Siniketun hinnan lasku vei liiketuloksen miinukselle

Turkistuottajat Oyj Tilinpäätöstiedote Vantaalla 19. marraskuuta 2003 Siniketun hinnan lasku vei liiketuloksen miinukselle Turkistuottajat Oyj-konsernin liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella (1.9.2002 - 31.8.2003) 25,0 miljoonaa euroa, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin edelliskaudella (27,9 miljoonaa). Vaikka yhtiön välittämien nahkojen määrä kasvoi 7,2 miljoonaan (edellistilikaudella 6,9 miljoonaa), ketunnahkojen maailmanmarkkinahinnan 33 prosentin lasku näkyi kokonaismyynnin arvon alentumisena. Välitysmyynti oli 234 miljoonaa euroa, kun se edellistilikaudella oli 346 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 250.000 euroa. Yhtiö järjesti tilikaudella viisi kansainvälistä huutokauppaa. Yhtiö myi yhteensä 3,3 miljoonaa suomalaista alkuperää olevaa turkisnahkaa (edellistilikaudella 3,4 miljoonaa), ja niiden arvo oli 145 miljoonaa euroa (244 miljoonaa euroa). Markkinaosuus muissa länsieurooppalaisissa tuottajamaissa vahvistui edelleen. Lähinnä Keski-Euroopasta peräisin olevia nahkoja myytiin 3,1 miljoonaa kappaletta (2,7 miljoonaa edellisellä tilikaudella), ja niiden arvo oli 76 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat viisi prosenttia 27,6 miljoonaan euroon. Liiketulos painui 2,3 miljoonaa euroa tappiolle. Konsernin nettorahoitustuotot olivat 2,5 miljoonaa euroa eli kymmenen prosenttia liikevaihdosta, kun ne edellistilikaudella olivat 3,2 miljoonaa euroa eli 11 prosenttia liikevaihdosta. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 230.000 euroa (5,8 miljoonaa euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 62 prosenttia (53 prosenttia). Omavaraisuusasteen paraneminen johtuu myyntisaamisten vähenemisestä, mikä puolestaan pienensi vieraan pääoman tarvetta. Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä koko tilikauden. Bruttoinvestoinnit olivat tilikauden aikana 2,4 miljoonaa euroa (5,4 miljoonaa). Aineellisten hyödykkeiden osuus oli kolme viidesosaa ja aineettomien kaksi viidesosaa. Aineellisiin hyödykkeisiin kohdistuneista investoinneista 45 prosenttia liittyi tytäryhtiön, nahkontakeskus Furfix Oy:n tuotantokapasiteetin kasvattamiseen ja loput emoyhtiön investointeihin, mm. varastointijärjestelmän uudistamiseen, lajittelun automatisointiin ja it-tekniikkaan. Konsernin palveluksessa oli tilikaudella 305 henkilöä (298). Vakituisen henkilökunnan määrä oli 118 henkilöä (115). Valtaosa henkilökunnasta on määräaikaisissa työsuhteissa erilaisissa turkisnahkojen lajitteluun liittyvissä tehtävissä. Yhtiö on järjestänyt 1.9.2003 alkaneella tilikaudella, syyskuussa yhden huutokaupan, jossa tarjottiin edellistilikaudelta siirretyt vajaa 600.000 siniketunnahkaa. Parantunut markkinatilanne näkyi normaalilaatuisten nahkojen kansainvälisen hintatason kahdeksan prosentin nousuna. Alkaneella tilikaudella Turkistuottajat Oyj:llä on hyvät edellytykset edelleen parantaa markkinaosuuttaan eurooppalaisten turkisnahkojen välityksessä. Konserni pyrkii tehostamaan toimintaansa ja saamaan aikaan kustannussäästöjä mm. kehittämällä nahkontaprosessia Furfix Oy:ssä ja ketunnahkojen varastointia Fur Centerissä. Tanskalaisen huutokauppaliike CFC:n päätös irrottautua SAGA-yhteistyöstä aiheuttanee lisäkustannuksia jo alkaneella tilikaudella. Dollari on tilikauden alusta ollut noin 15 prosenttia edellistä vastaavaa ajanjaksoa heikompi. Yhtiö on osittain suojautunut dollarin heikkenemisen varalta. Yhtiö arvioi konsernin taloudellisen tuloksen muodostuvan edellistilikautta paremmaksi. Osakekohtainen tulos oli päättyneellä tilikaudella 0,03 euroa (edellisellä 1,13 euroa) ja osakekohtainen omapääoma 14,69 (edellisellä 15,31 euroa). Turkistuottajat Oyj: hallitus esittää 23. tammikuuta 2004 Vaasassa kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että - 1.9.2002 - 31.8.2003 tilikauden voittovaroista jaetaan osinkona osakkeenomistajille 0,60 euroa osaketta kohti, eli yhteensä 2.160.000 euroa, - 20.000 euroa siirretään vararahastoon, ja - loppu jätetään voittovarojen tilille. Turkistuottajat Oyj hallitus Psta Päivi Mononen-Mikkilä viestintäjohtaja Turkistuottajat Oyj puh. (09) 849 8332 ja 050 512 0322 KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.9.2002-31.8.2003 (EUR) Liite 1.9.2002- 1.9.2001- 31.8.2003 31.8.2002 12 kk 12 kk LIIKEVAIHTO 2 25.041.209,88 28.675.034,08 Liiketoiminnan muut tuotot 240.241,86 242.885,84 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana - - 1.084.780,04 1.499.823,1 6 Varastojen muutos -65.868,04 77.280,66 Ulkopuoliset palvelut -51.404,96 -81.095,89 Henkilöstökulut 3,4 Palkat ja palkkiot - - 9.022.579,85 8.593.123,65 Henkilösivukulut Eläkekulut 5 - - 1.433.879,06 1.298.852,1 8 Muut henkilösivukulut -868.112,75 -836.926,29 Poistot ja arvonalentumiset 7 Suunnitelman mukaiset poistot - - 3.974.780,04 3.729.452,68 Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonpalautumiset 0,00 43.122,27 Liiketoiminnan muut kulut 8 - - 11.060.730,1 10.393.687, 3 72 LIIKETULOS - 2.605.361,2 2.280.683,13 8 Rahoitustuotot ja -kulut 10 Muut korko- ja rahoitustuotot 3.722.678,02 4.703.968,81 Muut korko- ja rahoituskulut - - 1.209.909,74 1.507.171,77 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 232.085,15 5.802.158,32 Laskennallisen verovelan muutos -9.414,37 -8.695,40 Tuloverot -102.012,32 - 1.714.452,9 TILIKAUDEN VOITTO 120.658,46 4.079.010,02 TASE 31.8.2003 (EUR) VASTAAVAA Liite 31.8.2003 31.8.2002 Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 11 Muut pitkävaikutteiset menot 4.174.618,67 5.355.820,52 Ennakkomaksut 0,00 57.078,08 4.174.618,67 5.412.898,60 Aineelliset hyödykkeet 12 Maa- ja vesialueet 1.595.871,98 1.595.871,98 Rakennukset ja rakennelmat 22.410.119,1 23.070.964,2 9 4 Koneet ja kalusto 4.609.719,03 3.548.640,2 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 191.837,20 935.835,36 28.807.547,4 29.151.311,7 0 8 Sijoitukset 13 Osakkeet ja osuudet 283.602,94 283.602,99 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 384.489,72 397.116,76 Turkisnahat 61.279,00 114.520 445.768,72 511.636,76 Saamiset Myyntisaamiset 14 31.350.768,4 56.948.543,9 9 3 Tarhaajasaamiset 15 22.043.012,0 18.309.711,9 9 6 Lainasaamiset 51.974,45 49.655,44 Muut saamiset 494.519,71 316.400,02 Siirtosaamiset 800.420,54 1.557.637,13 54.740.695,2 77.181.948,4 8 8 Rahat ja pankkisaamiset 2.851.208,52 5.007.305,24 VASTAAVAA YHTEENSÄ 91.303.441,5 117.548.703, 3 85 VASTATTAVAA Lii 31.8.2003 31.8.2002 te Oma pääoma 16 Osakepääoma 7.200.000,00 7.200.000,00 Ylikurssirahasto 254.264,40 254 264,40 Arvonkorotusrahasto 3.128.295,43 3 128 295,43 Vararahasto 11 355 000,00 10 940 000,00 Muuntoero 59 857,46 59.906,20 Edellisten tilikausien voitto 30.773.949,00 29 449 953,25 Tilikauden voitto 120 658,46 4 079 010,02 52 892 024,75 55.111.429,3 0 Vieras pääoma 17 Laskennallinen verovelka 18 2 129 901,98 2 120 487,61 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 4 801 996,86 10.324.980,3 8 Saadut ennakot 14 5 671 627,65 13.379.469,7 0 Ostovelat 419 704,81 548.287,66 Velat tarhaajille 19 17 889 594,04 26.346.731,4 2 Muut lyhytaikaiset velat 5 294 597,75 6.865.870,24 Siirtovelat 2 203 993,69 2.851.447,54 36 281 514,80 60.316.786,9 4 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 91.303.441,53 117.548.703, 85 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00670/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.