BoD tutki omakustantajia eri Euroopan maissa:

Omakustantajat toimivat yhä ammattimaisemmin

Euroopan johtava julkaisupalvelu BoD – Books on Demand toteutti alkuvuodesta kolmatta kertaa kattavan tutkimuksen omakustantajien parissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää muun muassa omakustantajien motivaatioita sekä saada tietoa heidän toimintatavoistaan kirjan toteutuksessa, julkaisussa ja markkinoinnissa. Tutkimus tehtiin verkossa ja siihen osallistui omakustantajia seitsemästä Euroopan maasta. Ensi kertaa tutkittiin myös omakustanteiden tunnettuutta lukijoiden parissa.

Tutkimus tehtiin nimettömänä online-kyselynä ja siihen osallistui lähes 5500 kirjailijaa kaikilta BoD:n markkinoilta eli Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, Itävallasta, Sveitsistä ja Ranskasta. Tutkimus on näin kattavin kansainvälinen omakustantajien parissa tehty tutkimus. Lukijatutkimukseen osallistui yhteensä yli 1000 lukijaa.

Tärkeimmät syyt kirjan julkaisemiseen omakustanteena olivat kaikissa tutkituissa maissa itsenäinen päätösvalta kirjan sisällöstä sekä oikeuksien säilyminen kirjailijalla. Tämä on korostunut edellisiin, vuosina 2013 ja 2014 tehtyihin tutkimuksiin verrattuna. Kun vuonna 2013 80 % suomalaisista vastaajista ilmoitti valinneensa omakustantamisen, koska halusi määrätä itse kirjansa sisällöstä, oli vastaava prosentti tämän vuoden tutkimuksessa 94 %. Vuonna 2013 tekijänoikeuksien säilyminen kirjailijalla itsellään oli ratkaisevaa 67 %:lle suomalaisista vastanneista, nyt vastaava prosentti oli 91. Omakustantajat myös haluavat itse päättää kirjansa markkinoinnista. Suomalaisista 73 % mainitsi tämän syynä omakustanteen valitsemiselle.

Suurimmalle osalle omakustannekirjailijoista kirjoittaminen on harrastus, näin vastasi 87 % suomalaisista. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa motiivi, sillä yhä useammin kirjoittaminen liittyy myös työhön. Viidennekselle (22 %) suomalaisista vastaajista kirjoittaminen on päätyö. Kansainvälisesti päätyönään kirjoittavia oli huomattavasti enemmän. Keskimäärin päätyönään kirjoittaa 36 %. Työssään suomalaisista käyttää 22 % kirjoittamiaan kirjoja ja 22 % julkaisee kirjoja työnsä sivutuotteena. Tässä on huomattavissa selkeää kasvua: vuoden 2013 tutkimuksessa vain 12 % suomalaisista ilmoitti julkaisevansa kirjoja työnsä sivutuotteena. Kaikista vastanneista jopa 38 % julkaisee kirjoja työn sivutuotteena.

 Omakustantaminen yhä ammattimaisempaa

Vastausten perusteella suomalaiset omakustantajat voidaan jakaa kolmeen tyypilliseen ryhmään: harrastelijoihin (68 % vastaajista), asiantuntijoihin (24 %) ja ammattilaisiin (8 %). Näin ollen yhteensä jo noin kolmanneksella omakustantajista on ammattimainen ote omakustantamiseen.

Suomalaiset omakustantajat voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

68 %on harrastekirjailijoita. 24 %on asiantuntijoita. 8 %on ammattilaisia.
Kirjoittaminen on ennen kaikkea harrastus. Kirjoittaminen on työn sivutuote ja kirjaa käytetään työssä. Kirjoittaminen on päätoimi ja tulonlähde.
Käyttävät viikossa keskimäärin 5 tuntia kirjoittamiseen ja  1 tunnin markkinointiin. Käyttävät viikossa keskimäärin 5 tuntia kirjoittamiseen ja  2 tuntia markkinointiin. Käyttävät viikossa keskimäärin 10 tuntia kirjoittamiseen ja  5 tuntia markkinointiin.
Harrastelijat tienaavat kirjallaan keskimäärin 400 euroa 49 % tienaa alle 100 euroa11 % on tienannut enemmän kuin 1000 euroa. Asiantuntijat tienaavat kirjallaan keskimäärin 700 euroa 32 % tienaa alle 100 euroa36 % on tienannut enemmän kuin 1000 euroa. Ammattilaiset tienaavat kirjallaan keskimäärin 600 euroa 29 % tienaa alle 100 euroa29 % on tienannut enemmän kuin 1000 euroa.
85 % antaa lukijoiden osallistua kirjan syntyyn. 85 % antaa lukijoiden osallistua kirjan syntyyn. 75 % antaa lukijoiden osallistua kirjan syntyyn.
Suosituimmat kirjallisuudenlajit: 79 % kaunokirjallisuus,25 % tieto- ja opaskirjat,3 % ammattikirjallisuus.* Suosituimmat kirjallisuudenlajit 70 % tieto- ja opaskirjat,32 % kaunokirjallisuus,24 % ammattikirjallisuus.* Suosituimmat kirjallisuudenlajit77 % kaunokirjallisuus,55 % tieto- ja opaskirjat, 5 % ammattikirjallisuus.*

*Mahdollista oli valita useampi kirjallisuuden laji.

Yksi ammatin ja kirjoittamisen yhdistävistä asiantuntijaomakustantajista on BoD:n kautta kirjansa julkaissut organisaatiokonsultti ja coach Pekka Pirhonen. Hänen kirjansa ”Onnivaattori – Itsensä johtamisen keveys” syntyi tukemaan Pirhosen tarjoamia valmennuspalveluita. ”Kirja ja työni täydentävät ja tukevat toisiaan. Kirja on markkinointiväline työlleni, eräänlainen käyntikortti, toisaalta myös käytän sitä työssäni”, kertoo Pirhonen.

Omakustantaminen tarjoaa kirjailijalle vapauden, mutta samalla se tuo mukanaan myös vastuuta. Omakustantajien ammattimaisuuden kasvusta ja heidän julkaisemilleen kirjoille asettamistaan laatuvaatimuksista kertoo se, että jo kolmannes (34 %) kaikista tutkimukseen osallistuneista kirjailijoista käyttää ulkopuolista apua kirjansa toteutuksessa tai markkinoinnissa. Suomessa ulkopuoliseen apuun luottaa 31 % omakustantajista. Suomalaiset käyttävät eniten apua kannen toteutukseen (72 %), taittoon (65 %), tekstin korjauslukuun (50 %) ja kirjan kuvitukseen (34 %).

Jako omakustantajiin ja perinteisten kustantamojen kautta julkaisseisiin kirjailijoihin ei ole enää selkeä. Useat kirjailijat ovat julkaisseet niin perinteisten kustantamojen kautta kuin omakustanteitakin. Näiden niin kutsuttujen hybridi-kirjailijoiden määrä on kasvussa kansainvälisesti. Myös Pekka Pirhosella on kokemusta molemmista julkaisutavoista. Hänen ensimmäinen kirjansa julkaistiin perinteisen kustantamon kautta, ”Onnivaattorille” hän valitsi tietoisesti omakustanteen. Valinnassa korostui tutkimuksenkin osoittama omakustantajille tärkeä määräysvalta kirjan sisällöstä. ”Perinteisessä kustantamossa olin osa koneistoa. Kaikki meni ammattimaisesti, mutta koin, että käsikirjoitustani laitettiin ”kuntoon”, jotta se näyttäisi samalta kuin muutkin kustantamon kirjat. Samalla kuitenkin ehkä hukattiin jotain sen sielusta. Omakustannetilanteessa sain kirjoittaa kirjani juuri niin kuin halusin,” toteaa Pirhonen.

Omakustantajat ovat myös tietoisia monipuolisten myyntiverkostojen tärkeydestä ja he pyrkivät tavoittamaan teoksilleen mahdollisimman laajan lukijakunnan. Kaikista kyselyyn vastanneista 69 % julkaisee kirjansa sekä painettuna että e-kirjana. Suosituinta sekä painetun että sähköisen kirjan julkaisu on saksankielisissä maissa, jossa jopa 73 % vastaajista julkaisee molemmat versiot, Suomessa vastaava luku on 55 %. Tärkein myyntikanava suomalaisille omakustantajille on verkkokauppa: 71 % piti sitä tärkeänä tai todella tärkeänä. Lähes yhtä tärkeää on oma suoramyynti, 68 %. Huomattavasti vähemmän merkitystä katsottiin olevan kivijalkakaupalla, 30 % piti sitä tärkeänä myyntikanavana. Toisaalta vain 31 % suomalaisista oli ottanut henkilökohtaisesti yhteyttä kirjakauppaan saadakseen oman kirjansa kaupan hyllyyn. Yleensä yhteydenotto kirjakauppaan kuitenkin kannattaa: Suomessa 66 %:lla yhteydenotto kirjakauppaan oli tuonut toivotun lopputuloksen ja kirja oli otettu hyllyyn myyntiin. Keski-Euroopassa kirjakauppojen kanssa myös tehdään muunlaista yhteistyötä, siellä kirjakaupoissa järjestettävät lukutilaisuudet ovat huomattavasti suositumpia kuin Pohjoismaissa. Saksankielisissä maissa 12 % ja Ranskassa jopa 21 % kyselyyn vastanneista omakustantajista oli järjestänyt lukutilaisuuksia yhteisyössä kirjakaupan kanssa, Suomessa vastaava luku oli vain 4 %, Tanskassa ja Ruotsissa 3 %.

Yleisesti omakustantajien tyytyväisyys oman kirjan myyntiin on kasvanut: vuonna 2013 tyytyväisiä oli kaikista vastaajista vain 22 %, vuonna 2014 49 % ja vuonna 2016 53 %. Suomessa kirjan myyntiin tyytyväisiä oli yli puolet, 52 %.

Myös lukijat tuntevat omakustanteet

Ensi kertaa tehtiin myös oma kyselytutkimus lukijoille tarkoituksena selvittää, miten tunnettua omakustantaminen on ja minkälaisia kokemuksia lukijoilla siitä on, sekä yleisesti luku- ja ostotottumuksia.

Kaikista kyselyyn vastanneista lukijoista 80 %:lle omakustantamisen käsite on tuttu, Suomessa vastaava luku on 71 %. Kaikista vastaajista jopa 78 % ilmoitti lukeneensa omakustanteen, Suomessa 55 %. Tosin jopa 28 % suomalaisista ei ollut varma, olivatko he mahdollisesti lukeneet omakustanteen. Epävarmuus voi osin selittyä sillä, että vain 11 %:lle suomalaisista kustantamo on tärkeä tekijä kirjaa valittaessa, eikä siihen näin ollen välttämättä kiinnitetä huomiota. Ehdottomasti tärkein valintaperuste kirjalle on sen sisältö, suomalaisista vastaajista 100 % pitää sitä tärkeänä, myös kirjan takakannen teksti on merkittävässä osassa, 84 % pitää sitä tärkeänä. Kirjailijaa (59 %) tärkeämpi valintaperuste suomalaisille on kirjan hinta (78 %). 76 % omakustanteita lukeneista suomalaisista pitää kokemuksiaan niistä positiivisina.

Omakustanteet hankitaan Suomessa pääasiassa ostamalla suoraan kirjailijalta (39 %) tai verkkokaupasta (24 %), 19 % lainaa niitä kirjastosta. Suurin osa lukijatutkimuksen vastaajista lukee myös e-kirjoja (53 %). Valtaosa omakustanteita lukeneista suomalaisista on kuitenkin lukenut niitä ainoastaan painettuina kirjoina, (76 %), kun vain 9 % on lukenut omakustanteita ainoastaan e-kirjana. Sekä painettuja että e-kirjoja on lukenut omakustanteena 15 % suomalaislukijoista. Eivätkä lukijat ole kiinnostuneita ainoastaan lukemisesta, yli puolet (56 %) voisi kuvitella itsekin kirjoittavansa ja julkaisevansa kirjan.

Sekä kirjailija- että lukijatutkimukset tehtiin 7.1. – 15.2.2016 välisenä aikana. BoD toteutti ne tieteellisessä yhteistyössä eteläsaksalainen Erdingin kauppakorkeakoulun kanssa.

BoD™ - Books on Demand GmbH - on digitaalisen kirjanjulkaisualan markkina- ja teknologiajohtaja Manner-Euroopassa ja omakustannepalveluiden edelläkävijä. Jo vuodesta 1997 BoD on tarjonnut kirjailijoille ja kustantamoille mahdollisuuden julkaista kirjansa sekä painettuna että e-kirjana ja painattaa sitä yhdestä kappaleesta alkaen. BoD:n 30 000 kirjailijaa ja 2000 kustantamoasiakasta hyötyvät maailmanlaajuisista myyntikanavista, jotka sisältävät kaikki tärkeimmät kirjakaupat ja verkkokirjakaupat. Kirjailijalla on vapaus päättää itse kirjan sisällöstä, toteutustavasta ja hinnasta. Tarpeen mukaan BoD tarjoaa kirjan toteutukseen myös ammattimaisia kirjailijapalveluita. BoD:lla itsenäinen kirjan julkaisu on helppoa ja nopeaa ja tarvepainatuksen ansiosta painosriskiä ei ole. Lue lisää kotisivuiltamme www.bod.fi.

Lisätiedot ja kuvapyynnöt:

BoD - Books on Demand GmbH, Saara Golombek, saara.golombek@bod.fi,

Avainsanat:

Liitteet & linkit