Apteekit neuvovat asiakkaita monipuolisesti lääkevaihdosta, mutta hintaneuvonta vaihtelee

Report this content

Reseptiasiakkaita neuvotaan monipuolisesti lääkevaihdosta ja vaihtokelpoisista lääkevalmisteista apteekeissa, käy ilmi Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen kyselytutkimuksesta. Asiakkaalle ei kuitenkaan aina kerrota edullisimmasta vaihtokelpoisesta valmisteesta, ja tavallisin syy tähän ovat valmisteiden pienet hintaerot.

Lain mukaan apteekissa on varmistuttava siitä, että asiakas on selvillä lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Asiakkaille on kerrottava myös lääkkeiden hinnoista ja muista lääkevalmisteen valintaan vaikuttavista asioista. Vuodesta 2016 lähtien on edellytetty, että reseptilääkeneuvonnassa kerrotaan lisäksi toimitushetkellä edullisimmasta lääkevalmisteesta.

Reseptiasiakas saa apteekeissa monipuolisesti tietoa vaihtokelpoisista lääkevalmisteista sekä lääkevaihdosta.  Kyselyyn vastanneista farmaseuteista 93 prosenttia kertoi mainitsevansa aina tai usein asiakkaalle siitä, jos lääkäri on kieltänyt lääkevaihdon. Vastaajista 86 prosenttia kertoo asiakkaille myös siitä, jos lääkevalmiste ei kuulu viitehintaputkeen, ja 98 prosenttia mainitsee asiakkaalle mahdollisuudesta vaihtaa lääkevalmiste edullisempaan vastaavaan valmisteeseen. Muita aina tai usein asiakkaalle kerrottavia asioita ovat muun muassa lääkevalmisteiden korvattavuus, asiakkaan oikeus kieltää lääkevaihto, vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden hintaerot, mahdollisuus valita lääkevalmiste useista vaihtoehdoista sekä lääkevalmisteen valmistanut yritys. Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden ainesosa- ja ulkonäköeroista kerrotaan kuitenkin muita asioita harvemmin.

Tutkimuksen perusteella reseptiasiakkaan hintaneuvonta toimitushetkellä edullisimmasta vaihtokelpoisesta lääkevalmisteesta vaihtelee apteekeissa. Vastaajista 18 prosenttia ilmoitti kertovansa asiakkaalle aina ja 51 prosenttia usein toimitushetkellä edullisimmasta vaihtokelpoisesta valmisteesta. 26 prosenttia raportoi kertovansa edullisimmasta valmisteesta harvoin. Viisi prosenttia vastaajista ilmoitti, että kertoo edullisimmasta valmisteesta vain, jos asiakas kysyy. Yleisin eli vastaajista 68 prosentin mainitsema syy siihen, että asiakkaalle ei aina kerrota edullisimmasta valmisteesta, oli vähäinen hinnanero edullisimman ja muiden vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden välillä. 52 prosenttia jätti kertomatta edullisimmasta valmisteesta myös silloin, kun kyseistä valmistetta ei ollut saatavilla apteekissa tai tukkuliikkeessä, ja 27 prosenttia silloin, kun asiakas oli jo aikaisemmin tai pitkään käyttänyt tiettyä vaihtokelpoista lääkevalmistetta.

Farmaseuteilta kysyttiin myös, millaisia kysymyksiä asiakkaat esittävät lääkevaihdosta ja vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Yleisimmin kysytään, ovatko vaihtokelpoiset lääkevalmisteet keskenään varmasti samanlaisia ja yhtä hyviä. Asiakkaat kysyvät myös lääkevalmisteiden hinnoista ja hinnaneroista, miten vaihtokelpoiset lääkevalmisteet eroavat toisistaan, mahdollisista haittavaikutuksista ja sopivuudesta sekä lääkevalmisteiden korvattavuudesta.

Kyselytutkimus lähettiin apteekissa työskenteleville farmaseuteille kevättalvella 2018 ja siihen vastasi 498 farmaseuttia eri puolilta Suomea eli 51 prosenttia tutkimukseen kutsutuista. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, mistä lääkevaihtoon ja vaihtokelpoisiin lääkevalmisteisiin liittyvistä asioista farmaseutit neuvovat reseptiasiakasta, sisältyykö neuvontaan tieto toimitushetkellä edullisimmasta lääkevalmisteesta sekä mitä asiakkaat kysyvät lääkevaihdosta ja vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Tutkimuksen rahoitti Kela.

Lääkevaihto otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2003 ja viitehintajärjestelmä vuonna 2009. Ne ovat tuoneet merkittäviä säästöjä lääkekustannuksiin Suomessa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea laatii luettelon lääkevaihtoon sisältyvistä keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Lääkevalmisteet ovat keskenään vaihtokelpoisia, kun ne sisältävät yhtä paljon samaa vaikuttavaa lääkeainetta ja ovat keskenään biologisesti samanarvoisia, eli niiden teho ja turvallisuus on osoitettu samanlaisiksi. Aikaisempien tutkimusten mukaan farmaseuttisella henkilöstöllä on merkittävä rooli lääkevaihdon toteuttamisessa sekä asiakkaiden neuvonnassa lääkevaihdosta.

Lisätietoja:

Nuorempi tutkija, proviisori Riikka Rainio, puh. 040 355 2460, sähköposti: riikka.rainio@uef.fi

Yliopistotutkija, dosentti Johanna Timonen, puh. 040 355 3881, sähköposti: johanna.timonen@uef.fi

Alkuperäisjulkaisu: Rainio R, Ahonen R, Timonen J: The content of patient counseling about interchangeable medicines and generic substitution in Finnish community pharmacies – a survey of dispensers. BMC Health Services Research https://doi.org/10.1186/s12913-019-4798-2

Tilaa