VIRKAMIESTEN VIRKAKORTIT OTETAAN KÄYTTÖÖN KOKO VALTIONHALLINNOSSA

Väestörekisterikeskuksen tuottamat virkamiesten virkakortit ja niihin liittyvät virkavarmenteet otetaan syksyn aikana käyttöön koko valtionhallinnossa. Väestörekisterikeskus on tehnyt käyttöönottoon liittyvät sopimukset kaikkien ministeriöiden kanssa. Suurin osa ministeriöistä on tehnyt koko hallinnonalaansa koskevat sopimukset. Väestörekisterikeskuksen virkavarmenteet on hyväksytty turvalliseen, valtionhallinnon sisäiseen sähköiseen asiointiin. Lisäksi virkakortteja voidaan hyödyntää organisaatioiden välisessä asioinnissa ja tunnistautumisessa. Tällä hetkellä yli organisaatiorajojen toimivia valtionhallinnon palveluja ovat Valtiokonttorin TAHTI-palvelu (Valtiotyönantajan henkilöstötietojärjestelmä), HELI-palvelu (Henkilöstön hankinnan ja työnhaun järjestelmäpalvelu) ja PSRnet (valtion palvelussuhderekisteriin rakennettu web-pohjainen reaaliaikainen käyttöliittymä, jolla työnantajat voivat katsella ja muokata omia Valtion eläkelain piiriin kuuluvia palvelustietojaan). Virkakorttien hankinnan tavoitteena on kehittää valtionhallinnon sähköisen asioinnin infrastruktuuria, asiakirjaturvallisuutta sekä prosessien tehokkuutta. Korttien käyttöönotto luo ministeriöille ja niiden alaisille hallinnoille edellytyksiä toteuttaa hallitusohjelmassa niille asetettuja sähköisen asioinnin kehittämisvelvoitteita sekä nostaa valtionhallinnon tietoturvan tasoa. Virkakorttien avulla on mahdollista tunnistautua tietoverkkoihin ja todentaa tietoverkkojen käyttäjät sekä heidän käyttövaltuutensa, salata sähköposteja ja dokumentteja sekä tehdä laissa määritelty kiistämätön sähköinen allekirjoitus. Virkavarmenteita voidaan käyttää myös pääsynhallintajärjestelmissä, etätyöskentelyssä ja kulunvalvonnassa sekä fyysisessä tunnistautumisessa. Suomen EU:n puheenjohtakauden aikana suomalaiset EU-virkamiehet käyttävät virkavarmennetta luottamukselliseen asiointiin verkossa. Poliisin ja Rajavartiolaitoksen virkamiehet käyttävät korttia mm. virkamerkkinä. Ulkoasiainministeriössä virkakortit on otettu käyttöön useissa Suomen suurlähetystöissä ja edustustoissa. Voimassa olevia virkavarmenteita on tällä hetkellä valtionhallinnossa hieman yli 22 000. Kortteja on käytössä myös yksityissektorilla. Kansalaiset saavat poliisin myöntämässä sirullisessa henkilökortissa Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteen, jonka avulla henkilö voidaan luotettavasti tunnistaa sähköisessä asioinnissa. Kansalaisvarmenteiden yleistyessä ja virkamiesten ottaessa käyttöön virkavarmenteita avautuu uusia mahdollisuuksia julkishallinnon sähköisten palvelujen kehittämiseen. Virkakortit luovat pohjan yhtenäiselle ja toimivalle julkisen hallinnon sähköiselle asioinnille. Ne lisäävät myös viranomaisten välisen sähköisen tiedonvaihdon turvallisuutta ja toimivuutta sekä mahdollistavat osaltaan yhtenäisen, turvallisen sähköisen asioinnin kansalaisille. Lisäksi yhtenäisen varmenneinfrastruktuurin hyödyntäminen mahdollistaa palvelujen tuottamisen entistä taloudellisemmin. Virkakorttien hankinta pohjautuu puitesopimukseen Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö teki sirullisten virkakorttien ja niihin liittyvien laatuvarmennepalvelujen hankintaa koskevan puitesopimuksen Väestörekisterikeskuksen kanssa kesäkuussa 2004. Puitesopimuksen pohjalta ministeriöt ja niiden alaiset hallinnot ovat voineet tehdä organisaatiokohtaiset hankintasopimuksensa. Ensimmäisenä sopimuksen teki sisäasiainministeriö vuonna 2004. Kortit toimittaa pääosin Setec Oy. Väestörekisterikeskus tuottaa valtionhallinnolle virkakortit, organisaatio- ja palvelinvarmenteet sekä niihin liittyvät varmenteiden ympärivuorokautiset ylläpitopalvelut. Ylläpitopalvelut koostuvat varmenne-, hakemisto-, sulkulista- ja HelpDesk-palveluista. Väestörekisterikeskuksen varmenteet perustuvat julkisen avaimen menetelmään (Public Key Infrastructure). Väestörekisterikeskus on tällä hetkellä Suomessa ainoa ns. laatuvarmentaja, joka pystyy tarjoamaan sähköisistä allekirjoituksista annetun lain vaatimukset täyttäviä ja EU-direktiiviin pohjautuvia yleiseurooppalaisia, korkean tietoturvan ja oikean henkilöllisyyden sisältäviä varmenteita. Kaikki Väestörekisterikeskuksen myöntämät henkilövarmenteet ovat laatuvarmenteita. Väestörekisterikeskuksen varmenneinfrastuktuuri on luotu helppokäyttöiseksi sekä yleisesti hyödynnettäväksi ja sovellettavaksi eri alustoille. Järjestelmän käytettävyys ja luotettavuus on ollut hyvällä tasolla. Sitä on myös kehitetty pitkäjänteisesti ottaen huomioon tulevaisuuden tunnistamis- ja tiedon yksilöintitarpeet. Lisätiedot: · Johtaja Tapio Aaltonen, Varmennepalvelut, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6625 tai 050 563 5706, sähköposti tapio.aaltonen@vrk.fi · Myyntipäällikkö Ari Häkli, Varmennepalvelut, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6686 tai 050 572 9535, sähköposti ari.hakli@vrk.fi · Tietohallintopäällikkö Yrjö Kämäräinen, valtioneuvoston tietohallintoyksikkö, puh. (09) 160 32145 tai 040 731 9910, sähköposti yrjo.kamarainen@vm.fi Lisätietoja internetissä: www.fineid.fi Yhteyshenkilö: tiedottaja Seija Nurmikoski, puh. (09) 2291 6769 tai 050 336 8612

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit