Inhimillisiä virheitä voidaan vähentää suunnittelemalla työ ihmisen mittaiseksi

Tiedote 31/2015, Helsinki 8.6.2015

Työpaikoilla tapahtuu vuosittain 100 000 – 125 000 tapaturmaa, joista valtaosan taustalla arvellaan olevan inhimillinen tekijä. Työterveyslaitoksen Sujuva-hankkeessa kehitetyllä kyselyllä ja tapaturmatutkintamallilla pystytään tunnistamaan inhimillisille virheille ja työtapaturmille altistavia olosuhteita. Näin toimenpiteet osataan kohdistaa oikeisiin asioihin. Tulosten perusteella tärkeää on muun muassa aikapaineen ja kuormittumisen vähentäminen, huomiota ja tarkkaavaisuutta häiritsevien tekijöiden hallitseminen sekä hyvien valintojen ja päätösten tukeminen.

Inhimilliseen virheeseen vedotaan yleensä silloin, kun tapahtumalle ei löydetä selkeää laitteisiin, järjestelmiin tai ympäristöön liittyvää syytä. Inhimilliset virheet heikentävät työn sujuvuutta, aiheuttavat tarpeettomia viivästyksiä sekä taloudellisia menetyksiä, ja pahimmillaan johtavat työtapaturmiin tai onnettomuuksiin.

Työterveyslaitoksen Sujuvaa työtä, vähemmän inhimillisiä virheitä (SUJUVA) -hankkeessa selvitettiin miten työtapoja ja työympäristöjä voidaan suunnitella sellaisiksi, että ne edistävät työtehtävien hoitamista turvallisesti ja sujuvasti. Tutkimus tehtiin työpaikoilla, joissa työskennellään vaihtuvien ja monimutkaisten tehtävien parissa ja vaihtuvissa työympäristöissä, kuten huolto-, kunnossapito-, varasto- ja tuotantotöissä. Tutkimukseen osallistui neljä yritystä ja yhteensä 1 681 työntekijää.

─ Tutkimuskyselyyn vastanneet työntekijät näkivät työtapaturmien keskeisimmiksi syiksi työympäristön olosuhteet, liiallisen työkuormituksen sekä työssä tapahtuvat häiriöt ja keskeytykset, kertoo erikoistutkija Pia Perttula Työterveyslaitoksesta. Nämä samat tekijät olivat myös yhteydessä inhimillisten virheiden yleisyyteen.

─ Työolosuhteista erityisesti aikapaine ja kuormittuminen sekä puutteet ohjeissa ja vaarojen merkitsemisessä osoittautuivat keskeisimmiksi inhimillisille virheille altistaviksi tekijöiksi, jatkaa vanhempi tutkija Simo Salminen Työterveyslaitoksesta.

Tyypillisimmät työtapaturmiin johtaneet tilanteet

Hankkeessa kehitetyllä työtapaturmien tutkimusmallilla tutkittiin 47 vaara- ja työtapaturmatilannetta. Tutkimus toi esiin, että työpaikoilla toistuvat saman tyyppiset tapaturmat ja tilanteet, joihin ei ole aiemmin pystytty vaikuttamaan. Tyypillisimpiä työtapaturmiin johtaneita tilanteita olivat sellaiset, joissa työntekijä oli joutunut tarkkailemaan useaa asiaa yhtä aikaa, joissa oli yritetty työskennellä nopeasti tai kiirehtiä ja joissa jokin oli häirinnyt havaitsemista työn aikana. Myös työympäristöön liittyvät ongelmat ja ristiriitaiset tavoitteet altistivat työtapaturmille. Tyypillisimpiä inhimillisiä virheitä olivat, ettei osattu ennakoida tilannetta tai ei huomattu vaaraa tai jotain olennaista jäi huomaamatta.

Kyselyaineisto ja tapaturmatilastot toivat esiin, että työolosuhdetekijät, erityisesti puutteet ohjeissa sekä ongelmat kommunikaatiossa ennustivat myös yrityksen tapaturmamäärää.

Inhimillisten virheiden vähentämisen lähtökohtana ihmisen mittainen työ

SUJUVA-hankkeessa päästiin käsiksi inhimillisiin virheisiin uudella tavalla ja taustalta löytyi syitä, joihin työpaikoilla pystytään vaikuttamaan. Tutkimuksen tulosten perusteella inhimillisten virheiden ja työtapaturmien vähentämisessä on tärkeää vähentää aikapainetta ja kuormittumista, korjata puutteita ohjeissa sekä vaarojen merkitsemisessä, parantaa kommunikointia ja helpottaa asioiden huomaamista ja havaitsemista.

Lähtökohtana inhimillisten virheiden vähentämiseen on ihmisen mittaiseksi suunniteltu työ ja työskentely-ympäristö. Tärkeää on tunnistaa inhimillisten virheiden taustalla olevia syitä, jotta päästään vaikuttamaan oikeisiin asioihin, painottaa Perttula.

Tutkimusta rahoitti Työsuojelurahasto.

Lisätiedot:

erikoistutkija Pia Perttula, 030 4742684, pia.perttula[at]ttl.fi
tutkimusinsinööri Henriikka Ratilainen, 030 474 2802, henriikka.ratilainen[at]ttl.fi
vanhempi tutkija Simo Salminen, 030 474 2731, simo.salminen[at]ttl.fi
erikoistutkija Virpi Kalakoski, virpi.kalakoski[at]ttl.fi

Julkaisu:

Virpi Kalakoski, Henriikka Ratilainen, Vuokko Puro, Pia Perttula, Simo Salminen, Jani Lukander, Susanna Mattila, Timo Leskinen, Tarja Mäkelä, Pekka Plaketti. Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä – Inhimillisten virheiden vähentäminen työpaikoilla (SUJUVA). Työterveyslaitos, Helsinki 2015. (pdf)

Tutustu myös

Sujuva-hankkeen tuloksiin hankkeen verkkosivuilla (http://www.ttl.fi/sujuva)

Inhimilliset virheet ja niiden vähentäminen työpaikoilla. Tietokortti 29.

Jos haluat oppia tapaturmista, älä tyydy helppoon selitykseen ihmisen erehtyväisyydestä
http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/sujuva/Documents/JosHaluatOppiaTapaturmista.pdf

11 faktaa inhimillisistä virheistä standard-kokoisena (tietoiskutyyppinen PowerPoint -esitys)

11 faktaa inhimillisistä virheistä widescreen-kokoisena

Tutkimuksen keskeiset tulokset tiivistettynä PowerPoint-esitykseksi

erikoistutkija Pia Perttula

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 700.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia