Uusi passilaki voimaan tänään - VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN VARMENNE TURVAA PASSIKUVAN AITOUDEN

Tänään voimaantuleva uusi passilaki tuo Väestörekisterikeskukselle uusia tehtäviä. Väestörekisterikeskus myöntää jatkossa passeihin ns. passivarmenteen. Varmenne tallennetaan uusien biometrisen tunnisteen sisältävien passien mikrosirulle. Varmenne turvaa osaltaan mikrosirulle tallennetun biometrisen tunnisteen eli kasvokuvan aitouden, ja siten ehkäisee esimerkiksi passin väärentämistä. Uudenmallista passia voi tästä päivästä alkaen hakea poliisilta ja Suomen edustustoista. Biometrisen tunnisteen sisältävä passi on aikaisempaa turvallisempi matkustusasiakirja. Sen käyttöönotto on EU-maiden yhteinen hanke. Passin mikrosirulle tallennetaan samat tiedot, jotka ovat näkyvissä myös tietosivulla: kasvokuva, henkilötiedot ja passin tiedot. Näin passin väärentäminen ja väärinkäyttö tulee entistä vaikeammaksi. Sirun tietosisältö on allekirjoitettava luotettavalla tavalla sähköisesti, jotta sirulle talletettavien tietojen alkuperäisyys ja muuttumattomuus voidaan taata. Viranomaisen tekemä sähköinen allekirjoitus varmistaa allekirjoitettujen tietojen aitouden ja eheyden, toisin sanoen varmistaa tietojen alkuperän ja sen, ettei tietoja ole muutettu matkustusasiakirjan valmistamisen jälkeen. Sähköisen allekirjoituksen käyttäminen lisää näin merkittävästi tietoturvan tasoa. Kansainvälisten matkustusasiakirjojen biometrisen tiedon allekirjoittamisen periaatteet määrittelee kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO. Väestörekisterikeskuksen varmenteet täyttävät ICAO:n määrittelemät toimintaperiaatteet ja varmennesisällöt. Varmenne myönnetään käytännössä biometrisen tiedon allekirjoittaville palvelimille, jolloin passille merkityn biometrisen tiedon allekirjoittaja voidaan todentaa ja näin varmistaa, ettei tietoihin ole jälkikäteen puututtu. Biometristen passien varmennepalvelut ovat laajennus Väestörekisterikeskuksen ennestään tuottamille varmennepalveluille. Väestörekisterikeskus tuottaa sähköisessä asioinnissa tarvittavia varmenteita sekä julkisen että yksityisen sektorin tarpeisiin. Sähköisen asioinnin yleistyminen on merkinnyt yhä suurempaa tarvetta henkilön luotettavaan tunnistamiseen. Muun muassa poliisin myöntämällä henkilökortilla toimiva kansalaisvarmenne toimii luotettavan ja turvallisen sähköisen tunnistautumisen keinona asioitaessa erilaisissa julkisissa ja yksityisissä verkkopalveluissa. Kansalaisvarmenteella on myös mahdollista tehdä laissa määritelty kiistämätön sähköinen allekirjoitus. Koko julkishallinnossa käyttöönotettavissa virkamiesten asiointikorteissa on puolestaan Väestörekisterikeskuksen organisaatiovarmenne. Virkavarmenteen avulla virkamies tunnistautuu ja osoittaa toimivaltuutensa tietoverkossa sekä esimerkiksi erilaisissa pääsyn- ja kulunvalvontajärjestelmissä. Virkakortit luovat pohjan yhtenäiselle ja toimivalle julkisen hallinnon sähköiselle asioinnille. Ne lisäävät myös viranomaisten välisen sähköisen tiedonvaihdon turvallisuutta ja toimivuutta, ja mahdollistavat osaltaan yhtenäisen, turvallisen sähköisen asioinnin kansalaisille. Lisätietoja: Johtaja Tapio Aaltonen, puh. (09) 2291 6625, 050 563 5706

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit