Valta siirtyy kuluttajille – kuluttajatuote- ja vähittäiskaupan yritysten kiinnitettävä entistä enemmän huomiota arvoverkostojen kehittämiseen

Consumer Goods Forum ja Capgemini korostavat toimialan muutostarpeita pitkän aikavälin kestävän kasvun varmistamiseksi; nykyiset arvoketjut tulisi kehittää kuluttajavetoisiksi arvoverkostoiksi.


Espoo, 26.1.2016 – Kuluttajatuotefoorumi Consumer Goods Forum (CGF) ja Capgemini julkistivat uuden tutkimusraporttinsa "Rethinking the Value Chain: New Realities in Collaborative Business“. Raportti avaa kuluttaja- ja vähittäiskaupan tulevaisuuden trendejä, ja lopputuloksena todetaan, että perinteinen arvoketjuajattelu on tullut tiensä päähän. Pitkän aikavälin kasvun varmistamiseksi raportti kannustaa yrityksiä omaksumaan liiketoiminnoissaan "arvoverkostoajattelun” vanhan arvoketjuajattelun sijaan. Raportti julkistettiin joulukuussa 2015, ja sen esittelivät CGF:n toiminnassa mukana olevat Coca-Cola Companyn hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Muhtar Kent sekä AEON:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Motoya Okada.

Raportin mukaan uusi ja tuore lähestymistapa arvoketjuajatteluun yhdistää sekä valmistajat että jälleenmyyjät ja erilaiset sidosryhmät. Arvoketjuja ei tulisi enää ajatella matkana, jossa tuotteet ja informaatio liikkuvat lineaarisesti valmistajalta vähittäiskaupalle ja sieltä edelleen kuluttajille. Sen sijaan tulevaisuudessa kaupan ja teollisuuden tulisi yhä enenevässä määrin organisoitua verkostoiksi kuluttajan ympärille ja tarjota moninaisia kanavia ja käyttöliittymiä, jotka tuottavat lisäarvoa erilaisille prosesseille ja liiketoiminta-alueille. Kuluttajalla on tässä kokonaisuudessa yhä merkittävämpi rooli hänen tehdessään päätöksiä, joilla on suora vaikutus koko arvoverkostoon. Yritysten on nyt vastattava kuluttajien uusiin tarpeisiin – eikä toisinpäin.

Muhtar Kent sanoo: "Nykyään kuluttajalla on enemmän valtaa kuin koskaan aiemmin. Heillä on nyt sekä valta että keinot jakaa mielipiteensä ja huolenaiheensa laajemmalle yleisölle sosiaalisissa ja digitaalisissa kanavissa. Tänä kuluttajien kasvavien odotusten ja muuttuvan liiketoimintaympäristön aikakautena on olemassa yksi tärkeä kysymys, joka meidän kaikkien on kysyttävä itseltämme: Miten vahvistamme omaa toimialaamme ja samalla varmistamme kuluttajien luottamuksen ennennäkemättömien haasteiden edessä? Tämä CGF:n aloitteesta tehty raportti esittelee joitakin keskeisiä keinoja ennakoida ja käsitellä näitä perustavanlaatuisia muutoksia.”

Raportti on syntynyt laajojen työryhmäistuntojen ja asiantuntijahaastatteluiden tuloksena, ja mukana on ollut sekä maailman suurimpien kuluttajayritysten mielipidevaikuttajia että alan asiantuntijoita. Tutkimus korostaa, että teollisuuden täytyy muuttaa perinpohjaisesti tapojaan, joilla ne tekevät yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Motoya Okada sanoo: "Consumer Goods Forumin jäsenillä ja meidän toimialallamme on vastuu tehdä yhteistyötä ja vastata paremmin kuluttajien odotuksiin. Future Value Network -raportti korostaa uusia lisämahdollisuuksia, jotka ovat seurausta toimialaamme kohdistuvista muutoksista. Kaikkien meidän tulee olla entistä tehokkaampia parantaaksemme kuluttajien elämänlaatua samalla, kun viestimme vastuustamme, arvoistamme ja luottamuksestamme. Voimme saavuttaa nämä päämäärät aiempaa paljon tehokkaammalla yhteistyöllä. Maailma muuttuu perustavanlaatuisesti, joten myös meidän on muututtava sen mukana."

Kolme merkittävää seikkaa, joilla toimiala voi tehdä yhteistyötä ja joiden pitäisi taata investointien tuottavuus.

  • Kuluttajien sitouttaminen. Yritysten tulee osallistua aitoon vuoropuheluun kuluttajien kanssa ja ansaita heidän luottamuksensa toimialaa kohtaan. Meidän on oltava jatkuvasti vastuussa kuluttajien tiedoista ja heihin liittyvästä datasta, jotta voimme tuottaa kuluttajille lisäarvoa ja sitouttaa heidät aiempaa paremmin. Tämä edellyttää, että yritykset ottavat käyttöönsä selkeät yhteiset periaatteet kuluttajien sitouttamiseen.
  • Läpinäkyvyys. Kuluttajat tulee pitää tietoisina tuotteiden ominaisuuksista, ja niiden ainesosien ja alkuperän pitää olla jäljitettävissä. Kuluttajille pitää kertoa paitsi tuotteen sisällöstä, myös turvallisuudesta, ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista samalla, kun pyritään lisäämään teollisuuden tuottavuutta. Tämä edellyttää erilaisia muutoksia, kun yritykset laativat maailmanlaajuisia datamääritelmiä ja laatuvaatimuksia sekä sopivat datan jakamisesta. Toiminta on syvällisempää kuin tavallinen auditointi.

Jakelun viimeiset metrit. Yritysten tulee arvioida uudelleen olettamus, että jakelu kauppoihin ja kuluttajille on alue, jossa yritykset toimivat toisistaan riippumatta. On tärkeää tutkia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä nopeuden parantamiseksi, tehokkuuden lisäämiseksi ja kuluttajien tyytyväisyyden kasvattamiseksi sekä ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Uusi malli merkitsee uudenlaisia "verkostokumppanuuksia”. Jotta nämä mahdollisuudet pystyttäisiin hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla, on yritysten investoitava joustaviin teknologioihin sekä uusiin prosessien ja avoimien yrityskulttuurien yhteensopivuuteen.

”CGF etsii jatkuvasti uusia tapoja parantaa liiketoiminnan tuottavuutta ja rakentaa entistä vahvempaa kuluttajaluottamusta. Tämä raportti korostaa molempien asioiden huomioimisen tärkeyttä. Se vahvistaa meidän tämän hetkisiä tavoitteitamme ja kannustaa meitä yhteistyöhön nopealla aikataululla”, CGF:n toimitusjohtaja Peter Freedman sanoo.

Capgeminin vähittäismyyntisektorilla toimiva asiakkuusjohtaja Tuomas Sointu sanoo: ”Me Capgeminissä näemme, että kuluttajatuoteyrityksillä sekä vähittäiskaupan yrityksillä on mahdollisuus siirtyä kuluttajavetoisten toimitusketjujen hallinnasta arvoverkostojen hallintaan. Olennaista on huomioida, kuinka nopeus ja innovaatio kohtaavat digitalisoituneen kuluttajan vaatimukset kaikissa kanavissa. Suomen markkinassa on hyviä yksittäisiä toteutuksia esimerkiksi kuluttajatarvelähtöisen verkkokaupan kehittämisestä, mutta kokonaisuutena meillä on edelleen paljon opittavaa kokonaisvaltaisista kuluttajalähtöisistä liiketoimintamalleista. Parhaita käytäntöjä kannattaa omaksua markkinoilta, joissa kuluttajalähtöisyys on jo aidosti osana yritysten arvoverkostoja. Teollisuudenalana meidän on otettava käyttöömme modulaarista teknologiaa, joka tarjoaa ”plug-and-play”-lähestymistavan liiketoimintasovelluksiin sekä big data -palveluihin. Näin voimme nopeuttaa uusien liiketoimintamallien tuloa markkinoille.”

Capgemini
180 000 ihmistä yli 40 maassa työllistävä Capgemini kuuluu maailman johtaviin konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja tarjoaviin yrityksiin. Capgemini Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 10.573 miljardia euroa. Yhteistyössä asiakkaidensa kanssa Capgemini luo ja toimittaa teknologia- ja liiketoimintapalveluja jotka sopivat asiakkaiden tarpeisiin ja auttavat näitä saavuttamaan tavoitteensa. Syvästi monikulttuurisena organisaationa Capgemini on kehittänyt oman työskentelytapansa, the Collaborative Business ExperienceTM, ja hyödyntää globaalia Rightshore®-toimitusmalliaan.
Lisätietoa www.capgemini.com ja www.fi.capgemini.com.

Consumer Goods Forum
The Consumer Goods Forum (“CGF”) is a global, parity-based industry network that is driven by its members to encourage the global adoption of practices and standards that serves the consumer goods industry worldwide. It brings together the CEOs and senior management of some 400 retailers, manufacturers, service providers, and other stakeholders across 70 countries, and it reflects the diversity of the industry in geography, size, product category and format. Its member companies have combined sales of EUR 2.5 trillion and directly employ nearly 10 million people, with a further 90 million related jobs estimated along the value chain. It is governed by its Board of Directors, which comprises 50 manufacturer and retailer CEOs.
Lisätietoa: www.theconsumergoodsforum.com
Rightshore® on Capgeminin rekisteröity tavaramerkki.

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa