Capgeminin ja EMC:n globaali tutkimus: Big data mullistaa toimialoja, monet organisaatiot pelkäävät kilpailukykynsä puolesta

12.3.2015 – Konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluita tarjoavan Capgeminin ja EMC:n globaali tutkimus paljastaa, että Big Datan ajamassa toimialojen murroksessa kaksi kolmasosaa organisaatioista (65 prosenttia) tiedostaa kilpailukykynsä olevan vaarassa, elleivät ne ala hyödyntää uusia analytiikkaratkaisuja.  ‘Big & Fast Data: The rise of Insight-Driven Business’ –raportti perustuu yli tuhannelle ylimmän johdon päättäjälle tehtyyn kyselytutkimukseen. Kysely toteutettiin Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa, Euroopassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella ja se pyrki selvittämään yritysten tarvetta ja valmiutta hyödyntää Big Dataa.

Globaalisti 63 prosenttia kyselyyn osallistuneista yrityksistä uskoo Big datan muuttavan liiketoiminnan perinteisiä raja-aitoja ja mahdollistavan uusien toimijoiden tulemisen markkinoille. Yli neljäsosa (27 prosenttia) kertoo eri toimialoilta tulevista uusista kilpailijoista, ja suurin osa (53 prosenttia) odottaa kohtaavansa kilpailua dataa tehokkaasti hyödyntävien start up -yritysten taholta. Tämä viittaa siihen, että kyky hallita ja analysoida Big Dataa ei ole enää ainoastaan avain menestykseen, vaan myös liiketoiminnan selviytymisen edellytys.

Pohjoismaissa yritykset eivät näe Big Dataa yhtä merkittävänä uhkana tai mahdollisuutena kuin vastaajat globaalisti. Pohjoismaisista vastaajista 55 prosenttia ei odota Big Datan mullistavan toimialaansa seuraavan kolmen vuoden aikana, kun taas kaikista tutkimukseen vastanneista näin uskoo vain 38 prosenttia. Vain 37 prosenttia Pohjoismaisista vastaajista sanoi ottaneensa käyttöön Big Data -teknologiaa tai aikovansa tehdä niin seuraavan 12 kuukauden aikana, siinä missä 71 prosenttia kaikista vastaajista globaalisti kertoo jo nyt investoineensa tai aikovansa investoida kyseisiin teknologioihin.

Tutkimustulokset osoittavat, ettei Pohjoismaissa uskota Big Datan mullistavan toimialoja lähivuosien aikana tai luovan merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, kertoo Jani Ekman, Capgeminin Insights & Data -yksikön johtaja Suomessa. ”Pohjoismaissa pyritään hyödyntämään ennen kaikkea reaaliaikaista dataa, jonka avulla keskitytään kustannussäästöihin ja prosessien optimointiin. Vielä ei laajalti tunnisteta, kuinka Big Datasta jalostetun ymmärryksen avulla voitaisiin parantaa asiakaskokemusta, kehittää tuotteita ja palveluita sekä luoda uusia, innovatiivisia liiketoimintamalleja. Tämä on riski monen suomalaisenkin yrityksen kilpailukyvylle, sillä diginatiiveja, eli dataintensiivisiä kilpailijoita syntyy jatkuvasti lisää”, Ekman jatkaa.

Datasta jalostettu ymmärrys kriittisen tärkeää yritysten suorituskyvylle

Globaalien tutkimustulosten mukaan tänä päivänä ymmärretään jo laajalti, että organisaatioiden hallussa olevasta datasta on tulossa keskeinen markkina-arvoon vaikuttava tekijä (59 prosenttia vastaajista). Tämä heijastuu myös yritysten hallituksiin, sillä melkein kolmannekseen (32 prosenttia) yrityksistä on jo luotu tai ollaan parhaillaan luomassa datan hallintaan liittyviä johtajatason rooleja. Raportin mukaan vastaajista

  • 54 prosenttia sanoo, että Big dataan seuraavan kolmen vuoden aikana tehtävät investoinnit tulevat ylittämään aiemmat investoinnit
  • 61 prosenttia näkee Big Datan olevan jo nyt tulonlähde, ja että siitä on tulossa liiketoiminnalle yhtä arvokasta kuin nykyiset tuotteet ja palvelut
  • 43 prosenttia kertoo organisaatiossaan jo tehdyn rakenneuudistuksia, tai että niitä ollaan parhaillaan tekemässä, Big Datan tarjoamien uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi
  • 36 prosenttia kertoo joutuneensa kiertämään IT-osaston saadakseen suoritettua liiketoiminnalle tarpeellisia data-analyysejä, johtuen Big Datan strategisesta merkityksestä
  • yli puolet (52 prosenttia) kertoo, että IT-kehitysprosessien asettamat rajoitukset ovat hankaloittaneet nopeiden analytiikkaratkaisujen kehittämistä
  • 77 prosenttia kertoo päätöksentekijöiden tarvitsevan yhä enemmän reaaliaikaista dataa. Johtajatason vastaajat näkevätkin suuren arvon Big Datan nopeammassa hyödyntämisessä.

John Brahim, Head of Capgemini Insights & Data global practice sanoo: “Markkina on tullut käännekohtaan. Informaatio on jokaisen liiketoimintapäätöksen ytimessä. Yritysten on hyödynnettävä Big Datan tarjoamia mahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti tai otettava riski jalansijan menettämisestä markkinoilla. Tutkimuksemme osoittaa, että siinä missä osa organisaatioista hyödyntää Big Dataa kustannusten vähentämisessä ja suorituskykynsä parantamisessa, toiset käyttävät sitä avatakseen itselleen uusia markkinoita ja lopulta kaupallistaakseen datan itsessään. Jokaisen yrityksen tulee päättää kuinka johtaa liiketoimintaansa jatkossa tiedolla. Olemme luoneet suuntaviivat ja viitekehykset, jotka auttavat yrityksiä tällä matkalla. Uskomme, että tämä lähestymistapa tulee muuttamaan yritysten liiketoimintaa ja kokonaisia toimialoja.”

"Yli 90 prosenttia maailman datasta on syntynyt viimeisen kahden vuoden aikana ja vuoteen 2020 mennessä tullaan aktivoimaan 80 miljardia sensoria jotka tuottavat lisää dataa. Organisaatioiden on uudistuttava kyetäkseen rakentamaan Big Dataa hyödyntäviä liiketoimintamalleja. Yritysten menestys riippuu niiden taidosta jalostaa data tiedoksi, jonka avulla tehdään päätöksiä ja kehitetään uutta, innovatiivista liiketoimintaa. Tässä onnistuvat päättäjät tulevat huomaamaan, että vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttia heidän yritystensä liikevaihdosta tulee generoitumaan tästä hyötytiedosta. Ja mikä tärkeintä, näillä yrityksillä tulee olemaan epäreilu digitaalinen etu: niiden on helpompi noudattaa säädöksiä, parantaa operatiivista tehokkuuttaan, luoda uusia tulovirtoja, erottautua strategiallaan ja rakentaa uskottava brändi ", kertoo R "Ray" Wang, principal analyst and chairman, Constellation Research, Inc.  

.

Big Fast Data: Rise of the Insight-Driven Business -raportti perustuu tutkimukseen, jonka toteutti Capgeminin ja EMC:n puolesta FreshMinds. Siinä yhdistyy elokuussa 2014 toteutetun kvantitatiivisen verkkopohjaisen kyselyn sekä sitä täydentävien kvalitatiivisten syvähaastattelujen tulokset. Tutkimukseen osallistui yli 1000 johtajatason päättäjää yhdeksältä eri toimialalta (kuluttajatuotteet ja vähittäiskauppa, tekninen suunnittelu, rahoituspalvelut, terveyspalvelut, media, julkishallinto, telekommunikaatio, öljy & kaasu, Utilities) kymmeneltä eri markkina-alueelta (Australia, Brasilia, Kanada, Kiina, Ranska, Saksa, Alankomaat, Pohjoismaat (Ruotsi, Suomi, Norja) Iso-Britannia sekä Yhdysvallat).

Koko raportti (englanniksi): Big & Fast Data: The Rise of Insight-Driven Business

Lisätietoa:
Leena Lahti, viestintäpäällikkö Capgemini Finland Oy, p. 050 367 3304, leena.lahti@capgemini.com

##

About Capgemini

With almost 145,000 people in over 40 countries, Capgemini is one of the world's foremost providers of consulting, technology and outsourcing services. The Group reported 2014 global revenues of EUR 10.573 billion. Together with its clients, Capgemini creates and delivers business and technology solutions that fit their needs and drive the results they want. A deeply multicultural organization, Capgemini has developed its own way of working, the Collaborative Business ExperienceTM, and draws on Rightshore®, its worldwide delivery model.

Learn more about us at www.capgemini.com.

Rightshore® is a trademark belonging to Capgemini

About EMC

EMC Corporation is a global leader in enabling businesses and service providers to transform their operations and deliver IT as a service. Fundamental to this transformation is cloud computing. Through innovative products and services, EMC accelerates the journey to cloud computing, helping IT departments to store, manage, protect and analyze their most valuable asset — information — in a more agile, trusted and cost-efficient way. Additional information about EMC can be found at www.EMC.com.

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa