United Bankers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Report this content

United Bankers Oyj

Pörssitiedote 19.3.2021 kello 14:15

United Bankers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

United Bankers Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2021 yhtiön pääkonttorilla Helsingissä. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin eduskunnan 2.10.2020 hyväksymän väliaikaisen lain (677/2020) nojalla ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon. Kokouksessa oli edustettuna 38 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 58,1 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous kannatti yksimielisesti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

United Bankers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä:

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020, kannatti toimielinten palkitsemispolitiikkaa ja hyväksyi palkitsemisraportin vuodelta 2020 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 maksettavaksi osingoksi vahvistettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,51 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 23.3.2021 ja maksupäivä 31.3.2021.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Johan Linder, Antti Asunmaa, Rainer Häggblom, Tarja Pääkkönen, Lennart Robertsson ja Eero Suomela. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Carl-Gustaf von Troil. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot, jotka pysyivät muuttumattomina. Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 30 000 euroa, ja hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele United Bankers ‑konsernin palveluksessa, maksetaan vuosipalkkiota 20 000 euroa. Palkkiot kattavat koko toimikauden ja valiokuntatyön. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaan. United Bankers ‑konsernin palveluksessa työskenteleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Oy Tuokko Ltd on ilmoittanut KHT Janne Elon toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Muut yhtiökokouksen päätökset:

Yhtiökokous päätti kiinteän ja muuttuvan palkkion välisestä suhteesta siten, että United Bankers ‑konsernin palveluksessa olevien alla mainittujen palkkionsaajien muuttuvan palkkion osuus voi olla enintään 200 prosenttia vuotuisen kiinteän palkkion kokonaismäärästä. Muuttuvan palkkion enimmäismäärää sovelletaan yhtiön toimitusjohtajaan ja muihin johtoryhmän jäseniin. Lisäksi muuttuvan palkkion enimmäismäärää sovelletaan toimitusjohtajan päätöksellä tiettyihin muihin avainhenkilöihin, jotka työskentelevät United Bankers ‑konserniin kuuluvissa yhtiöissä varainhoitoon, asiakasrajapintaan, rahastoliiketoimintaan tai pääomamarkkinapalveluihin liittyvissä tehtävissä sekä sellaisiin muihin avainhenkilöihin, jotka edistävät United Bankers ‑konsernin kehitystä tai vaikuttavat siihen merkittävästi. Päätös koskee enintään yhteensä kolmeakymmentä (30) henkilöä ja sitä sovelletaan toistaiseksi.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiöllä on muutoksen jälkeen vain yksi osakesarja, jonka jokainen osake tuottaa yhden äänen yhtiön yhtiökokouksessa. Päätöksen jälkeen maininnat A‑ ja B‑osakesarjoista sekä osakkeiden muuntolausekkeesta poistetaan yhtiöjärjestyksestä. Muutettu yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden kokonaismäärä voi olla enintään 100 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,96 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2020 antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin kuin sitä ei ole käytetty.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan suomenkielisenä, ja se tulee saataville United Bankers Oyj:n verkkosivuille https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous 1.4.2021 mennessä.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen 19.3.2021 päätökset

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Johan Linderin ja varapuheenjohtajaksi Lennart Robertssonin.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Suomela ja jäseniksi Antti Asunmaa ja Johan Linder. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Johan Linder ja jäseniksi Rainer Häggblom, Tarja Pääkkönen ja Lennart Robertsson.

Johan Linder, Tarja Pääkkönen, Lennart Robertsson ja Eero Suomela ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

 

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 129 työntekijää (FTE) sekä 35 asiamiestä (31.12.2020). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 34,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,8 miljardia euroa (31.12.2020). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi