornator oli Suomen suurin kulottaja 100 hehtaarin kulotusmäärällä, mikä vastasi noin kolmannesta koko Suomen vuotuisesta kulotusmäärästä. Kulotus ja luonnonhoitotoimenpiteiden seuraunta ovat myös osa Tornatorin uutta monimuotoisuusohjelmaa vuosille 2021–2030.

 

Lisätietoja:

Tornator Oyj, ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen, p. 050 4412 253

MMT Petri Martikainen, p. 050 372 1529

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 118 miljoona euroa ja taseen koko noin 2,0 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

Avainsanat: