OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2013

Osavuosikatsaus 1-6/2013, 8.8.2013 klo 10.00 

- Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 10,6 Me (13,2 Me 4-6/2012), liiketulos -0,8 (0,6) Me ja tulos ennen veroja -1,0 (0,3) Me.
- Katsauskaudella 1-6/2013 konsernin liikevaihto oli 19,8 Me (23,9 Me 1-6/2012), liiketulos  -2,5 (-0,8) Me ja tulos ennen veroja oli -3,0 (-1,2) Me.
- Osakekohtainen tulos katsauskaudella oli – 0,06 (-0,02) euroa ja toisella neljänneksellä -0,02 (0,01) euroa.
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella –1,5 (-3,7) Me.
- Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 7,2 Me (7,3 Me 30.6.2012).
- Tulevaisuuden näkymät: Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne on riippuvainen kuluttajaluottamuksen kehityksestä. Uudet tuotteet mahdollistavat markkinaosuuden kasvattamisen, mutta liikevaihdon arvioidaan kuitenkin laskevan vuoteen 2012 verrattuna. Liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2013 tappiollinen.

Tiivistelmä osavuosikatsaustiedotteesta 1-6/2013. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedotteen liitteenä.

Avainluvut,   Me

1-6/
  2013
1-6/
  2012
Muutos, % 1-12/
  2012
4-6/
  2013
4-6/
  2012
Muutos, %
Liikevaihto, Me 19,8 23,9 -17,2 51,2 10,6 13,2 -19,7
Liiketulos, Me -2,5 -0,8 -212,5 0,1 -0,8 0,6 -233,3
Tulos ennen veroja
  Me
-3,0 -1,2 -150,0 -0,8 -1,0 0,3 -433,3
Katsauskauden
  laaja tulos, Me
-2,3 -0,9 -155,6 -0,6 -0,7 0,3 -333,3
Osakekohtainen
  tulos, e
-0,06 -0,02 -200,0 -0,02 -0,02 0,01 -300,0
Liiketoiminnan   nettorahavirta ennen
  investointeja
-1,5 -3,7 0,1
Omavaraisuusaste,
  %
30,2 32,2 35,2
Nettovelkaan-
  tumisaste, %
143,6 127,9 112,9
Sijoitetun pää-
  oman tuotto, %
-11,6 -3,4 0,3 -1,8 5,4

Toimitusjohtaja Jouni Pitkon kommentit:

Kotimaan pientalo- ja korjausrakentamisen alavireestä johtuen vertailukauden liikevaihto jäi edellisvuotta pienemmäksi kotimaan Tulisijat- ja Sisustuskivet -liiketoiminnoissa. Tähän ovat osaltaan vaikuttaneet pankkien kiristynyt lainananto sekä kuluttajaluottamuksen alentuminen.

Viennissä Euroopan pitkään jatkunut lama on alentanut myyntiä. Lisäksi epävarmuus rakentamismääräysten muuttumisesta ja erilaisten lämmitysmuotojen verokohteluista ovat eräissä maissa vähentäneet tulisijojen kysyntää. Näistä syistä johtuen myynti on ollut alkuvuodesta heikkoa. Toisaalta Tulikiven toiseksi suurin vientimarkkina, Venäjä, onnistui kasvattamaan liikevaihtoa Tulisijat-liiketoiminnassaan. Myös Keski-Euroopassa, etenkin Saksassa, on nähtävissä piristymistä alkuvuoteen verrattuna.

Yhtiön tilauskanta on vahvistunut heikkoon alkuvuoteen nähden ja on nyt edellisvuoden mukainen. Käyttöpääoma on katsauskaudella kehittynyt vertailukauteen nähden suotuisammin. Kannattavuuden parantamiseksi tuotannonkapasiteettia on mukautettu markkinatilanteeseen.

Tulikivi Oyj:n myynnin laskusta johtuen vuosina 2011 ja 2012 tehtyjen sopeuttamistoimenpiteiden vaikutukset eivät ole olleet riittäviä, mistä syystä yhtiössä on aloitettu uuden tulosparannusohjelman suunnittelu. Tulosparannusohjelma on osa yhtiön strategiaa keskittyä ydinliiketoimintoihinsa sekä perusosaamiseensa ja siten varmistaa kannattava kasvu tulevaisuudessa.

Osavuosikatsaus         

Toimintaympäristö

Alhainen pientalo- ja korjausrakentaminen ovat heikentäneet tulisijojen kysyntää kotimaassa, mihin ovat osaltaan vaikuttaneet pankkien kiristynyt lainananto sekä kuluttajaluottamuksen alentuminen.

Viennissä Euroopan pitkään jatkunut lama on alentanut myyntiä. Lisäksi epävarmuus rakentamismääräysten muuttumisesta ja erilaisten lämmitysmuotojen verokohteluista ovat eräissä maissa vaikuttaneet myyntiin. Näistä syistä johtuen myynti ja tuloskehitys ovat olleet heikkoja.

Yhtiön tilauskanta palautui heikon alkuvuoden jälkeen edellisvuoden tasolle ja oli katsauskauden päättyessä 7,2 (7,3 30.6.2012) miljoonaa euroa.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 19,8 miljoonaa euroa (23,9 miljoonaa euroa tammi-kesäkuu 2012). Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto oli 17,8 (21,6) miljoonaa euroa ja Sisustuskivet-liiketoiminnan liikevaihto 2,0 (2,3) miljoonaa euroa.

Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 10,0 (12,2) miljoonaa euroa eli 50,5 (51,2) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 9,8 (11,7) miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ranska, Venäjä, Saksa, Belgia ja Ruotsi.

Konsernin liiketulos oli -2,5 (-0,8) miljoonaa euroa. Segmenttiraportoinnin mukaisesti Tulisijat-liiketoiminnan vastaava liiketulos oli -2,4 (-0,7) miljoonaa euroa ja Sisustuskivet-liiketoiminnan -0,1 (-0,1) miljoonaa euroa.

Konsernin tulos ennen veroja oli –3,0 (-1,2) miljoonaa euroa ja katsauskauden tulos -2,3 (-0,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,06 (-0,02) euroa.

Konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 10,6 miljoonaa euroa (13,2 miljoonaa euroa huhti-kesäkuu 2012), liiketulos -0,8 (0,6) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -1,0 (0,3) miljoonaa euroa.

Rahoitus ja investoinnit

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -1,5 (-3,7) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma kasvoi katsauskauden aikana 0,5 (4,5) miljoonaa euroa ja oli 10,4 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa 30.6.2012). Korolliset velat olivat 27,1 (26,8) miljoonaa euroa. Rahoitustuottoja muodostui 0,0 (0,1) miljoonaa euroa ja rahoituskuluja 0,6 (0,5) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 30,2 prosenttia (32,2 prosenttia 30.6.2012). Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli 143,6 (126,3) prosenttia. Current ratio oli 1,5 (1,6). Osakekohtainen oma pääoma oli 0,43 (0,48) euroa.

Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat ja muut likvidit varat olivat 4,3 (3,8) miljoonaa euroa. Nostamattomien luottojen ja käyttämättömien tililuottolimiittien määrä oli 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.

Konsernin korolliseen velkaan liittyy kovenantteja, jotka on sidottu konsernin omavaraisuuteen. Nämä kovenanttiehdot täyttyivät raportointikauden päättyessä. Lisäksi konsernilla on kovenantti konsernin nettovelkojen suhteesta käyttökatteeseen, minkä tarkastelua siirrettiin rahoittajien kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti toisen kvartaalin lopusta neljännen kvartaalin loppuun.

Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,9 (1,5) miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 0,8 (0,8) miljoonaa euroa eli 4,0 (3,3) prosenttia liikevaihdosta. Näistä aktivoitiin taseeseen 0,2 (0,2) miljoonaa euroa.

Tuotekehityksessä keskityttiin uusien modulaaristen Hiisi-tuoteperheen hybriditakkojen kehittämiseen, niin että ne vastaavat paremmin uusia vientimarkkinoiden tarpeita. Lisäksi lanseerattiin takka- ja kiuasuutuuksia.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 290 (370) henkilöä.

Katsauskaudella muodostui palkka- ja palkkiokuluja yhteensä 6,4 (7,4) miljoonaa euroa. Edellisvuoden vertailulukua pienentää uudelleenjärjestelyvarauksen purku.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Konsernin keskeisin riski on kuluttajaluottamuksen merkittävä heikkeneminen euroalueella. Heikennykset kuluttajien luotonsaantimahdollisuuksiin vähentävät uudisrakentamista ja saneeraushankkeita, mikä voi vaikuttaa tulisijojen kysyntään.

Konsernin rahoitusaseman säilyttäminen nykyisellään edellyttää kannattavuuden paranemista. Kannattavuuden heikkenemisen johdosta yhtiössä on ryhdytty valmistelemaan tulosparannusohjelmaa vuosille 2013-2015. Yhtiö selvittää erilaisia vaihtoehtoja rahoitusaseman vahvistamiseksi.

Kattavampi esitys Tulikivi-konsernin muista riskeistä on luettavissa vuoden 2012 vuosikertomuksen konsernitilinpäätöksen liitetiedosta 38: Merkittävimmät riskit, ja niiden hallintakeinot.

Rakentamisen lainsäädäntöä uudistetaan EU-alueella parhaillaan. Uudet, EU:n energiatehokkuuslinjauksia vastaavat, maakohtaiset energiatehokkuussäädökset tulevat voimaan kuluvan vuoden aikana ja voivat vaikuttaa eri lämmitysmuotojen väliseen kilpailuasemaan ja siten tulisijojen kysyntään eri markkinoilla.

Tulevaisuuden näkymät

Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne on riippuvainen kuluttajaluottamuksen kehityksestä. Uudet tuotteet mahdollistavat markkinaosuuden kasvattamisen, mutta liikevaihdon arvioidaan kuitenkin laskevan vuoteen 2012 verrattuna. Liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2013 tappiollinen.

Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 7,2 (7,3 30.6.2012) miljoonaa euroa.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com

- hallituksen puheenjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

- toimitusjohtaja Jouni Pitko, 0403 063 222

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2013                     

Avainsanat:

Yrityksestä

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: Tulisijat, Sauna ja Sisustus. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on noin 40 Me, josta viennin osuus on puolet. Tulikivellä työskentelee noin 250 ihmistä.

Liitteet & linkit