Kvartsille uusi sitova raja-arvo ja työnantajille velvollisuus altistuvien rekisteröintiin

Report this content

Työterveyslaitos tiedottaa 3.3.2020 klo 9:00, tiedote 10/2020

Työnantajalla on velvollisuus pitää luetteloa työpaikalla käytetyistä syöpää aiheuttavista tai perimää vaurioittavista aineista sekä niille altistuvista työntekijöistä. Vuoden 2020 alusta myös kvartsipölylle on asetettu sitova raja-arvo ja työnantajille on tullut velvollisuus ilmoittaa kvartsipölylle altistuneet työntekijät ns. ASA-rekisteriin. Kvartsipölyaltistumisen riski on mm. murskaamoissa, valimoissa, kaivannaisteollisuudessa, louhinta- ja kivitöissä sekä rakentamisessa työskentelevillä.

EU:n syöpädirektiivin päivityksen myötä kvartsille on asetettu 1.1.2020 alkaen sitova kahdeksan tunnin raja-arvo 0,1 mg/m3. Kvartsin työhygieeninen raja-arvo (haitalliseksi tunnettu pitoisuus eli HTP8h-arvo) on Suomessa 0,05 mg/m3. Altistumisen seurantaa tulee tehdä työhygieenisin mittauksin, jos muulla tavoin ei voida varmistaa, että työssä ei altistuta kvartsille tai että altistuminen on vähäistä. Raja-arvot koskevat myös muita kiteisen piidioksidipölyn esiintymismuotoja, kuten kristobaliittia ja tridymiittiä.

Kvartsipölylle altistuneet ilmoitettava ASA-rekisteriin

Työ, johon liittyy altistuminen kvartsipölylle on lisätty myös ASA-rekisteriin eli ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille työssään altistuvien rekisteriin ilmoitettavien menetelmien listaan.  Ilmoittamisvelvollisuus koskee myös muita kiteisen piidioksidipölyn esiintymismuotoja. Tämän vuoden alusta alkaen työnantajan velvollisuus on selvittää, altistutaanko työssä kvartsipölylle ja kerätä tiedot kvartsipölylle työssään altistuneista ensin omaan työnantajan luetteloonsa. Tämän luettelon tietojen pohjalta työnantajan pitää tehdä ilmoitukset ASA-rekisteriin takautuvasti kalenterivuosi kerrallaan. Vuoden 2020 osalta ilmoitukset tulee tehdä vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. ASA-rekisteriä pitää yllä Työterveyslaitos.

Kvartsipölylle altistutaan esimerkiksi louhinta- ja rakennustöissä

Kvartsipölyaltistumisen riski on mm. murskaamoissa, valimoissa, kaivannaisteollisuudessa, louhinta- ja kivitöissä sekä rakentamisessa työskentelevillä. Työntekijät, joiden keskimääräinen kvartsipölyaltistuminen ylittää 10 % voimassa olevasta HTP-arvosta, on syytä ilmoittaa ASA rekisteriin. Jos tarkempaa tietoa altistumistasosta ei ole, työntekijä tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin, jos hän tekee kvartsipölylle altistavaa työtä vähintään 20 päivänä vuodessa vähintään 2 tuntia päivässä tai vastaavan altistumisajan, esim. 1 tunnin 40 päivänä.

Työterveyshuolto tekee terveysseurantaa

Työterveyshuollon terveysseurannan terveystarkastukset ovat tarpeen työssä, jossa kvartsille altistumisesta voi aiheutua silikoosin/keuhkosyövän vaaraa. Jos kvartsipölyaltistumisen on työssä todettu olevan pysyvästi alle 50 % voimassa olevasta HTP-arvosta, silikoosiin sairastumisen riski on todennäköisesti matala. Täysin turvallista altistumistasoa kvartsin aiheuttaman keuhkosyövän osalta ei kuitenkaan nykytietämyksen perusteella pystytä tunnistamaan.

Koska vuotta 2019 koskevat ASA-ilmoitukset tehdään aikaisemman lainsäädännön mukaisesti, ei kvartsille altistuneita tule ilmoittaa vuodelle 2019.

Lisätietoja

ASA-rekisteri, vanhempi asiantuntija Sanni Uuksulainen, Työterveyslaitos, sanni.uuksulainen@ttl.fi, puh. 030 474 2942

Työhygieeniset selvitykset työpaikoilla, tuotepäällikkö Mauri Mäkelä, Työterveyslaitos, mauri.makela@ttl.fi, 030 4746031

Mittaustekniset asiat ja toimialakohtainen altistuminen, johtava asiantuntija Tapani Tuomi, Työterveyslaitos, tapani.tuomi@ttl.fi, puh. 030 474 2926

ASA-rekisteri: https://www.ttl.fi/rekisterit/asa-rekisteri/

Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191267

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä (1273/2019): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191273

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä (HE 88/2019 vp): https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_88+2019.aspx

HTP-arvot 2018. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3937-0

Syöpävaaran torjunta  rakennusalalla uuden asetuksen myötä https://www.tyosuojelu.fi/-/syopavaaran-torjunta-rakennusalalla-uuden-asetuksen-myota

Työterveyslaitoksen tiedote 18.12.2019: Asa-ilmoitettavien syöpävaarallisten aineiden määrittely muuttuu 1.1.2020 alkaen
https://www.ttl.fi/asa-ilmoitettavien-syopavaarallisten-aineiden-maarittely-muuttuu-1-1-2020-alkaen/

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, viestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia