Asumisoikeusasuminen ehkäisee segregaatiota -SAY:n hallitusohjelmatavoitteet julkaistu

Report this content

Asumisoikeusasumisesta on mahdollista tehdä keskeinen ratkaisu segregaation eli asuinalueiden negatiivisen eriytymisen ehkäisemisessä. Suomessa asuinalueiden eriytyminen on vielä kansainvälisesti verraten vähäistä, mutta se on lisääntymässä erityisesti suurimmissa kaupungeissa. Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n tavoitteena on, että vuonna 2030 kolmasosa pääkaupunkiseudun ja kasvukeskusten valtion tukemista asunnoista olisi asumisoikeusasuntoja.

- Vaihtoehtojen lisääminen vuokra- ja omistusasumiselle ja sen myötä asuinalueiden monipuolistuminen on keskeinen keino segregaation ehkäisemisessä. Erilaisten asumismuotojen ja sitä kautta erilaisissa sosiaalisissa asemissa olevien ihmisten asumisen ohjaaminen samoille alueille on osoittautunut hyväksi keinoksi. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä vaan sekoittamisen pitäisi yltää myös nykyistä tehokkaammin kortteleiden sisään. Asuinalueiden eriytymiseen on hankala puuttua enää sen jälkeen, kun se on jo tapahtunut, arvioi Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Maarit Toveri.

Toverin mukaan kuntien kaavoituksella ja maankäytöllä on tässä keskeinen rooli. - Kaavoituksella voidaan välttää liian suurien yhdentyyppisten asuntokeskittymien syntymistä. Asumisoikeusasuminen on toiminut hyvänä keinona myös tässä yhteydessä.

Asuntopolitiikan tulee olla pitkäjänteistä

Segregaation lisäksi keskeinen asumiseen liittyvä haaste on asumisen korkeat kustannukset erityisesti kasvukeskuksissa. Vaarana on, että asuntojen hinnat karkaavat erityisesti matala- ja keskituloisilta henkilöiltä, mikä vähentää työn perässä tapahtuvaa liikkuvuutta, ja sitä myötä heikentää työllisyyttä, talouden dynamiikkaa ja kaupunkikehitystä. Esteeksi voivat muodostua myös liian pienet asunnot.

Asumisoikeus on toimiva ratkaisu kohtuuhintaisen asumisen ja työvoiman liikkuvuuden haasteisiin. Asumisoikeusasumisen kustannukset ovat kohtuuhintaiset vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin verrattuna. Tämän vahvistavat myös ARA:n säännöllisesti julkaisemat tilastot. Asumisoikeusasunto on myös helppo hankkia, siitä on vaivatonta luopua ja hallintaoikeuden omistamisen taloudelliset riskit ovat olemattomat. 

-Jotta asumisoikeusjärjestelmä voisi osaltaan helpottaa elinvoimaisen ja terveen yhteiskunnan kehittymistä, tulee toimintaympäristön olla vakaa ja alan toimijoilla hyvät edellytykset ylläpitää ja kehittää vanhoja asuntoja sekä tuottaa uusia asuntoja. Tähän tarvitaan pitkäjänteistä ja yli vaalikausien kantavaa asuntopolitiikkaa sekä asiaan paneutuvaa, eri hallinnon alat yhdistävää kaupunkikehityksen ja asumisen ministeriä, Toveri arvioi.

SAY:n hallitusohjelmatavoitteet löytyvät kokonaisuudessaan asumisoikeus.fi-sivustolta.

Lisätietoja:

Maarit Toveri, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja, puh. 0500 103 888, maarit.toveri@avainasumisoikeus.fi
 

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) edustaa asumisoikeusasuntoja omistavia yhteisöjä. SAY:n tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa sekä edistää asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä. SAY:n jäsenyhteisöt omistavat yli 97 prosenttia Suomen lähes 50 000 asumisoikeusasunnosta, joissa asuu yli 100 000 asukasta.