• news.cision.com/
  • Veritas/
  • Veritas förstärkte positionen som de små och medelstora bolagens arbetspensionspartner

Veritas förstärkte positionen som de små och medelstora bolagens arbetspensionspartner

Report this content
  • Placeringarna avkastade totalt 1,4 procent. Den nominella årliga avkastningen sedan 1997 är 6,0 procent (realavkastningen 4,4 procent).
  • Bäst avkastade kapital- och fastighetsplaceringarna, 12 resp. 4,3 procent.
  • Solvensnivån var 128,1 procent och solvensställningen 2,2.
  • Premieinkomsten för de tre första kvartalen steg med 4,6 procent till 404,1 (386,3) miljoner euro.

Försäljningen har under årets tre första kvartal utvecklats positivt.

”Allt fler företagare samt små och medelstora bolag väljer oss som deras pensionspartner”, säger verkställande direktör Carl Pettersson. ”Vår profilering har visat sig vara lyckad.”

Särskilt glädjande är utvecklingen av antalet företagarförsäkringskunder. ”Räknar vi med överflyttningsresultatet i september försäkrar vi nu över 11 000 företagare. Från fjolåret har antalet ökat med 7 procent.”

Placeringarna avkastade 1,4 procent

Placeringsverksamhetens nettointäkter till verkligt värde var 43,8 miljoner euro. Nettoavkastningen på det bundna kapitalet var 1,4 procent.

”Vår måttliga totalavkastning präglas av en något defensiv positionering genom hela året, vilket är till nytta nu då marknadsoron och volatiliteten återigen ökat”, säger vice verkställande direktör, placeringsdirektör Niina Bergring.

”Vi har också en strategisk allokering i tillväxtmarknader vilka i år visat en synnerligen negativ kursutveckling. På ett längre tidsperspektiv är avkastningsförväntningarna för dessa tillgångsslag dock fortfarande positiva.”

Under rapporteringsperioden avkastade kapitalplaceringar bäst, 12 procent. De inhemska noterade aktierna hade också en stark avkastning om 10,3 procent. Direkta fastighetsplaceringarna fortsatte sin stabila utveckling och avkastade 4,8 procent.

”Marknadsutvecklingen och stämningen har ändrats markant efter rapporteringsperioden och vi har sänkt risknivån ytterligare. Vi förväntar oss att den oroliga marknadsutvecklingen fortsätter framöver då den globala stimulansen dras tillbaka av centralbankerna och avkastningsförväntningarna i de flesta tillgångsslagen är låga.”

Den årliga realavkastningen på Veritas placeringar är 4,4 procent sedan 1997. Den nominella avkastningen för samma tidsperiod är 6,0 procent.

Solvenskapitalet var 717,1 miljoner euro och solvensnivån 128,1 procent. Solvensställningen var 2,2.

Portföljen i linje med Paris-avtalet

För att förstå vår exponering i de potentiella transitionsrisker under olika klimatscenarier har vår likvida aktie- och kreditportfölj under Q3 analyserats med PACTA-verktyget (Paris Agreement Capital Transition Assessment). Resultaten visade att Veritas portfölj har betydligt mindre vikt i riskabla sektorer än referensindexet samt vår relevanta jämförelsegrupp. Portföljen är i stort sett i linje med Paris-avtalets målsättningar. 

”På basen av denna analys påbörjade vi diskussioner med några av våra aktiva förvaltare som fortfarande ägde ett fåtal instrument vilka kan anses problematiska ur klimatrisksynpunkt. Dessa instrument utgör en mycket liten del av totalportföljen och en del har redan avyttrats sedan dess.”

Förberedelser inför inkomstregistret i full fart

Inkomstregistret, den nationella databasen för inkomstuppgifter, tas i bruk i början av nästa år. Det innebär att anmälningen av löneuppgifter ändrar för samtliga lönebetalare. I fortsättningen meddelas lönerna till en databas i stället för flera olika myndigheter.

”Det här är en enorm ändring och kommer att underlätta löneräknarnas arbete rejält”, berättar Staffan Åberg, servicechef.

”För att göra övergången för våra kunder så smidig som möjligt, har vi ordnat infotillfällen runt temat. Hittills har över 700 personer anmält sig till tillfällena.”

Ibruktagningen av det nya registret förutsätter åtgärder hos kunderna. Lönesystemen ska vara anpassade till det nya gränssnittet och löneregistren i skick.

”Det gäller att vara på alerten så att allt löper smidigt också efter årsskiftet”, säger Åberg.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Bilagor

Resultatöversikt 1-9/2018

Tilläggsuppgifter

Verkställande direktör Carl Pettersson, tfn 010 550 1600
Vice verkställande direktör, placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 8221 514
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn 010 5501 786, 050 593 0138
Servicechef Staffan Åberg, 

Avsändare

Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501663, 045 636 6046

Veritas Pensionsförsäkring är ett erfaret proffs i arbetspensionsförsäkringar. Vår verksamhet bygger på personlig kontakt och kundbetjäning. Vårt mål är att vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag och företagare.

Avainsanat: