Nahkamäärät kasvoivat voimakkaasti – dollarin heikkous vitsauksena

Turkistuottajat Oyj välitti 1.9.2007 alkaneella ja 31.8.2008
päättyneellä tilikaudella peräti 9,4 nahkaa (8,4 miljoonaa edellisellä
tilikaudella). Dollarimääräinen myynnin arvo kasvoi 16 prosenttia, mutta
heikon dollarin vuoksi euromääräinen myynnin kasvu jäi yhteen
prosenttiin.

Yhtiön kokonaismyynnin arvo oli tilikaudella 325,7 miljoonaa euroa
(322,9 miljoonaan edellisellä tilikaudella). Yhdysvaltain dollarin
kurssi oli maaliskuussa pidetyn huutokaupan aikaan 18 prosenttia
heikompi kuin vastaavassa huutokaupassa edellisellä tilikaudella.
Yhdysvaltain dollari säilyi heikkona koko tilikauden, mikä vaikutti
varsinkin ketunnahkojen euromääräisiin hintoihin.

Minkinnahkojen dollarihintataso nousi 11 ja eurohintataso 4 prosenttia
edelliskauden tasosta. Ketunnahkojen dollarihintataso nousi 7 prosenttia
mutta eurohintataso laski 6 prosenttia edellisen tilikauden hintatasosta

Osakekohtainen tulos oli 0,89 euroa (0,75 euroa).

Liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa, joka on 2,8 prosenttia
liikevaihdosta (0,5 MEUR ja 1,4 prosenttia).

Konsernin avainlukuja 2007/2008 2006/2007


Kokonaismyynnin arvo, MEUR 325,7 322,9
Liikevaihto, MEUR 37,3 34,6
Liikevoitto, MEUR 1,0 0,50
Tulos ennen veroja, MEUR 4,4 3,7
Osakekohtainen tulos, EUR 0,89 0,75
Oman pääoman tuotto, 5,7 4,7
(ROE) %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 6,7 5,6
Hallituksen osinkoehdotus, EUR 0,70 0,70


Markkinakatsaus

Turkistuottajat Oyj keräsi enemmän turkisnahkoja kuin koskaan
aikaisemmin yhtiön historiassa. Uuden minkkilajittelutilan valmistuminen
mahdollisti lisääntyneen nahkamäärän käsittelyn. Ketunnahkamäärä
puolestaan pieneni, kun yleisen tuotannonlaskun lisäksi kasvattajat
varastoivat nahkoja niiden heikon hintatason vuoksi.

Turkistuottajat Oyj järjesti tilikauden aikana viisi huutokauppaa ja
välitti 6,6 miljoonaa minkinnahkaa (edellisellä tilikaudella 5,6 milj.),
2,2 miljoonaa ketunnahkaa (2,3 milj.), 510.000 afganistanilaista
karakul-lampaannahkaa (360.000) ja 140.000 suomensupinnahkaa (110.000).

Yhtiön ja Oslo Fur Auctions Ltd:n välistä norjalaisten minkin- ja
ketunnahkojen myyntiyhteistyösopimusta jatkettiin vuodella myyntikauden
2008/2009 loppuun.

Tilikauden huutokaupoissa merkittävimmät ostot tehtiin Hongkong/Kiinaan
ja Venäjälle sekä näille markkinoille pukineita valmistaviin Kreikkaan,
Turkkiin ja Italiaan. Tilikauden huutokaupoissa kysytyimpiä olivat
parhaimmat Saga Royal- ja Saga-laatuluokkiin kuuluvat nahat. Hintaerot
eri laatuluokkien välillä olivat isot.

Ketunnahat myytiin etupäässä näyttävien somisteiden raaka-aineeksi
muoti- ja tekstiiliteollisuudelle, ja kysytyimpiä olivat hopeaketun, sen
erilaisten muunnosten ja blue frost -ketunnahat. Kysytyimpiä
minkinnahkoja olivat scanblack-minkin ja erilaisten muunnosminkkien
nahat. Suomensupin markkinatilanne oli heikko koko tilikauden ajan.

Liikevaihto

Konsernin liikevaihto 37,3 miljoonaa euroa (34,6 MEUR) oli nahkamäärien
kasvun ansiosta 8 prosenttia suurempi kuin edellisellä tilikaudella.
Valtaosa liikevaihdosta, 90 prosenttia, on turkistuottajilta ja
ostajilta perittyjä välityspalkkioita. Tuottajilta perittyjen
välityspalkkioiden osuus oli 33 prosenttia ja ostajilta perittyjen osuus
57 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Loppu koostui
nahkontapalvelujen ja siitoseläinten myymisestä turkistuottajille,
ravintola- ja kongressipalvelujen myynnistä sekä yhtiön omien nahkojen
myyntituotoista. Koti­maisilta asiakkailta, sekä turkistuottajilta että
ostajilta, perittyjen välityspalkkioiden osuus oli 19 prosenttia ja
ulkomaisten asiakkaiden osuus 71 prosenttia. Liikevaihdosta 9,6
prosenttia kertyi tilikauden ensimmäisen kvartaalin aikana, 18,7
prosenttia toisen, 41,7 kolmannen ja 30,0 prosenttia tilikauden
viimeisen kvartaalin aikana.

Tulos

Tilikauden tulos oli 3,2 miljoonaa euroa (2,7 MEUR). Oman pääoman tuotto
oli tilikaudella 5,7 prosenttia (4,7 prosenttia) ja osakekohtainen tulos
0,89 euroa (0,75 euroa). Osakekohtainen oma pääoma oli 15,52 euroa
(15,81 euroa).

Liiketoiminnan kulut kasvoivat 6 prosenttia edellisestä tilikaudesta ja
olivat 36,5 miljoonaa euroa (34,4 MEUR). Kuluista 20,5 prosenttia kertyi
tilikauden ensimmäisen, 30,1 prosenttia toisen, 30,6 prosenttia
kolmannen ja 18,8 prosenttia viimeisen kvartaalin aikana. SAGA-
markkinointiin käytettiin tilikauden aikana 4,8 miljoonaa euroa
(4,5 MEUR). Konsernin liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa, eli 2,8 prosenttia
liike­vaihdosta (500.000 euroa ja 1,4 prosenttia).

Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat 5 prosenttia 3,3 miljoonaan
euroon (3,2 MEUR). Voitto ennen veroja oli 4,4 miljoonaa euroa (3,7 MEUR).

Konsernin omavaraisuusaste oli 48,1 prosenttia (44,8 prosenttia).


Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 4,2 miljoonaa euroa (2,7 MEUR
edellisellä tilikaudella) eli 12 prosenttia (8 prosenttia)
liikevaihdosta. Investoinneista 37 % kohdistui nahkojen käsittelyyn ja
varastointiin. Minkinnahkojen lajittelutilan laajennus valmistui ja
otettiin käyttöön joulukuussa 2007.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa työskenteli tilikauden aikana keskimäärin 326
henkilöä, kolme henkilöä enemmän kuin edellisellä tilikaudella.
Valtaosa henkilökunnasta työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa
erilaisissa turkisnahkojen käsittelyyn liittyvissä tehtävissä.
Tilikauden palkat ja palkkiot olivat konsernissa 11,4 miljoonaa euroa ja
emoyhtiössä 9,8 miljoonaa euroa (edellisellä tilikaudella 10,8 MEUR ja
9,3 MEUR).

Konsernin henkilöstömäärät olivat tilikauden aikana seuraavat (suluissa
edellistilikauden luvut):


Henkilöstö keskimäärin 326 (323)
- vakituisessa työsuhteessa 134 (119)
- määräaikaisessa työsuhteessa 192 (204)
Henkilökunnan määrä 31.8.2008
(31.8.2007) 201 (193)


Tilikaudella oli käytössä henkilökunnan vuosipalkkiojärjestelmä, joka
perustuu osittain kerättyihin nahkamääriin ja osittain oman pääoman
tuottoon. Järjestelmän piiriin kuuluu konsernin koko henkilökunta tietyn
palvelusajan jälkeen.

Kurssikehitys

Yhtiön C-sarjan osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pienten
yhtiöiden listalla (Small Cap) teollisuuden ja palveluiden sektorissa.
Osakkeiden vaihto oli tilikaudella yhteensä 1,5 miljoonaa euroa ja
160.000 osaketta eli 6 prosenttia yhtiön C-osakkeista. C-osakkeen
päätöskurssi oli tilikauden lopussa 8,50 euroa, kun se vuotta aiemmin
oli 10,55 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 31.8.2008 30,6
miljoonaa euroa (37,7 MEUR).

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Turkistuottajat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.1.2008.
Yhtiökokous vahvisti tilin­päätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti hallituksen esityksen
mukaisesti jakaa osinkona 0,7 euroa osakkeelta sekä siirtää 240.000
euroa suhdanne­rahastoon.

Hallituksella ei ole voimassa olevia uusmerkintää, vaihtovelkakirja- tai
optio-oikeuksien liikkeeseenlaskua koskevia valtuuksia.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen


Tilikauden ensimmäinen ja samalla myyntikauden 2007/2008 viimeinen
huutokauppa (15. - 19.9. 2008) onnistui siitä huolimatta, että
maailmantalouden olosuhteet olivat nopeasti huonontuneet. Huutokaupassa
oli tarjolla 590.000 ketunnahkaa ja 910.000 minkinnahkaa, jotka myytiin
kesäkuun huutokaupasta vahvistuneisiin hintoihin. Lisäksi tarjottiin
44.000 suomensupinnahkaa ja 270.000 karakul-lampaannahkaa. Näiden
kysyntä oli valikoivaa, ja osa nahoista siirtyi tilikauden myöhempiin
huutokauppoihin.

SAGA-osuuskunnan uudet säännöt vahvistettiin vuosikokouksessa
29.10.2008, jolloin Turkistuottajat Oyj:stä ja Oslo Fur Auctions Ltd:stä
tuli SAGA-osuuskunnan jäseniä Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto
ry:n ja Norges Pelsdyrsalslagin rinnalla. Yhtiöt saivat myös edustajansa
SAGAn hallitukseen.

Turkistuottajat Oyj:n ja Oslo Fur Auctions Ltd:n neuvottelut
myyntikauden 2008/2009 loppuun asti voimassa olevan
myyntiyhteistyösopimuksen uusimisesta jatkuivat.

Arvio liiketoiminnan kehityksestä alkaneella tilikaudella

Yhtiön tavoitteena on tarjota tulevan myyntikauden huuto­kaupoissa
alustavan tarjontaohjelman mukaiset 6,1 miljoonaa minkinnahkaa, 1,6
miljoonaa ketun­nahkaa, 120.000 suomensupinnahkaa ja 500.000
karakul-lampaannahkaa. Syyskuun huutokaupan päättymisen jälkeen kansainvälinen
rahoituskriisi ja maailman­talouden epävakaus on syventynyt.
Talouskriisin vaikutusten arviointi kansainväliseen turkiskauppaan ja
tuotteiden markkinanäkymiin on uuden myyntikauden kynnyksellä lähes
mahdotonta. Suuren epävarmuuden vallitessa ja kiristyneessä
rahoitustilanteessa ostajat käyttäytyvät varovasti ja odottavat
myyntituloksia vähittäiskaupasta ennen kuin tekevät merkittäviä
ostopäätöksiä.

Myyntikauden avaavan joulukuun huutokaupan tulokset eivät näin ollen
anna vielä riittävästi tietoa koko kauden kehityksestä, vaan tilanteen
odotetaan selkiytyvän vasta kevään huutokauppakierroksilla. Toisaalta
myyntikauden ensimmäisten huutokauppojen tulokset vaikuttavat siihen,
missä määrin turkistuottajat toimittavat nahkoja myytäviksi ja missä
määrin päättävät varastoida niitä. Tämä saattaa joidenkin nahkatyyppien
osalta vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka paljon yhtiö saa kyseisiä
nahkoja välitettävikseen.

Saga-markkinointimaksun määräytymisperusteen muuttuminen alentaa
1.9.2008 alkaneen tilikauden Saga-kuluja olennaisesti kahden edellisen
tilikauden tasosta. Fur Center-kiinteistön vuonna 1978 valmistunutta
osaa peruskorjataan tilikauden aikana. Mikäli nahkojen kysyntä on
heikkoa ja myymättömiä nahkoja siirtyy huutokaupasta toiseen, tämä lisää
tilantarvetta ja kasvattaa sekä nahkojen käsittely- että
vuokrakustannuksia.

Koko tilikauden tuloksen ennakoidaan jäävän edellistilikautta
heikommaksi.

Hallituksen osingonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 31.8.2008:


- kertyneet voittovarat 28.652.360,78
- tilikauden voitto 2.604.410,03
- siirrettävä suhdannerahastoon
yhtiöjärjestyksen mukaan -260.411,00
30.996.359,81Hallitus ehdottaa, että
- tilikauden 1.9.2007 - 31.8.2008 voittovaroista jaetaan osinkona
osakkeenomistajille 0,70 euroa osaketta kohti, yhteensä 2.520.000 euroa,
- 270.000 euroa siirretään suhdannerahastoon ja
- loppu jätetään voittovarojen tilille.

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus ovat kokonaisuudessaan
yleisön saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.ffs.fi 28.11.2008 kello 16:
00:een mennessä.

Turkistuottajat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20.1.2009.Konsernitase

VARAT 31.8.2008 31.8.2007

(EUR 1.000)

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet 25.334 24.227
Aineettomat hyödykkeet 927 491
Myytävissä olevat
sijoitukset 465 564
Pitkäaikaiset saamiset 204 450
Laskennalliset
verosaamiset 13 19
Eläkesaamiset 0 1.413
Pitkäaikaiset varat
yhteensä 26.943 27.164


Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 675 1.231
Asiakassaamiset ja muut
saamiset 84.457 96.447
Rahavarat 5.357 4.266
Lyhytaikaiset varat
yhteensä 90.489 101.944

Varat yhteensä 117.433 129.107

OMA PÄÄOMA JA
VELAT 31.8.2008 31.8.2007

Emoyhtiön
omistajille
kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 7.200 7.200
Ylikurssirahasto 254 254
Muut rahastot 13.200 12.960
Muuntoero 57 58
Arvonmuutosrahasto 136 207
Kertyneet
voittovarat 35.016 36.234
Oma pääoma
yhteensä 55.862 56.914

Pitkäaikaiset
velat

Laskennalliset
verovelat 3.088 3.511
Korolliset velat 82 0
3.170 3.511

Lyhytaikaiset
velat

Korolliset velat 48.295 60.227
Ostovelat ja muut
velat 10.106 8.455
58.401 68.682

Oma pääoma ja
velat yhteensä 117.433 129.107


Konsernin
tuloslaskelma

06/2008- 06/2007- 09/2007- 09/2006-08/
(EUR 1.000) 08/2008 08/2007 08/2008 2007
3 kk 3 kk 12 kk 12 kk

Liikevaihto 10.303 8.836 37.295 34.625
Liiketoiminnan
muut tuotot 56 46 257 273

Aineiden ja
tarvikkeiden
käyttö -1.022 -813 -2.346 -1.596
Työsuhde-
etuuksista
aiheutuneet
kulut -1.902 -2.143 -13.901 -13.109
Poistot ja
arvonalentumiset -688 -675 -2.642 -2.586
Liiketoiminnan
muut kulut -3.268 -2.725 -17.627 -17.110

Liikevoitto 3.479 2.526 1.036 497

Rahoitustuotot 1.512 1.835 6.327 6.091
Rahoituskulut -610 -1.004 -2.992 -2.900

Voitto ennen
veroja 4.382 3.357 4.371 3.688

Tuloverot -1.148 -881 -1.172 -991

Tilikauden
voitto 3.233 2.476 3.199 2.697

Jakautuminen:
Emoyhtiön
omistajille 3.233 2.476 3.199 2.697

Emoyhtiön
omistajille
kuuluvasta
voitosta
laskettu
osakekohtainen
tulos, euroa 0,90 0,69 0,89 0,75Konsernin
rahavirtalaskelma

(EUR 1.000) 2007/2008 2006/2007

Liiketoiminnan
rahavirta:
Myynnistä saadut
maksut 331.188 357.232
Liiketoiminnan
muista tuotoista saadut
maksut 237 289
Maksut
liiketoiminnan kuluista -315.614 -364.457
Liiketoiminnan
rahavirta ennen
rahoituseriä
ja veroja 15.811 -6.936
Maksetut korot ja
maksut muista
liiketoiminnan
rahoituskuluista -2.934 -2.857
Saadut korot ja
muut rahoitustuotot
liiketoiminnasta 6.552 5.974
Saadut osingot
liiketoiminnasta 47 25
Maksetut
välittömät verot -936 -811
Liiketoiminnan
rahavirta (A) 18.539 -4.605

Investointien
rahavirta:
Investoinnit
aineellisiin ja
aineettomiin
hyödykkeisiin -4.213 -2.707
Aineellisten ja
aineettomien
hyödykkeiden
luovutustuotot 42 39
Investoinnit
muihin sijoituksiin
Luovutustuotot
muista sijoituksista 2 0
Investointien rahavirta
(B) -4.170 -2.668

Rahoituksen rahavirta:
Lyhytaikaisten
lainojen nostot 0 5.291
Lyhytaikaisten
lainojen takaisinmaksut -10.885 0
Pikäaikaisten
lainojen nostot 132 0
Pitkäaikaisten
lainojen takaisinmaksut -50 0
Muuntoeron muutos -2 1
Maksetut osingot -2.473 -3.364
Rahoituksen rahavirta
(C) -13.278 1.929

Rahavirtojen muutos
(A+B+C) lisäys (+) /
vähennys (-) 1.091 -5.344

Rahavarat 31.8. 5.357 4.266
Rahavarat 1.9. -4.266 -9.610
Rahavarojen muutos 1.091 -5.344Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

EUR 1.000 Osake- Ylikurssi- Muut Muunto- Arvon- Kertyneet Oma
pääoma rahasto rahastot erot muutos- voitto- pääoma
rahasto varat yhteensä

Oma pääoma
1.9.2007 7 200 254 12 960 58 208 36 234 56 914

Eläkesaaminen
Vakuutusmatemaattiset
tappiot -766 -766
IAS 19.58 mukainen
taseeseen
kirjaamaton
saaminen -891 -891

Myytävissä olevat
sijoitukset
Voitto/tappio käypään
arvoon
arvostamisesta -72 -72
Omaan pääomaan suoraan
kirjatut
nettovoitot ja -
tappiot -72 -1 657 -1 729

Tilikauden voitto 3 199 3 199

Kokonaisvoitot ja
-tappiot -72 1 542 1 470

Osingonjako -2 520 -2 520

Siirto
suhdannerahastoon 240 -240 0

Muuntoerot -1 -1

Oma pääoma
31.8.2008 7 200 254 13 200 57 136 35 016 55 863

Turkistuottajat Oyj 2003/2004 - 2007/2008

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

2003/ 2004/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/
2004 2005 2005 2006 2007 2008
FAS FAS IFRS IFRS IFRS IFRS

Myynnin arvo, 1.000
euroa 296.732 297.030 297.030 407.252 322.914 325.676

Liikevaihto, 1.000
euroa 32.619 32.969 32.969 42.066 34.625 37.295

Liikevoitto, 1.000
euroa 4.251 2.132 2.497 7.673 497 1.036
% liikevaihdosta 13,0 % 6,5 % 7,6 % 18,2 % 1,4 % 2,8%

Voitto ennen
veroja, 1.000 euroa 7.040 4.277 4.639 10.389 3.688 4.371
% liikevaihdosta 21,6 % 13,0 % 14,1 % 24,7 % 10,7 % 11,7%

Osingot, 1.000
euroa 2.340 2.340 2.340 3.420 2.520 2.520

Oman pääoman tuotto
(ROE) -% 9,5 % 5,6 % 6,3 % 13,5 % 4,7 % 5,7%

Sijoitetun pääoman
tuotto (ROI) -% 8,2 % 5,3 % 6,7 % 12,1 % 5,6 % 6,7%

Omavaraisuusaste, % 53,9 % 52,1 % 49,9 % 44,9 % 44,8 % 48,1%

Gearing 0,83 0,90 0,69 0,87 0,98 0,77

Bruttoinvestoinnit,
1.000 euroa 1.300 2.212 2.212 1.789 2.707 4.216
% liikevaihdosta 4,0 % 6,7 % 6,7 % 4,3 % 7,8 % 12,2%

Henkilöstö
keskimäärin 305 311 311 309 323 326

Muut liitetiedot

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut
vastuut

(EUR 1.000) 31.8.2008 31.8.2007

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä
ja pantattu saamisia

Lainat
rahalaitoksilta 29.606 40.949
Annettu
kiinteistökiinnityksiä 54.071 54.071
Annettu
yrityskiinnityksiä 2.691 2.691
Pantatut saamiset 17.417 19.568

Muut vastuut ja
sitoumukset
Takaukset muiden
puolesta 5.854 2.721

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit 41.330 38.876Turkistuottajat Oyj
hallitus

Psta
Päivi Mononen-Mikkilä
viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja
puh. (09) 849 8332 ja 050 512 0322

Turkistuottajat Oyj on 70 vuotta vanha kansainvälinen
turkishuutokauppayhtiö, jonka tärkein tehtävä on raakaturkisnahkojen
välitysmyynti pääasiassa neljä - kuusi kertaa vuodessa järjestettävissä
turkishuutokaupoissa.

Konsernin emoyhtiö on Turkistuottajat Oyj, jonka C-sarjan osakkeet
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pienten yhtiöiden listalla (Small
Cap) teollisuuden ja palveluiden sektorissa. Emoyhtiön kotipaikka on
Vantaa ja sen rekisteröity osoite on Martinkyläntie 48, 01720 Vantaa.

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Liitteet & linkit