Työsuojelulla ja työterveyshuollolla on yhtenäinen näkemys työterveysyhteistyön tavoitteista työpaikoilla

Tiedote 37/2015, Helsinki 25.6.2015

Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos tiedottavat

Työsuojeluhenkilöstö arvioi, että työpaikan ja työterveyshuollon välinen yhteistyö toimii kohtuullisen hyvin. Ajan puute ja henkilövaihdokset kuitenkin vaikeuttavat työterveysyhteistyötä. Tämä käy ilmi Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen tekemästä työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille suunnatusta Työsuojelupaneelista.

Yli 75 prosenttia työsuojeluhenkilöstöstä arvioi, että työpaikan ja työterveyshuollon välinen yhteistyö toimii erittäin tai melko hyvin. Vain pieni osa on sitä mieltä, että yhteistyö toimii huonosti.

– Työpaikalta yhteistyöhön osallistuvat työsuojelun lisäksi aktiivisimmin esimiehet ja työnjohto, henkilöstöhallinto sekä luottamushenkilöt, toteaa asiantuntija Asta Koivikko Työturvallisuuskeskuksesta. Työpaikan ylimmän johdon osallistuminen on sen sijaan harvinaista.

– Työterveysyksiköstä aktiivisimmin työterveysyhteistyöhön osallistuu työterveyshoitaja. Vain pieni osa työterveyslääkäreistä ja -fysioterapeuteista osallistuu työterveysyhteistyöhön kuukausittain, Koivikko jatkaa.

Puolet työsuojeluhenkilöstöstä ilmoitti, että työterveyshuollon edustaja osallistuu työsuojelutoimikunnan kokouksiin satunnaisesti tai ei lainkaan.

– Ajan puute ja henkilöstövaihdokset tuovat haasteita yhteistyölle. Yhteiset tapaamiset ja palaverit sekä aktiivinen ja avoin keskusteluyhteys eri toimijoiden välillä ovat kuitenkin edellytyksiä työterveysyhteistyön toteutumiselle, painottaa Koivikko. Sujuva yhteistyö edellyttää yhteistä aikaa, aikaa tutustua ja muodostaa yhteinen näkemys toiminnan tavoitteista, toimijoiden vastuista ja rooleista.

Työsuojelu osallistuu aktiivisesti työpaikkaselvitysten tekoon

Lähes 80 prosenttia vastaajista raportoi, että työsuojelu osallistuu kaikkiin tai suurimpaan osaan työterveyshuollon työpaikkaselvityksistä. Myös työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatimiseen työsuojelun ilmoitettiin osallistuvan varsin laajasti. Sen sijaan työterveysneuvotteluihin, kiusaamis- ja häirintätilanteiden selvittelyyn sekä hoitoonohjaukseen työsuojelu osallistuu harvemmin.

Työterveyshuollon osallistumista työsuojelun toimintoihin voisi lisätä

Työterveyshuollon osallistuminen työsuojelun toimintoihin on työsuojelupäälliköiden ja -valtuutettujen vastausten mukaan vähäisempää. Useimmin työterveyshuolto osallistuu varhaisen tuen toimintamallin toteutukseen ja työsuojelun toimintaohjelman laatimiseen. Henkilöstön työturvallisuuskoulutuksiin ja väkivallan uhkan torjuntaan työterveyshuolto osallistui harvoin.

– Näyttää siltä, että työsuojelu saa harvoin palautetta ja yhteenvedon lakisääteisistä terveystarkastuksista. Tämä on valitettavaa, sillä työssä tapahtuvan altistumisen vuoksi tehtävät terveystarkastukset ovat vain osa riskinhallintaa. Terveystarkastusten tuloksia pitäisi arvioida työsuojelun kanssa yhdessä ja pohtia, miten altistumista voidaan vähentää – oli työntekijöillä altistumiseen liittyviä oireita tai ei, toteaa Työterveysyhteistyön palvelukeskuksen johtaja Kari-Pekka Martimo Työterveyslaitoksesta.

Tietoa Työsuojelupaneelista

Työsuojelupaneeli on Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen 1–2 kertaa vuodessa toteuttama kyselytutkimus työsuojeluhenkilöstölle. Paneelissa kerätään tietoja työpaikoilla näkyvistä työsuojelun tarpeista sekä yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutuksista arjen työhön. Tuorein kysely tehtiin huhtikuussa 2015. Kysely lähetettiin 2950 Työsuojeluhenkilörekisteristä poimitulle työsuojeluvaltuutetulle ja -päällikölle, joista kyselyyn vastasi 531. Paneeli antaa tietoa ajankohtaisista teemoista työelämässä.

Lisätietoja

Työterveysyhteistyön palvelukeskuksen johtaja Kari-Pekka Martimo, Työterveyslaitos, p. 050 566 5797, kari-pekka.martimo[at]ttl.fi
Asiantuntija Asta Koivikko, Työturvallisuuskeskus, p. 040 588 8940 asta.koivikko[at]ttk.fi
Tutkija Minna Toivanen, Työterveyslaitos, p. 043 824 4506, minna.toivanen[at]ttl.fi

Tutustu myö

TS-paneelin nettisivut (www.ttl.fi/tyosuojelupaneeli)

Paneelin V tarkemmat tulokset (pdf) 

Työterveyslaitos: Työterveysyhteistyö-verkkosivut

Työturvallisuuskeskus: Työterveyshuolto - Tavoitteena aktiivinen työterveysyhteistyö (pdf) 

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 700.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa

Multimedia

Multimedia