Viafin Servicellä ennätyksellinen loppuvuosi

Report this content

Viafin Service Oyj

Yhtiötiedote 7.2.2022 kello 8.00

Tilikauden (1.1.2021—31.12.2021) luvut ovat tilintarkastamattomia (IFRS).

Heinä—joulukuu 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 35,0 (29,6) miljoonaa euroa, nousten 18,2 prosenttia.
 • Käyttökate (EBITDA) oli 3,5 (2,8) miljoonaa euroa, nousten 26,5 prosenttia.
 • Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) nousi 3,0 (2,3) miljoonaan euroon ollen 8,7 (7,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 2,4 (1,8) miljoonaa euroa.
 • Henkilöstö oli katsauskaudella keskimäärin 426 (348).
 • Yhtiö tiedotti 9.8.2021 aloittavansa liiketoimintakatsaukset vuosineljänneksittäin Q3/2021 alkaen.
 • Yhtiö antoi 9.8.2021 taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2021, jossa yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna (57,9 M€ vuonna 2020) ja koko tilikauden liikevoiton ilman liikearvon poistoja (EBITA) olevan 6–8 prosentin välillä suhteessa liikevaihtoon.
 • Yhtiö tiedotti 9.8.2021 omien osakkeiden osto-ohjelmasta.
 • Yhtiö tiedotti 23.9.2021 merkittävästä sopimuksesta kaasun siirtoalustan kunnossapitopalveluiden toimittamisesta Gasgrid Finland Oy:lle.
 • Yhtiö ilmoitti 7.12.2021 siirtyvänsä noudattamaan taloudellisessa raportoinnissaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards). Viafin Service Oyj siirtyi IFRS-standardien mukaiseen raportointiin 31.12.2021 päättyneeltä kaudelta.

Tammi—joulukuu 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 61,2 (57,9) miljoonaa euroa, nousten 5,8 prosenttia.
 • Käyttökate (EBITDA) oli 5,2 (5,5) miljoonaa euroa, laskien 4,9 prosenttia.
 • Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) laski 4,3 (4,6) miljoonaan euroon ollen 7,0 (7,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Tilikauden tulos oli 3,4 (3,6) miljoonaa euroa.
 • Operatiivinen rahavirta pysyi vahvalla tasolla, 6,6 (7,4) miljoonaa euroa.
 • Rahavarat olivat 17,3 (16,8) miljoonaa euroa, joka tarkoittaa 4,96 (4,64) euroa per osake ilman omia osakkeita.
 • Koronapandemian vaikutukset heijastuivat etenkin ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoimintaan.
 • Henkilöstö oli tilikaudella keskimäärin 405 (337).
 • Yhtiön hallitus esittää 26.4.2022 pidettävälle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta.

Viafin Servicen näkymät vuodelle 2022

 • Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna (61,2 miljoonaa euroa vuonna 2021) sekä koko tilikauden liikevoiton ilman liikearvon poistoja (EBITA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna (4,3 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Avainluvut

1000 EUR 10—12/2021 10—12/2020 7—12/2021 7—12/2020 1—12/2021 1—12/2020
3 kk 3 kk 6 kk 6 kk 12 kk 12 kk
Liikevaihto 19 957 15 371 34 981 29 590 61 211 57 869
Käyttökate (EBITDA) 2 694 1 182 3 513 2 778 5 244 5 516
% liikevaihdosta 13,5 % 7,7 % 10,0 % 9,4 % 8,6 % 9,5 %
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 2 178 938 3 039 2 303 4 286 4 593
% liikevaihdosta 10,9 % 6,1 % 8,7 % 7,8 % 7,0 % 7,9 %
Liiketulos (EBIT) 3 039 2 303 4 286 4 593
% liikevaihdosta 8,7 % 7,8 % 7,0 % 7,9 %
Katsauskauden tulos 2 417 1 796 3 397 3 602
% liikevaihdosta 6,9 % 6,1 % 5,5 % 6,2 %
Osakekohtainen tulos, eur (laimentamaton) 0,57 0,44 0,80 0,90
Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 4 822 3 423 6 616 7 364
Rahavarat 17 292 16 778 17 292 16 778
Korollinen bruttovelka - - - -
Omavaraisuusaste % 55,4 % 60,8 % 55,4 % 60,8 %
Osakkeiden lkm keskimäärin ilman omia osakkeita 3 507 848 3 621 778 3 532 757 3 614 303
Osakkeiden lkm kauden lopussa ilman omia osakkeita 3 483 515 3 586 695 3 483 515 3 586 695
Osakekurssi kauden lopussa 14,65 € 15,90 € 14,65 € 15,90 €


Toimitusjohtaja Mika Riekkola: Odotamme kannattavan kasvun jatkuvan myös ennätyksellisen vuosipuoliskon jälkeen.

”Vuosi 2021 oli edelleen koronapandemian värittämä vuosi, jonka vaikutukset heijastuivat myös Viafin Servicen liiketoimintaympäristöön monin tavoin. Panostimme kuitenkin määrätietoisesti strategiamme toimeenpanoon sekä jatkoimme kannattavaa kasvuamme myös tilikauden 2021 aikana. Vuoden viimeinen neljännes oli ennakoimamme mukaisesti erityisen vahva. Neljännen kvartaalin liikevaihto oli 20,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja oli 2,2 miljoonaa euroa (10,9 prosenttia liikevaihdosta). Jälkimmäisen puolivuotiskauden liikevaihto (35,0 miljoonaa euroa) sekä tulos (2,4 miljoonaa euroa) muodostivat yhtiön historian parhaimman puolivuotiskauden.


Koko tilikauden 2021 liikevaihtomme nousi 61,2 miljoonaan euroon ylittäen vuoden 2020 liikevaihdon (57,9 miljoonaa euroa) 5,8 prosentilla. Liikevaihdosta 80 prosenttia (49,0 miljoonaa euroa) muodostui kunnossapitopalveluista ja 20 prosenttia (12,2 miljoonaa euroa) projektiliiketoiminnasta. Yhtiön liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli tilikaudella 2021 hyvällä tasolla, ollen 4,3 miljoonaa euroa eli 7,0 prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden kannattavuustaso on jälleen osoitus siitä, että liiketoimintamallimme toimii vaihtelevassa markkinaympäristössä ja meillä on kyky kannattavaan kasvuun. Yhtiön liiketoiminnan operatiivinen rahavirta pysyi katsauskaudella myös vahvalla tasolla. Yhtiön rahavarat olivat 31.12.2021 17,3 miljoonaa euroa, mikä antaa meille hyvän perustan jatkaa strategiamme mukaista kasvua.


Vuoden 2021 aikana panostimme strategiamme mukaisesti toimintamme laajentamiseen niin maantieteellisesti kuin uusille kunnossapidon osa-alueille. Tammikuussa 2021 ostimme Astepa Oy:n Lappeenrannasta ja nykyään yhtiö toimii tuotantolaitteiden huolto- ja kunnossapitopalveluita tarjoavana yksikkönämme Kaakkois-Suomen alueella. Perustimme lisäksi vuoden toisella puoliskolla kunnossapitoyksiköt Vantaalle, Jyväskylään ja Kokkolaan sekä putkistojen kunnossapitoon erikoistuneen yksikön Äänekoskelle. Näin nykyinen 21 toimipisteen palveluverkostomme on merkittävästi aiempaa kattavampi ja pystymme vastaamaan asiakkaidemme kunnossapitotarpeisiin paikallisesti ja kustannustehokkaasti. Uusien yksiköiden onnistunut orgaaninen perustaminen on myös hieno osoitus yhtiömme houkuttelevuudesta työnantajana ammattitaitoisten osaajien keskuudessa. Kokonaisuudessaan vahvistimme vuoden 2021 aikana organisaatiotamme useilla rekrytoinneilla ja henkilömäärämme on vuoden aikana kasvanut 68 henkilöllä, eli noin viidenneksellä.


Olemme myös innoissamme yhteistyön jatkumisesta huoltovarmuudelle tärkeän Gasgrid Finlandin kanssa. Vuoden kolmannella neljänneksellä Viafin GAS solmi merkittävän sopimuksen kaasun siirtoalustan kunnossapitopalveluiden toimittamisesta Gasgrid Finland Oy:lle. Tämä vahvistaa asemaamme johtavana toimijana kaasujärjestelmien kunnossapidossa ja luo vahvan perustan Viafin GAS:n liiketoiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle.


Vuoden 2022 osalta markkinatilanne näyttää vakaalta sekä kunnossapito- että projektipalveluiden osalta, vaikka markkinassa on jälleen useita merkittäviä epävarmuustekijöitä. Omikron-muunnoksen myötä koronapandemia heikentää edelleen liiketoimintaympäristön lyhyen aikavälin näkyvyyttä. Lisäksi epävarmuutta vuoden alun toimintaamme muodostavat osassa asiakaskuntamme organisaatioissa esiintyvät lakot sekä joihinkin materiaaleihin liittyvät toimitusaikojen huomattavat pidentymiset.


Näemme kuitenkin, että meillä on huolto- ja kunnossapitomarkkinassa edelleen merkittäviä kasvumahdollisuuksia ja tulemme jatkossakin vahvistamaan kykyämme tarjota asiakkaillemme kunnossapitopalveluita paikallisesti, asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Näkemyksemme mukaan sekä huolto- ja kunnossapitoliiketoimintamme että projektiliiketoimintamme ovat hyvin asemoituneet palvelemaan teollisuuden asiakkaitamme kunnossapitotarpeissa ja investointihankkeiden edetessä tilikauden 2022 aikana. Jatkamme lisäksi strategiamme mukaisten yritysostokohteiden systemaattista arviointia selektiivisesti omistaja-arvoa painottaen. Yhtiön hallitus on käynnistänyt valmistelut vuoteen 2022 päättyvän strategiakauden päivittämiseksi. Uskomme prosessin valmistuvan kuluvan tilikauden syksyllä.


Vuoden 2022 aikana arvioimme liikevaihtomme kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna (61,2 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja koko tilikauden liikevoiton ilman liikearvon poistoja (EBITA) olevan tilikautta 2021 korkeammalla tasolla (4,3 miljoonaa euroa vuonna 2021).


Vuosi 2021 oli toimintaympäristöltään varsin haastava, pandemian vaikuttaessa toimintaan ennen kaikkea ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Uudet tartunta-aallot vaativat sekä meiltä että asiakkailtamme joustamista sekä erityistä varovaisuutta. Pystyimme kuitenkin laajentamaan toimintaamme strategiamme mukaisesti ja ennen kaikkea kasvamaan kannattavasti. Asiakkaamme, henkilöstömme ja kumppanimme ovat mahdollistaneet tämän kovalla ammattitaidollaan ja upealla asenteellaan, suuret kiitokset siitä teille kaikille. Panostamme jatkossakin kannattavaan kasvuun ja pyrimme olemaan edelleen markkinoiden tehokkain ja asiakaslähtöisin toimija.”

Tiedotustilaisuus

Yhtiö järjestää medialle ja analyytikoille tiedotustilaisuuden 7.2.2022 klo. 9.00 Espoossa Innopoli II:ssa (Tekniikantie 14, 02150 Espoo).

Lisätietoja

Toimitusjohtaja

Mika Riekkola

Puhelin: +358 40 739 6607

Sähköposti: mika.riekkola@viafin.fi

Hyväksytty neuvonantaja

Alexander Corporate Finance Oy

Puhelin: +358 50 520 4098

Viafin Service Oyj lyhyesti

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon sekä näiden asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat myös LNG- ja biokaasujärjestelmien, kaasuverkkojen sekä kaasutankkausasemien kunnossapitopalvelut ja järjestelmätoimitukset. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on kaksikymmentäviisi alueellista palveluyksikköä kahdellakymmenelläyhdellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on palveluksessaan noin 425 henkilöä. Viafin Service Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus on VIAFIN.

www.viafinservice.fi