Viafin Service Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 20.4.2021 ja uuden hallituksen järjestäytyminen

Report this content

VIAFIN SERVICE OYJ | Yhtiötiedote 20.4.2021 kello 19:00.

Viafin Service Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 20.4.2021 ja uuden hallituksen järjestäytyminen

Viafin Service Oyj:n ("Viafin Service") varsinainen yhtiökokous pidettiin Espoossa tiistaina 20.4.2021.

Yhtiökokous vahvisti Viafin Servicen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.4.2021.

HALLITUS

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä jäsentä, ja että yhtiön hallitukseen valitaan hallituksen aikaisemmista jäsenistä Heikki Pesu, Marko Sipola, Terhi Kauppi ja Ilkka Tykkyläinen. Kaikki valitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 2.500 euroa kuukaudessa ja kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle 1.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

TILINTARKASTAJA

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT Timo Helle (Advico Grant Thornton Oy:stä) ja yhtiön varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy päävastuullisena tilintarkastajana Joakim Rehn.

YHTIÖKOKOUS HYVÄKSYI KAIKKI HALLITUKSEN EHDOTUKSET:

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön omien osakkeiden hankkimista ja luovuttamisesta koskevista valtuutuksista, osakeanteja koskevasta valtuutuksesta sekä yleishyödyllisiin tarkoituksiin tehtäviä lahjoituksista koskevasta valtuutuksesta.

1. Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti;

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 360.000 osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kuitenkaan voida tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä, yhtiön avainhenkilöstön sitouttamisen edellyttämällä tavalla, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen, mitätöitäväksi tai muihin tarkoituksiin. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2022 saakka.

2. Omien osakkeiden luovuttaminen

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Luovutettavien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 360.000 osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus valtuutettiin päättämään muista luovuttamisen ehdoista. Omia osakkeita voidaan luovuttaa muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä, yhtiön avainhenkilöstön sitouttamisen edellyttämällä tavalla, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen, mitätöitäväksi tai muihin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2022 saakka.

3. Osakeannit

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti;

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 360.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus valtuutettiin päättämään muista osakeannin ehdoista. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, yrityskauppojen toteuttamiseksi, yhtiön avainhenkilöstön sitouttamiseen, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen sekä muihin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2022 saakka. 

4. Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 2 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa Yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Viafin Servicen uusi hallitus järjestäytyi 20.4.2021 ja valitsi keskuudestaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Pesun ja yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi Marko Sipolan.

Lisätietoja:

Mika Riekkola, toimitusjohtaja, sähköposti: mika.riekkola@viafinservice.fi, puh. +358 40 739 6607

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

Viafin Service Oyj lyhyesti

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon sekä näiden asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat myös LNG- ja biokaasujärjestelmien, kaasuverkkojen sekä kaasutankkausasemien kunnossapitopalvelut ja järjestelmätoimitukset. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on kaksikymmentäkaksi alueellista palveluyksikköä kahdeksallatoista paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on palveluksessaan noin 370 henkilöä. Viafin Service Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus on VIAFIN.

www.viafinservice.fi

Tilaa

Liitteet & linkit