United Bankers Oyj:n hallitus päätti uusista jaksoista johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä

Report this content

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 27.1.2021 kello 18:00

United Bankers Oyj:n hallitus päätti uusista jaksoista johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä

United Bankers Oyj:n hallitus on päättänyt käynnistää uusia jaksoja konsernin johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Uudet jaksot käsittävät yhden vuoden ansaintajakson koskien vuotta 2021 sekä kolmen vuoden ansaintajakson koskien vuosia 2021–2023. Uudet jaksot täydentävät yhtiön aikaisemmin tiedottamia, edelleen voimassaolevia kolmen vuoden ansaintajaksoja 2019–2021 ja 2020–2022, joista on päätetty 15.2.2019 ja 29.1.2020. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea konsernin liiketoimintastrategiaa sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön. Osakeomistus luo johdolle pitkän aikavälin kannustimen yhtiön arvon kasvattamiseen ja mahdollisuuden kilpailukykyiseen ansaintaan.

Yhtiön hallitus päättää kannustinjärjestelmän ansaintakriteerit ja asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Sekä yhden että kolmen vuoden mahdollinen palkkio perustuu hallituksen asettamien konsernin taloudellisten tavoitteiden, vastuullisuustavoitteiden sekä kullekin avainhenkilölle asetettujen yksilötason tavoitteiden saavuttamiseen. Mahdollinen palkkio kultakin ansaintajaksolta maksetaan ansaintajakson päätyttyä, yhdessä tai enintään neljässä erillisessä erässä noin kolmen vuoden aikana. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Työ- tai toimisuhteen voimassaoloaikana avainhenkilö tai hänen määräysvaltayhteisönsä ei saa myydä kannustinjärjestelmän kautta saamiaan yhtiön osakkeita niiltä osin kuin avainhenkilön ja hänen määräysvaltayhtiönsä yhteenlasketun osakeomistuksen arvo yhtiössä alittaa kyseisen avainhenkilön kiinteän bruttovuosipalkan määrän.

Osakepalkkiojärjestelmän uusien ansaintajaksojen kohderyhmään kuuluu tällä hetkellä yhteensä yhdeksän henkilöä. Nyt päätettyjen uusien ansaintajaksojen perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 80 000 United Bankers Oyj:n A-osakkeen arvoa. Uusien ansaintajaksojen kokonaisarvo, arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella, on noin 1,1 miljoonaa euroa. Järjestelmän puitteissa kolmen vuoden aikana maksettavista palkkioista noin 25 prosentin osuus, yhteensä enintään 20 000 osaketta, maksetaan yhtiön A-osakkeina ja loput rahana. Tällä pyritään minimoimaan kannustinjärjestelmän laimennusvaikutus yhtiön nykyisille osakkeenomistajille. Kannustinjärjestelmän perusteella avainhenkilöille annettavat osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai joko osittain tai kokonaan markkinoilta hankittuja yhtiön osakkeita.

Osakepohjaisella kannustinjärjestelmällä ei arvioida olevan osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. Järjestelmän avulla yhtiö vastaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa asetettuihin johdon palkitsemista koskeviin vaatimuksiin. Samalla järjestelmä sitoo johdon ja omistajien pitkän aikavälin tavoitteet yhteen.

UNITED BANKERS OYJ

Hallitus
 

Lisätietoja:

Johan Linder, hallituksen puheenjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: johan.linder@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 603 830, 09 25 380 221

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 126 työntekijää (FTE) sekä 37 asiamiestä (30.6.2020). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,2 miljardia euroa (30.6.2020). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi