Itä-Suomen yliopisto palkitsi nuoria tutkijoita ja taitavia opettajia

Report this content

Itä-Suomen yliopisto palkitsi 10-vuotisjuhlassaan jokaisesta tiedekunnasta nuoren tutkijan ja taitavan opettajan. Nuoren tutkijan palkinnon saivat FT Maija Surakka, MSc Isabell Rumrich, FM Petri Pölönen ja KTT Heli Hallikainen. Taitava opettaja -palkinnon saivat yliopistonlehtorit Kati Kasanen, Katja Pajula ja Esko Ryökäs sekä yliopisto-opettaja Jonna Kosonen. Yliopiston 10-vuotisjuhlaa vietettiin 20. helmikuuta Kuopion kampuksella.

Taitava opettaja opettaa myös kyseenalaistamaan

Taitava opettaja -palkinnon saajat valitsi akateemisen rehtorin nimeämä arviointiryhmä opetusansioiden perusteella. Palkitut opettajat muodostavat aiempina vuosina palkittujen kanssa Taitava opettaja -verkoston, jonka tavoitteena on osaltaan edistää opetuksen arvostusta ja kehittämistä.

Esko Ryökäs esitti juhlassa Taitava opettaja -palkittujen yhteiset kiitokset. Palkitut pohtivat esityksessä muun muassa sitä, mikä on erityistä juuri yliopisto-opetuksessa: opetuksen perustuminen tuoreeseen tutkimukseen, mutta myös kyseenalaistamaan opettaminen. – Me opettajat emme ole esikuvina siinä, mikä on oikeaa tietoa ja mitä mieltä tulee olla. Parhaimmillaan me olemme esikuvina sille, että osaa hyvin kyseenalaistaa sen tiedon mitä nyt tiedetään.

– Kuten eräs meistä kiteytti yliopisto-opetuksen sisällön: ”Älä usko kaikkea mitä ajattelet.”

Palkittuja opettajia kiitettiin palkintoperusteissa muun muassa opiskelijakeskeisyydestä, aktiivisesta kehittämistyöstä ja monipuolisten opetus-, suoritus- ja arviointitapojen soveltamisesta. Palkituista Kasanen työskentelee kasvatustieteiden ja psykologian osastossa, Ryökäs teologian osastossa, Kosonen oikeustieteiden ja Pajula farmasian laitoksella.

Mielekäs työ motivoi nuoria tutkijoita

Nuoren tutkijan palkinto myönnetään nuoremman tutkijan uravaiheen päätteeksi valmistuneesta erinomaisesta väitöskirjasta. Rehtori Jukka Mönkkönen ja akateeminen rehtori Tapio Määttä valitsivat palkittavat professorien esitysten perusteella.

Petri Pölönen esitti juhlassa palkittujen nuorten tutkijoiden yhdessä valmisteleman puheen, jossa he pohtivat, mitkä asiat auttoivat motivoitumaan ja suoriutumaan tutkimuksen haasteista nuoren tutkijan uralla. Näitä olivat esimerkiksi mahdollisuus täysipäiväiseen tutkijantyöhön, ammatti jossa pyritään ratkaisemaan ongelmia ja tekemään töitä ihmisten paremman terveyden ja hyvinvoinnin eteen, yhteistyö ja kansainvälisyys sekä hyvät ohjaajat.

–  Hyvät ohjaajat antavat nuorelle tutkijalle vapauksia testata erilaisia, luoviakin ratkaisuja, mutta he myös puuttuvat asioiden kulkuun, jos ratkaisu ei ole toteuttamiskelpoinen tai jos siinä on selkeitä puutteita. Hyvä ohjaaja ei auta ainoastaan väitöskirjatyössä vaan tukee kaikkinaista akateemista kehitystä – antaa tutkimustyön, hakemusten kirjoittamisen, opettamisen ja vuorovaikutuksen mallia.

Lapset käyttävät ajanilmauksia puheessaan jo varhain

Filosofisen tiedekunnan Nuoren tutkijan palkinnon saaneen Maija Surakan väitöskirja ”Ajan paikka. Ajanilmausten kehityspolkuja lasten kielessä” edustaa lapsenkielen tutkimusta. Sen aiheena ovat ajanilmaukset, joiden kehittymistä Surakka tarkastelee 2½-8-vuotiaiden lasten kielestä tallennetuista puhejaksoista. Surakan väitöstutkimus osoittaa, että jo 2½-vuotiaiden lasten lausumissa on syntaktinen tila, ajan paikka, jossa lapset alkavat harjoitella ajanilmausten muotoilua. Havainto on merkityksellinen ja tukee erityisesti konstruktiokieliopin ajatusta hahmon tai puhekuvion, konstruktion, merkityksestä. Maija Surakan väitöskirja hyväksyttiin arvosanalla eximia cum laude approbatur. Vastaväittäjä, professori Anneli Kauppinen luonnehti lausunnossaan koko tutkimusta laajaksi ja perusteelliseksi sekä rohkean kokeilevaksi. Surakka on toiminut aktiivisesti kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkostossa Langnetissa sekä Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistyksessä. Vuonna 2018 Kotikielen Seura palkitsi Surakan tutkimusartikkelin. Parhaillaan Surakka toimii post doc -tutkijana Pohjois-Savon Kulttuurirahaston apurahalla.

