Kutsu Viafin Service Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Report this content

VIAFIN SERVICE OYJ | Yhtiötiedote 1.4.2022 kello 12:00.

Kutsu Viafin Service Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Viafin Service Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.4.2022 alkaen kello 13.00 Espoossa Innopoli 2:ssa osoitteessa Tekniikantie 14, 02150 Espoo.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C sekä yhtiön verkkosivuilta.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on tarpeen yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä yhtiökokouksen järjestämiseksi ennakoitavalla tavalla niin, että osakkeenomistajilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kokoukseen varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen.

Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja yhtiön muu johto sekä tilintarkastaja eivät osallistu varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksesta ei myöskään järjestetä videoyhteyttä.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Viafin Service Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat ja esitetään toimitusjohtajan katsaus:

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Heikki Pesu. Mikäli Heikki Pesulla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii konsernilakimies Jetro Tilhe. Mikäli Jetro Tilhellä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

 1. Tilikauden 1.1.2021-31.12.2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön vuoden 2021 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, jotka ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään 1.4.2022, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

 1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää 26.4.2022 pidettävälle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 5.5.2022.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.– 31.12.2021
 2. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle palkkiota seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 2.500 euroa kuukaudessa ja kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle 1.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet yhtiölle, että he tulevat ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin neljä varsinaista jäsentä.

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet yhtiölle, että he tulevat ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin hallituksen aikaisemmat jäsenet Heikki Pesu, Marko Sipola, Terhi Kauppi ja Ilkka Tykkyläinen. Näin ollen esityksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin Heikki Pesu, Marko Sipola, Terhi Kauppi ja Ilkka Tykkyläinen.

Ehdotetuista henkilöistä Heikki Pesu, Terhi Kauppi ja Ilkka Tykkyläinen ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KHT Timo Helle (Advico Grant Thornton Oy:stä) ja yhtiön varatilintarkastajaksi KHT Riku Vuorinen.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen;

Omien osakkeiden hankkiminen

Päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti;

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 360.000 osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kuitenkaan voida tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä, yhtiön avainhenkilöstön sitouttamisen edellyttämällä tavalla, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen, mitätöitäväksi tai muihin tarkoituksiin. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 saakka.

Omien osakkeiden luovuttaminen

Päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Luovutettavien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 360.000 osaketta.

Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus valtuutetaan päättämään muista luovuttamisen ehdoista.

Omia osakkeita voidaan luovuttaa muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä, yhtiön avainhenkilöstön sitouttamisen edellyttämällä tavalla, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen, mitätöitäväksi tai muihin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 saakka.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti;

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 360.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus valtuutetaan päättämään muista osakeannin ehdoista. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, yrityskauppojen toteuttamiseksi, yhtiön avainhenkilöstön sitouttamiseen, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen sekä muihin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 saakka. 

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 2 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

 1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Viafin Service Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.viafinservice.fi.

Päätösehdotukset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 10.5.2022 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 12.4.2022. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 8.4.2022 kello 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 16.4.2022 kello 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. Ilmoittautumista yhtiökokoukseen ilman ennakkoäänten toimittamista ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien ja asiamiesten Euroclear Finland Oy:lle ja yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 8.4.2022 klo 10.00 – 16.4.2022 kello 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla;

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa:

https://sijoittajat.viafinservice.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2022

Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan henkilö- tai Y-tunnus ja arvo-osuustilin numero. Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön verkkosivujen kautta Euroclear Finland Oy:n palveluun, hänet ohjataan vahvaan sähköiseen tunnistamiseen. Yhteisöomistajien osalta vahvaa sähköistä tunnistamista ei vaadita. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Sähköisen äänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla kyseisiltä internetsivuilta.

b) Postitse tai sähköpostin kautta:

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön verkkosivuilla https://sijoittajat.viafinservice.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2022 saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Viafin Service Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot ja tiedot ovat perillä ennen ennakkoäänestysajan päättymistä.

Äänestyslomake on saatavilla yhtiön internetsivuilla 8.4.2022 alkaen.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Koronaviruspandemian vuoksi niitä osakkeenomistajia, jotka eivät äänestä ennakkoon, pyydetään käyttämään oikeuksiaan yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä valtuuttamalla asianajaja Ismo Hentula Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy:stä, tai hänen määräämänsä, edustamaan heitä yhtiökokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Nimetyn asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle kustannuksia, lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjamateriaalien postittamiskustannuksia. Lisätietoa nimetystä asiamiehestä on saatavilla seuraavalla verkkosivulla: https://www.procope.fi/our-people/ismo-hentula

Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan myös toisen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajat.viafinservice.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2022 viimeistään 8.4.2022. Mahdolliset valtakirjat, sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen, tulee toimittaa postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Viafin Service Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ennakkoäänestysajan päättymistä 16.4.2022 kello 16.00, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen on oltava perillä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on ilmoittauduttava ja äänestettävä ennakkoon sekä hänellä on mahdollisuus tehdä vastaehdotuksia ja esittää kysymyksiä kutsussa kuvatulla tavalla. Valtakirjan sekä ennakkoäänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 12.4.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään torstaina 21.4.2022 klo 10:00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan puitteissa.

4. Muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen hallinto@viafin.fi tai postitse osoitteeseen Viafin Service Oyj – Yhtiökokous, Tekniikantie 14, 02150 Espoo viimeistään 7.4.2022 klo 10.00, johon mennessä ehdotusten on oltava perillä.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla https://sijoittajat.viafinservice.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2022 viimeistään 8.4.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 8.4.2022 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hallinto@viafin.fi tai postitse osoitteeseen Viafin Service Oyj – Yhtiökokous, Tekniikantie 14, 02150 Espoo. Yhtiö julkaisee tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset verkkosivuillaan https://sijoittajat.viafinservice.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2022 viimeistään 13.4.2022 klo 16.00. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Viafin Service Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 3.628.795 osaketta ja ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiöllä on hallussaan omia osakkeitaan yhteensä 154 039 osaketta.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Espoossa 1.4.2022

Viafin Service Oyj

Hallitus

 

ILMOITTAUTUMINEN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN ALKAA 8.4.2022 KLO 10.00

Yhtiökokousasiakirjat:

Liite 1: Viafin Service Oyj hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

Liite 2: Viafin Service Oyj osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle

 

Lisätietoja

Mika Riekkola, toimitusjohtaja, sähköposti: mika.riekkola@viafinservice.fi, puh. +358 40 739 6607

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

Viafin Service Oyj lyhyesti

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon sekä näiden asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat myös LNG- ja biokaasujärjestelmien, kaasuverkkojen sekä kaasutankkausasemien kunnossapitopalvelut ja järjestelmätoimitukset. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on kaksikymmentäkaksi alueellista palveluyksikköä kahdeksallatoista paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on palveluksessaan noin 370 henkilöä. Viafin Service Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus on VIAFIN.

www.viafinservice.fi