Järjestelmällinen fyysisen toimintakyvyn seuranta työpaikalla motivoi kunnon ylläpitoon

Työterveyslaitos tiedottaa 1/2016, Helsinki 12.1.2016

Pelastushenkilöstön fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto- ja seurantajärjestelmä (FireFit) tukee ammattimaista, motivoivaa ja laadukasta terveyden ja työkyvyn hallintaa. Järjestelmän avulla fyysisen toimintakyvyn alenema on entistä helpompi todeta ja siihen voidaan vaikuttaa ajoissa pelastuslaitoksen, työterveyshuollon ja työntekijän yhteistyöllä.

FireFit-järjestelmä on aluepelastuslaitoksille kehitetty apuväline, jossa fyysisesti raskasta pelastustyötä tekevä työntekijä saa yksilölliset, työn vaatimusten ja terveyden ylläpidon kannalta riittävät kestävyys- ja lihaskunnon harjoitteluohjeet sekä ohjeita kehonhallinnan parantamiseksi. Pelastusjohtajat ovat yhteisesti sitoutuneet järjestelmän käyttöönottoon jo vuonna 2010. Järjestelmän avulla pelastusjohtaja ja esimiehet pystyvät seuraamaan ryhmätasolla yksiköidensä henkilöstön operatiivista työkykyä ja siinä tapahtuvia muutoksia.  

Työterveyslaitos toteutti vuosina 2013–2015 FireFit-järjestelmän käyttäjille suunnatun tutkimuksen, jossa selvitettiin järjestelmän käytön lyhytaikaisia vaikutuksia sekä arvioitiin ja kehitettiin järjestelmän käytettävyyttä. Samalla Työterveyslaitos edisti FireFit-järjestelmän käyttöönottoa kaikissa Suomen aluepelastuslaitoksissa. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta FireFit-järjestelmän toimivan hyvin pelastuslaitosten ja niiden työterveyshuoltojen yhteistyön välineenä pelastajien fyysisen toimintakyvyn arvioinnissa, edistämisessä ja seurannassa.

Hankkeessa kehitettiin myös pelastajan fyysistä toimintakykyä kuvaava, kokonaisvaltainen FireFit-indeksi. Siihen sisältyy liikennevalojärjestelmä, joka hälyttää myös kehon koostumuksen epäedullisista muutoksista tukien näin painon hallintaa.

- Indeksi helpottaa osaltaan fyysisen toimintakyvyn aleneman havaitsemista, toteaa vanhempi tutkija Sirpa Lusa Työterveyslaitoksesta.

Tutkimukseen osallistui 1–6 vuoden ajan järjestelmää käyttäneitä aluepelastuslaitosten ja heidän työterveyshuoltojensa edustajia. Aineistona käytettiin FireFit-menetelmällä kerättyjä fyysisen toimintakyvyn mittaustuloksia yhteensä 876 eri-ikäiseltä pelastajalta. Järjestelmän käytettävyyden selvittämiseksi FireFitin käyttäjille toteutettiin kysely- ja haastattelututkimus.

Ammattimaisuutta, motivaatiota ja laatua kunnon ylläpitoon

Vastaajien mukaan FireFit-järjestelmän käyttöönoton myötä fyysisen toimintakyvyn hallintakeinot ovat muuttuneet ammattimaisemmiksi, motivoivimmiksi ja laadukkaammiksi. Yli 80 % vastaajista koki, että järjestelmän avulla fyysisen toimintakyvyn alenema on mahdollista todeta varhemmin ja siihen on helpompi vaikuttaa.

- Johtajan kannalta järjestelmän uusi ja tärkein merkitys on, että saan kokonaiskuvan palomiestemme toimintakyvystä yksikkötasolla. Arvokasta on myös ollut saada tieto henkilöistä, joiden toimintakyky on laskenut ja aleneman prosenttimäärä. Sellaista kokonaistietoa ei ole aikaisemmin ollut käytettävissä, toteaa yksi haastatelluista.

Kokonaisvaltainen, työn vaatimuksiin perustuva palaute on helpottanut keskustelua ja motivoi liikuntaharjoittelun lisäksi myös muihin terveellisiin elintapoihin, kuten tupakoinnin lopettamiseen ja terveelliseen ravintoon. Haastatteluissa korostui hyvin myönteisenä asiana testitulosten seurantatieto, jota ei ollut käytettävissä ennen FireFitiä.

Järjestelmä on toimiva työterveysyhteistyön väline. Työterveyshuollon ja testausvastaavien yhteydenpito lähiesimiehiin työkykyasioissa riittävän aikaisessa vaiheessa on järjestelmän myötä helpottunut selvästi.

Fyysisen toimintakyvyn ylläpito osaksi työpaikkojen työkykyä ylläpitävää toimintaa

FireFit-järjestelmä auttaa pelastuslaitoksia tarkastelemaan fyysiseen toimintakykyyn liittyviä asioita osana työkykyä ylläpitäviä prosesseja.

- Järjestelmää käyttävissä pelastuslaitoksissa on jatkossa ensiarvoisen tärkeää kiinnittää huomiota yhteistyömenetelmiin ja luottamuksen rakentamiseen, Lusa toteaa.

- Testaushenkilöstön ja testaustuloksia käyttävien toimijoiden osaaminen vaatii jatkuvaa kehittämistä niin fyysisen kuin psyykkisenkin toimintakyvyn hallinnassa. Erityisesti sopimuspalokuntien henkilöstön toimintaympäristö on huomioitava testikäytäntöjä kehitettäessä, hän jatkaa.

FireFit-järjestelmää on mahdollista hyödyntää myös muiden hyvää fyysistä toimintakykyä vaativien alojen työntekijöiden kunnon ylläpidossa ja seurannassa. Hanketta rahoittivat Työterveyslaitos ja Palosuojelurahasto Hankkeeseen osallistui myös UKK Terveyspalvelut.

Lisätiedot: Vanhempi tutkija Sirpa Lusa, Työterveyslaitos, puh. 040 522 9754, etunimi.sukunimi@ttl.fi

Linkki tutkimusraporttiin: Pelastajien fyysisen toimintakyvyn arviointijärjestelmän käytettävyys ja FireFit-indeksin kehittäminen: FireFit-hankkeen IV vaihe: http://www.julkari.fi/handle/10024/129628

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Rahoituksesta 50 % tulee valtion budjetista ja työsuhteita on noin 650. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa

Multimedia

Multimedia