Tupakointi vaikuttaa sikiön kehitykseen jo raskauden alkuvaiheessa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan Nuoren tutkijan palkinnon saajan Isabell Rumrichin väitöskirjaMaternal smoking, birth outcomes and later life health: Estimation of the Developmental Origin of Disease Burden” osoittaa, että tupakointi vaikuttaa sikiön kehitykseen jo raskauden alkuvaiheessa. Rekisterianalyysiin perustuvassa monitieteisessä tutkimuksessa havaittiin, että tupakointi lisää alhaisen syntymäpainon, lyhyen syntymäpituuden ja pienempien aivojen koon riskiä. Tämä on merkittävä tulos, sillä aiempien tutkimusten perusteella sikiön altistuminen tupakan haitta-aineille on yhteydessä kroonisten sydän- ja verisuonisairauksien, hengityselinsairauksien sekä autismin ja masennuksen syntyyn myöhemmin elämässä. Rumrichin kehittämä innovatiivinen lähestymistapa tarjoaa työkalun, jolla voidaan arvioida yleisemminkin raskausaikaisen ympäristöstressitekijöille altistumisen vaikutuksia, ja siten kohdentaa terveyshaittojen vähentämiseksi tehtäviä riskinhallintatoimenpiteitä oikein. Rumrichin väitöskirja sisältää viisi artikkelia, joissa kaikissa hän on ensimmäinen kirjoittaja. Palkintoperusteiden mukaan hän on erittäin osaava, aktiivinen ja ahkera nuori tutkija, joka on väitöskirjatyön lisäksi osallistunut kolmeen muuhun kansainväliseen projektiin merkittävällä panoksella. Rumrich on myös hankkinut menestyksekkäästi rahoitusta tutkimukselleen. Hän on muun muassa ollut suunnittelemassa Suomen Akatemian rahoittamaa nelivuotista projektia, joka tutkii sikiön raskaudenaikaista altistumista ilmansaasteille.

Laajamittainen verisyöpien kartoitus paljasti uusia hoitomahdollisuuksia

Terveystieteiden tiedekunnassa Nuoren tutkijan palkinnon sai Petri Pölönen, jonka väitöskirja ”Uusien lääkekohteiden tunnistaminen hematologisissa syövissä” tarkastetaan 21.2.2020.  Ainutlaatuisen laaja ja uraauurtava tutkimus tuotti uutta tietoa verisyöpien geneettisistä piirteistä ja paljasti, että syöpäsolun tyyppi ja kehitysaste vaikuttavat voimakkaasti taudin ominaisuuksiin, potilaiden ennusteeseen ja lääkkeiden tehoon. Tutkimus paljasti, että geenien ilmenemisen ja geneettisten ominaisuuksien perusteella on mahdollista tunnistaa taudin alatyypit, mikä vähentää turhia hoitokokeiluja ja mahdollistaa täsmähoitojen kehittämisen. Tutkimuksessaan Pölönen sovelsi innovatiivisesti tilastollisia menetelmiä, joiden kehittämisessä hänellä itsellään on ollut olennainen rooli. Palkintoperusteiden mukaan Pölönen on työteliäs ja kunnianhimoinen nuori tutkija. Hän on oman väitöskirjatyönsä ohella ohjannut opiskelijoiden opinnäytteitä, opettanut bioinformatiikkaa Suomessa ja ulkomailla sekä julkaissut 9 väitöskirjaan kuulumatonta tieteellistä artikkelia eri yhteistyötahojen kanssa. Tällä hetkellä Pölönen on viimeistelemässä tutkimusprojektia, jonka tavoitteena on kartoittaa verisyöpien immunologisia ominaisuuksia ja siten mahdollistaa parempien immunoterapiamenetelmien kehittäminen.

Monet tekijät vaikuttavat asiakkaan kokemukseen verkkokaupan luotettavuudesta

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan Nuoren tutkijan palkinnon saajan Heli Hallikaisen väitöskirja ”Trustworthiness online – Studies on individual differences” käsittelee asiakkaan kokemusta verkkokaupan luotettavuudesta. Aihe on erittäin ajankohtainen verkkokaupan kasvattaessa suosiotaan kansainvälisesti. Osa ihmisistä suhtautuu verkkoasiointiin luontaisesti varautuneemmin kuin toiset, ja tutkimus osoittaa että muun muassa kulttuuritekijät, asiakkaan persoonallisuus, arvot ja asenteet sekä asemaan liittyvät tekijät vaikuttavat asiakkaan kokemukseen verkkokaupan luotettavuudesta. Hallikainen on lyhyen akateemisen uransa aikana julkaissut yhteensä 17 kansainvälistä vertaisarvioitua julkaisua. Palkintoperusteissa arvioitiin hänen osoittaneen poikkeuksellista kykyä hyvätasoiseen tieteelliseen tutkimukseen, jolla on tieteellistä vaikuttavuutta. Lähes koko akateemisen uransa ajan Hallikainen on työskennellyt Business Finland rahoitteisissa hankkeissa hoitaen aktiivisesti ja menestyksekkäästi yritysyhteistyösuhteita, ja näin palvellen myös yliopistojen kolmatta tehtävää.

Lisätietoja:

Rehtori Jukka Mönkkönen, +358 40 728 8057, jukka.monkkonen(a)uef.fi (Nuoren tutkijan palkinto)

Akateeminen rehtori Tapio Määttä, +358 50 575 1589, tapio.maatta(a)uef.fi (Taitava opettaja -palkinto)

Tilaa