Positiv början på året för Veritas – ny strategi syns i försäljningen

  • Veritas försäljning utvecklades väl, premieinkomsten steg med 4,6 procent till 267,2 miljoner euro.
  • Antalet pensionstagare steg till 31 519 (31 206).
  • Placeringsavkastningen var 0,3 procent. Bäst avkastade kapitalplaceringarna, 8,1 procent.
  • Realavkastningen under de fem senaste åren var 6,0 procent.
  • Solvensnivån var 128,7 procent.

Årets sex första månader var positiva för Veritas. Den förnyade strategins effekter börjar nu synas, säger verkställande direktör Carl Pettersson.

”Under årets första hälft valde drygt 2 300 nya företag och företagare att teckna sina pensionsförsäkringar hos Veritas. Det är ca 35 procent mer än under samma period år 2017. Pensionsförsäkring är en bransch där förändringarna i resultat sker långsamt och med stor fördröjning. Därför är det positivt för hela organisationen då man börjar se att våra aktiviteter bär frukt.”

Förbättrat omkostnadsförhållande

Eftersom försäljningen utvecklats positivt och kostnadsnivån exklusive engångskostnaderna för fusionen med Pensions-Alandia är lägre än året innan, har driftkostnaderna sjunkit i förhållande till premiens omkostnadsdelar. Omkostnadsprocenten var 91,0 (93,9). Utan fusionskostnaderna skulle omkostnadsprocenten ha varit 89,7.

"Fusionskostnaderna syns i vårt omkostnadsförhållande i år, men redan från och med år 2019 kommer vi att visa upp en betydligt bättre kostnadseffektivitet. Våra kunder kommer att dra nytta av fusionen då synergieffekterna har en positiv inverkan på våra kundåterbäringar."

Svagt positivt placeringsresultat

Placeringsverksamhetens nettointäkter var 10,7 miljoner euro och avkastningen på det sysselsatta kapitalet 0,3 procent. Aktierna avkastade 1,7 procent och räntetillgångarna -1,4 procent. Bäst avkastade kapitalplaceringarna, 8,1 procent. Den nominella avkastningen sedan 1997 uppgick till 6,0 procent och realavkastningen till 4,4 procent. De senaste fem årens nominella avkastning var 6,6 procent, realavkastningen 6,0 procent.

Det överhängande handelskriget har varit överraskande allvarligt och har inverkat på sentimentet på marknaden. Speciellt har tillväxtmarknadsländer drabbats. Denna oro syns också i det andra kvartalets avkastning.

”Den globala starkt positiva likviditetskonjunkturen som uppstod under finanskrisen, har nu vänt. Sakta men säkert dras likviditeten tillbaka vilket har lett till oroliga marknadsrörelser. Speciellt sårbara är sådana tillgångsslag som på grund av de historiskt låga räntorna dragit nytta av de billiga finansieringskostnaderna”, säger vice verkställande direktör, placeringsdirektör Niina Bergring.

Nytt huvudkontor i Kuppis

Veritas har undertecknat ett intentionsavtal med YIT om en tomt i Kuppis för att bygga kontorsfastighet. Huvudkontorsfunktionerna kommer att flyttas dit från Olovsvägen år 2020.

”Processen med att hitta nya utrymmen har varit överraskande svår. Nu kan vi planera för framtiden och öka takten med att samtidigt modernisera våra processer och arbetssätt”, säger Pettersson.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

 

Tilläggsuppgifter

Verkställande direktör Carl Pettersson, tfn 010 550 1600
Vice verkställande direktör, placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 8221 514
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn 010 5501 786, 050 593 0138

Avsändare

Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas Pensionsförsäkring är ett erfaret proffs i arbetspensionsförsäkringar. Vår verksamhet bygger på personlig kontakt och kundbetjäning. Vårt mål är att vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag och företagare.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.