ANSIOTULOJEN VERORATKAISUT MYÖS UUDEN HALLITUKSEN TALOUSPOLITIIKAN YDINASIA

Veronmaksajain Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteet ANSIOTULOJEN VERORATKAISUT MYÖS UUDEN HALLITUKSEN TALOUSPOLITIIKAN YDINASIA tiedote 24.3.2003 Vuosien 2004-2007 talouspolitiikan keskeinen päämäärä on oltava talouskasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden edistäminen. Ansiotulojen veroratkaisut ovat ydinkysymyksiä tämän tavoitteen toteuttamisessa. Veropolitiikan tavoitteena tulee olla laajan veropohjan yhdistäminen nykyistä kohtuullisempaan verotuksen tasoon. Ansiotulojen veronkevennysten seurauksena kasvava talous, paraneva työllisyys ja koheneva kilpailukyky laajentavat veropohjaa ja siten osaltaan turvaavat myös hyvinvointiyhteiskunnan saamia verotuloja. Vastuullisen veropolitiikan tärkeimmät haasteet alkavalla vaalikaudella ovat: 1. Ansiotulojen verotuksen keventäminen määrätietoisesti kautta linjan, kaikilla tulotasoilla. Ansiotulojen verotusta on kevennettävä tuntuvasti kautta linjan, kaikilla tulotasoilla. Tämä tarkoittaa rajaveroprosenttien yleistä alentamista. Ansiotulojen verotuksessa Suomen erityisongelma on kaikilla tulotasoilla korkea lisätulojen rajaverotus. Veroprogressio on jyrkkä ja koko vuositulon verotuksessa ero muihin maihin kasvaa tulojen noustessa. Keskituloisten suomalaisten verotusta on kevennettävä alkavalla vaalikaudella selvästi. Kiristyvä kilpailu osaavista työntekijöistä ja heidät palkkaavista yrityksistä korostaa toisaalta tarvetta ulottaa kevennykset paitsi pieni- ja keskituloisille myös suuriin ansiotuloihin. Verotus ei saa millään tulotasolla kohtuuttomasti rangaista suomalaisia osaamisen lisäämisestä ja henkisen pääoman kasvusta. 2. Pääomatulojen verotuksen ja yritysverotuksen säilyttäminen kannustavana ja kilpailukykyisenä Pääomatulojen verotus ja yritysverotus on säilytettävä säästämiseen ja yrittämiseen kannustavana, tasoltaan kohtuullisena ja kansainvälisesti kilpailukykyisenä. Näiden veromuotojen osalta on erityisen tärkeää, että veropolitiikka on ennustettavaa, johdonmukaista ja pitkäjänteistä. Olennaista on, ettei säästämiseen ja yritystoimintaan kohdistuvia tuloveroja millään osa-alueella ainakaan kiristetä nykyisestä. Harkituilla kevennyksillä huolehditaan järjestelmän kilpailukyvystä. Tämä on edellytys laajan veropohjan säilymiselle ja hyvinvointiyhteiskunnan verotulojen turvaamiselle myös tulevaisuudessa. Osinkojen yhdenkertainen verotus on nykyisen hyvin toimivan verojärjestelmän yksi kulmakivi. Suomessa valittu linja, jossa yhtiön maksama vero huomioidaan osingon saajan tuloverotuksessa, on osoittautunut käytännössä erinomaisen hyvin toimivaksi. Yhdenkertaisen verotuksen periaatteesta ei ole mitään syytä luopua jatkossakaan. Osinkojen kahdenkertaista verotusta ei tule toteuttaa. 3. Työllisyyttä edistävät täsmätoimet täydentävät ansiotulojen verokevennystä Ansiotulojen verotuksen keventämistä on syytä täydentää tarkoin valituilla ja rajatuilla työllisyyttä edistävillä veropolitiikan täsmätoimilla. Hyvä esimerkki näistä on verotuksen kotitalousvähennys. Lisäksi erityisesti matalapalkkaiseen palvelutyöhön kohdistuvia vero- ja maksukokeiluja on käynnistettävä. 4. Verotusmenettely uudistettava Verotusmenettely on yksinkertaistettava niin, että veroilmoitus ja veroehdotus yhdistetään kaikille palkansaajille ja eläkeläisille huhtikuussa toimitettavaksi esitäytetyksi veroilmoitukseksi. Uudistuksen lähtökohtana on oltava veronmaksajan oikeusturvan parantaminen ja verotukseen liittyvän paperisodan helpottaminen. Yritysten ja muiden työnantajien ilmoituksia on yhdenmukaistettava ja yhdistettävä ja palveluja on parannettava. Virtuaalinen selvittelykeskus satunnaisille ja pienille työnantajille on toteutettava. Verotilijärjestelmä on otettava käyttöön ja pienen arvonlisäverovelvollisen ilmoitus- ja maksukautta on pidennettävä. Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen katsoo, että uuden hallituksen veropolitiikan uskottavuus on monien veroratkaisujen ollessa auki erityisen suurella koetuksella. "Epävarmassa taloustilanteessa ei saa syntyä mitään epäilystä siitä, että ansiotulojen verotuksen määrätietoisessa keventämisessä tehtäisiin jostakin syystä äkkikäännös." "Ollakseen uskottava uusi hallitus ei saa päästää veroasioita tuuliajolle. Veropoliittisen ohjelman ytimessä on oltava ansiotulojen verotuksen keventäminen myös alkavalla vaalikaudella." Lisätiedot: toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300, 0400 - 414 652 viestintäjohtaja Antti Marttinen. (09) 6188 7301, 040 - 546 8693 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00350/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.