• news.cision.com/
 • United Bankers Oyj/
 • United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2021: Ennätystulos omaisuudenhoidon ja rahastojen erinomaisen menestyksen siivittämänä

United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2021: Ennätystulos omaisuudenhoidon ja rahastojen erinomaisen menestyksen siivittämänä

Report this content

United Bankers Oyj

18.2.2022 kello 9:00

 

United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2021: Ennätystulos omaisuudenhoidon ja rahastojen erinomaisen menestyksen siivittämänä

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä United Bankersin tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2021. Tilinpäätöstiedote taulukkoineen on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla www.unitedbankers.fi.

Tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi-joulukuu 2021 lyhyesti

 • Konsernin liikevaihto (liiketoiminnan tuotot) oli tilikaudella 43,8 miljoonaa euroa (34,4 milj. euroa 1–12/2020), kasvua 27,6 %.
 • Konsernin operatiivinen käyttökate oli 16,3 miljoonaa euroa (10,3 milj. euroa 1–12/2020), kasvua 57,5 % ja operatiivinen liikevoitto 14,4 miljoonaa euroa (8,6 milj. euroa 1–12/2020), kasvua 67,1 %.
 • Konsernin liikevoitto oli 14,3 miljoonaa euroa (8,4 milj. euroa 1–12/2020), kasvua 71,5 %.
 • Tilikauden voitto oli 11,2 miljoonaa euroa (6,5 milj. euroa 1–12/2020), kasvua 71,9 %.
 • Osakekohtainen tulos oli 1,00 euroa (0,60 euroa 1–12/2020), kasvua 66,4 %.
 • Hallinnoitavat varat olivat tilikauden lopussa 4,8 miljardia euroa (3,8 mrd. euroa 31.12.2020), kasvua 27,2 %. Suotuisa markkinakehitys ja rahastojen vahvat nettomerkinnät tukivat osaltaan hallinnoitavien varojen kasvua.
 • Varainhoidon nettopalkkiotuotot tilikaudelta olivat 35,3 miljoonaa euroa (26,7 milj. euroa 1–12/2020), kasvua 32,3 % edelliseen vuoteen nähden. Pääomamarkkinapalveluiden nettopalkkiotuotot olivat 2,7 miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa 1–12/2020), kasvua 1,3 % edelliseen vuoteen nähden.
 • Kulu-tuottosuhde parani tilikaudella 0,66:een (0,74).
 • Hallitus ehdottaa tilikaudelta maksettavaksi osingoksi yhteensä 0,80 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa varsinaiseksi osingoksi 0,70 euroa (0,51 euroa) osakkeelta. Lisäksi se ehdottaa maksettavaksi 0,10 euron juhlaosinkoa United Bankersin 35-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.
 • Ohjeistus vuodelle 2022: United Bankers arvioi operatiivisen liikevoittonsa asettuvan lähelle vuoden 2021 tasoa, mikäli markkinatilanne ei kehity merkittävästi heikompaan suuntaan.

 

Heinä-joulukuu 2021 lyhyesti

 • Konsernin liikevaihto (liiketoiminnan tuotot) oli vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 22,8 miljoonaa euroa (16,5 milj. euroa 7–12/2020), kasvua 38,2 %.
 • Konsernin operatiivinen käyttökate vuoden jälkimmäisellä puoliskolla oli 9,0 miljoonaa euroa (4,0 milj. euroa 7–12/2020), kasvua 127,7 % ja operatiivinen liikevoitto 8,0 miljoonaa euroa (3,1 milj. euroa 7–12/2020), kasvua 157,2 %.
 • Konsernin liikevoitto oli 8,0 miljoonaa euroa (3,1 milj. euroa 7–12/2020), kasvua 159,9 %.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,56 euroa (0,21 euroa 7–12/2020), kasvua 162,9 %.

 

Konsernin keskeiset avainluvut (Luvut on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä)

 

7-12/2021

7-12/2020

muutos-%*

1-12/2021

1-12/2020

muutos-%*

Tuloslaskelman tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto, MEUR

22,8

16,5

38,2

43,8

34,4

27,6

Operatiivinen käyttökate, MEUR

9,0

4,0

129,6

16,3

10,3

57,5

Operatiivinen liikevoitto, MEUR

8,0

3,1

157,2

14,4

8,6

67,1

Operatiivinen liikevoitto, % liikevaihdosta

35,3

18,9

 

32,9

25,1

 

Liikevoitto, MEUR

8,0

3,1

159,9

14,3

8,4

71,5

Tilikauden voitto, MEUR

6,3

2,4

159,0

11,2

6,5

71,9

Kannattavuus

 

 

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto (ROE), %

27,2

17,2

 

26,9

17,1

 

Koko pääoman tuotto (ROA), %

15,8

11,5

 

16,4

10,8

 

Taseen tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

 

56,7

66,9

 

Vakavaraisuusaste, %

 

 

 

24,9

17,8**

 

Osakekohtaiset tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

Tulos per osake, EUR

0,56

0,21

162,9

1,00

0,60

66,4

Tulos per osake, EUR (laimennusvaikutuksella oikaistu)

0,56

0,21

160,5

0,98

0,59

65,8

Oma pääoma per osake, EUR

 

 

 

4,19

3,73

 

Osinko per osake

 

 

 

0,80****

0,51***

 

Muut avainluvut

 

 

 

 

 

 

Kulu-tuottosuhde

0,65

0,80

 

0,66

0,74

 

Hallinnoitavat varat kauden lopussa, MEUR

 

 

 

4 800

3 772

27,2

Asiakasmäärä kauden lopussa

 

 

 

14 100

15 700

 

Henkilöstö kauden lopussa (FTE)

 

 

 

137

129

 

 


* Muutos-% laskettu todellisten lukujen mukaan, taulukossa pyöristetyt luvut

**Vertailuvuosi 2020 laskettu aiemman sääntelyn (CRR) mukaisesti

*** Yhtiökokouksen 19.3.2021 vahvistama osinko tilikaudelta 2020

**** Hallituksen ehdotus tilikaudelta 2021 maksettavasta osingosta: varsinainen osinko 0,70 euroa ja juhlaosinko 0,10 euroa

 

United Bankers esittää keskeisinä tunnuslukuina operatiivisen käyttökatteen ja operatiivisen liikevoiton, joilla yhtiö kuvaa jatkuvan liiketoiminnan kannattavuutta ja tulosta. Operatiivisia tunnuslukuja käytetään parantamaan vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Operatiivisista tunnusluvuista on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavien yritysjärjestelyiden vaikutukset sekä tietyt olennaiset, ei-operatiiviset erät. Lisätietoja tunnuslukujen laskennasta on saatavilla tiedotteen taulukko-osuudessa.
 

Konsernin liikevaihto ja tuloskehitys vuonna 2021

United Bankers -konsernin liikevaihto (liiketoiminnan tuotot) kohosi tilikaudella 43,8 miljoonaan euroon (34,4 milj. euroa) kasvaen 27,6 prosenttia edellisvuodesta.

Konsernin operatiivinen käyttökate tilikaudelta kasvoi 57,5 prosenttia 16,3 miljoonaan euroon (10,3 milj. euroa). Myös operatiivinen liikevoitto kohosi merkittävästi ja oli 14,4 miljoonaa euroa (8,6 milj. euroa), kasvua 67,1 prosenttia edellisvuoteen nähden. Tulosparannus näkyy laajasti yhtiön varainhoitosegmentin luvuissa. Kasvua siivittivät etenkin rahastoista saadut palkkiot. Myös pääomamarkkinapalvelut-segmentin aktiivinen vuosi tuki konsernin tuloskehitystä. Palkkiotuottojen kasvun rinnalla myös konsernin kannattavuus parani. Operatiivisen liikevoiton osuus nousi tilikaudella 32,9 prosenttiin (25,1 prosenttia), mikä kertoo liiketoiminnan skaalautuvuudesta. Konsernin liikevoitto kasvoi 71,5 prosentilla 14,3 miljoonaan euroon (8,4 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 1,00 euroa (0,60 euroa).

Lähes kaikkien omaisuusluokkien arvot jatkoivat kohoamistaan pandemiavuonna 2020 koetun notkahduksen jälkeen. Etenkin osakemarkkinat nousivat vuoden aikana voimakkaasti yritysten hyvän tuloskehityksen siivittämänä. Suotuisa kurssikehitys pörsseissä ja markkinoilla olevan likviditeetin määrä näkyivät myös pääomamarkkinatransaktioissa. Esimerkiksi uusien listautumisten osalta Helsingin pörssissä koettiin ennätysvuosi. Kaiken kaikkiaan konsernin varainhoito- ja pääomamarkkinapalveluiden kysyntä oli tilikauden aikana korkealla tasolla.

Merkittävin osuus varainhoitosegmentin palkkioista muodostui rahastoista saaduista palkkioista. Sekä hallinnointi- että tuottopalkkiot kasvoivat voimakkaasti edelliseen tilikauteen verrattuna. Myönteisen markkinakehityksen tukemana tuottopalkkioita saavutettiin laajasti eri rahastoista. Suurin osa tuottopalkkioista syntyi kuitenkin kiinteistörahastoista. Niihin vaikutti osaltaan UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahaston syyskuussa toteuttama lähes 100 miljoonan euron kiinteistökokonaisuuden myynti, josta kirjautui noin miljoonan euron tuottopalkkio United Bankersin tilikauden tulokseen. Metsärahastojen tuottopalkkiot pysyivät niin ikään vahvoina tilikaudella. Rahastojen lisäksi myös valtakirjavarainhoidon kattavan omaisuudenhoidon palkkiot kasvoivat selvästi. Strukturoiduista sijoituslainoista saadut tuotot sen sijaan laskivat selvästi edellisvuodesta.

Strategiansa mukaisesti United Bankers -konserni onnistui kasvattamaan jatkuvien palkkiotuottojen osuutta liiketoiminnassaan. Rahastoista ja omaisuudenhoidosta saavutetut tuotot kohosivatkin kaikkien aikojen huippuunsa. Niiden osuus yhtiön kaikista nettopalkkiotuotoista oli hieman yli 90 prosenttia. Yhtiön vaihtoehtoisiin rahastoihin keskittyvää liiketoimintaa on viime vuosina kehitetty määrätietoisesti ja yhtiö tunnetaan Pohjoismaiden johtavana reaaliomaisuuteen erikoistuneena varainhoitajana. Metsä- ja kiinteistörahastoilla sekä listattujen kiinteistö- ja infrastruktuuriyhtiöiden osakkeisiin sijoittavilla rahastoilla onkin keskeinen rooli yhtiön liiketoiminnassa. Näiden rahastojen osuus kaikista palkkiotuotoista jatkoi tilikaudella selvää kasvuaan. Rahastojen hallinnointipalkkioista reaaliomaisuuteen sijoittavat rahastot toivat tilikaudella 82 prosentin osuuden.

Pääomamarkkinapalveluissa vuosi oli vilkas, ja yritysten neuvonta- ja rahoituspalveluihin keskittyvää tiimiä vahvistettiin. Segmentin tulos nousi hieman edellisvuodesta ja kannattavuus parani. 

Yhtiö saattoi tilikauden alkupuoliskolla päätökseen viimeiset UB Pankkiiriliikkeen integraatioon liittyvät toimenpiteet ottamalla käyttöön yhteiset operatiiviset tietojärjestelmät. Yhteisten tietojärjestelmien käytön myötä eri yksiköiden toimintamalleja on kyetty harmonisoimaan parhaiden käytänteiden mukaan ja samalla päivittäisiä työprosesseja on digitalisoitu. Jatkossa prosessien ja järjestelmien kehittämisen arvioidaan tehostuvan edelleen, kun yhtiö voi keskittyä asiakaskokemuksen parantamista ja prosessien tehostamista edistäviin toimiin yhden yhteisen järjestelmäalustan kehittämisen kautta. Järjestelmien ja digitaalisten palveluiden uudistamiseen keskitetään merkittäviä voimavaroja myös tulevaisuudessa.

Yhtiön kulut nousivat kokonaisuudessaan hieman edellisestä tilikaudesta. Hallintokulut sisältäen henkilöstö- ja muut hallintokulut olivat 21,7 miljoonaa euroa (18,6 milj. euroa). Henkilöstömäärä kokopäivätoimisiksi muutettuna kasvoi edellisvuodesta ja oli vuoden lopussa 137 henkilöä (129 henkilöä 31.12.2020). Tästä määräaikaista henkilöstöä oli yhteensä 8 henkilöä (10 henkilöä 31.12.2020).

Henkilöstökulujen nousu selittyy osin uusilla rekrytoinneilla, joita tehtiin etenkin organisaation tulevien kasvuedellytyksien tukemiseksi. Ne kohdistuivat muun muassa salkunhoidon, myynnin ja pääomamarkkinapalveluiden vahvistamiseen. Henkilöstömäärän kasvun lisäksi henkilöstökulujen nousua selittää muuttuvien palkkioiden nousu vertailukauteen nähden. Muuttuvat palkkiot korreloivat liiketoiminnan menestyksen kanssa. Johdon osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään vaikuttaa tuloskehityksen lisäksi myös United Bankersin osakkeen hintakehitys. Vuosi 2021 sujui osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintajaksoille asetettuja tavoitteita paremmin.

Kasvustrategiaa onnistuttiin toteuttamaan kulujen näkökulmasta hallitusti. Kulu-tuottosuhde parani vuoteen 2020 verrattuna ja oli 0,66 (0,74).

 

Toimitusjohtaja Patrick Anderson

Pitkittyneen koronapandemian seurauksena vuosi 2021 oli pitkälti jatkumoa vuonna 2020 alkaneelle kehitykselle. Keskuspankkivetoinen elvytys tuki edelleen sijoitusmarkkinoiden positiivista kehitystä, ja se näkyi myös toimialamme yhtiöiden kasvussa ja kannattavuudessa. United Bankersille tämä tarkoitti yli 27 prosentin kasvua hallinnoitavien varojen määrässä ja ennätysvuoden 2020 päihittämistä reilulla marginaalilla – kaikilla mittareilla tarkasteltuna. Liikevaihtomme, kannattavuutemme ja hallinnoitava varallisuutemme löivät vuonna 2021 jo kolmatta vuotta peräkkäin edelliset ennätykset, ja kaikkien 22 rahastomme sekä varainhoitostrategiamme tuotot olivat positiiviset. Vuoden 2021 toinen puolisko oli myös vahvin yksittäinen puolivuotisjakso yhtiön historiassa.

 

United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2021 kasvoi 27,6 prosenttia 43,8 miljoonaan euroon. Operatiivinen käyttökatteemme parani 57,5 prosenttia 16,3 miljoonaan euroon. Operatiivinen liikevoittomme kasvoi puolestaan 67,1 prosenttia 14,4 miljoonaan euroon ja tilikauden voitto nousi 71,9 prosenttia 11,2 miljoonaan euroon. Varainhoitosegmentissä nettopalkkiotuotot nousivat 32,3 prosenttia 35,3 miljoonaan euroon, kun taas pääomamarkkinapalvelut-segmentin nettopalkkiotuotot olivat lähellä edellisvuoden tasoa 2,7 miljoonassa eurossa, kasvua 1,3 prosenttia. Hallinnoitavien varojemme määrä nousi 4,8 miljardiin euroon. Nettomerkinnät rahastoihimme olivat puolestaan 316 miljoonaa euroa positiiviset, kasvua 64,5 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Olimme jo kolmatta vuotta peräkkäin nopeimmin kasvavia rahastoyhtiöitä Suomessa, kun nettomerkinnät suhteutetaan rahastovarallisuuteen.

 

Kulunut vuosi oli erinomainen osoitus kyvystämme kasvattaa rahasto- ja varainhoitoliiketoimintaamme, erityisesti kolmea kokonaisuuden kannalta merkityksellisintä rahastokokonaisuutta: kiinteistöjä, metsää sekä listattuja kiinteistöjä ja infrastruktuuria. Nämä kolme strategiamme keskiössä olevaa rahastoperhettä muodostivat vuonna 2021 jo 82 prosenttia kaikista rahastojemme hallinnointipalkkiotuotoista ja ne edustivat yli puolta rahastoihin sijoitetuista pääomista. Kiinteistöt kasvoivat näistä kolmesta selvästi nopeimmin ja ne tuottivat myös vahvan salkunhoidollisen onnistumisen ansiosta eniten tuottosidonnaisia palkkioita. Keskittyminen yhä vahvemmin vaihtoehtovarainhoitajaksi näkyi myös siinä, että rahastot ja omaisuudenhoito yhteensä muodostivat jo yli 90 prosenttia konsernin kaikista nettopalkkiotuotoista. Yhtiön fokus on aikaisempaakin selvempi ja vuoden 2021 aikana saavutettu 25 prosentin kasvu rahastoihin sijoitetussa varallisuudessa tuo alkaneelle vuodelle aikaisempaa ennustettavampaa kiinteisiin hallinnointipalkkioihin perustuvaa kassavirtaa kasvattaen samalla tuottosidonnaisten palkkioiden potentiaalia tulevina vuosina.

 

Jatkoimme sisäisten prosessiemme tehostamista ja yleisen kulutehokkuutemme parantamista esimerkiksi viemällä UB Pankkiiriliike -integraatio maaliin ja fuusioimalla UB Omaisuudenhoito Tampere UB Omaisuudenhoitoon. Lisäksi pidimme organisaation fokuksen tiiviisti ydinliiketoiminnassamme. Näiden toimien tulokset näkyvät jatkossa nopeampana sisäisenä järjestelmäkehityksenä sekä yksinkertaisempina prosesseina, mikä parantaa sekä asiakaskokemusta että kulutehokkuutta. Yhtiö onkin taas hiukan edellisvuotta virtaviivaisempi. Siitä kertoo myös kulutehokkuutemme, joka parani 0,66:een (0,74).

 

Tulevaan kasvuun investoitiin vahvistamalla niin salkunhoitoa, myyntiä kuin pääomamarkkinapalveluita. Panostimme loppuvuoden aikana myös kansainvälisen myynnin sekä vastuullisuuden tukemiseen avainrekrytoinnein. Vuoden 2021 strategisesti merkittävin uusi päänavaus on metsäteollisuuden transformaatioon nojaavan pääomarahaston käynnistäminen, jota valmisteltiin koko vuoden 2021 ajan. Uusi listaamattomien metsäteollisuusyritysten osakkeisiin varansa sijoittava UB Forest Industry Green Growth Fund I Ky sai markkinointiluvan joulukuussa ja sen varainhankinta aloitettiin juuri ennen vuodenvaihdetta. Kehittämällä mahdollisuuksia sijoittaa metsäalaan ja sen hiiltä sitoviin tai muovia korvaaviin arvoketjuihin ja prosesseihin United Bankers haluaa osaltaan panostaa ilmastonmuutoksen hillintään. 

 

Olemme vuonna 2021 jatkaneet työtämme sekä yhtiön vastuullisuuskysymysten että sijoitustoimintamme vastuullisuuden kehittämiseksi. United Bankersin vastuullista tapaa toimia ohjaavat yhtiölle tärkeät arvot: asiakaslähtöisyys, ketteryys ja joukkuehenkisyys, jotka kaikki näkyvät sekä jokapäiväisessä työssä että työn tuloksissa. Sijoitustoimintamme tavoitteena on pienentää sijoitustemme kielteisiä ilmastovaikutuksia sekä lisätä niiden myönteisiä vastuullisuusvaikutuksia pitkällä aikavälillä. Keväällä 2021 otimme käyttöön tutkimus- ja konsultointiyhtiö ISS ESG:n tarjoaman Proxy voting -vaikuttavuuspalvelun, joka tarjoaa sijoittajille tietoa äänestyspäätöksen tueksi yhtiökokouksissa. Sitouduimme keväällä 2021 myös raportoimaan sijoitustoimintamme ilmastoriskeistä TCFD:n (Task Force for Climate Related Financial Disclosures) ilmastoraportointisuositusten mukaan. Metsärahastomme perustivat vuoden 2021 aikana uusia pysyviä suojelukohteita vapaaehtoiseen METSO-suojeluohjelmaan, yhteensä noin 252 hehtaaria. Lisäksi HELMI-toimintaohjelman ja Natura 2000-hankkeen puitteissa perustettiin 320 hehtaarin yksityinen suojelualue. United Bankersin päivitetyt Vastuullisen sijoittamisen periaatteet julkaistiin joulukuussa 2021 ja vastuullisen sijoittamisen vuosikatsaus 2021 julkaistaan maaliskuussa 2022.  Lisäksi raportoimme rahastojemme vastuullisuustoiminnasta säännöllisesti rahastojen varsinaisissa määräaikaiskatsauksissa.

 

Haluan jälleen kiittää United Bankersin asiakkaita vahvasta luottamuksesta menneenä vuonna. Tuoreimmassa asiakastyytyväisyyskyselyssä asiakkaamme nostivat tärkeimmiksi vahvuuksiksemme asiantuntemuksen korkean tason sekä palvelun henkilökohtaisuuden ja joustavuuden. Nämä tekijät luovat hyvän perustan pitkäaikaisten ja luottamuksellisten asiakassuhteiden rakentamiseen. Vahvat nettomerkinnät vuodesta toiseen kertovat siitä, että olemme olleet luottamuksenne arvoisia ja edenneet oikeaan suuntaan. Tämä ei olisi mahdollista ilman sitoutunutta ja ammattitaitoista UB-tiimiä, joka jo toista vuotta on venynyt asiakkaittemme puolesta poikkeusjärjestelyiden ja hajautetun toiminnan ympäristössä. Ilman rinnallani työskentelevää tiimiä menneen vuoden onnistumiset eivät olisi olleet mahdollisia. Olen joukkueestani erityisen ylpeä.

 

Vuonna 2021 tehty työ antaa erinomaiset valmiudet jatkaa arvonluontia asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme, vaikka tätä kirjoittaessa sekä inflaatiohuolet että sodan uhka leijuvatkin ilmassa. On todennäköistä, että heilunta alkaneena vuonna on totuttua korkeammalla tasolla. Yhtiömme 35-vuotisjuhlavuosi alkaakin jännittävissä merkeissä, mutta epävarmuus ei aina ole synonyymi huonolle liiketoimintaympäristölle – etenkään reaaliomaisuudessa.

 

 

Ohjeistus vuodelle 2022

Inflaation pysyminen korkealla voi johtaa siihen, että keskuspankit joutuvat kiristämään rahapolitiikkaansa aiemmin ennakoitua nopeammassa tahdissa. Myös geopoliittiset riskit ovat kasvussa Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktiuhan seurauksena. Nämä tekijät voivat heikentää talouden kasvunäkymiä ja lisätä epävarmuutta sijoittajien parissa. Markkinoiden heilahtelujen odotetaankin lisääntyvän vuoteen 2021 verrattuna. Vaikka yhtiö uskoo kiinteiden hallinnointipalkkioiden jatkavan kasvuaan, vaikeuttaa markkinoiden lisääntynyt epävarmuus erityisesti tuottosidonnaisten palkkioiden kehityksen ennustamista.

United Bankers arvioi operatiivisen liikevoittonsa asettuvan lähelle vuoden 2021 tasoa, mikäli markkinatilanne ei kehity merkittävästi heikompaan suuntaan.

 

Hallituksen ehdotus voitonjaosta

United Bankers Oyj:n tulos tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 oli 9 443 824,05 euroa. Yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 31,3 miljoonaa euroa, joista kertyneitä voittovaroja on 9,4 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 0,80 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa varsinaiseksi osingoksi 0,70 euroa osakkeelta. Lisäksi se ehdottaa maksettavaksi 0,10 euron juhlaosinkoa United Bankersin 35-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Ehdotusta vastaava osingonjako yhteensä laskettuna tilinpäätöshetkellä ulkona olevalla osakemäärällä on 8 307 542,40 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 25.3.2022 ja osinko ehdotetaan maksettavaksi 1.4.2022.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

 

Tilinpäätöksen julkistaminen ja varsinainen yhtiökokous 2022

United Bankers -konsernin tilinpäätös, toimintakertomus, palkitsemisraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2021 julkistetaan osana United Bankersin vuoden 2021 vuosikertomusta viikolla 8.

United Bankers Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 23.3.2022 klo 13:00 alkaen Helsingissä. Yhtiö julkistaa kutsun osoitteessa www.unitedbankers.fi viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. United Bankers Oyj:n puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.–30.6.2022 julkistetaan arviolta 26.8.2022.

 

Tiedotustilaisuus

United Bankers järjestää analyytikoille ja tiedotusvälineille suunnatun tiedotustilaisuuden tänään 18.2. klo 11.30 United Bankersin tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, 4. kerros, Helsinki. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös verkon välityksellä. Pyydämme ilmoittautumaan etukäteen osoitteeseen ir@unitedbankers.fi.

 

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 137 työntekijää (FTE) sekä 31 asiamiestä (31.12.2021). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 43,8 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 14,4 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,8 miljardia euroa (31.12.2021). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi