Oikaisu Viafin Service Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuun

Report this content

VIAFIN SERVICE OYJ | Yhtiötiedote 29.03.2019 kello 18:30

Viafin Service Oyj on saanut Euroclear Finland Oy:ltä tarkennuksen hallintarekisteröityjen osakkeiden tilapäisen osakasluettelon laatimiseen ja ilmoittautumisaikoihin liittyen.

Näin ollen 26.3.2019 julkaistua Viafin Service Oyj:n 7.5.2019 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen kutsua oikaistaan hallintarekisteröityjen osakkeiden tilapäisen osakasluettelon laatimisen ja ilmoittautumisaikojen osalta seuraavasti:

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 24.4.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.5.2019 kello 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan:

KUTSU VIAFIN SERVICE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 

Viafin Service Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 7.5.2019 alkaen kello 15.00 Espoossa Innopoli 2:ssa osoitteessa Tekniikantie 14, 02150 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänestyslippujen jakaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu aloitetaan kello 14:30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

Viafin Service Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Yhtiön tilikauden muuttaminen

Hallitus esittää, että yhtiön tilikausi muutetaan kalenterivuodeksi siten, että yhtiön nykyinen tilikausi pidennetään päättyväksi 31.12.2019 (17 kk), jonka jälkeen yhtiön tilikausi on aina kalenterivuosi (1.1.–31.12.).

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Viafin Service Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.viafinservice.fi.

Päätösehdotukset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 24.4.2019. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 30.4.2019 kello 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen alkaa 24.4.2019 kello 10.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen jetro.tilhe@viafin.fi tai kirjeitse osoitteeseen Viafin Service Oyj – Yhtiökokous, Värkkitie 13, 61300 Kurikka.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Viafin Service Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Viafin Service Oyj - Yhtiökokous, Värkkitie 13, 61300, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 24.4.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.5.2019 kello 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Viafin Service Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 3.628.795 osaketta ja ääntä.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Toivotamme osakkeenomistajat tervetulleiksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Espoossa 26.3.2019

Viafin Service Oyj 

Hallitus

ILMOITTAUTUMINEN YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN ALKAA 24.4.2019 KLO 10.00 

Yhtiökokousasiakirjat: 

Liite 1: Viafin Service Oyj hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 26.3.2019

Lisätietoja:

Marko Sipola, hallituksen puheenjohtaja, sähköposti: marko.sipola@viafin.fi, puh. 050 371 4663

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puh. 050 520 4098

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon, putkistojen ja laitteistojen huoltoon sekä asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita sellu-, kartonki-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on kymmenen alueellista palveluyksikköä kahdeksalla paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiöllä oli päättyneellä tilikaudella palveluksessaan keskimäärin 179 henkilöä.

www.viafinservice.fi

Tilaa