Itä-Suomen yliopisto palkitsi nuoria tutkijoitaan

Report this content

Teologian tohtori Eveliina Ojala, filosofian tohtori Maryam Samavaki, lääketieteen tohtori Timo Pekkala ja yhteiskuntatieteiden tohtori Pasi Hirvonen ovat saaneet Itä-Suomen yliopiston vuoden 2020 nuoren tutkijan palkinnon.

Rehtori Jukka Mönkkönen ja akateeminen rehtori Tapio Määttä valitsivat jokaisesta tiedekunnasta yhden palkittavan väitöskirjojen ohjaajien esitysten perusteella. Palkinnot julkistettiin keskiviikkona etätilaisuutena järjestetyssä Nuorten tutkijoiden illassa.

Ajankohtainen, poikkitieteellinen ja kansainvälisestikin tärkeä aihe

Filosofisen tiedekunnan osalta Nuoren tutkijan palkinto myönnettiin Eveliina Ojalalle, jonka uskonnonpedagoginen väitöstutkimus käsittelee sosiaalisen median käytön aiheuttamia haasteita yhteisöllisyyden kokemukselle rippikoulussa.

Tutkimusaihe on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja erittäin poikkitieteellinen yhdistäen teologian tutkimukseen tieto- ja viestintäteknologian sekä sosiaalisen median tutkimuksen, nuorisotutkimuksen, sosiaalipsykologian sekä kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmia. Väitöskirjan aihepiirin ajankohtaisuus on korostunut viime aikoina etäopiskelun tarpeen lisääntyessä, ja se onkin herättänyt laajaa kiinnostusta mediassa.

Väitöstyönsä ohella Ojala toimi väitöstutkimuksensa aikana aktiivisesti erilaisissa asiantuntijatehtävissä muun muassa oman tohtoriohjelmansa tiedottajana, johtoryhmän opiskelijajäsenenä, tieteellisen konferenssin järjestelytoimikunnassa ja tieteellisen lehden co-editorina.

Suuri edistysaskel yhtälöiden ratkaisemiseen

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa palkinto myönnettiin Maryam Samavakille, joka löysi väitöstutkimuksessaan uusia ratkaisuja Navier-Stokesin yhtälölle.

Navier-Stokesin yhtälöt on kirjoitettu jo 1800-luvulla, mutta niitä ymmärretään edelleen melko huonosti. Yhtälöiden avulla voidaan kuvata ja ennustaa esimerkiksi merivirtoja tai ilman liikettä lentokoneen siiven ympärillä. Siten niillä on laajoja hyödyntämismahdollisuuksia muun muassa ilma-alusten muotoilussa tai leviämismallien laatimisessa. Samavakin tutkimusaiheen merkitystä kuvaa se, että Clay Mathematics Institute on luvannut miljoona dollaria sille, joka pystyy todistamaan, että Navier-Stokesin yhtälöille on olemassa yksikäsitteinen ratkaisu kolmiulotteisessa avaruudessa. Samavakin löytämät ratkaisut ovat yksi iso edistysaskel tähän suuntaan.

Maryam Samavaki toimii tällä hetkellä postdoc-tutkijana Itä-Suomen yliopistossa matematiikan ja fotoniikan tutkimusaloja yhdistävässä projektissa.

Uusia menetelmiä dementian ja aivomuutosten ennustamiseen

Terveystieteiden tiedekunnan Nuoren tutkijan palkinto annettiin Timo Pekkalalle. Hänen väitöstutkimuksensa tulokset auttavat tunnistamaan dementoitumisen riskiä jo varhain, jolloin ehkäiseviä toimenpiteitä on vielä mahdollista tehdä.

Pekkala käytti väitöstutkimuksessaan innovatiivisia mallinnusmenetelmiä, joiden avulla voidaan riskitekijöiden perusteella tunnistaa dementoitumisen ja eräiden siihen liittyvien neurodegeneratiivisten aivomuutosten riskiä ilman hankalia ja kalliita kliinisiä kokeita. Pekkalan väitöstutkimus valittiin Mediuutisten vuoden 2020 kymmenen merkittävimmän lääketieteen alan väitöskirjan joukkoon.

Pekkala suoritti lääkärikoulutuksen samanaikaisesti väitöskirjatutkimuksensa kanssa. Hänellä on myös diplomi-insinöörin tutkinto soveltavan matematiikan alalta Aalto-yliopistosta. Pekkalan ainutlaatuisen laaja ja monitieteinen osaaminen on erityisen arvokasta tässä ajassa, jossa tuotetaan monimutkaista tietoa kiihtyvällä tahdilla ja vaaditaan tulosten hyvää hallintaa sekä nopeaa ja tehokasta tulkintaa.

Uutta tietoa muuttuvien organisaatioiden ryhmävuorovaikutuksesta

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan Nuoren tutkijan palkinnon sai Pasi Hirvonen. Hän tutki väitöstutkimuksessaan organisaation vuorovaikutuskäytäntöjä soveltaen positiointiteoriaa uudella, omintakeisella tavalla. Väitöstutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään ja kehittämään muuttuvien organisaatioiden toimintaa sekä tuottavat uutta tietoa sosiaalipsykologisen ryhmävuorovaikutuksen tutkimukseen.

Hirvosen väitöskirja hyväksyttiin arvosanalla laudatur. Hirvoselle myönnettiin viime vuonna myös Savon Sanomien väitöskirjapalkinto. Lisäksi hänet on aiemmin palkittu International Conference on Management Cases -konferenssin myöntämällä Young Scholar Award 2019 -palkinnolla.

Hirvonen on kirjoittanut yli 10 tieteellistä julkaisua ja tekee yhteistyötä sekä oman alansa kansainvälisten huippunimien kanssa että myös yli tiederajojen. Tutkimusrahoitusta hän on hankkinut noin 100 000 euron verran. Lisäksi Hirvonen on pidetty opettaja sekä vaikuttaja, joka on sekä antanut aktiivisesti haastatteluja medialle että kirjoittanut laajalle yleisölle tarkoitettuja julkaisuja tutkimuksestaan.

Nuorten tutkijoiden merkitys on suuri

Henkilöstöjohtaja Jouni Kekäle taustoitti puheenvuorossaan tutkijoiden uramalleja.

– EU pyrkii harmonisoimaan jäsenvaltioiden tutkijauramalleja. Mukaan halutaan muun muassa avoimen tieteen kriteereitä. Tästä käydään kansallista keskustelua, mutta myös yksittäiset yliopistot, kuten Itä-Suomen yliopisto, pohtivat ja kehittävät näitä itsenäisestikin.

Rehtori Jukka Mönkkönen korosti tulevaisuuden olevan nuorissa, ja tutkimuksen tulevaisuuden nuorissa tutkijoissa.

– Siksi palkitsemme vuosittain ansioituneita väitöskirjatutkijoitamme samalla korostaen koko nuoren tutkijakunnan merkitystä tieteelle ja tutkitun tiedon asemalle yhteiskunnassa.

Lisätietoja:
Rehtori Jukka Mönkkönen, 040 728 8057, jukka.monkkonen(a)uef.fi

Nuorten tutkijoiden yhteydenotot:
Yliopistonlehtori Merja Lyytikäinen, p. 050 360 6382, merja.lyytikainen(at)uef.fi

Tilaa