Kainuun ELY-keskus ja Erikoissijoitusrahasto UB Metsä sopivat merkittävistä suojelualueista Paltamoon ja Puolangalle

Report this content

United Bankers Oyj

LEHDISTÖTIEDOTE 4.6.2021 kello 9:00

Kainuun ELY-keskus ja Erikoissijoitusrahasto UB Metsä sopivat merkittävistä suojelualueista Paltamoon ja Puolangalle

Kainuun ELY-keskus ja Erikoissijoitusrahasto UB Metsä ovat sopineet merkittävistä yksityisten luonnonsuojelualueiden perustamisista Paltamon Teerivaara-Niittysuon ja Puolangan Taapurin alueille. Alueiden yhteispinta-ala on 146 hehtaaria.

Kainuun ELY-keskuksen Marja Manninen kiittää maanomistajaa suojelumyönteisyydestä ja hyvästä yhteistyöstä: ”Kainuun luonnonsuojelualueverkosto sai merkittävän täydennyksen paitsi paikallisesti myös lajistollisesti huomattavan laajan Teerivaara-Niittysuon ja monimuotoisen Taapurin alueen suojelun myötä.”

Maanomistajan edustaja Antti Ahokas toteaa luonnon monimuotoisuuden suojelun kuuluvan kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Teerivaara ja Taapurin metsä- ja suoalueet ovat tulleet rahaston tietoon paikallisten asiantuntijoiden ja luontoharrastajien ansiosta. Nyt alueet saadaan Kainuun ELY-keskuksen ja METSO-ohjelman mahdollistamina pysyvästi rikastuttamaan Kainuun luontoa.

Paltamon Teerivaara-Niittysuon perustettu luonnonsuojelualue on poikkeuksellisen laaja, 113 hehtaaria, ja se sisältää vanhan metsän alueen sekä luonnontilaisen Niittysuon. Teerivaaran vanhan metsän alueella on havaittu runsaasti harvinaisia kääväkkäitä. Erityisesti alueen keloutuneilla männyillä esiintyvässä lajistossa on paljon uhanalaisia lajeja. Kohteella on myös pienialaisia kalliopaljastumia, rakkakivikko, vanhaa lahopuustoista kuusikkoa ja korpia. Niittysuo on edustava laaja luonnontilainen suokokonaisuus. Suo on valtaosin puuton lukuun ottamatta länsiosan laajempia rämekuvioita. Keskiravinteisen suon lajisto on merkittävä. Alueella on myös pieni saareke Kainuussa harvinaista tervaleppää.

Puolangan Taapuriin perustettu 33 hehtaarin yksityinen luonnonsuojelualue on monimuotoinen aluekokonaisuus, joka koostuu vanhoista tuoreen kankaan kuusikoista, kallioisista vanhoista männiköistä, korpimaisista vanhoista kuusikoista sekä jyrkistä ja louhikkoisista rinteistä. Alueella on useita lähteitä, lehtoalueita sekä luonnontilainen paikoin rehevä puronotko.

Yksityisiä luonnonsuojelualueita koskee rauhoitusmääräykset, joissa säädetään kielletyt ja sallitut toimenpiteet alueilla. Molemmilla suojelualueilla sallitaan muun muasssa marjojen ja sienien poimiminen sekä metsästys metsästyslain mukaisesti maanomistajan luvalla sekä alueella olevien teiden käyttö. 

Alueiden suojelun mahdollisti muun muassa Pohjois-Suomen metsien suojeluun myönnetty lisämääräraha.  Määräraha on käytössä vuoden 2022 loppuun saakka. Kainuun ELY-keskus kannustaa suojelusta kiinnostuneita maanomistajia ottamaan yhteyttä paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen, Metsäkeskukseen tai ELY-keskukseen. Suojelualueiden valintaperusteina käytetään METSO luonnontieteellisiä valintakriteereitä.

Erikoissijoitusrahasto UB Metsä on osa United Bankersin reaaliomaisuussijoituksiin keskittyvää rahastovalikoimaa, johon kuuluvat kiinteistöihin ja metsäomaisuuteen sekä kiinteistö- ja infrayhtiöiden osakkeisiin sijoittavat rahastot. Konsernin hallinnoitavat varat olivat vuoden 2020 lopussa noin 3,8 miljardia euroa ja niistä lähes 40 prosenttia oli sijoitettuna reaaliomaisuuskohteisiin.

Lisätietoja antaa:

Kari Kangas, salkunhoitaja, Erikoissijoitusrahasto UB Metsä

Sähköposti: kari.kangas@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 903 133

Kuvat: Antti Ahokas

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 129 työntekijää (FTE) sekä 35 asiamiestä (31.12.2020). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 34,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,8 miljardia euroa (31.12.2020). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

Tilaa

Multimedia

Multimedia